Uchwała Nr 99/XVII/2008

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 17 listopada 2008 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 300307W we wsi Błomino Gumowskie” w ramach Programu Wieloletniego pn. NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH W LATACH 2008 – 2011”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa drogi gminnej Nr 300307W we wsi Błomino Gumowskie” w ramach Programu Wieloletniego pn. NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH W LATACH 2008 – 2011”.

§ 2

Na realizację przedsięwzięcia, którym mowa w § 1, zabezpiecza się w budżecie gminy na 2009 rok środki finansowe w wysokości 275 000,00 (słownie zł: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100)


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                mgr Agnieszka HarazińskaUchwała Nr 100/XVII/2008

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 17 listopada 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 5 Uchwały Nr 62/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2007 roku, Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększenie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem _Nr 1

§ 2

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr_2

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 9 427 519,00

- po stronie wydatków - 9 860 781,00

§ 4

Dochody ustalone w § 4 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

Wydatki ustalone w § 4 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr_4

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega ogłoszeniu.


                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                 mgr Agnieszka HarazińskaInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobiecki Adam
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-20 14:03:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobiecki Adam
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-20 14:03:52
  • Liczba odsłon: 840
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174383]

przewiń do góry