Zobacz podgałęzie

Protokół z I Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 02 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni


 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 14.00 a zakończyły o godzinie 16.20.

Pani radna Agnieszka Harazińska powitała przybyłych na I sesję Rady Gminy i pogratulowała radnym i Panu Wójtowi sukcesu w wyborach samorządowych. Następnie oddała głos

Pani Krystynie Marszał- Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzążni, która wręczyła nowo wybranym radnym i Wójtowi Gminy  zaświadczenia  o wyborze dokonanym w dniu 21 listopada 2010 roku zgodnie z Ordynacja wyborczą do rad gmin, rad powiatów

i sejmików województw i ustawy o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - gratulując wyboru.

Otwarcia I Sesji Rady Gminy dokonał radny senior Pan Wacław Olszewski – najstarszy wiekiem radny obecnej kadencji. Stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał- n a stan 15 radnych obecni byli wszyscy według listy obecności załączonej do protokołu. Następnie powitał przybyłych na obrady: Pana Mirosława Opolskiego – wybranego Wójta Gminy, wszystkich radnych, Sołtysów, Skarbnika Gminy – Panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy – Pana Adama Sobieckiego, Panią Reginę Sobczeńską - Kierownika GOPS, Panią Jolantę Gzylewską- Kierownika GBP, Panią Bożennę Markowską- Kierownika USC, Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni- Panią Agnieszkę Latoszek- Skierkowską, Pana Franciszka Goszczyńskiego – Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni, Panią Bożenę Nowakowską- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, przedstawicieli gazety ,, Płońszczak” oraz wszystkich przybyłych na sesję. Po powitaniu radny senior przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Poprosił najmłodszego wiekiem radnego Pana Radosława Pawła Pawlaka  o odczytywanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych gminy. Następnie poprosił o powstanie  i potwierdzenie woli złożenia ślubowania przez każdego wyczytywanego radnego słowem „ślubuję” informując, że po słowie „ślubuję” każdy

z radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę” tak mi dopomóż Bóg”. Odczytał rotę ślubowania. Każdy z odczytanych radnych złożył ślubowanie wypowiadając słowo „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Po złożonym ślubowaniu przez radnych, radny senior Pan Wacław Olszewski pogratulował wszystkim i stwierdził, że  radni objęli mandat radnego Rady Gminy w Dzierzążni.

W dalszej kolejności przystąpił do ustalenia porządku obrad I Sesji Rady Gminy przygotowanego przez zwołującego sesję przewodniczącego rady poprzedniej kadencji Panią Agnieszkę Harazińską.

Odczytał proponowany porządek obrad, który wszyscy radni otrzymali   w zawiadomieniu na sesję i poprosił o zgłaszanie uwag.

  Nikt z radnych nie zgłosił uwag. Radny senior stwierdził, że Rada Gminy będzie obradować na I Sesji w dniu 02 grudnia 2010 roku według przedstawionego porządku obrad:

1.       Otwarcie I Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.         Złożenie ślubowania przez radnych.

3.       Ustalenie porządku obrad.

4.       Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni.

a)       zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,

b)      powołanie komisji skrutacyjnej,

c)      przeprowadzenie głosowania (tajnego),

d)      podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

5.       Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

6.       Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni.

a.        zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

b.       powołanie komisji skrutacyjnej,

c.       przeprowadzenie głosowania (tajnego),

d.       podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

7.       Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.

  1. Informacja Wójta o stanie Gminy.

9.       Podjęcie uchwały  w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących poszczególnych stałych komisji Rady Gminy.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad  I Sesji Rady Gminy.

 

Ad pkt 4 i 5   

    Po zrealizowaniu punktu 1,2,3 porządku obrad radny senior poprosił  o zgłaszanie  kandydatur na przewodniczącego Rady Gminy.

Pierwszą kandydaturę Pani Agnieszki Harazińskiej zgłosiła radna Pani Zofia Krysiewicz, uzasadniając ją tym, że Pani Agnieszka Harazińska – przewodnicząca poprzedniej kadencji dała się poznać jako dobry organizator pracy rady, wykazując  się rzetelną i odpowiedzialną pracą.

Radna Agnieszka Harazińska wyraziła zgodę na kandydowanie.

