Zobacz podgałęzie

Protokół z XXX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 10 sierpnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pana Grzegorza Matusiaka – V-ce Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 14.00. Na stan 15 radnych, obecnych było 14 radnych według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodniczący otworzył obrady XXX Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską, Sekretarza Gminy - Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec, Panią Reginę Sobczeńską - Kierownika GOPS, Pana Franciszka Goszczyńskiego – Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni oraz Sołtysów biorących udział w obradach.

Stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z poprzedniej XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2006 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Następnie wystąpił z wnioskiem o przyjęcia go bez odczytywania.

Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali obrad. Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Ad pkt 3 O przedstawienie Informacji z działalności międzysesyjnej V-ce przewodniczący poprosił Wójta Gminy. Wójt poinformował Radę, że choć jest to okres urlopowy, Urząd Gminy swoje obowiązki wykonuje bez zakłóceń. Ze względu na występowanie klęski suszy, do Urzędu Gminy wpływają podania o oszacowanie jej skutków w danym gospodarstwie. Powołano komisję, której zadaniem było oszacowanie strat sukcesywnie dojeżdża do poszczególnych gospodarstw i według wskaźników szacowała widoczne straty. Po wydaniu opinii i przedstawieniu ich Wojewodzie Mazowieckiemu, który w tej sprawie wyda postanowienie, będzie wówczas można przystąpić do określenia wysokości odszkodowań.

Druga część informacji Wójta dotyczyła realizacji inwestycji gminnych.

Główne inwestycje gminne to inwestycje drogowe oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dzierzązni. Wykonanie ich przebiega w następujący sposób:

1. Inwestycje gminne:

 • przebudowa drogi gminnej Cumino-Skarszyn została zakończona, ale zachodzi potrzeba dofinansowania powyższej inwestycji w wysokości 250 000zł,
 • zakończono budowę drogi w Starczewie Pobodze. Po całkowitym rozliczeniu kosztów z udziałem środków własnych FOGR po dokonaniu kontroli prześle przyznane dofinansowanie w wysokości 60 000zł,
 • zakończono i rozliczono przebudowę drogi w Podmarszczynie

2. Dofinansowano dwie inwestycje powiatowe:

 • droga w Pomianowie została wykonana przy współdziałaniu z Gminą,
 • chodnik w Nowych Kucicach został również realizowany przy współdziałaniu z Gminą. Przeznaczono z budżetu gminy na powyższą inwestycję środki finansowe w wysokości 92 000zł. Z uwagi na to, ze mieszkańcy wystąpili o przedłużenie chodnika w stronę szkoły i do kościoła, koszt tej inwestycji wzrośnie o 11 000zł. Po akceptacji Rady Gminy środki finansowe zostaną przekazane, a inwestycja zostanie rozliczona zgodnie z zawarta umową.

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposażeniem usytuowanego przy Zespole Szkół w Dzierzążni zostanie zakończona do końca września 2006 roku.

4. Inwestycja powiatowa – budowa drogi Wilamowice-Przemkowo-Niwa jest ciągle w trakcie ustalania własności gruntów pod budowę tej drogi. Występują w tej mierze trudności i z tego względu realizacja powyższej inwestycji przedłuża się.

Na zakończenie swej wypowiedzi Wójt poinformował radnych, że wpłynęło z funduszy unijnych dofinansowanie w wysokości 500 000zł z wniosku na budowę drogi Wierzbica Pańska-Sadkowo. Środki finansowe zostały ujęte w budżecie gminy i zostaną rozdysponowane na wydatki najbardziej potrzebne.

Ad pkt 4 i 5 Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku przedstawił Wójt Gminy.

Omawiając powyższą informację, Wójt zwrócił szczególną uwagę na niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu rocznego w dziale 600 - Transport i łączność. Jest to tylko 9,6%. Tak niskie wykonanie spowodowane jest tym, że planowane inwestycje zostaną zrealizowane i rozliczone w III kwartale.

Po szczegółowym omówieniu informacji dotyczącej wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku przez Wójta Gminy przewodniczący zarządził dyskusję zwracając się do radnych o zabieranie głosu w sprawie przedłożonej informacji.

