Zobacz podgałęzie

Protokół XXXII sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 29 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Ireneusza Pawlaka – wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 13 .30 a zakończyły o godzinie 15.30.

Pan wiceprzewodniczący otworzył obrady XXXII sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana Witolda Pająka , Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką, dyrektorów szkół gminnych, sołtysów przedstawicieli mediów, pana Włodzimierza Czyżewskiego- doradcę Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Płońsku oraz przybyłych na sesję.

            Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał.

            Pan wiceprzewodniczący poprosił o rozszerzenie porządku obrad o dwie uchwały:

Uchwałę Nr 223/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w drodze bezprzetargowej oraz Uchwałę Nr 224/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w drodze bezprzetargowej.

Radni wyrazili zgodę na rozszerzenie porządku obrad.

Pan wiceprzewodniczący odczytał porządek obrad.

 

1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.

3. Interpelacje i zapytania.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie Uchwały Nr 213/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2018-2023.

6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Nr 214/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy w Dzierzążni na rok 2018.

7. Podjęcie Uchwały Nr 215/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

8. Podjęcie Uchwały Nr 216/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

9. Podjęcie Uchwały Nr 217/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok na terenie gminy Dzierzążnia.

10. Podjęcie Uchwały Nr 218/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2018 rok na terenie gminy Dzierzążnia.

11. Podjęcie Uchwały Nr 219/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

12. Podjęcie Uchwały Nr 220/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo- Gospodarczej na 2018 rok.

13. Podjęcie Uchwały Nr 221/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na 2018 rok.

14. Podjęcie Uchwały Nr 222/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i Ochrony Środowiska na 2018 rok.

15.Podjęcie Uchwały Nr 223/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w drodze bezprzetargowej.

16. Podjęcie Uchwały Nr 224/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w drodze bezprzetargowej.

17.Wolne wnioski i zapytania

18. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

     Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XXXI sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono

i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXXI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  13 głosami.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.   

 

Ad pkt 4

      Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

W okresie od 30 listopada 2017 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe
w sposób sprawny.

- W dniu 14 grudnia zakończyła się kompleksowa kontrola Urzędu Gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. Kontroli dokonywali pracownicy Zespołu zamiejscowego z Płocka.

-  Trwają prace remontowe w Urzędzie Gminy, wymieniane są drzwi do pomieszczeń biurowych.

- W dniu20 grudnia odbyło się pięć przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych, wszystkie przetargi zakończyły się wynikami negatywnymi.

-  Złożono dokumenty do kancelarii notarialnej dotyczące zakupu działki od KOWR za Urzędem Gminy.

- Złożono dokumenty do kancelarii notarialnej celem sprzedaży dwóch działek zabudowanych w procedurze bezprzetargowej. Są to działki użytkowane przez GS w Błominie Gumowskim i Wilamowicach.

- W dniu 27 grudnia  złożono wniosek na dofinansowanie dróg gminnych w miejscowościach Pomianowo i Kucice – Korytowo.

 

            Ad pkt 5, 6

            Pani Skarbnik odczytała   Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr Ci.328.2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej a następnie  Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr Ci.329.2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

            W dalszej części posiedzenia Pan Wójt przedstawiła  omówił Uchwałę  Nr 213/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2018-2023 oraz Uchwałę Nr 214/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy  Dzierzążnia na rok 2018.

            Projekt  Budżetu jednostki samorządu terytorialnego uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy jest rocznym planem dochodów i wydatków. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W roku 2018  planuje się :

dochody   -   14 766 761,00- z tego:  dochody bieżące wynoszą 14 299 268,00     dochody majątkowe 467 493,00.

Wydatki    -   15 416 761,00: z tego: wydatki bieżące   13 951 806,00 a wydatki

majątkowe –    1 464 955,00.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie

650 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu

w wysokości 650 000,00 zł.

          Pan Wójt powiedział, że współfinansujemy budowę dróg powiatowych. W tym roku przekażemy Powiatowi 360 338 zł- jest to mała kwota, gdyż Powiat i Gmina Baboszewo przekazała większe środki na tę inwestycję, niż początkowo zakładano.

          Następnie Pani Skarbnik przedstawiła kwoty zarezerwowane w budżecie 2018 roku na poszczególne działy.

Omówiła inwestycje wieloletnie i jednoroczne.

