Zobacz podgałęzie
 

Protokół z II Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 16 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani

Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni


Porządek obrad:

 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy.

 3. Podjęcie Uchwały Nr 5/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego.

 4. Podjęcie Uchwały Nr 6/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

 5. Podjęcie Uchwały Nr 7/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 6. Podjęcie Uchwały Nr 8/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

 7.   Podjęcie Uchwały Nr 9/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

 8.     Podjęcie Uchwały Nr 10/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.

 9. Podjęcie Uchwały 11/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych – Sołtysów.

 10. Podjęcie Uchwały Nr 12/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

 11. Podjęcie Uchwały Nr 13/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Sadkowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 12. Podjęcie Uchwały Nr 14/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

 13. Wolne wnioski i zapytania.

 14. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.


Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.30 a zakończyły o godzinie 14.30.

Pani Przewodnicząca otworzyła obrady II Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady i osoby zainteresowane problematyką sesji oraz przedstawicielkę prasy.

Na stan 15 radnych obecnych byli wszyscy według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad II sesji Rady Gminy.


Ad pkt 2

Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z I Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i zapytała radnych, czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Protokół z I Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.


Ad pkt 3

W tym punkcie Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego. Przypomniał, że projekt ten omawiano na posiedzeniach komisji. Wartość za 1 dt żyta na rok 2011 określona przez Ministra Finansów wynosi 37,64 zł. Na komisjach po konsultacjach przyjęto propozycję 35 zł za 1 kwintal żyta. W zeszłym roku cena była niższa, gdyż według Ministra Finansów też miała niższą wartość. Inne gminy porównywalne z naszą przyjęły taką samą cenę za kwintal żyta jak my. Pan Wójt poprosił o ustalenie ceny skupu żyta za 1 dt na poziomie 35 zł i przyjęcie uchwały.

Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie wniosków w sprawie przedstawionej uchwały. Głos zabrała Pani radna Jankowska i zaznaczyła, że na posiedzeniach komisji rozważano dwie ceny żyta- 34 zł i 35 zł. Po głosowaniu większością głosów ustalono 35 zł.

Następnie głos zabrała Pani radna Alina Braulińska- Korycka. Stwierdziła, że podwyżka o 1 zł nie spowoduje dużej różnicy w budżecie gminy dlatego dobrze by było zrobić gest w stronę mieszkańców i ustalić cenę żyta na poziomie 34 zł. Pani radna złożyła wniosek formalny o obniżenie ceny żyta za 1 dt do 34 zł.

Następnie głos zabrał Pan radny Radosław Pawlak. Zaproponował, aby znaleźć sposób na egzekwowanie płacenia podatku rolnego od rolników, którzy nie regulują tego zobowiązania.

Pan Wójt stwierdził, że wzrost ceny żyta o 1 zł daje wzrost podatku o 10 zł z hektara w skali roku. Nie jest to dla rolnika duże obciążenie. W roku 2010 cenę żyta radni ustalili na poziomie 31 zł za kwintal. Miało to na celu wstrzymanie wszelkich inwestycji w naszej gminie a potem udowadnianie, że samorząd nic nie robi. Podatek rolny jest dla gminy jednym ze źródeł finansowania. Na przyszłej sesji będziemy musieli wskazać źródła finansowania inwestycji, dlatego nie powinniśmy kłócić się o 1 zł.

Pani przewodnicząca Rady Gminy złożyła wniosek o ustalenie ceny żyta na poziomie 35 zł za kwintal. Pani Harazińska poddała wniosek o ustalenie ceny żyta na poziomie 34 zł za kwintal Pani radnej Braulińskiej- Koryckiej pod głosowanie. Głosowało 14 radnych- 8 było przeciw, 6 radnych głosowało za przyjęciem wniosku. Wniosek odrzucono zwykłą większością głosów.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 5/II/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 5/II/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 4

W tym punkcie Pan Wójt przedstawił uchwałę Nr 6/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości. Projekt uchwały omawiano na posiedzeniach komisji. Pan Wójt wyjaśnił, że stawki podatków od nieruchomości w większości nie uległy zmianie. Pytań odnośnie uchwały nie zgłoszono.

Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 6/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 6/II/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 5

Pan Wójt poinformował, że na posiedzeniach komisji radni ustalili stawki podatku od środków transportowych. Pytań odnośnie uchwały nie zgłoszono.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 7/II/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 7/II/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 6

W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 8/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy. Na posiedzeniach komisji ustalono, że dieta Przewodniczącego RG pozostanie na poziomie poprzedniej kadencji. Uwag do uchwały nie zgłoszono.

Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 8/II/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 8/II/2010 została przyjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 7

W punkcie 7 Pan Wójt przedstawił Uchwałę Nr 9/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Tak jak w poprzedniej uchwale nie zmieniono wysokości zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 9/II/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 9/II/2010 została przyjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 8

Pani Harazińska przedstawiła Uchwałę Nr 10/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.

