Protokół z V sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 29 stycznia 2015 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

Porządek obrad:

1.                 Otwarcie V Sesji Rady Gminy.

2.                 Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.

3.                 Interpelacje i zapytania.

4.                 Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.                 Podjęcie Uchwały Nr 21/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zarządzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy.

6.                 Podjęcie Uchwały Nr 22/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  funduszu sołeckiego.

7.                 Podjęcie Uchwały Nr 23/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

8.                 Podjęcie Uchwały Nr 24/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 grudnia 2012 roku  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

9.                 Podjęcie Uchwały Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

10.             Podjęcie Uchwały Nr 26/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

11.             Przedstawienie informacji dotyczącej wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

12.             Wolne wnioski i zapytania.

13.             Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 14.00 a zakończyły o godzinie 15.00.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady V sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady

 radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – Panią Grażynę Zawłocką,  Kierownika GOPS – Panią Reginę Sobczeńską, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni – Pana Franciszka Goszczyńskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach – Panią Bożenę Nowakowską,  Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej – Panią Jolantę Gzylewską,  Państwa Sołtysów, przedstawicieli mediów   oraz wszystkich przybyłych na  sesję.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy w Dzierzążni i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał.

Pan Przewodniczący poinformował, że wpłynął wniosek Wójta Gminy o zmianę porządku obrad sesji. Trzeba zdjąć z porządku obrad punkt 8 dotyczący ustalenia nowych stawek za wywóz śmieci w  związku ze zmianą ustawy ,,śmieciowej” oraz zmienić kolejność omawianych uchwał. Radni nie mieli uwag do zmiany w porządku obrad. Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał nowy porządek obrad, który radni w glosowaniu przyjęli jednogłośnie.

 

Ad pkt 2

            Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z IV sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i zapytał radnych, czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem

o przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Protokół z IV sesji Rady Gminy został przyjęty bez czytania 14 głosami, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań. 

 

           

Ad pkt 4

            W tym punkcie Pan Wójt Witold Pająk przedstawił informację Wójta Gminy Dzierzążnia z działalności międzysesyjnej, tj. od 30 grudnia 2014 roku do 29 stycznia 2015 roku.

1.                 W dniu 15 stycznia został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wniosek na dofinansowanie przebudowy drogi w Kadłubowie II etap,

w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

2.                  Złożono dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

 w sprawie rozliczenia inwestycji polegającej na remoncie świetlic wiejskich

w Dzierzążni, Kadłubowie i Wierzbicy Pańskiej.

3.                 W dniu 19 stycznia 2015 roku w Urzędzie Gminy w Dzierzążni została podpisana umowa z firma Energia Oświetlenie Sp. z. o.o.  ul. Rzemieślnicza 17/19  81-855 SOPOT w sprawie  kompleksowej umowy na dostawę energii i konserwację  oświetlenia ulicznego .

4.                 Nastąpił odbiór zjazdów dróg gminnych z drogą powiatową we wsi Starczewo Wielkie po wykonaniu budowy światłowodu w drodze powiatowej.

5.                 Wystąpiła konieczność przygotowanie lokalu socjalnego w Cuminie dla dwóch mieszkańców wsi Korytowo w związku z uszkodzeniem dachu na zamieszkałym przez nich budynku .

6.                 W dniu 23 stycznia 2015 roku przed remizą OSP Dzierzążnia zgodnie z umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PGK w Płońsku, zostały ustawione kosze do selektywnego zbierania odpadów: szkła, plastiku i papieru. Kosze będą opróżniane w zależności od potrzeb.

7.                 Wystawiliśmy upomnienia w związku z zaległościami w zakresie opłaty za odpady komunalne.

8.                 Zostały wystawione upomnienia dotyczące zaległości od podatku rolnego,    nieruchomości, środków transportowych i czynszu.

           

Ad pkt 5

            W tym punkcie Pan Sekretarz omówił  Uchwałę Nr 21/V/2015 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zarządzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy.

W związku z upływającą kadencją Sołtysów i Rad Sołeckich za lata 2010-2014, Rada Gminy w Dzierzążni jest organem władczym do podjęcia uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do jednostek pomocniczych gminy na lata 2014 -2018. Do końca lutego musimy wystawić nakazy płatnicze podatkowe a 15 marca upływa termin pierwszej raty podatku, dlatego do końca lutego we wszystkich wsiach odbędą się wybory sołtysów.

Pytań do uchwały nie zgłoszono. Pan Przewodniczący rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 21/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zarządzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            Pani Skarbnik omówiła Uchwałę Nr 22/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  funduszu sołeckiego.

Rada Gminy jest zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.

Od 2009 roku od momentu wejścia w życie ustawy w naszej gminie nie wyodrębniano takiego funduszu. W tym roku jest prośba do radnych, aby również nie wyodrębniać tego funduszu. Szkoda rozdrabniać środki, które w całości można przeznaczyć na większą inwestycję gminną- będą budowane drogi w Kadłubowie i Nowych Kucicach.