          Pan radny Zimny zapytał, skąd wziął się deficyt. Subwencję zmniejszono o 270 000 zł ale nie o kwotę 650 000 zł. Kwota deficytu wynika z wysokości środków, jakie musimy przekazać na budowę drogi powiatowej. Kiedy podejmowaliśmy uchwałę w sprawie dofinansowania budowy dróg powiatowych Pani Skarbnik zapewniała, że gminę stać na taki wydatek. Teraz okazuje się że musimy wziąć kredyt na pokrycie deficytu, bo nie ma środków dla Powiatu.

          Pani Skarbnik wyjaśniła, że w ubiegłym roku gmina otrzymała dotację za drogę w Wilamowicach, zmniejszyło to dochody. W tym roku wydamy więcej na oświatę, pomoc społeczną.

          Pan radny Zimny zapytał, czemu Pani Skarbnik przy omawianiu budżetu na 2018 rok nie wyjaśniła powstania deficytu. To drogi powiatowe spowodowały powstanie deficytu, jest to zadanie dodatkowe gminy gdyż podstawowym jest budowa dróg gminnych.

          Pan Wójt powiedział, że w Powiecie nie ma gminy, która nie ma deficytu.

Radni nie mieli więcej pytań odnośnie przedstawionego projektu budżetu.

Pan Wójt poprosił radnych o przyjęcie przedstawionego budżetu na 2018 rok.

          Pan Wiceprzewodniczący RG odczytał Uchwałę   Nr 213/XXXII/2017 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2018-2023.

          Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 213/XXXII/2017 przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

          Następnie Pan Pawlak odczytał Uchwałę Nr 214/XXXII/2017 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy  Dzierzążnia na rok 2018.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali.  Za przyjęciem uchwały zagłosowało 12 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Uchwałę  Nr 214/XXXII/2017 przyjęto większością głosów

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

          Pan Wójt podziękował Państwu radnym za przyjęcie budżetu na 2018 rok. Podziękował Pani Skarbnik i pracownikom, którzy projekt budżetu przygotowali. Zapewnił, że dokona wszelkich starań aby został on zrealizowany.

 

Ad pkt 7, 8

          Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: Uchwałę Nr 215/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz Uchwałę Nr 216/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej dokonano następujących zmian:

Dochody:

            W dochodach bieżących zwiększono o kwotę 25 044 zł,  zmniejszono natomiast o kwotę 369 500 zł.

 Dochody majątkowe  zmniejszono o kwotę 352 500zł z tytułu sprzedaży mienia ( nie rozstrzygnięto ogłoszonych przetargów). Niewykonane dochody majątkowe przeniesiono do budżetu 2018 roku.

          Dochody bieżące:

1) Dział Administracja Publiczna, Pozostała działalność – zwiększono o kwotę

 10 000 zł z tytułu wpłat z PUP – refundacja pracowników interwencyjnych;

2) Dochody od osób prawnych, Wpływy z innych opłat – zmniejszono wpływy z różnych dochodów (wpłaty za wystawione noty obciążeniowe) o kwotę 17 000zł;

3) Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe- zwiększono o kwotę 7 188,49 zł z tytułu wpłat z PUP – refundacja pracowników interwencyjnych zatrudnionych w Szkole Podstawowej;

4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami  – zwiększono udział własny mieszkańców za usunięcie wyrobów zawierających azbest w kwocie 7 855,51zł.

Dochody po zmianie wynoszą 15 913 550zł.

 

    W wydatkach dokonano następujących  zmian:

Z uwagi na zakończone inwestycje dokonano zmian w wydatkach majątkowych przeznaczając na zmniejszenie dochodów majątkowych:

1. Zmniejszono następujące inwestycje gminne:

-   droga Kucice – zmniejszono o kwotę 4 000 zł (WPF),

- droga Korytowo - Kucice – zmniejszono o kwotę 15 000 zł  (WPF),

- droga Podmarszczyn – zmniejszono o kwotę 25 700 zł (WPF),

-  droga Przemkowo – Gumino- Etap I i II – zmniejszono o kwotę 4 500 zł (WPF),

-  budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siekluki – zmniejszono o kwotę

