Zobacz podgałęzie

               

                                   Protokół  z V  Sesji  Rady  Gminy  w Dzierzążni

                 z dnia  12  kwietnia 2007 roku odbytej w sali  konferencyjnej Urzędu  Gminy w  Dzierzążni

pod  przewodnictwem  Pani  Pani  Agnieszki  Harazińskiej

                 Przewodniczącej  Rady Gminy  w  Dzierzążni

 

 

            Obrady  rozpoczęły  się o godz. 11-tej , a zakończyły o godz.15-tej. Na stan   15 radnych obecnych w/g listy obecności  było 15.  Przewodnicząca  otwarzyła  obrady V Sesji Rady  Gminy w  Dzierzążni , powitała  przybyłych radnych, Wójta Gminy  Mirosława Opolskiego, Sekretarza Gminy Barbarę Wicińską-Misiowiec, Skarbnika Gminy Krystynę

Jarosłwawską,Panią  Reginę  Sobczeńską Kieronika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni oraz Panią  Grażynę  Zawłocką  kandydatującą  na  stanowisko  Skarbnika

Gminy  Dzierzążnia  oraz sołtysów  uczestniczących w dzisiejszych obradach  sesji.

             Stwierdziła  quorum do podejmowania  prawomocnych  uchwał. Następnie wystąpiła  z wnioskiem  o  przyjęcie  protokołu  z  IV Sesji Rady Gminy  odbytej  w dniu 8 marca 2007 roku bezodczytywania, uzasadniając swój wniosek tym,że zapoznała się z jego treścią ,

która w całości odzwierciedla przebie IV Sesji Rady Gminy. Wniosek swój  poddała  pod glosowanie.Głosowało  15  radnych  obecnych  na sali.

Protokoł z IV Sesji  Rady  Gminy  został  przyjęty  jednogłosnie bezodczytywania.

               Drugim  wnioskiem  zgłoszonym  przez  Przewodniczącą Rady Gminy było rozszerzenie porządku obrad o punkt „Przyjęcie uchwały  Rady Gminy w sprawie uchwalenia Programu Reintegracji Społecznej  i  Zawodowej Osób Zagrożonych  Wykluczeniem Społecznym dla Gminy  Dzierzążnia”. W uzasadnieniu swojego wniosku ujęła potrzebę uchwale-

nia powyższego  Programu jako niezbędnego do organizowania i przygotowania frontu robót  użuyeczno-publicznych dla osób ,które odbywają karę ograniczenia wolności oraz zatrudnianie  osób  bezrobotnych   do prac publicznych.

Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych  Wniosek o rozszerzenie porządku  obrad  o niniejszy punkt został przyjęy  jadnogłosnie. Zatem przewodnicząca  odczytała porządek obrad  po zmianach w następującym brzmieniu :

 

1.      Otwarcie V Sesji  Rady Gminy w Dzierzążni.

2.      Przyjęcie protokołu  z IV Sesji Rady Gminy.

3.      Przyjęcie informacji Wójta Gminy  z  działalności  między sesyjnej.

4.      Przedstawienie i omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 27/V/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia sprawozdania  z wykonania  budżetu  i udzielenia absolutorium Wójtowi  Gminy.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy  finansowej.

7.      Pojęcie Uchwały Nr 29/V/2007  Rady Gminy  w Dzierzążni w sprawie powiadomie-nia Sekretarza i Skarbnika Gminy Dzierzążnia o obowiązku przedłożenia oświadcze-nia lustracyjnego.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 30/V/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dzierzaznia.

9.      Podjęcie Uchwały Nr 31/V/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dzierząznia.

10. Podjęcie Uchwały Nr 32/V/2007 Radu Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej

11. Pojęcie Uchwały Nr 33/V/2007 Rady Gminy w Dzierążni w sprawie uchwalenia Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych  Wykluczeniem Społecznym dla  Gminy  Dzierząznia.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie V Sesji Rady Gminy.

 

Ad.pkt.3          

                    

             Informację z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy Mirosław Opolski. Powyższa informacja dotyczyła  wykonania inwestycji gminnych , a  w szczególn-

ości inwestycji drogowych oraz o ogłoszonych przetargach na  nowe odcinki dróg ,dokume-ntacji projektowo-kosztorysowej na kolejne inwestycje drogowe. „Informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

    Ad pkt. 4 i 5     

                              O przedstawienie  sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r.Przewodnicząca  Rady  Gminy poprosiła Wójta Gminy  Mirosława  Opolskiego.