Drugą kandydaturę Pani Wiesławy Jankowskiej zgłosiła radna Pani Alina Braulińska-Korycka. W swej wypowiedzi stwierdziła, że Pani Jankowska 12 lat jest członkiem Rady Gminy, ma duże doświadczenie i będzie gwarantem współpracy w gminie. Układ dotychczasowy nie był komfortowy dla wszystkich. Radna Wiesława Jankowska wyraziła zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

Każda z osób kandydujących przedstawiła krótką charakterystykę swojej osoby. Po zamknięciu listy kandydatów na funkcje Przewodniczącej Rady Gminy, Pan Wacław Olszewski poprosił

o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej informując, że nie mogą w jej skład wchodzić kandydujący na przewodniczącego radni.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych:

1.       Bartold Krzysztof

2.       Braulińska- Korycka Alina

3.      Krysiewicz Zofia

4. Siedlecka Janina

Radni wyrazili zgodę na pracę komisji. Po przegłosowaniu jawnym przez Radę Gminy składu osobowego komisji, komisja przystąpiła do pracy. Przygotowała karty do głosowania tajnego, sprawdziła że urna jest pusta i podała sposób głosowania tajnego, który również był umieszczony w informacji na karcie głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Alina Braulińska- Korycka odczytała protokół z przeprowadzonego głosowania. W wyniku głosowania  tajnego Przewodniczącym Rady Gminy została wybrana Pani Agnieszka Harazińska otrzymując 8 głosów za wyborem jej na powyższą funkcję, 7 głosów przeciw, wstrzymało się od głosu- 0.

Radna Wiesława Jankowska otrzymała 7 głosów za wyborem, 8 przeciw, wstrzymało się od głosu- 0. Minimalna liczba głosów do dokonania wyboru na Przewodniczącego Rady Gminy wynosiła 8.

Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr 1/I/2010 Rady Gminy w Dzierzążni    w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy stwierdzając, że w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów na Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni została wybrana Pani Agnieszka Harazińska.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Jako pierwszy złożył gratulacje Pani Agnieszce Harazińskiej i poprosił ją o dalszą realizację porządku obrad.

Ad pkt 6   

  Przewodnicząca Rady Pani Agnieszka Harazińska przystąpiła do realizacji punktu 6 dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Poprosiła o zgłaszanie kandydatów. Padła t kandydatura Pana radnego seniora Wacława Olszewskiego, który został zgłoszony przez radnego Pana Bartolda Krzysztofa .

Radny Wacław Olszewski wyraził zgodę  na kandydowanie.

Pani radna Wiesława Jankowska zgłosiła kandydaturę najmłodszego członka Rady Gminy Pana Radosława Pawła Pawlaka. Pan Pawlak wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca poprosiła o zgłaszaniu członków Komisji Skrutacyjnej. Pani radna Jankowska zaproponowała, aby pozostała poprzednia komisja skrutacyjna. Radni wyrazili zgodę na tę propozycję i skład Komisji Skrutacyjnej do wyboru wiceprzewodniczącego został bez zmian, zaakceptowany w jednogłośnym głosowaniu przez radnych. Za tym Komisja Skrutacyjna pozostała w następującym składzie:

1.       Przewodniczący Komisji  -  Braulińska- Korycka Alina

2.       Członek                             -  Krysiewicz Zofia

3.       Członek                              - Bartold Krzysztof

4. Członek - Siedlecka Janina.

W głosowaniu tajnym brało 15 radnych. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, stwierdziła, że  urna jest pusta , karty zostały przygotowane i rozdane do przeprowadzenia głosowania. Przedstawiła również sposób głosowania, który  zawiera informacje umieszczoną na karcie do głosowania. Po odbytym głosowaniu tajnym, przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół.

Za wyborem Wacława Olszewskiego na funkcję wiceprzewodniczącego głosowało 15 radnych. O trzymał on 8 głosów za wyborem na powyższą funkcję, 7 głosów przeciw, wstrzymało się od głosu- 0.

Radny Pawlak Radosław Paweł otrzymał 7 głosów za wyborem, 8 przeciw, wstrzymało się od głosu- 0.

Maksymalna liczba głosów dla dokonania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy stanowiła 8, zgodnie z wynikiem głosowania na wiceprzewodniczącego Rady Gminy został wybrany Pan Wacław Olszewski.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 2/I/2010 Rady Gminy   w Dzierzążni w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy stwierdzając,  że bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym został wybrany Pan Wacław Olszewski.

Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokółu.

Załącznik do protokółu stanowi również uchwała o wyborze wiceprzewodniczącego.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała nowemu wiceprzewodniczącemu RG wyboru. Pan Olszewski podziękował radnym za wybór i zaufanie.

 

Ad pkt 7     

        Zaprzysiężenie nowo wybranego Wójta odbyło się przed Radą Gminy. Przewodnicząca Rady poprosiła wszystkich o powstanie, a Wójt Mirosław Opolski odczytał treść ślubowania : Obejmując Urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję,  że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.

Rota ślubowania stanowi załącznik do protokółu.

