Zobacz podgałęzie

Protokół XXX sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 30 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 13 .00 a zakończyły o godzinie 15.00.

Pan Przewodniczący otworzył obrady XXX sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana Witolda Pająka , Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką, dyrektorów szkół gminnych, sołtysów przedstawicieli mediów, pana Włodzimierza Czyżewskiego- doradcę Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Płońsku oraz przybyłych na sesję.

            Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał.

            Pan Przewodniczący poprosił o rozszerzenie porządku obrad o dwie uchwały:

Uchwałę Nr 208/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia obręb ewidencyjny nr 6 Dzierzążnia oraz  Uchwałę Nr 209/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pracowni komputerowej dla uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku.

Radni wyrazili zgodę na rozszerzenie porządku obrad.

            Pan Przewodniczący RG odczytał nowy porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie 13 głosami.

1. Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.

3.  Interpelacje i zapytania.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie Uchwały Nr 202/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

6.  Podjęcie Uchwały Nr 203/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

7. Podjęcie Uchwały Nr 204/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

8.  Podjęcie Uchwały Nr 205/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

9. Podjęcie Uchwały Nr 206/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

10. Podjęcie Uchwały Nr 207/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

11.Podjęcie Uchwały Nr 208/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia obręb ewidencyjny nr 6 Dzierzążnia.

12. Podjęcie Uchwały Nr 209/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pracowni komputerowej dla uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku.

13. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dzierzążnia

      w roku szkolnym 2016/2017.

14. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy, Skarbnik

     i Sekretarza oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2016 rok.

15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych gminy Dzierzążnia za 2016 rok.

16. Wolne wnioski i zapytania

17. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

     Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XXIX sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono

i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXIX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  13 głosami.

 

 

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.   

 

 

Ad pkt 4

      Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

W okresie od 24 października 2017 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe
w sposób sprawny.

1. W dniu 9 listopada Wójt Gminy podpisał akt notarialny w sprawie zamiany gruntów w miejscowości Nowe Kucice ze spółką Agrarną Plon. Podpisanie aktu zakończyło proces zamiany drogi gminnej.

2. W dniu 14 listopada Wójt Gminy podpisał akt notarialny w sprawie zamiany gruntów w miejscowości Dzierzążnia . Podpisanie aktu zakończyło proces zamiany gruntów przy budynku Urzędu Gminy regulując własność szamb.

3. W dniu 13 listopada odbyło się okazanie granic pod przebudowę drogi gminnej Nowe Kucice- Korytowo. Wszyscy właściciele nieruchomości przyległych podpisali stosowne dokumenty.

4.  W dniach 6 – 15 listopada odbyło się żwirowania dróg gminnych na ten cel wykorzystano 550 ton żwiru, istnieje jeszcze konieczność uzupełnienia nawierzchni żwirem w związku z bardzo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5. W dniach 26 października – 16 listopada w Urzędzie Gminy odbyła się kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w sprawie –Systemu gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami za lata 2015-2016. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości w systemie zagospodarowania zużytych baterii i akumulatorów.

6. W dniu 27 listopada odbyła się kontrola budynków będących w zasobie komunalnym Gminy Dzierzążnia przez Nadzór Budowlany z Płońska. Kontrola nie stwierdziła uchybień w dokumentacji.

7. Na teren po byłym wysypisku śmieci w Pomianowie nadal dowożone są śmieci – folie, materiały z rozbiórek, remontowe, trafiają się także śmieci z cmentarzy oraz części z rozbieranych samochodów, Sukcesywnie usuwamy te śmieci jednak nadal apelujemy

 o nie wywożenie tam śmieci, wszystkie śmieci odbiera PGK w Płońsku.

Ad pkt 5, 6

            Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: Uchwałę Nr 202/XXX/2017 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz Uchwałę Nr 203/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Dokonano następujących zmian w uchwale budżetowej:

Dochody:

 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 14 667,11 zł

-  Administracja publiczna,  Urzędy wojewódzkie – zmniejszono dotację o kwotę

    2 768 zł na podstawie decyzji MUW oraz wprowadzono dochody jst z tytułu udostępnienia danych w wysokości 6,20 co stanowi 5% dochodów gminy;

-  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wprowadzono dochody

    w wysokości 941 zł od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony dach na budynku strażnicy;

-  Różne rozliczenia – zmniejszono dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących o kwotę 5 000zł.;

-  Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 4 504 zł ( szkoły podstawowe – zwiększono dochody o kwotę 3 844 zł z tytułu refundacji PUP pracowników zatrudnionych w SP w ramach prac interwencyjnych oraz wprowadzono dotację

       w wysokości 660 zł,  Gimnazja zwiększono dochody o kwotę 4 000 zł z tytułu refundacji PUP pracowników zatrudnionych w Gimnazjum w ramach prac interwencyjnych);