Jako pierwsi wypowiedzieli się przewodniczący poszczególnych komisji rady.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrow8ia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury stwierdziła, że wszyscy członkowie komisji zapoznali się wcześniej z przedłożonym sprawozdaniem na posiedzeniu komisji, na którym nie wniesiono żadnych uwag. Nadmieniła, ze dużym atutem jest pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz, które dają możliwość realizacji zadań gminnych z korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy, a realizowanie inwestycji oświatowych takich jak budowa sali gimnastycznej czy boiska sportowego przyczyni się do rozwoju umiejętności sportowych młodzieży z terenu naszej gminy. Dodała, ze wszyscy członkowie komisji jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku, które przebiegało zgodnie z zaplanowanymi wydatkami.

Pani Wiesława Jankowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zabierając głos również stwierdziła, ze przedłożona przez Wójta informacja dotycząca przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku była dokładnie analizowana przez członków komisji, którzy nie wnieśli do niej żadnych uwag. Realizacja budżetu gminy przebiegała zgodnie z przyjętymi uchwałami w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok oraz planowanymi inwestycjami. Realizacja gminnych inwestycji drogowych w poszczególnych miejscowościach umożliwi mieszkańcom szybszy i łatwiejszy dostęp do miejscowości na terenie gminy i powiatu oraz przyczyni się do rozwoju infrastruktury gminy.

Pozostali przewodniczący komisji – Pan Ryszard Piórkowski i Pan Kazimierz Milewski potwierdzili wypowiedzi swoich przedmówców.

Innych głosów w dyskusji nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie na wyjaśnieniach przedłożona Informacją dotyczącą przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku. Głosowało 14 radnych.

Informacja została przyjęta jednogłośnie.

Po przeprowadzonym głosowaniu Wójt poinformował radnych, że do chwili obecnej nie otrzymaliśmy opinii RIO w Warszawie wyjaśnieniach przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku. Zostanie ona przedstawiona Radzie na następnej sesji.

Ad pkt 6 O omówienie projektu uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok przewodniczący poprosił Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską.

Pani Skarbnik poinformował, że po odbyciu posiedzeń komisji wpłynęła decyzja z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansowy wyjaśnieniach wprowadzenie dofinansowania w dziale 852 – Opieka społeczna rozdział 85295 § 2030 Pomoc społeczna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 16 000zł na dożywanie.

Występuje Wójt z propozycją wprowadzenie tej dotacji celowej do budżetu gminy. Należy również wprowadzić do budżetu gminy jako dochody własne wpływy z opłat za obiady szkolne w wysokości 46 000zł.

Zmiany powyższe zostały wprowadzone do projektu Uchwały Nr 167/XXX/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok i przedłożone do akceptacji rady.

Radni jednogłośnie przyjęli propozycję wprowadzenia przedstawionych zmian do projektu uchwały.

Następnie Skarbnik omówiła dokładnie już po zmianach załącznik Nr 4 dotyczący zwiększenia dochodów, który po zmianach określa dochody w wysokości 419 320zł.

Załącznik Nr 2 obrazuje zwiększenie i zmniejszenie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach. Ogółem zwiększono wydatki według Uchwały Nr 167/XXX/2006 o kwotę 490 263zł a zmniejszono załącznikiem kwotę 70 943zł.

Kolejnym załącznikiem omówionym przez Skarbnik Gminy był załącznik Nr 5 dotyczący wydatków na inwestycje gminne planowane do realizacji w roku budżetowym 2006.

Skarbnik przedstawiła propozycja Wójta wprowadzenia zwiększenia i zmniejszenia wydatków dotyczący poszczególnych planowanych inwestycji i tak:

 • propozycja zwiększenia wydatków o kwotę 53 000zł dla inwestycji gminnej – przebudowa drogi gminnej w Kucicach,
 • zmniejszenie o kwotę 4 000zł wydatków a przebudowę drogi w Podmarszczynie,
 • zmniejszenie o 2 943zł wydatków na zakup komputerów i oprogramowania w opiece społecznej,
 • zwiększenie wydatków o kwotę 250 000zł na przebudowe drogi gminnej Cumino-Skarszyn,
 • zwiększenie wydatków o kwotę 11 000zł na budowę chodnika przez wieś Nowe Kucice,
 • wprowadzenie dotacji z przeznaczeniem na inwestycję – budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół w Dzierzążni w wysokości 100 000zł.

