Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dzierzążni zatwierdzonego przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr 9/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 roku - do zadań Referatu Finansowego należy:

1.      Do zadań Referatu Finansowego należy:

1)      przygotowania materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,

2)      udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,

3)      zapewnianie obsługi finansowo – księgowej i kasy Urzędu,

4)      uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

5)      przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

6)      sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7)      prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

8)      prowadzenie ksiąg rachunkowych,

9)      rozliczanie inwentaryzacji,

10)  dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

11)  przygotowywanie sprawozdań finansowych,

12)  dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

13)  wytwarzanie i przetwarzanie informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej przez pracowników referatu w ściśle określonym terminie.

2.      Do zadań stanowisk ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym należy:

1)      prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:

2)      prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

3)      gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

4)      przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

5)      podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

6)      prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

7)      przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat

8)      przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-19 15:38:06
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-05 13:10:45
  • Liczba odsłon: 1448
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267014]

przewiń do góry