 

Ad pkt 8    

W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację o stanie Gminy. Na początku pow itał wszystkich zebranych na pierwszej Sesji nowo wybranej Rady Gminy. Pogratulował wszystkim obecnym radnym sukcesu wyborczego. Wyraził nadzieję, że współpraca układać się będzie bez większych problemów. Pan Wójt podkreślił że dobrze się stało, że w Radzie znaleźli się również nowi radni, ponieważ daje to nam możliwość świeżego spojrzenia na wiele spraw.

Powitał również przybyłych na sesję dyrektorów placówek oświatowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Panie i Panów sołtysów. Osobiście podziękował za pośrednictwem sołtysów wszystkim mieszkańcom Gminy za tak liczną frekwencję przy urnach wyborczych. Frekwencja ta wyniosła ponad 64 % uprawnionych do głosowania. Mieszkańcy biorący udział w głosowaniu pokazali, że dobro gminy leży im głęboko na sercu.

Pan Wójt powiedział, że czas kampanii wyborczej i wyborów mamy już za sobą. Staje teraz przed nami o wiele trudniejsze zadanie jakim jest realizacja obietnic wyborczych. Zdaję sobie doskonale sprawę z odpowiedzialności jaka na nas ciąży. Nasi wyborcy zaufali nam!

Uznali, że jesteśmy godni pokierowania naszą Gminą. Nie powinniśmy zawieść pokładanego w nas zaufania. Aby osiągnąć ten cel powinniśmy zapomnieć o utarczkach, konfliktach jakimi wstrząsana była Gmina w minionej kadencji. Dobro naszej Gminy wymaga wspólnego wysiłku wszystkich podmiotów samorządowych od Rady Gminy poczynając. Aby nasza praca była owocna musi przebiegać w spokoju, bez konfliktów i jałowych dyskusji. W myśl staropolskiej maksymy: ,, Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” już od dzisiejszego dnia powinniśmy rozpocząć ciężką pracę nad polepszeniem sytuacji w naszej Gminie. Ze swojej strony zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby współpraca układała się jak najlepiej.

Pan Wójt dodał, że wszyscy tutaj zebrani doskonale zdają sobie sprawę z bolączek i potrzeb gminy. Znamy dokonania ostatnich lat i wiemy jakie cele stoją przed nami. Przede wszystkim powinniśmy kontynuować zadania dotyczące budowy i remontów dróg gminnych. W tej nadchodzącej kadencji winniśmy wykonać tych dróg około 20- 25 kilometrów. Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowywania pilnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na kilka odcinków dróg między innymi Nowe Gumino, Nowe Kucice- Korytowo, Wierzbica Szlachecka, Błomino Gumowskie, Rakowo

i Wilamowice.

Drugim ważnym zadaniem jest dalsza budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Z chwilą ogłoszenia naboru wniosków w ramach PROW w dziale

,, Podstawowe usługi dla ludności” winniśmy zabezpieczyć środki finansowe dla chętnych na ponad 150 oczyszczalni.

Trzecim zadaniem jest zabezpieczenie funkcjonowania placówek oświatowych, opieki społecznej oraz zdrowotnej w gminie. Dlatego niezwykle ważną sprawą jaką będziemy musieli się zająć od zaraz to przyszłoroczny budżet. Ustalenie skąd pozyskać i na co wydać fundusze gminne to sprawa niezwykle ważna. Nie jest tajemnicą, że z dochodów własnych Gminy nie da się zrealizować najważniejszych inwestycji w Gminie. Dlatego pozyskanie i rozplanowanie budżetu pozwoli nam zrealizować najważniejsze projekty oraz zabezpieczy się przed wypadkami wymagającymi pilnej interwencji.

Aktualnie mamy złożone dwa projekty w ramach PROW. Jeden zrealizowany dotyczący utwardzenia placu przy kościele w Skołatowie. Jeszcze w tym roku zostanie podpisana umowa na dofinansowanie: zwrot nakładów zostanie dokonany w I kwartale 2011 roku.

Drugi wniosek dotyczy rozbudowy świetlicy wiejskiej w Podmarszczynie

w latach 2011- 2012. W miesiącu grudniu powinien nastąpić zwrot dotacji w kwocie około 900 tys. przyznanej na podstawie umowy w sprawie budowy 100 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pan Wójt podkreślił, że znamy swoje zadania i obowiązki, które musimy w tej kadencji rozwiązywać. Są jednak problemy ważne z punktu widzenia społecznego, które mogą być przez nas nie zauważone. Dlatego zachęcał do pełnej współpracy aktywne grupy obywateli a w szczególności rady sołeckie Panie i Panów sołtysów.

Dzięki takiej współpracy nasze decyzje będą nie tylko trafne ale i uzyskają społeczną akceptację.

