Uchwała Nr 67/X/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz art. 18 i 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj.Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz.48 z póź.zm.), art. 30 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 51, poz.804) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę administracyjna za następujące czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.

Za wydanie wypisu i wyrysu ze Studium lub Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w wysokości odpowiadającej kosztom ich przygotowania:

  • za 1 wypis lub wyrys - 20,00zł

  • za 1 kserokopię formatu A4 z tekstu lub planszy studium lub planu - 2,00zł

  • za 1 kserokopię formatu A3 z tekstu lub planszy studium lub planu- 4,00zł

§ 2

Opłata administracyjna za wykonane czynności urzędowe w § 1 płatna jest przez zobowiązanego przed dokonaniem tej czynności

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 167/XXIV/2002 Rady Gminy w Dzierzązni z dnia 1 marca 2002 roku w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-29 11:22:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-07 09:28:47
  • Liczba odsłon: 1143
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272354]

przewiń do góry