Na komisjach postanowiono pozostawić diety na poprzednim poziomie. Pytań do uchwały nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 10/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr10/II/2010 została przyjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 9

W tym punkcie Pan Wójt przedstawił Uchwałę 11/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych – Sołtysów.

Tak jak w poprzedniej podjętej uchwale postanowiono nie zmieniać wysokości diet.

Pani radna Braulińska- Korycka zwróciła uwagę, że uzasadnienia w omawianych ostatnich czterech uchwałach są błędne, pisano je pod zmiany stawek.

Pani radca prawny Daniela Nastaszyc wyjaśniła, że uzasadnienia do uchwał zostaną zmienione.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 11/II/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych – Sołtysów.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 11/II/2010 została przyjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 10

Pani Przewodnicząca RG poinformowała, że na posiedzeniach komisji podjęto decyzję o pozostawieniu wynagrodzenia Wójta na poziomie poprzedniej kadencji. Uwag nie zgłoszono. Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 12/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr12/II/2010 została przyjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 11

W tym punkcie głos zabrał Pan Wójt przedstawił Uchwałę Nr 13/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Sadkowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Proponowana do zbycia nieruchomość znajduje się w zasobach komunalnych Gminy Dzierzążnia, położona we wsi Sadkowo, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów nr 34/1 o pow. 0.0685 ha. Przeznaczenie powyższej nieruchomości do sprzedaży jest zasadne i właściwe z punktu widzenia ekonomicznego Gminy . Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży nieruchomości będą przeznaczone na realizację inwestycji gminnych.

Pani Przewodnicząca Harazińska odczytała Uchwałę Nr 13/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Sadkowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr13/II/2010 została przyjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 12

W tym punkcie głos zabrała Pani Skarbnik Grażyna Zawłocka i przedstawiła zmiany w uchwale budżetowej.

DOCHODY

 1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

  1. rozdział 75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych – zwiększono dochody o kwotę 20 000 zł. z tytułu różnych dochodów gminy (wpłaty za noty obciążeniowe, refundacja pracowników interwencyjnych).

 2. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne. Zmniejszono dochody z tytułu wpływów za wyżywienie w stołówkach szkolnych o kwotę 10 000 zł.

 3. Dział 852 Pomoc społeczna,

  1. rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Wprowadzono do budżetu dotację celową w wysokości 30 000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, na podstawie decyzji MUW Warszawa.

W tym samym rozdziale zwiększono również dochody o kwotę 4 000 zł. z tytułu wpływów z Funduszu alimentacyjnego -20% należnych gminie oraz zaliczki alimentacyjnej - 50% (należne gminie),

  1. rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększono dotację o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

  2. Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zmniejszono dotację o kwotę 20 zł. z uwagi na nadwyżkę środków,

  3. Rozdział 85216 Zasiłki stałe- zwiększono dotację o kwotę 3 000 zł. na podstawie decyzji MUW Warszawa,

  4. Rozdział 85295 Pozostała działalność zmniejszono dotację o 6 000 zł. na podstawie decyzji MUW Warszawa.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 10 786 210 zł.

WYDATKI

 1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 13 000 zł. z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg.

 2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Zwiększono o kwotę 3 500 zł z przeznaczeniem za zakup oleju opałowego do budynku SG ZOZ i opłatę za paliwo gazowe.

 3. Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszono o kwotę 5000 zł celem przesunięcia do działu Transport i łączność.

 4. W dziale 750 Administracja publiczna dokonano zwiększeń o kwotę 19 900 zł. oraz zmniejszeń o kwotę 5 900 zł.

  1. rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie wydatki rzeczowe zmniejszono o kwotę 2 000 zł, celem przesunięcia na inne brakujące paragrafy,

  2. rozdział 75022 Rady gmin – zwiększono o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na publikację uchwał i opłaty związane z obsługą Rady,

  3. rozdział 75023 Urzędy gminzwiększono o kwotę 16 600 złz przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do budynku UG i opłatę za media, zmniejszono o kwotę 3 700 zł - na tych paragrafach rzeczowych, gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku,

  4. rozdział 75095 Pozostała działalność dokonano zwiększeń o kwotę 1 300 zł. na poz. diety sołtysów o kwotę 700 zł oraz składki ZUS pracowników interwencyjnych o kwotę 600 zł. zmniejszono natomiast wynagrodzenia o kwotę 200 zł.

 5. Dział 801 Oświata i wychowaniezmniejszono o kwotę 32 200 zł. oraz zwiększono o kwotę 22 300 zł.

  1. rozdział 80101 Szkoły Podstawowe zmniejszono o kwotę 12 700 zł. (wynagrodzenia o kwotę 5 000 zł. oraz paragrafy rzeczowe o kwotę 7 700zł), celem przesunięcia do rozdziału 80113 oraz zwiększono o kwotę 1 400 zł., z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych,

  2. rozdział 80110 Gimnazja paragrafy rzeczowe zmniejszono o kwotę 3 000 zł. oraz zwiększono o kwotę 1 300 zł z przeznaczeniem na zakup papieru i akcesoriów komputerowych

  3. rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół - zwiększono o kwotę 19 600zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów szkolnych o kwotę 12 000zł oraz wynagrodzenia i składki ZUS o kwotę 2 600zł, dowożenie uczniów do szkół zwiększono o 5 000 zł.