  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Po przedstawieniu  sprawozdania przez Wójta Gminy, przewodnicząca zapoznała  Radę z opinią Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie zawartej w podjętej Uchwale   Nr 12/C/2007 Składu  Orzekającego Regionalnej  Izby  Obrachunkowej w  Warszawie z dnia  20 marca 2007 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy

  Dzierzążnia  sprawozdaniu  z wykonania  budżetu  za 2006 rok. Skład  Orzekający  RIO w  Warszawie  wydał pozytywną  opinię o przedłożonym  sprawozdaniu z wykonania  budżetu gminy  za 2006r. Wraz  z uzasadnieniem uchwała stanowi  załącznik do protokołu.

  Następnie poprosiła  radnych  o zabieranie głosu i otworzyła dyskusję nad przedstawionym przez  Wójta  sprawozdaniem.,które było  również dokładnie analizowane na posiedzeniach komisji Rady Gminy w dniu  3 kwietnia 2007 roku.

  Jako pierwsza  zabrała głos Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej-  Pani Wiesława   Jankowska. Na wstępie  zapoznała radnych z podjętą w dniu  22 marca 2007 r Uchwałą  Nr 1/2007 Komisji  Rewizyjnej w Dzierzążni o opinii wykonania  przez Wójta Gminy  Dzierząznia  budżetu  gminy  za 2006 rok  i w sprawie wniosku  o  absolutorium  dla Wójta Gminy  informując, że decyzja Komisji  Rewizyjnej  była jednogłośna i pozytywna  w sprawie  przyjęcia sprawozdania z wykonania  budżetu gminy  za 2006 i udzielenia Wójtowi  Gminy  z tego  tytułu absolutorium.

   Podkreśliła, że nikogo nie zdziwi ten fakt, bowiem patrząc wstecz na cały ubiegły  rok, wystarczy przypomnieć  sobie głosowanie nad  uchwałami w sprawie zmian w budżecie gminy – prawie wszystkie były przyjmowane jednogłośnie przez Radę,co daje obraz jednomyślności radnych w podejmowaniu ważnych spraw dla Gminy. Co do realizacji pozostałych uchwał przez Wójta Gminy  komisja nie miała  zastrzeżeń. Budżet  gminy przyjęty w ubiegłym roku ,a zmieniony uchwałami przedstawionymi w  przyjętym sprawozdaniu , był wykonywany  w sposób konsekwentny i gospodarczy. Dowodem czego jest szereg zrealizowanych  inwestycji  gminnych, a w szczególności inwestycji  drogowych.

   Wypracowana została również nadwyżka budżetowa.

   W  analizowanym sprawozdaniu członkowie komisji nie stwierdzili przekroczenia wydatków  budżetowych na koniec roku sprawozdawczego. Na zakończenie  dodała , że panująca atmosfera  podczas  obrad  sesji  sprzyja prawidłowej i terminowej realizacji przyjętych

   zadań  inwestycyjnych.

                           Przewodnicząca Komisji  Ochrony  Zdrowia ,Spraw Socjalnych, Oświaty  i Kultury – Pani Zofia  Krysiewicz potwierdziła , że członkowie komisji po  przeanalizowaniu budżetu  gminy  zaakceptowali go  jednogłośnie i bez  żadnych uwag. W 2006 roku

   zostały wykonane wszystkie podjęte przez  Radę uchwały.  Znacznie poprawiono stan dróg gminnych  i powiatowych, co zasługą jest dobra współpraca Wójta Gminy z Zarządem Powiatu Płońskiego. Zostało oddane do  użytku dla mieszkańców gminy wielofunkcyjne boisko  sportowe przy  Zespole Szkół  w Dzierzążni. Rok  budżetowy  2006r  został  zamnkięty  nadwyżką  budżetową w wysokości  542 455,30zł.

 Jak wynika z przedstawionych faktów Wójt Gminy gospodaruje oszczędnie finansami gminy, a wszystkie inwestycje są  zakończone w ustalonych  terminach i sfinalizowane bez  zaciągania kredytów  bankowych.

          Biorąc powyższe pod  uwagę komisja jednogłośnie była za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.