-  Pomoc społeczna- zmniejszono dochody o kwotę 3 406 zł ( składki na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejszono o kwotę 406 zł; usługi opiekuńcze – wpływy z opłat za opiekunki zmniejszono o kwotę 3 000 zł);

-  Rodzina – zmniejszono o kwotę 11 389,91zł ( świadczenia wychowawcze – zwiększono o kwotę  8 040 zł na podstawie decyzji MUW, świadczenia rodzinne – wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód gminy- zwiększono o kwotę 3380,91 zł; karta dużej rodziny – zmniejszono o kwotę 31 zł na podstawie decyzji MUW);

-  Domy i ośrodki kultury – zwiększono o kwotę 5 000 zł z tytułu wpływów za energię elektryczną ze świetlic wiejskich;

W dochodach majątkowych dokonano zmian:

- Bezpieczeństwo publiczne,  ochotnicze straże pożarne –dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1  626 zł z tytułu sprzedaży samochodu na złom OSP Kucice;

Dochody po zmianie wynoszą 16 206 755 zł

     W wydatkach dokonano następujących zmian:

        Zmniejszono poszczególne inwestycje:

- Zakup kota olejowego dla potrzeb UG – zmniejszono o kwotę 200zł (inwestycja jednoroczna).

      Wydatki bieżące:

       W wydatkach bieżących dokonano następujących zmian:

            -  Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszono o kwotę 500 zł celem przesunięcia do rozdziału         80120;

           -  Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększono o kwotę 2000 zł;

          - Administracja  publiczna – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 36 080,11zł ( urzędy                    wojewódzkie- zmniejszono dotację z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki zus

            w referacie USC w kwocie 2 768 zł;  dokonano przesunięć między paragrafami           zwiększono środki na pozycji zakup materiałów, na remontach i usługach z             przeznaczeniem na remont sali konferencyjnej; zwiększono środki na       wynagrodzeniach;

-  Bezpieczeństwo publiczne, dokonano zmian w wydatkach bieżących;

-  Oświata i wychowanie – zwiększono o  kwotę 3 110 zł (  Szkoły podstawowe – zmniejszono o kwotę 32 270 zł – dokonano zmian miedzy paragrafami, celem zabezpieczenia innych brakujących paragrafów; oddziały przedszkolne- zwiększono o kwotę 24 200 zł;  Gimnazjum – zmniejszono o kwotę 21 700 zł celem zabezpieczenia innych brakujących paragrafów; dowożenie do szkół – zwiększono wynagrodzenia o kwotę 2000 zł oraz zakup paliwa na kwotę 1 000 zł; Licea ogólnokształcące- zwiększono o kwotę 500 zł na podstawie podjętej uchwały 209/XXX/2017 RG w Dzierzążni z dnia 30.11.2017r.; dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono środki na szkolenia; stołówki szkolne – dokonano zmian między paragrafami; realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji naukii metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- zwiększono o kwotę 29 730 zł oraz dokonano zmian między paragrafami, zwiększając wynagrodzenia oraz składki zus i zakup materiałów).

         -  Ochrona zdrowia – dokonano zmian między paragrafami – zwiększając zakup     materiałów , zmniejszając usługi;

-  Pomoc społeczna – zmniejszono o kwotę 15 568,14 zł (  składki na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejszono o kwotę 406 zł -środki b. państwa z dotacji,  zasiłki okresowe i celowe – zwiększono o kwotę 2 000 zł ,  ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono o kwotę 18 162,14 zł celem przesunięcia do działu 855; Pomoc w zakresie dożywiania – Zadania własne zwiększono o kwotę 1 000 zł.

-  Rodzina – zwiększono o kwotę 23 171,14 zł ( świadczenia wychowawcze – dokonano zmian między paragrafami na zadaniach zleconych oraz wprowadzono otrzymaną dotację na świadczenia społeczne w kwocie 8 040 zł ; karta dużej rodziny – zmniejszono dotację o kwotę 31zł ; Wspieranie rodziny – zwiększono o kwotę

       2 647,96 zł zabezpieczono na wynagrodzenia asystenta rodziny z własnych środków; Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zwiększono o kwotę 12 514,18 zł celem dokonania opłaty za pobyt dzieci w Domach Dziecka.

   -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –zmniejszono o kwotę 30 000 zł, pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 30 000 zł celem przesunięcia do rozdziału 75023;

             -  Kultura i ochrona dziedzictwa- zmniejszono o kwotę 2 000 zł, domy i ośrodki kultury               – zwiększono zakup energii, zmniejszono natomiast na poz. usługi;

          Wydatki po zmianach wynoszą 16 542 047 zł.