            Pani radna Piłkowska zapytała, czy jeśli wieś miała by wyodrębnione środki na fundusz sołecki i nie wykorzystała ich w danym roku, to czy można je przełożyć na następny rok.

            Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie ma takiej możliwości.

Więcej pytań nie zgłoszono więc Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 22/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  funduszu sołeckiego.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

            Pan Sekretarz omówił Uchwałę Nr 23/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Jest obowiązek uchwalania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego programów współpracy  z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 Program współpracy prezentuje politykę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z tymi podmiotami w perspektywie kilku lat. Przyjęte ramy czasowe są adekwatne do zmieniających się realiów społeczno  – gospodarczych.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Program zapewnia realizację zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę dla władz Gminy do dysponowania środkami publicznymi.

            Pytań nie zgłoszono, Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr 23/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8, 9

            W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały:  Uchwałę Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz  Uchwałę Nr 26/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

W uchwale budżetowej Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni  z dnia 29 stycznia 2015 roku dokonano zmian.

W dochodach   budżetu   nie wprowadzono żadnym zmian. 

Plan dochodów   wynosi  10 021 000 zł.

            W wydatkach dokonano następujących zmian:

 W administracji publicznej dokonano zmian między wydatkami bieżącymi i majątkowymi:

-W dziale Urzędy Gmin – zlikwidowano paragraf 4350 i 4370, w związku ze zmianami, jakie wprowadzono w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku, w sprawie klasyfikacji budżetowej, zastępując paragrafem 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.  Ponadto w rozdziale tym zwiększono wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup programu i licencji do referatu finansowego;

-W pozostałej działalności zmniejszono odpisy na ZFŚS, celem utworzenia paragrafu wydatków kosztów upomnienia.

 W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne- dokonano zmian między paragrafami, zwiększając wydatki na badania psychotechniczne kierowców.

 W dziale Oświata i wychowanie: 

- W szkołach podstawowych  – dokonano zmniejszeń między paragrafami celem przesunięcia do nowo utworzonego rozdziału 80150;

-  W gimnazjach dokonano zmniejszeń między paragrafami celem przesunięcia do nowo utworzonego rozdziału 80150;

-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy… Rozdział ten został również utworzony w związku ze zmianą ustawy okołobudżetowej, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki środków w wysokości nie mniejszej niż zostały naliczone w subwencji oświatowej. W tym przypadku należy wyodrębnić kwotę 20 985 zł.

 W dziale Pomoc społeczna,ośrodki pomocy społecznej – dokonano zmian między paragrafami.

Plan wydatków po zmianach  nie uległ zmianie i wynosi 9 712 292 zł.

Uchwałę  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia dostosowano do zmiany uchwały budżetowej.

            Pytań do omówionych uchwał nie zgłoszono więc pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 25/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

 

            Następnie Pan Przewodniczący odczytał  Uchwałę Nr 26/V/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

    Pani Skarbnik wyjaśniła, że na posiedzeniu komisji przedstawiono informację dotyczącą wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wynika z niej, że nauczyciel stażysta nie uzyskał wymaganego wynagrodzenia w roku 2014 , w związku z tym otrzyma dodatek.

    Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedstawionej informacji.

 

Ad pkt 11

            W tym punkcie Pan Wójt powiedział, że na terenie naszej gminy firmy chcą budować wiatraki. Przestrzegł rolników przez podpisywaniem umów na wydzierżawienie ziemi na ten cel bez konsultacji z prawnikiem.

            Pan Sekretarz poinformował o procedurze uzyskania odszkodowań za szkody spowodowane budową gazociągu.

W dniach 9 i 10 marca PGK będzie odbierać śmieci wielkogabarytowe z wyłączeniem opon ciągnikowych.

W dniach 5 i 6 lutego odbędzie się szkolenie dla rolników.

W dniu 17 lutego odbędzie się bal charytatywny, chętni mogą zgłaszać się do Sekretarza Gminy.

            Pani radna Piłkowska zapytała o możliwość udostępnienia jej w budynku Urzędu Gminy miejsca, gdzie mogłaby spotykać się z mieszkańcami gminy Dzierzążnia.

            Pan Sekretarz powiedział, że w godzinach pracy urzędu Pani radna będzie miała udostępnione takie miejsce.

            Pan sołtys Chrościna poprosił o odczytanie wysokości funduszu sołeckiego dla poszczególnych wiosek. Pani Skarbnik zapoznała sołtysów z wysokością funduszu sołeckiego.

 

Ad pkt 12

   Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął obrady V sesji Rady Gminy w Dzierzążni.


  Protokołowała   

  Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-16 12:37:30
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-16 12:37:30
  • Liczba odsłon: 746
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174505]

przewiń do góry