          Przewodniczący  Komisji  Budżetowo-Gospodarczej  - Pan  Ryszard  Piórkowski stwierdził, że jego komisja również bez uwag i żadnych  zastrzeżeń przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy  za 2006 rok , podkreślając , że wykonanie budżetu  przebiegało  zgodnie z przepisami o finansach publicznych i podjętymi uchwałami budżetowymi,

 a  wypracowana  nadwyżka  budżetowa jest tego dowodem. Dodał, że komisja uczestniczy ła  w planowaniu zadań  inwestycyjnych i nie miała zastrzeżeń do kolejności ich  realizacji.

 Dużym  atutem  dla Wójta jest pozyskiwanie  środków  finansowych  z zewnątrz , co umożliwia w terminie zakończenie inwestycji

            Wobec powyższego członkowie komisji są  za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

           Przewodniczący  Komisji Bezpieczeństwa  Publicznego, Ochrony  Przeciwpożarowej i Ochrony  Środowiska – Pan  Jerzy  Pomianowski potwierdził również ,że jego komisja bez żadnych uwag przyjęła  sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok i tym

 samym jednogłośnie jest za udzieleniem absolutorium  Wójtowi  Gminy z tego tytułu.

 Innych  głosów  w dyskusji nad  przedstawionym przez Wójta Gminy sprawozdaniu radni nie zgłosili.

           Przewodnicząca Rady Gminy  Agnieszka  Harazińska swej  wypowiedzi podkreśliła, że dobra  współpraca  z  Wójtem Gminy przejawia się  w prawidłowości wykonywania podjętych  uchwał  i  prawidłowej  gospodarce finansami  gminy.

 Następnie  zapoznała Radę z Uchwałą Nr 39/C/2007 Składu  Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej  w  Warszawie z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku  Komisji  Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi

 Gminy z tytułu wykonania  budżetu gminy  za 2006 rok.

 Uchwała  wraz  z  uzasadnieniem stanowi  załącznik do protokołu.

 Po odczytaniu uchwały  Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w  War szawie Przewodnicząca  zarządziła  głosowanie nad  przyjęciem uchwały w sprawie rozpa trzenia sprawozdania  z wykonania  budżetu  gminy i udzielenia  absolutorium Wójtowi.

 Zwróciła się  do  radnych  z  zapytaniem 

1.   Kto z  Państwa  radnych jest  za przyjęciem wniosku  Komisji Rewizyjnej w sprawie  udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy  z tytułu  wykonania budżetu gminy  za 2006 rok  ?

„Za   przyjęciem wniosku  głosowało  - 14 radnych obecnych na sali.

2.   Kto z  Państwa  radnych jest przeciwny przyjęciu wniosku Komisji  Rewizyjnej w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy z tytułu  wykonania

budżetu gminy za 2006 rok  ?    -  0  głosów.

3.   Kto z Państwa  radnych wstrzymał sie  od głosowania nad przyjęciem  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania  budżetu  gminy  za  2006 rok  ?   -  O  głosów.

 

 Jak  wynika  z powyższego  głosowania  Wójt  Gminy  jednogłosnie  uzyskał absolutorium.

 

 Pierwsze  gratulacje Wójtowi Gminy  złożyła  Przewodnicząca  Rady Gminy, podkreślając, że  jednomyślny wynik  głosowania  nad uchwałą absolutoryjną  nie spowodował   jej zdziwienia, gdyż  całoroczna  praca  Wójta  i  trafnie podejmowane przez  niego  decyzje została  pozytywnie  oceniona przez radnych.

         Gratulowała  Wojtowi dalszych  osiągnięć  i wyników  w  pracy , życząc  by  współpraca z  Radą  nadal układała  się  tak poprawnie jak  dotychczas, a działania na  rzecz poprawy warunków  życia społeczeństwa gminy  przynosiły  mu satysfakcję i zadowolenie z podejmowanych  decyzji.

          Za udzielone  absolutorium  Wójt  podziękował całej  Radzie, podkreślając , że takie wyniki w pracy można osiągnąć  tylko przy dobrej współpracy i zrozumieniu radanych.

           Wynik  jednomyślności w głosowaniu nad  udzieleniem  absolutorium wskazuje na to , że radni mają zaufanie do jego pracy  , a wszystkie zadania inwestycyjne były  trafnie wybrane i prawidłowo  realizowane.

 Dodał, że dzięki pozyskiwaniu środków  finansowych  zewnątrz  jak również  przy dobrej współpracy  ze  Starostwem  Powiatu  udało  się  osiągnąć  widoczne  na  terenie gminy  zmiany . Wspólne działanie  i obopólne  zrozumienie prowadzi do  poprawy  warunków życia  i dorobku dla społeczności  gminnej.

