OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Dzierzążnia, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia   zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Na dostawę i zakup w 2018 roku oleju opałowego dla potrzeb budynków mienia gminnego będących własnością Gminy Dzierzążnia   poniżej 30 000 euro

 

1.             Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2017 roku

2.             Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia

3.             Forma składania ofert:

a)       Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28,                      09-164 Dzierzążnia

b)       Faxem na numer .23 661 59 04 wew. 39.

c)        W wersji elektronicznej na e-mail : sekretariat@dzierzaznia.pl .

4.             Termin realizacji zamówienia: 1 styczeń 2018 do 31 grudzień 2018 rok

5.             Warunki udziału w postępowaniu:

A.       Oświadczenie, o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

  1. Oświadczenie, że zdeklarowana w niniejszym formularzu ofertowym cena netto producenta jednego litra oleju opałowego została podana przez nas z wiarygodnego i niezależnego źródła i jest obowiązującą ceną ……………………………….. i została opublikowana na stronie internetowej następującego Producenta (nazwa producenta) …………………………………………,
  2. Oświadczenie, że zarówno wybrany przez nas Producent oleju opałowego na podstawie cenników, którego będziemy określać cenę netto Producenta 1 litra oleju opałowego w dniu dostawy przedmiotu zamówienia oraz stały upust będą nie zmienne w trakcie realizacji umowy zawartej w sprawie niniejszego zamówienia.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są :

1)       Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi,

2)       Zaświadczenie o wpisie do CIDG lub inny dokument potwierdzający działalność gospodarczą,.

3)       Referencje potwierdzające realizację dostaw – 2 sztuki,

4)       Zaświadczenie podmiotu do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane paliwa odpowiadają określonym normom ( Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października   2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U z 2015, poz. 1680),

5)       Oświadczenie, że każda dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się                     z zastosowaniem specjalistycznych autocystern, które będą zaopatrzone                               w legalizowane urządzenia wydawcze.

6)       Projekt umowy zaakceptowany przez wykonawcę

6.             Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:   CENA   100%

7.             Inne postanowienia: .........................................................................................................

8.             Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: https://ugdzierzaznia.bip.org.pl/

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. do Zarządzenia nr 25/2017    z dnia 2 sierpnia 2017r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego


- formularz ofertowy usługi -  formularz_ofertowy_uslugi_opal_2017.doc

- projekt umowy -  projekt_umowy_opal_2017.doc


wyjaśnienie do zapytania ofertowego wyjasnienie_do__zapytania_ofertowego_olej_opalowy.doc

 

                                                                                                          Wójt   Gminy

                                                                                                          mgr inż. Witold Pająk

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-04 13:30:02
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-13 10:14:56
  • Liczba odsłon: 880
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267052]

przewiń do góry