Znamy bolączki naszej Gminy. Problemy zwykłych ludzi są naszymi problemami

a ich rozwiązanie powinno być naszym priorytetem. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo ale powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby zrealizować nasze przedwyborcze zapowiedzi.Ad pkt 9


       Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała, aby przygotować wykaz działających komisji i radni zadeklarowali swój udział w poszczególnych komisjach rady Gminy. Radni wyrazili zgodę na takie rozwiązanie.

1. Do Komisji Rewizyjnej :

    - Jankowska Wiesława

    - Bartold Krzysztof

    - Pawlak Ireneusz

    - Turkowska Teresa


    2. Do Komisji Budżetowo-Gospodarczej:

-          Piórkowski Ryszard

-         Olszewski Wacław

-          Turkowska Teresa

-          Braulińska- Korycka Alina

3. Do Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury

-          Krysiewicz Zofia

-          Sadkowska Renata

-          Siedlecka Janina

-          Kawecka Iwona

4. Do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.pożarowej i Ochrony

    Środowiska:

-          Gołębiewski Ryszard

-          Bartold Krzysztof

-          Pawlak Radosław Paweł

- Wiśniewski Zbigniew

                        

Przewodnicząca Rady w dalszej kolejności przeprowadziła głosowanie nad składami komisji.

Komisja Budżetowo- Gospodarcza w proponowanym składzie otrzymała 15 głosów.

Komisja Rewizyjna w proponowanym składzie otrzymała 15 głosów.

Komisja Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury otrzymała 15 głosów. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony p/pożarowej i Ochrony Środowiska otrzymała również 15 głosów.

Przewodnicząca Rady Odczytała Uchwałę Nr 3/I/2010 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy, która została przyjęta jednogłośnie przez radnych.

.

Ad pkt 10       

      Przed   przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy, Przewodnicząca Rady poinformowała, że komisje

w głosowaniu jawnym wybierają ze swego grona przewodniczącego komisji.

  Komisje podały, że w głosowaniu jawnym na :

·         Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Panią Wiesławę Jankowską,

·           Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty             i Kultury – Panią Zofię Krysiewicz,

·         Przewodniczącego Komisji Budżetowo- Gospodarczej – Pana Ryszarda Piórkowskiego,

·         Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i Ochrony Środowiska – Pana Ryszarda Gołębiewskiego.

Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 4/I/2010, którą radni przyjęli jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

      I

Ad pkt  11

W wolnych wnioskach i zapytaniach o głos poprosił Pan Franciszek Goszczyński , który kandydował do Rady Powiatu. Pogratulował wybranym radnym życząc im w nowej kadencji trafnych wyborów i dobrej współpracy z wyborcami.

Podziękował wszystkim wyborcom za oddanie na niego głosu w wyborach do Rady Powiatu. Stwierdził, że źle się stało, że doszło do rozbicia głosów między kandydatów, co spowodowało, że nasza gmina nie ma swojego przedstawiciela w Radzie Powiatu. Interes partyjny wziął górę nad interesem społecznym. Mieszkańcy naszej gminy głosowali na kandydatów nie będących mieszkańcami, co nie miało miejsca w innych gminach.

Na koniec Pan Goszczyński jeszcze raz podziękował za okazane mu zaufanie.

Następnie Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w ciągu 30 dni. Pan Sekretarz będzie wydawał druki i w razie potrzeby służył pomocą przy ich wypełnianiu. Poinformowała radnych, że w miesiącu grudniu odbędą się dwie sesje Rady Gminy, na których będą przedstawione propozycje stawek podatkowych oraz propozycja budżetu na 2011 rok.

Następnie Pan Wójt powiedział, że propozycje stawek podatkowych zostaną omówione na posiedzeniach komisji w dniu 10 grudnia. O godz. 10.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowo- Gospodarczej a o godz. 13.00 wspólne posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty     i Kultury oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i Ochrony Środowiska.

Pan Wójt poinformował, że wpłynęło pismo od Wojewody o zagrożeniu opadami śniegu.

W naszej gminie odśnieżają 3 spychy, drogi są odśnieżane w miarę potrzeb.

Pan Wójt stwierdził, że źle się stało, że nie mamy przedstawiciela naszej gminy w Radzie Powiatu. Straciliśmy ponad tysiąc głosów na rzecz mieszkańców Płońska. Gdyby nie było sporu w naszej gminie, byłoby inaczej a tak dofinansowania prawdopodobnie będą nas omijać.

      Wójt Gminy pogratulował radnym wyboru podkreślając, że stanowi to dowód uznania  i zaufania wyborców do radnych poprzedniej kadencji i nowo wybranych. Życzył wszystkim zgody w gminie.


Innych głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady I Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 


Protokółowała


Jolanta Gzylewska


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-20 09:49:49
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 09:49:49
  • Liczba odsłon: 905
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267111]

przewiń do góry