 

         

               Ad.pkt. 6

                           

                              Przed  podjęciem Uchwały Nr 28/V/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań dotyczących dróg publicznch z przeznaczeniem pomocy  dla Zarządu  Płońskiego ,Wójt wyjaśnił ,że środki finansowe  na  powyższe zadanie zostały już zabezpieczone na poprzedniej IV Sesji Rady Gminy w uchwale w sprawie zmian w budżecie

gminy na 2007rok. ,a na tej sesji należy tylko podjąć odrębną uchwałę zawierającą  formę i sposób  rozliczenia powyższej pomocji finansowej.

Do wyjaśnień Wójta  radni nie wnieśli żadnych uwag. Przewodnicząca odczytała projekt uchawły i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 28/V/2007 Rady Gminy  została  podjęta jednogłośnie i stanowi  załącznik doprotokołu.

                    

                Ad.pkt. 7

                              

                            Zanim przystąpiono do podjęcia Uchwały Nr 29/V/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy Dzierzążnia o obowiązku przedłożenia oświadcze-nia lustracyjnego, Wójt  wyjaśnił, że do podjęcia niniejszej uchwały obliguje ustawa z dnia

18 października 2006 roku o ujawanieniu informacji o dokumentach organów  bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów , która nakłada na organ powołujący na powyższe stanowiska obowiązek powiadomienia w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszych przepisów tj do  dnia  15 kwietnia 2007 roku. Z tego też  wzglę-

du przyspieszona  została  sesja absolutoryjna.

Radni do wyjaśnień Wójta nie wnieśli żadnych uwag.                                                                    

Przewodnicząca odczytała projekt  Uchwały Nr 29/V/2007 i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 29/V/2007 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłosnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

                 Ad.pkt. 8

                                    Podjęcie Uchwały Nr 30/V/2007 Rady Gminy  w Dzierzążni poprzedziła wypowiedź Wójta Gminy. Poinformował on Radę ,że dotychczasowy Skarbnika Gminy Pani Krystyna Jarosławska złożyła w dniu 2 kwitnia 2007 roku pismo o zamierzeniu odejścia na emeryturę  z dniem  15 maja2007 roku i tym samym złożyła wniosek o odwołanie jej z funkcji Skarbnika Gminy Dzierzążnia  z dniem  15 maja 2007 roku. Biorąc powyż-sze pod uwagę Wójt Gminy złożył wniosek o odwołanie ze stanowiska Skarbnika Gminy z dniem 15 maja 2007 roku Panią Krystynę  Jarosławska.

Radni do projektu powyższej uchwały nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 30/V/2007 Rady Gminy i podda ła go pod głosowanie. Głosowało 14  radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 30/V/2007 Rady Gminy w Dzierząani została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu

 

Ad.pkt 9

Zanim Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie

powołania Skarbnika Gminy Dzierzążnia ,Wójt Gminy poinformował radnych,że w związku z odwołaniem z dniem 15 maja 2007 roku dotychczasowego Skarbnika Gminy Pani Krysty­ny Jarosławskiej z przyczyny zamiaru przejścia na emeryturę ,wnioskuje o powołanie na powyższe stanowisko z dniem 16 maja 2007 roku Panią Grażynę Zawłocką.

Pani Grażyna Zawłocką złożyła podanie wraz z dokumentami obrazującymi wykształcenie i przebieg pracy zawodowej.Wójt analizując wcześniej złożone dokumenty stwierdził,że Pani Grażyna Zawłocką spełnia warunki określone w ustawie o finansach publicznych i posiada uprawnienia do pełnienia funkcji Skarbnika Gminy. Ukończone przez w/w studia wyższe zawodowe i studia magisterskie uzupełniające na kierunku Zarzą-Idzniai Marketingu o specjalności zarządzanie finansami oraz finanse i bankowość zalicza się w świetle stanowiska Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego do kierunków studiów ekonomicznych.

W tej sytuacji kwalifikacje Pani Grażyny Zawłockiej są wystarczające do pełnienia funkcji Skarbnika Gminy.

Obecna na obradach kandydatka na Skarbnika Pani Grażyna Zawłocką zareprezentowała się radnym przedstawiając krótką charakterystykę swojej osoby jak i pracy zawodowej na stanowisku   głównego księgowego.

