Uchwała Nr 155/XXVI/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 15 marca 2006 roku

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz.U.Nr 142,poz.1591 z 2001r. z późn.zm./ oraz art.11 ust.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. Nr 91,póz. 408 z 1991 r. z późn.zm. / - Rada Gminy w Dzierzążni, uchwala co następuje :

§ 1

 1. Nadaje się Statut dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni, przyjęty na mocy Uchwały Nr 1/2006 Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu SG ZOZ w Dzierzązni w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

 2. Uchwała Rady Społecznej, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 154/XXVI/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 15 marca 2006 roku

w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody

Na podstawie art. 15 ust 1, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm. ) oraz art. 10 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz. 747; Dz. U. z 2002 roku Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2004 roku Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; Dz.U. z 2005 roku Nr 85, poz. 729) - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się „Regulamin dostarczania wody” obowiązujący na terenie Gminy Dzierzążnia w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2006 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 153/XXVI/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 15 marca 2006 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r.z późn. zm. / oraz art. 4 ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tj. Dz. U. Nr 113 poz. 732 z 1997 roku z póżn. zm. / - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje :

§ 1

Przyjąć do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Dzierzążnia na 2006 rok w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystuje się w całości dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 3

Zobowiązuje się Wójta Gminy i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do składania corocznych sprawozdań z wykonania zadań programu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 152/XXVI/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 15 marca 2006 roku

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / i § 17 Statutu oraz art. 110 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej / Dz. U. nr. 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami / - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni Nr 103/XVI/2004 z dnia 30 września 2004 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni dokonuje się zmian jak niżej:

1. W § 5 po pkt. 9 dodaje się pkt. 10 o brzmieniu:

„10. ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. z dnia 17 maja 2005 Nr 86, poz. 732)”.

2 W § 14 pkt. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„ Obsługę finansowo- księgową GOPS w zakresie zadań własnych i zleconych prowadzi GOPS”.

„ Dokumentacja finansowa Ośrodka przechowywana jest w GOPS”.

§ 2

W pozostałym zakresie Statut nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 151/XXVI/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 15 marca 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tj. Dz. U. Nr 142poz 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ust.1 pkt 1 ,13 i 14 ustawy z dnia 30czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr.249 poz. 2104 z 2005 roku z późn. zmianami). Rada Gminy Dzierzążnia uchwala co następuje:

§ 1

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 845 593 zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2

 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 2. Wydatki ustalone w ust. 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 845 593 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 6 326 438

- po stronie wydatków - 6 326 438

§ 4

Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym według załącznika Nr 5.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 150/XXVI/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 15 marca 2006 roku

w sprawie współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 167 ust 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z póź.zm.) - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża wolę współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w przedmiocie realizacji zadań z zakresu dróg publicznych w formie współfinansowania budowy chodnika w miejscowości Nowe Kucice o długości 900 mb zabezpieczając własne środki finansowe w wysokości 76 000 zł na realizację powyższego przedsięwzięcia.

§ 2

Formy i zakres współdziałania, o którym mowa w § 1 określi odrębna umowa.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy, o której mowa

w § 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-24 11:10:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-03-24 11:45:14
 • Liczba odsłon: 961
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278502]

przewiń do góry