Uchwała Nr 139/XIX/2013

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 11 stycznia 2013 roku

w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w   Dzierzążni

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8   ust.2 pkt 2, art. 11 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia
27 czerwca 1997 r. o
  bibliotekach (Dz. U. 2012 r , poz. 642) Rada Gminy uchwala, co następuje:    

§   1.   Nadaje się statut Gminnej Biblioteki Publicznej w   Dzierzążni stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.    

§   2.   Traci moc uchwała Nr 148/XXV/2005 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2005 r. w       sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni oraz statut Gminnej Biblioteki Publicznej w   Dzierzążni stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w       Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.    

                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                               mgr Agnieszka Harazińska

 

Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz. U. z 2012 roku, poz. 406) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( tj. Dz. U. z 2012 roku. poz. 642 ) konieczne jest dostosowanie obowiązującego statutu jednostki organizacyjnej gminy – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni, do obowiązujących przepisów prawa.   Projekt statutu został przedstawiony Wójtowi Gminy i uzyskał pozytywną opinię . W związku z tym zasadnym jest podjęcie uchwały nadającej statut GPB w Dzierzążni


 

Załącznik do

Uchwały Nr 139/XIX/2013

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 11 stycznia 2013 r.

 

 

STATUT

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§   1

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzążni, zwana w dalszej części w skrócie GBP jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§   2

GBP wpisana jest do rejestru Instytucji Kultury Urzędu Gminy w Dzierzążni pod numerem 1.

§   3

Siedzibą GBP w Dzierzążni jest budynek Urzędu Gminy w Dzierzążni a terenem jej działania obszar gminy Dzierzążnia.

§   4

1.       Organizatorem GBP w rozumieniu ustawy jest Gmina Dzierzążnia.

2.       Nadzór nad działalnością GBP sprawuje Rada Gminy za pośrednictwem Wójta Gminy.

3.       Nadzór merytoryczny nad działalnością GBP sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Główna w Warszawie ul. Koszykowa 26.

§   5

GBP w Dzierzążni działa na podstawie:

1.       ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ),

2.       ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642),

3.       ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

4.       ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.),

5.       ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223   z póź. zm.),

6.       ustanowień niniejszego Statutu nadanego przez organizatora.

Rozdział II

Cele i przedmiot działania GBP

§   6

1.       Podstawowym celem statutowym w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. ( t.j. Dz. U.
z 2012, poz. 406) jest organizowanie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

2.       Cel, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest poprzez:

1)       gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych samokształcenia na terenie gminy i powiatu.

2)       pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz.

3)       pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie gminnej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy gminy.

4)       organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych, w tym ludziom chorym i niepełnosprawnym.

5)       koordynacja działalności usługowej bibliotek na terenie gminy w zakresie udostępniania literatury naukowej, popularnonaukowej i zbiorów specjalnych.

6)       opracowanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem służącym popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

7)       współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.

3. Ponadto do zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy :

1)       organizowanie działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej, kulturalnej w tym organizowanie imprez kulturalnych,

2)       prowadzenie gminnej orkiestry,

3)       podejmowanie innych działań wynikające z potrzeb środowiska lokalnego

Rozdział III

Organizacja

§   7

1.       GBP kieruje dyrektor.

  1. Dyrektora powołuje Wójt Gminy (Dyrektor może być także wyłoniony w drodze konkursu).
  2. Czynności prawne związane ze stosunkiem pracy wobec Dyrektora wykonuje Wójt Gminy.

4.       Dyrektor zarządza GBP i reprezentuje ją na zewnątrz.

5.       Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1)       kierowanie bieżącą działalnością,

2)       reprezentowanie GBP na zewnątrz,

3)       zarządzanie majątkiem GBP,

4)       ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

5)       sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

6)       występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

6.       Główny Księgowy działa w ramach kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym i udzielonych przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

7.       Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§   8

Dyrektor ustala Regulamin Organizacyjny GBP, strukturę zatrudnienie po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Dzierzążnia .

§   9

1.       GBP samodzielnie opracowuje plany organizacyjno-finansowe swojej działalności po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

2.       Wójt Gminy sprawuje nadzór administracyjno-finansowy nad GBP.

3.       Nadzorowi temu podlega:

1)       prawidłowość dysponowania przyznanymi Gminnej Bibliotece Publicznej środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,

2)         przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw    pracowniczych.

4.       Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.

5.       Treść protokołu wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Wójt Gminy, wydając stosowne zalecenia.

6.       Dyrektor ma prawo odmówić wykonania zaleceń Wójta Gminy i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się do Rady Gminy o ich rozpatrzenie na najbliższej Sesji.

§   10

Mienie i gospodarka finansowa

GBP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.

§   11

Działalność GBP finansowana jest z dotacji przekazywanej przez Wójta Gminy po złożeniu zapotrzebowania przez Dyrektora GBP, a także dochodów własnych, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§   12

Podstawą gospodarki finansowej GBP jest plan finansowo ustalony przez dyrektora GBP, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora,

§   13

1.       GBP pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2.       Przychodami GBP są dotacje przekazane przez organizatora w wysokości umożliwiającej realizację statutowych zadań GBP, wpływy z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł oraz dotacje
z państwowych funduszy celowych.

3.       Koszty prowadzenia działalności kulturalnej, w tym wynagrodzenia dla pracowników, wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne i inne wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

§   14

1.       Zasady wynagradzania pracowników GBP określa Minister Kultury i Sztuki.

2.       Wynagrodzenie Dyrektora GBP określa organizator.

§   15

1.       Wysokość rocznej dotacji na działalność GBP określa organizator.

2.       GBP może otrzymywać od organizatora dotacje:

1)       na działalność statutową,

2)       na inwestycje,

3)       na realizację wyodrębnionych przedsięwzięć, przewidzianych w planie finansowym.

4)       na prowadzenie gminnej orkiestry

§   16

1.       GBP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2.       Wartość majątku GBP odzwierciedla fundusz GBP, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.

§   17

GBP używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

§   18

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Rozdział V

Zmiana Statutu

§   19

1.       Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor.

2.       Zmiana Statutu może nastąpić po dokonaniu wnikliwej oceny skutków jego obowiązywania.

3.       Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami Kierownik przedkłada za pośrednictwem Wójta Gminy Przewodniczącemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

4.       Wójt Gminy przedkłada Przewodniczącemu Rady Gminy projekt i wniosek, o którym mowa w ust. 3 wraz ze swoją opinią w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§   20

1.       Nadzór nad działalnością GBP sprawuje organizator.

2.       Statut instytucji kultury nadaje organizator.

3.       Likwidacja instytucji kultury lub przekształcenie następuje na podstawie uchwały organizatora z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§   21

Niniejszy Statut zatwierdzony przez organizatora stanowi podstawę normatywną do opracowywania przez Dyrektora wewnętrznych regulaminów, struktur i innych zarządzeń niezbędnych do realizowania zadań GBP.

§   22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-30 13:04:15
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-01 11:58:57
  • Liczba odsłon: 1348
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272402]

przewiń do góry