Radni do przedstawionej charakterystyki zawodowej Pani Grażyny Zawłockiej nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt Uchwały Nr 31/V/2007 Rady Gminy w Dzierząż­ni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali:

Za" przyjęcie uchwały było                       -               13 radnych,

przeciwko" przyjęciu  było                       -                 O radnych,

wstrzymało się"od głosowania                  -                  l radny .

Jak wynika z powyższego głosowania Uchwała Nr 31/V/2007 Rady Gminy w Dzierzążni została przyjęta większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.

Pani Grażyna Zawłocka podziękowała Radzie za obdarzenie jej zaufaniem i powierzyła jej tę ważną funkcję ,życząc sobie i Radzie dobrej współpracy na powyższym stanowisku.

Ad.pkt 10

Kolejną uchwałą podjętą przez Radę Gminy była uchwała w sprawie udzielania pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie" 19 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego O Memoriał im.Andrzeja Trochanowskiego organizowanego w dniu l maja 2007 roku.

Wójt Gminy zabierając głos wyjaśnił ,że wyścig ten przebiega przez gminy : Czerwińsk n/d Wisłą, Dzierzążnię , Baboszewo i miasto Płońsk. Jednym z celów współfinansowania tej imprezy sportowej jest popularyzacja kolarstwa na terenie województwa Mazowieckiego. Mając powyższe na względzie zaproponował wcześniej uzgodnioną na komisjach rady kwotę l 500zł.

Radni do zaproponowanej wyskości dofinansowania nie wnieśli żadnych uwag. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 32/V/2007 Rady Gminy i poddałago pod głosowanie. Głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 32/V/2007 Rady Gminy w Dzierzążni została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad.pkt 11

Podjęcie Uchwały Nr 33/V/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Programu Reintergracji Społecnej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wyklucze­niem Społecznym dla Gminy Dzierzążnia, stworzy możliwości zatrudnienia osób na prace publiczne ,a w szczególności osoby ,które są bezrobotne ,wykazujące chęci podjęcia pracy okresowej na terenie gminy , wyjaśniła Przewodnicząca Rady.

Do projektu powyższej uchwały radni nie wprowadzili żadnych zmian ani nowych propo­zycji. Przewodnicząca odczytała projekt niniejszej uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 33/V/2007 Rady Gminy w Dzierząż­ni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Adpkt 12

W tym punkcie Przewodnicząca zwróciła się do radnych z prośbą o ter­minowe złożenie oświadczenia majtkowego wraz z rozliczeniem rocznym / PIT/ tj do 30 kwiatnia 2007 roku. Przekazała za potwierdzeniem powiadomienia od Wojewody Mazowieckiego wraz z wzorem oświadczenia lustracyjnego wszystkim radnym, przypomi­nając o terminie l -go miesiąca na złożenie do Wojewody oświadczenia lustracyjnego oraz o skutku nie złożenia oświadczenia w ustawowym terminie.tj odwołanie z funkcji publicznej,czyli utraty mandatu radnego.

Wójt z wrócił się do sołtysów z prośbą o wcześniejsze informowanie go o potrzebie żwirowania dróg gminnych, by móc w terminie wykonać to zadanie. Radny Dariusz Skrzyński zwrócił się do Wójta Gminy o spowodowanie,by organizator dyskoteki, po odbyciu imprezy był zobowiązany do sprzątnięcia terenu , gdyż śmieci walają się po całym terenie przyległym do dyskoteki.

Pan Edward Fotek sołtys wsi Dzierzążnia również zwrócił się do Wójta o spowodowanie by funkcjonariusze policji bardziej dbali o zabezpieczenie spokoju mieszkańcom Dzierzążni podczas odbywających się dyskotek. Poinformował radych ,że zwróciła się do niego jed­na z mieszkanek Dzierzążni, której powracający z dyskoteki uczestnicy notorycznie wybijają szyby w oknach.

Na powyższe Wójt odpowiedzi!, że przeprowadzi rozmowę tak z organizatorem dyskotek jak i z miejscowym Posterunkiem Policji. Innych wniosków i pytań radni i sołtysi nie zgłosili. Przewodnicząca zamknęła obrady V Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokółowała

 

Barbara Wicińska-Misiowiec   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-29 12:24:31
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-29 12:24:31
  • Liczba odsłon: 975
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267112]

przewiń do góry