Po przedstawieniu propozycji zwiększenia wydatków na inwestycje gminne w 2006 roku radni powyższe przyjęli jednogłośnie.

Ogółem zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 414 000zł, a zmniejszono o kwotę 6 943zł.

Wydatki inwestycyjne po zmianach według Uchwały Nr 167/XXX/2006 wynoszą 1 760 911zł.

Po omówieniu załączników do uchwały radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący odczytał projekt Uchwały i poddał go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 167/XXX/2006 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 7 Przed podjęciem Uchwały Nr 168/XXX/2006 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia udostępnienia mieszkańcom Gminy wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół w Dzierzązni, przewodniczący poprosił o zabranie głosu w tej sprawie Wójta gminy.

W swej wypowiedzi Wójt uzasadnił konieczność podjęcia powyższej uchwały. Wyjaśnił, ze w związku ze złożonym, wnioskiem do zarządu Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji celowej na zadanie pod nazwą: „Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół w Dzierzążni”, który zostanie zweryfikowany pozytywnie i zatwierdzony do udzielenia dotacji, należy przestrzegać zasady udzielania dotacji i jej rozliczenia. W przypadku, gdy obiekt sportowy jest zlokalizowany na terenie placówki oświatowej, Gmina odpowiednią uchwałą podjętą przez Radę Gminy zobowiązuje się do udostępnienia obiektu mieszkańcom. W celu prawidłowego rozliczenia inwestycji, uważa się za celowe podjęcie powyższej uchwały.

Po zapoznaniu się z koniecznością podjęcia powyższej uchwały radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodniczący odczytał projekt Uchwały i poddał go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 168/XXX/2006 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia udostępnienia mieszkańcom Gminy wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół w Dzierzążni przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 W tym punkcie jako pierwszy zabrał głos Wójt Gminy. Poinformował radę, ze środków pozyskanych z zezwoleń sprzedaży alkoholu został zakupiony dla Rewiru Policji w Dzierzążni sprzęt specjalistyczny między innymi ALCOTEST wraz z niezbędnymi urządzeniami.

Przedstawił również treść skargi, która wpłynęła w dniu 4 sierpnia 2006 roku od Waldemara Kurzawy zam. Nowe Gumino na opieszałość Wójta Gminy w sprawie nie wydania decyzji dotyczącej przebiegu drogi gminnej nr 155 w miejscowości Nowe Gumino.

Wyjaśnił jednocześnie, ze Pan Kurzawa otrzyma odpowiedź na piśmie od Przewodniczącej Rady Gminy w obligatoryjnym terminie.

Radny Pawlak Wiesław wystąpił z zapytaniem, jak wyglądałyby koszty przeprowadzenia gazociągu ziemnego w dalszej części Dzierzążni? Ile pieniędzy musiałby wyłożyć rolnik, który chciałby skorzystać z przyłączenia?

Na powyższe pytanie udzielił odpowiedzi Wójt Gminy. Wyjaśnił, ze obecnie Mazowiecka Spółka Gazownictwa wymaga, ze na danym odcinku do przyłączenia gazu musi być odpowiednia liczba odbiorców gazu z którymi zawiera się umowy. Przy prowadzeniu rozmów z Gazownictwem należy już skonkretyzować ilość odbiorców gazu, by móc realizować powyższą inwestycję. Sprawa przyłączenia gazu może być rozpatrywana w nowej kadencji Rady Gminy.

Innych pytań i wniosków nie zgłoszono.

V-ce Przewodniczący Rady zamknął obrady XXX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-09-22 15:07:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-22 15:07:11
 • Liczba odsłon: 1046
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181074]

przewiń do góry