  4. rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszono o kwotę 16 500 zł z przeznaczeniem na inne brakujące wydatki w innych rozdziałach.

 6. Dział 852 Pomoc społeczna,

  1. rozdział 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Wprowadzona do budżetu dotacja celowa w wysokości 30 000 zł. przeznaczona została na wypłatę świadczeń realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, na podstawie decyzji MUW Warszawa. W tym samym rozdziale dokonano przesunięć z wynagrodzeń o kwotę 700 zł do wydatków rzeczowych,

  2. rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wprowadzona dotacja w wysokości 50 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych,

  3. Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zmniejszono dotację o kwotę 20 zł. z uwagi na nadwyżkę środków,

  4. Rozdział 85216 Zasiłki stałe – w rozdziale tym świadczenia społeczne zwiększono o kwotę 5 000zł (3 000zł, z otrzymanej dotacji oraz 2 000zł. z własnych środków),

  5. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- świadczenia społeczne zmniejszono o kwotę 3 000zł. z uwagi na nadwyżkę środków,

  6. Rozdział 85295 Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 8 000 zł. z uwagi na nadwyżkę środków.

 7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatki z zadań własnych zwiększono o kwotę 1 400 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.


Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 12 703 084 zł.


Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 1 916 874 zł stanowi deficyt pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 560 008 zł wolnymi środkami w kwocie 956 866 zł oraz zaciągniętym kredytem w wysokości

400 000 zł.

Pani radna Alina Braulińska- Korycka poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego dokonano zwiększenia w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 19 600 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że mamy 3 autobusy szkolne w związku z czym wzrosło zużycie paliwa. Kupujemy bilety dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS. Przeznaczono środki na dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do Baboszewa.

W kwocie tej mieszczą się wydatki na remont autobusów.

Pan Wójt dodał, że gmina nie żałuje autobusów na dowożenie dzieci na imprezy, basen czy zawody sportowe. W tym roku musieliśmy zakupić opony zimowe do busa i jednego autobusu oraz akumulator do jednego autobusu.

Więcej uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca Harazińska odczytała Uchwałę

Nr 14/II/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr14/II/2010 została przyjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 13

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrała Pani radna Alina Braulińska- Korycka i poinformowała, że nie usunięto usterek przy oczyszczalniach ścieków w Nowych Kucicach. Mimo deklaracji Wójta i Sekretarza że zajmą się sprawą, do tej pory nic nie zrobiono.

Następnie o głos poprosił Pan Graczyk- mieszkaniec wsi Siekluki. Poprosił on o przeprowadzenie wodociągu do trzech gospodarstw zlokalizowanych w Sieklukach. Poinformował, że podniosły się wody gruntowe i woda w studniach nie nadaje się do picia. Do tej pory gospodarstwa te nie były przyłączone do nitki wodociągu.

Pan Wójt powiedział, że do tej pory wiedział tylko o awarii jednej oczyszczalni ścieków w Nowych Kucicach. Drugiej awarii nikt do urzędu nie zgłaszał. Poinformował, że awaria została zgłoszona wykonawcy. Jedna oczyszczalnia została trochę poprawiona a teraz trzeba poczekać na zmianę pogody aby dokonać potrzebnych napraw.

Jeśli chodzi o wodociąg w Sieklukach to jest to zadanie własne gminy. Jest to ogromny koszt bo trzeba zrobić przyłącze do głównej sieci i nie wiadomo, czy gminę stać na taki wydatek. Kiedy Siekluki były wodociągowane pominięto te gospodarstwa. Środków w budżecie gminy na ten cel nie ma, ale jeśli będzie taka decyzja Rady Gminy, to będzie to zrobione.

Pan Graczyk zapytał, czy jest możliwość pozyskania środków na przyłącze wodociągu z zewnątrz. Pan Wójt wyjaśnił, że na obecną chwilę nie ma naboru wniosków na ten cel, jednak sprawa ta będzie monitorowana. Na razie trzeba zorientować się w kosztach tej inwestycji. Jednak ze swoich środków bez wsparcia z zewnątrz gmina raczej nie jest w stanie sfinansować tego przedsięwzięcia.

W dalszej części Pani Przewodnicząca RG przypomniała o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 02 grudnia 2010 roku. Poinformowała, że wpłynęła Uchwała RIO o pozytywnej opinii Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011- 2014 oraz Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2011.

Pani Przewodnicząca poinformowała, że kolejna sesja odbędzie się 29 grudnia .

Na koniec Pani Harazińska złożyła wszystkim zebranym życzenia świąteczne.


Ad pkt 14

Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za przybycie i zamknęła obrady II Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.


Protokołowała


Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-20 09:40:35
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 09:40:35
 • Liczba odsłon: 862
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267076]

przewiń do góry