Zarządzenia Wójta Gminy 2019 rok  

 

1. Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w imieniu Wójta -  zarzadzenie_1_2019.pdf

2.Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie  upoważnienia do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy Dzierzążnia -  zalacznik_nr_2.docx

3. Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierzążni  zarzadzenie_3_2019.pdf

4.Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie wykonania budżetu gminy na rok 2019 - zarzadzenie_4_2019.pdf

5.Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2018 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30.04.2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zarzadzenie_5_2019.pdf

6.Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  08 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Dzierzążni oraz jednostkach podległych, dla których obsługę księgową prowadzi Urząd Gminy -  zarzadz.6.2019_polit.rach.doc

7.Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zwrotu kosztów wykonania okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Gminy w Dzierzążni - zarzadzenie_7_2019.pdf

8.Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia15 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Dzierzążnia, których wartości nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro -  zarzadzenie_8_2019.pdf

9.Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie Zarządzenia Nr 3/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia  z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierzążni  - zarzadzenie_9_2019.pdf

10.Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu do projektu pod nazwą "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" realizowanego przez Gminę Dzierzążnia - zarzadzenie_10_2019.pdf

11.Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia  20 lutego  2019 roku w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunków zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za 2018 rok - zarzadzenie_11_2019.pdf

12.Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Dzierzążni -  zarzadzenie_12_2019.pdf

13.Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze -  zarzadzenie_13_2019.pdf

14.Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej - zarzadzenie_14_2019.zip

15.Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym -  zarzadzenie_15_2019.pdf

16.Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania  komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych - zarzadzenie_16_2019.pdf

17.Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 07 maja 2019 roku w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2017 rok do odliczenia podatku VAT za 2019 rok a także określenia prewspółczynnika VAT na 2019 rok dla Urzędu Gminy Dzierzążnia -  zarzadzenie_17_2019.pdf

18.Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecność dyrektora szkoły -  zarzadzenie_18_2019.pdf

19.Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia15 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni i Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach -  zarzadzenie_19_2019.pdf

20.Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej -  zarzadzenie_20_2019.pdf

21.Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami -  zarzadzenie_21_2019.pdf

22.Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach - zarzadzenie_22_2019.pdf

23.Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni -  zarzadzenie_23_2019.pdf

24.Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 06 czerwca 2019 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Dzierzążnia -  zarzadzenie_24_2019.zip

25.Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 06 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji  do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie Gminie Dzierzążnia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją inwestycji drogowych w 2019 roku-  zarzadzenie_25_2019.doc

26.Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy, GOPS i GBP- zarzadzenie_26_2019.pdf

27.Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni-  zarzadzenie_27_2019.pdf

28.Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Gminy, GOPS i GBP -  zarzadzenie_28_2019.pdf

29.Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Dzierzążni do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego-  zarzadzenie_29_2019.pdf

30.Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Dzierzążni do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego-  zarzadzenie_30_2019.pdf

31.Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 01 lipca  2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie w Dzierzążni-  zarzadzenie_31_2019.pdf

32.Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zarzadzenie_32_2019.pdf

33.Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie procedury przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki w przypadku zmiany dyrektora szkoły-  zarzadzenie_33_2019.pdf

34.Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach-  zarzadzenie_34_2019.pdf

35.Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Dzierzążni- zarzadzenie_35_2019.pdf

36.Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert na realizację zadań pożytku publicznego-  zarzadzenie_36_2019.pdf

37.Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne w Gminie Dzierzążnia -  zarzadzenie_37_2019.pdf

38.Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie  przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2019 roku-  zarzadzenie_38_2019.pdf

39.Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 09 września 2019 roku w sprawie  ustalenia stawek za 1 km pojazdów samochodowych niebędących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych-  zarzadzenie_39_2019.pdf

40.Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 10 września 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierzążni-  zarzadzenie_40_2019.pdf

41.Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 10 września 2019 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Informatycznego  oraz ustanowienia koordynatora Gminnego ds Informatyki w wyborach do sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku-  zarzadzenie_41_2019.pdf

42.Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 września 2019 roku w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Dzierzążnia oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności ( split payment) - zarzadzenie_42.2019.docx

43.Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 26 września 2019 roku w sprawie  ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami-  zarzadzenie_43_2019_ochrona_lokalu.odt

44.Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej-  zarzadzenie_44_2019.zip

45.Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej  zarzadzenie_45_2019.zip

46.Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 listopada2019 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2020-2029 -  zarzadzenie_46_2019.zip

47.Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok -  zarzadzenie_47_2019.zip

48.Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie

49.Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowazdenia naboru na stanowisko Kierownik Klubu Senior + -  zarzadzenie_49_2019.pdf

50.Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Dzierzążni -  zarzadzenie_50_2019.pdf

51.Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej - zarzadzenie_51_2019.zip

52.Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20  grudnia 2019 roku w sprawie wykonania budżetu gminy na rok 2020 - zarzadzenie_52_2020.zip

53.Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie kasacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych i składników niepełnowartościowych w Urzędzie Gminy w Dzierzążni i jednostkach podległych - zarzadzenie_nr_53.2019.doc

54.Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 grudnia  2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w Dzierzążni oraz druków ścisłego zarachowania  zarzadzenie_nr_54.2019.doc

55.Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-12 14:31:20
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-09 09:51:28
  • Liczba odsłon: 2225
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278501]

przewiń do góry