Pytań do przedstawionych uchwał nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący RG odczytał  Uchwałę Nr 202/XXX/2017 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 13 radnych obecnych na sesji.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 203/XXX/2017 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 13 radnych obecnych na sesji.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7, 8, 9

            W tym punkcie Pan Wójt omówił trzy uchwały podatkowe:  Uchwałę

 Nr 204/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego, Uchwałę Nr 205/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz  Uchwałę Nr 206/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

            Uchwały były bardzo szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji.

Podatki pozostały na poziomie zeszłorocznym, dokonano zmian jedynie w stawce podatku od nieruchomości- obniżono stawkę o 2 grosze.

Wzory formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dostosowano do obowiązujących przepisów.

Pan Przewodniczący czytał kolejno uchwały a radni przystąpili do głosowania:

-  Uchwała Nr 204/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

Głosowało 13 radnych obecnych na sesji.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

- Uchwała Nr 205/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowało 13 radnych obecnych na sesji.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

-  Uchwała Nr 206/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Głosowało 13 radnych obecnych na sesji.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

            Pan Przewodniczący omówił  Uchwałę Nr 207/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie  oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) promowanie uczniów zdolnych możliwe jest poprzez przyjęcie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Opracowanie, przyjęcie i realizacja Programu umożliwi wsparcie edukacji dzieci i młodzieży. Grono to będzie stanowiło pozytywny wzorzec dla uczniów oraz korzystnie wpłynie na poczucie własnej wartości nagrodzonych.

Radni nie mieli uwag do przedstawionej uchwały.

            Pan Wróblewski odczytał Pan Przewodniczący odczytał   Uchwałę Nr 207/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

Głosowało 13 radnych obecnych na sesji.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

            Następnie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 208/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia obręb ewidencyjny nr 6 Dzierzążnia.

Proponowana do nabycia nieruchomość niezabudowana znajduje się w zasobach Własności Rolnej Skarbu Państwa, położona we wsi Dzierzążnia w obrębie ewidencyjnym oznaczonym w rejestrze ewidencji gruntów nr 6 Dzierzążnia jako działka nr 171/1 o powierzchni 0.0147 ha. Działka jest częściowo użytkowana przez Gminę, posadowione są na niej szamba stanowiące majątek Gminy . Cena działki obejmuje koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 208/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia obręb ewidencyjny nr 6 Dzierzążnia.

Głosowało 13 radnych obecnych na sesji.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12

            Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 209/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pracowni komputerowej dla uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku.

            Pan Wójt poinformował, że dyrektor I LO zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe na zakup sprzętu do pracowni komputerowej.

            Pani radna Siedlecka zapytała, czy nie będzie takiej sytuacji że inne płońskie szkoły zwrócą się do naszej gminy o pomoc finansową.

            Pani Skarbnik wyjaśniła, że co roku wspieramy inną szkołę. Przekazujemy pomoc finansową jednorazowo.

Radni postanowili przekazać 500 zł na dofinansowanie pracowni komputerowej.

            Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 209/XXX/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pracowni komputerowej dla uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Płońsku.

Głosowało 13 radnych obecnych na sesji.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 13

            W tym punkcie Pan Sekretarz przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dzierzążnia   w roku szkolnym 2016/2017.  Radni zapoznali się z tą informacją i nie zgłaszali pytań.

 

Ad pkt 14, 15

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy, Skarbnik    i Sekretarza oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2016 rok a pan Przewodniczący RG informację  z analizy oświadczeń majątkowych radnych gminy Dzierzążnia za 2016 rok.

 

Ad pkt 16

            Pan Przewodniczący RG poinformował, że wpłynęło pismo z Fundacji Bank Żywności w Ciechanowie z prośbą o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2018 rok środków finansowych w kwocie 2000 zł na zadanie z zakresu pomocy społecznej- Wsparcie żywnościowe najuboższych mieszkańców Gminy Dzierzążnia.

            Pan Wójt poinformował o mających się odbyć 20 grudnia przetargach, między innymi na działki po dawnym SKR w Kucicach.

            Radny Zimny zapytał, czy Wójt pamięta, że część tych działek miała być przekazana strażakom pod budowę świetlicy w zamian za działkę pod studniami będącą własnością członków OSP Kucice. Jeśli sprzedamy te działki, to czym wymienimy się ze strażakami.

            Pan Wójt powiedział, że jeśli porozumie się ze strażakami, to unieważni przetarg.

Pan radny Zimny powiedział, że to wójtowi powinno zależeć na działce pod studniami, bo korzystają ze studni mieszkańcy gminy. Powinien porozumieć się ze strażakami, a nie wystawiać działki do przetargu.

            Pan radny a jednocześnie strażak Ryszard Gołębiewski zapewnił, że jeśli wójt wydzieli działkę pod świetlicę wiejską to strażacy w zamian oddadzą działkę pod studniami.

           

Ad pkt 17

            Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XXX sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

   Protokołowała

 

Gzylewska Jolanta

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-05 10:32:08
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-05 10:32:08
  • Liczba odsłon: 892
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181110]

przewiń do góry