Uchwała Nr 161/XXVII/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dzierzążnia na 2006 rok  z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

Na podstawie art. 10 ust 2 i 18 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 200 Ir Nr 142, poz. 1591, Dz, U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806, Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z 2003 r.; z 2004 r. Nr 64 poz 593, Nr 116 poz.1203, Nr 210 poz.2135; z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz.1420; z 2006r. Nr 175 poz 1462, Nr 249 poz 2194) - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ l

Zatwierdza się Program współpracy Gminy Dzierzążnia na 2006 rok z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Celem wprowadzenia Programu współpracy Gminy Dzierzążnia na 2006 rok z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zwanego dalej programem jest:

- umacnianie w świadomości społecznej poczucia, odpowiedzialności za

wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

- zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Dzierzążnia,

- pomoc mieszkańców gminy w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 160 /XXVII/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dzierzążnia

Na podstawie art. 10 ust 2 i 18 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, Dz, U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806, Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 2001 roku; z 2002r. Nr 113 poz.984; z 2004 r. Nr 96 poz.959, Nr 173 poz. 1803; z 2005r. Nr 85 poz. 729) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza przedłożone przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie taryfy ceny za 1 m³ dostarczonej wody w zł/m³ i opłaty abonamentowej za wodomierz na miesiąc w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2

Taryfy, o których mowa w § 1 obowiązują przez okres jednego roku począwszy od dnia ich wejścia w życie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 159/XXVII/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 26 kwietnia 2006r

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r. z póź.zm./ oraz art.165 i art. 184 ust.1 pkt 1,3,13,14i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / tj. Dz.U.Nr.249 poz.2104 z 2005 roku z póź.zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się i zmniejsza dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości  884.593 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2

  1. Zwiększa się i zmniejsza wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  2. Wydatki ustalone w ust.2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 884.593 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 6.773.719

- po stronie wydatków - 6.847.466

§ 4

Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym według załącznika Nr 5.

§ 5

Przychody budżetu gminy na 2006 rok przedstawia załącznik Nr 6.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 158/XXVII/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Na podstawie art. 10 ust 2 i 18 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, Dz, U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806, Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 167 ust.2 pkt.5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz 2104) Rada Gminy, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się pomocy finansowej w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Wierzbica Pańska-Pomianowo.

§ 2

Formę i zakres finansowania o którym mowa w § 1 określi odrębna umowa.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy, o której mowa

w § 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

UCHWAŁA Nr 157 /XXVII/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 26 kwietnia 2006r

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciąż z przeznaczeniem dla osób poszkodowanych w pożarze we wsi Kiniki gmina Raciąż

Na podstawie art. 10 ust 2 i 18 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 200 Ir Nr 142, poz. 1591, Dz, U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806, Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 167 ust.2 pkt.5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz 2104) Rada Gminy, uchwala co następuje:

§ 1

Udzielić pomocy finansowej Gminie Raciąż w kwocie 1000,00zł (słownie jeden tysiąc złotych) z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w pożarze we wsi Kliniki gmina Raciąż.

§ 2

Szczegółowe warunki pomocy o której mowa w § l określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Dzierzążnia a Gminą Raciąż.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 156 /XXVII/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, Dz, U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806, Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 199 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U.Nr 249, poz. 12104) - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

§ 2

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi sprawozdanie z wykonania budżetu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-04-28 15:11:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-28 15:36:58
  • Liczba odsłon: 914
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272337]

przewiń do góry