Uchwała Nr 171/ XXXI/ 2006

   Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia 25 października 2006 roku

  w sprawie zatwierdzenia wysokości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / TJ Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm. / oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego / Dz. .U. z 2005 r, Nr 146, poz. 1222 z późn. zm. / Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

                                                                       § 1

 

Ustala się wartość jednego punktu w wysokości 5,00 zł dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

 

                                                                       § 2

 

Traci moc Uchwała Nr 107/ XVII/ 2000 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia   5 października 2000 roku w sprawie zatwierdzenia wysokości jednego punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

                                                                       § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

 

                                                                       § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.12.2006r.

 

 

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                     Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 170/XXXI/2006

  Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 25 października 2006 roku

 

  w sprawie zmiany uchwały Nr 120/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym zmienionej uchwałą   Nr 127/XX/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr 120/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym

 

 

     Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm.), art. 90f i art. 90 p ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z 2005 r. Dz. U Nr   17 poz. 141, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia, stanowiący zał. Nr 1 do uchwały Nr 120/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 23 lutego 2005 r. zmienionej uchwałą Nr 127/XX/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr 120/XIX/2005   Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Regulaminu Udzielania Pomocy o Charakterze Socjalnym   wprowadza się następujące zmiany:

 

-Ust 7a   § 13 otrzymuje brzmienie:

 

,,Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczniów           i zakwalifikowania go do odpowiedniej grupy dochodowej wg następującego podziału:

 

I grupa: dochody miesięczne na członka rodziny od kwoty – 0 do 150 zł

II grupa: dochody miesięczne na członka rodziny od kwoty – 151 zł do 250 zł

III grupa: dochody miesięczne na członka rodziny od kwoty – 251 zł do 351zł

 

§ 2

 

W pozostałym zakresie Regulamin nie ulega zmianie.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą   od dnia 1 listopada 2006r.

   

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała   Nr 169/XXXI/2006

Rady Gminy w Dzierzążni 

z dnia 25 października 2006 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

         Na podstawie art. 18   ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   / tj. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., Dz.U.z 2002r Nr 23 ,poz.220, Nr 62 poz 558 , Nr 113 poz.984 , Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568,z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1206,Nr 167.poz. 1759, z 2005r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457z 2006r Nr 17 poz.128/ oraz art. 165 i art. 184 ust 1 pkt.1,3,10,13,14 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / tj.Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z 2005r, Nr 169,poz.1420 z 2005r Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708 Rada Gminy w Dzierzążni, uchwala co następuje :

                                                        § 1    

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1

                       

                                                        § 2                                 

  1.Zwiększa się i zmniejsza wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2                                               

§ 3    

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów       -     7.528.651

- po stronie wydatków       -     7.801.398

 

§ 4

1. Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacja zadań   z zakresu administracji   rządowej zleconych gminie ustawami   w wysokości   1.020.913 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

2. Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia z organami   administracji rządowej w wysokości   5000   zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

                                                        § 5

1. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań    z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami w wysokości   1.020.913 zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

 

2. Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami   administracji rządowej w wysokości   5000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 .              

§ 6

Zwiększa się dotacje dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

                                                        § 7

Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem

inwestycyjnym według załącznika Nr 8

                                                        § 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                        § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                        Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                           mgr Agnieszka Harazińska     

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-11-06 16:02:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-06 16:24:04
  • Liczba odsłon: 1011
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278448]

przewiń do góry