     24 300 zł (WPF),

- droga Pomianowo Dzierki – zmniejszono o kwotę 44 400 zł (WPF),

- podział działek gminnych we wsi Błomino Gumowskie – zmniejszono o kwotę

    10 000 zł,

- podział działki 171 przy UG – zmniejszono o kwotę 3 000 zł,

- zakup działki 171/1 – zmniejszono o kwotę 3 000 zł,

- opracowanie dokumentacji pod przebudowę drogi Nowe Gumino – Kucice – zmniejszono o kwotę 5 000zł,

-  zakup sprzętu komputerowego, w tym programów i licencji- zmniejszono o kwotę

     4 000 zł,

-  przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarszczyn – zmniejszono o kwotę 20 000 zł,

-  przebudowa drogi powiatowej Baboszewo- Dzierzążnia – Kucice- dokonano zmiany

    4 cyfry paragrafu z 9 na „0” jako własne środki.

Ogółem wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 639 433zł zwiększono o kwotę

 476 533zł.

                  Wydatki bieżące:

W wydatkach bieżących dokonano następujących zmian:

-  Drogi publiczne gminne – zmniejszono o  kwotę 9 600zł.

Zmniejszono na pozycji umowy zlecenia wraz ze składkami zus oraz usługi remontowe;

-  Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono o kwotę 32 300 zł celem zmniejszenia dochodów majątkowych;

-  Administracja publiczna – wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 119 206 zł celem zmniejszenia dochodów;

-   Bezpieczeństwo publiczne-  dokonano zmian w wydatkach o kwotę 6000 zł;

- Oświata i wychowanie – zmniejszono o kwotę 5 450 zł.

a)Szkoły podstawowe – zwiększono o kwotę 5 822,03 zł – dokonano zmian miedzy paragrafami celem zwiększenia wynagrodzeń;

b) Oddziały przedszkolne-  zmniejszono o kwotę 569,68 zł;

c) Gimnazja-  zmniejszono o kwotę 2 458,64 zł;

d) Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszono o kwotę 5 450 zł;

e) Stołówki szkolne – zmniejszono o kwotę 208,92 zł;

f) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ….. zmniejszono o kwotę 80,52 zł;

g) Pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 2504,27 zł.

-  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –zmniejszono o kwotę 11 500 zł:

a) Utrzymanie zieleni – zmniejszono o kwotę 2 000 zł;

b) Oświetlenie ulic, placów i dróg –zmniejszono o kwotę 3000 zł;

c) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków…. – zmniejszono o kwotę 6500 zł celem przesunięcia do wydatków majątkowych.

  -  Kultura i ochrona dziedzictwa,  domy, i ośrodki kultury – zmniejszono o kwotę 500 zł celem przesunięcia do innych brakujących paragrafów.

Wydatki po zmianach wynoszą 16 249 842 zł.

Pytań do przedstawionych uchwał nie zgłoszono. Pan wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał  Uchwałę Nr 215/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

          Następnie Pan Pawlak odczytał  Uchwałę Nr 216/XXXII/2017 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9, 10

          Pani kierownik GOPS Regina Sobczeńska omówiła dwie uchwały: Uchwałę

 Nr 217/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok na terenie Gminy Dzierzążnia oraz  Uchwałę Nr 218/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2018 rok na terenie Gminy Dzierzążnia.

          Pani Kierownik wyjaśniła, że .-  prowadzenie działań związanych z profilaktyką

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin.

Realizacja zadań  prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

          Zadania z zakresu działania narkomanii realizują organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalonym w ustawie.

Realizacja zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

            W tym roku na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono

1500 zł- problem ten nie występuje na terenie naszej gminy.

Pozostałe środki przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tego programu zatrudniliśmy psychologa, który udziela porad mieszkańcom gminy. Zaobserwowano potrzebę zatrudnienia psychologa na większą ilość godzin,  w tej chwili jest to niemożliwe ze względu na brak środków.

Pytań do omawianych uchwał nie zgłoszono.

            Pan wiceprzewodniczący RG odczytał  Uchwałę  Nr 217/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok na terenie Gminy Dzierzążnia.

          Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

          Następnie odczytał   Uchwałę Nr 218/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2018 rok na terenie Gminy Dzierzążnia.

          Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11, 12, 13, 14

          W tym punkcie Pan Pawlak przedstawił 4 uchwały: Uchwałę Nr 219/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok, Uchwałę Nr 220/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo- Gospodarczej na 2018 rok, Uchwałę

 Nr 221/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na 2018 rok oraz  Uchwałę Nr 222/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i Ochrony Środowiska na 2018 rok.

 

            Radni podjęli decyzję, aby nie czytać przygotowanych planów pracy poszczególnych komisji, tylko przystąpić do głosowania nad przyjęciem uchwał w tej sprawie.

            Pan wiceprzewodniczący odczytał kolejno:

-  Uchwałę Nr 219/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

-  Uchwałę Nr 220/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo- Gospodarczej na 2018 rok.

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

-  Uchwałę Nr 221/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na 2018 rok.

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

            - Uchwałę Nr 222/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i Ochrony Środowiska na 2018 rok.

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 15, 16

            Pan Wójt przedstawił dwie uchwały, które włączono do porządku obrad:

Uchwałę Nr 223/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2017 roku w

sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia

w drodze bezprzetargowej oraz  Uchwałę Nr 224/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z

dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej

własność Gminy Dzierzążnia w drodze bezprzetargowej.

            Działki te decyzją Rady Gminy jako własność Gminy Dzierzążnia zostały wystawione do sprzedaży w formie przetargowej.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dzierzążni złożyła wniosek o nabycie tych

dwóch nieruchomości  w formie bezprzetargowej z uwagi na fakt że budynki stojące

 na powyższych działkach zostały wzniesione z środków własnych.

      Radni nie mieli uwag do przedstawionych uchwał.

            Pan Ireneusz Pawlak odczytał Uchwałę Nr 223/XXXII/2017 Rady Gminy

 w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2017 roku wsprawie sprzedaży zabudowanej

 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w drodze bezprzetargowej.

      Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie Pan wiceprzewodniczący odczytał Uchwałę Nr 224/XXXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie sprzedaży zabudowanej

 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w drodze bezprzetargowej.

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 17

      W wolnych wnioskach o głos poprosił Pan Franciszek Goszczyński- dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierzążni oraz radny powiatowy.

Powiedział, że przedstawiając budżet na 2018 rok podkreślono, jak duże środki gmina przeznacza na oświatę.

Środki te są przeznaczane na wszystko, co z oświatą związane- dowożenie uczniów, grupy

 przedszkolne 3-4 latków i inne . Na terenie gminy funkcjonują tylko dwie szkoły i dlatego

 jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji.

      Jeśli chodzi o drogi, to Powiat pozyskał dofinansowanie na 7 inwestycji. Drogi powiatowe przebiegające przez naszą gminę są największymi inwestycjami. Powiat sfinansował budowę tych dróg z kredytu, a my oddamy te środki w 4 transzach bez odsetek. Droga powiatowa służy mieszkańcom gminy i dlatego gmina dołożyła środki finansowe na budowę tych dróg. Ceny tych inwestycji nie są wysokie, bo Starostwo ogłosiło wcześniej przetargi. Nie ma co dziękować radnym z Baboszewa, bo ich droga była krótsza, ale bardziej kosztowna w wykonaniu i dlatego dołożyli więcej.

                Pan radny powiedział również o skargach na pracę SOR-u przy płońskim szpitalu. Poinformował, że dyrektor szpitala zapewnił, że w najbliższym czasie na tym oddziale zostanie zmieniony personel.

      Na koniec Pan Goszczyński złożył życzenia noworoczne.

      Pani radna Jankowska zapytała, kto weźmie zwrot za wykonane drogi powiatowe.

Pan Goszczyński powiedział, że środki te otrzyma Powiat i przekaże wykonawcom

 inwestycji.

      Pan sołtys Kucic zapytał, czy zakończono temat budowy drogi w Kucicach- chodzi

o brak zgody jednego z mieszkańców.

      Pan Wójt wyjaśnił, że próbuje sprawy uregulować. Swoją zgodę na oddanie ziemi pod

 budowę drogi rolnik warunkuje pozyskaniem działki 15 arowej- jest to droga gminna.

Na to nie zgadza się jednak inny mieszkaniec tej miejscowości.

      Następnie głos zabrał  doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Płońsku.

 Poinformował o mających się odbyć szkoleniach dla rolników oraz o konieczności

 składania plików jpk od 1 stycznia 2018 roku.

 

Ad pkt 18

           Pan wiceprzewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XXXII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-31 12:14:48
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-31 12:14:48
  • Liczba odsłon: 841
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174453]

przewiń do góry