Zobacz podgałęzie
 

Protokół z XXII sesji Rady Gminy w Dzierzążni


odbytej w dniu 24 kwietnia 2009 roku w sali konferencyjnej


Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani


Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w DzierzążniPorządek obrad


 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.

 3. Interpelacje i zapytania.

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 5. Podjęcie Uchwały Nr 127/XXII/2009 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

 6. Podjęcie Uchwały Nr 128/XXII/2009 w sprawie przekazania środków finansowych

  dla Policji.

 7. Podjęcie Uchwały Nr 129/XXII/2009 zmieniająca Uchwałę Nr 126/XXI/2009 z dnia 30 marca 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego na przebudowę drogi powiatowej.

 8. Podjęcie Uchwały Nr 130/XXII/2009 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu.

 9. Podjęcie Uchwały Nr 131/XXII/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

 10. Podjęcie Uchwały Nr 132/XXII/2009 w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Dzierzążnia na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 11. Informacja Kierownika GOPS w Dzierzążni z działalności w roku 2008.

 12. Informacja Kierownika Rewiru Dzielnicowego w Dzierzążni z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy w 2008 roku.

 13. Informacja Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni z działalności w zakresie ochrony zdrowia

  w 2008 roku i o planach na rok 2009.

 14. Rozpatrzenie wniosku kierownika SG ZOZ o przekształceniu poprzez likwidację SG ZOZ

  w Dzierzążni.

 15. Wolne wnioski i zapytania.

 16. Zamknięcie XXII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.


Obrady rozpoczęły się o godzinie 12-tej, a zakończyły o godzinie 17.00. Na stan

15 radnych obecnych było 14 osób wg listy obecności załączonej do protokołu.

Przewodnicząca otworzyła obrady XXII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką, Panią Katarzynę Włodarską – pracownika GOPS w zastępstwie za Panią Kierownik Sobczeńską, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach- Panią Bożenę Nowakowską, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni- Pana Franciszka Goszczyńskiego pełniącego jednocześnie funkcję radnego Powiatu Płońskiego, Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Panią Kierownik SG ZOZ w Dzierzążni- Aleksandrę Paszkowską, przedstawicielki Wspólnoty Mieszkaniowej w Nowych Kucicach, mieszkańców Nowych Kucic, przedstawicieli mediów: Płońszczaka, Tygodnika Ciechanowskiego, Kierownik GBP Jolantę Gzylewską, która protokołowała przebieg obrad oraz sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Wskazała na ważność sesji ze względu na to, że jest to sesja absolutoryjna.

Poprosiła radnych o poparcie wniosku Pana Wójta o wykreślenie z porządku obrad

Pkt 8- Podjęcie Uchwały Nr 130/XXII/2009 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia

długoterminowego kredytu. Pan Wójt wyjaśnił radnym, że nie do końca wyjaśniona jest sprawa z dużymi wnioskami o dofinansowanie dotyczącymi budowy dróg. W związku z tym poprosił o zdjęcie z obrad pkt 8.

Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie w tej sprawie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Jednogłośnie zdjęto z porządku obrad pkt 8.

W dalszej części Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Pani radnej Braulińskiej- Koryckiej.

Zaapelowała ona do innych radnych o poparcie w sprawie przyjęcia uchwały intencyjnej dotyczącej przekształcenia SG ZOZ w Dzierzążni w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Jeśli nie zapadnie decyzja o przyjęciu uchwały, to mieszkańcy zostaną bez opieki medycznej, gdyż Pani doktor złoży rezygnację do końca kwietnia. Pani radna Braulińska- Korycka złożyła wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia uchwały w sprawie likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni ( jest to uchwała intencyjna).

Projekt uchwały jest poprawny, gdyż został sporządzony przez prawnika z kancelarii

adwokackiej.

Następnie zabrał głos Pan Wójt, który zaapelował do radnych o nie przyjmowanie zmiany w porządku obrad. Przypomniał, że na posiedzeniach komisji podjęto decyzję o rozpatrzeniu tej sprawy do końca sierpnia i celowo nie wprowadzono do porządku obrad uchwały o likwidacji. Uważa za przedwczesne podejmowanie w dniu dzisiejszym takiej decyzji. Chce, żeby wszyscy mieszkańcy gminy zdobyli stosowną wiedzę na temat likwidacji placówki medycznej działającej na terenie naszej gminy. Chce uniknąć sytuacji, że będzie obwiniany za likwidację SG ZOZ. Jeśli taka decyzja będzie poparta przez mieszkańców, to Wójt

nie będzie się sprzeciwiał.

Pani Przewodnicząca poddała głosowaniu decyzję o rozszerzenie pkt 14 o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni. Na 14 radnych obecnych na sali 8 radnych zagłosowało za, 4 przeciw, jeden się wstrzymał jeden nie głosował. Bezwzględną większością głosów rozszerzono  pkt 14 porządku obrad. W związku z powyższym Pani Przewodnicząca przedstawiła nowy

porządek obrad który został jednogłośnie przyjęty przez 14 radnych obecnych na sali.

Ad pkt 2

Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem XXI Sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2009 r., który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji.

Wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Protokół z XXI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.


Ad pkt 3

W tym punkcie Pani radna Braulińska- Korycka zapytała Pana Wójta, czy w punkcie

o działalności międzysesyjnej znajdzie się temat oczyszczalni ścieków dla mieszkańców bloków w Nowych Kucicach. Pani Przewodnicząca zapewniła, że temat ten będzie szczegółowo omówiony.


Ad pkt 4

W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Panu Wójtowi. Pan Wójt

poinformował radnych o ogłoszonych przetargach: 30 kwietnia przetarg na utwardzenie placu w Guminie, w maju na budowę budynku świetlicy w Guminie ( Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,, Świetlica wiejska jako centrum aktywizacji społeczności lokalnej w miejscowości Gumino”). Dokumenty na te inwestycje zostały przygotowane w poprzednim roku. Obecnie zmieniły się przepisy dlatego też niezbędne jest spotkanie w maju w celu podjęcia 2 planów. Złożono wnioski o dotacje na przebudowę

dróg gminnych: Kucice, Kucice- Kadłubowo- Korytowo. Do 10 mają dowiemy się, jakie środki pozyskamy na tę inwestycję. Do dzisiaj nie ma naboru wniosków w ramach komponentu C.

Jeśli nabór zostanie uruchomiony, to zrobimy drogę w Błominie Gumowskim, w budżecie mamy zarezerwowane połowę potrzebnej kwoty na tę inwestycję. Sporządzono mapki geodezyjne na drogi Nowa Dzierzążnia, Korytowo, Gumino. Być może uda się je przebudować w tym roku, jeśli nie to w przyszłym.

21 mają odbędzie się przetarg na sprzedaż działek po GS w Dzierzążni, po lecznicy zwierząt  w Dzierzążni oraz po SKR w Nowych Kucicach.

Złożono do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o przydział autobusu szkolnego do przewozu uczniów. Autobus, którym dysponujemy jest stary i ulega różnym awariom. Ostatnio wymieniono w nim silnik za ponad 15 tys. zł.

W dalszym ciągu realizujemy Proakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, w ramach którego na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola dla pięciolatków oraz stworzono punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy, w którym porad udzielają prawnik, psycholog, pedagog i terapeuta.

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Kapitał Ludzki.

Trwają ustalenia na temat budowy oczyszczalni ścieków w Nowych Kucicach. Mieszkańcy,  po zapoznaniu się z dokumentacją zgodzili się na propozycję Wójta dotyczącej zbudowanie dwóch dużych odrębnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Wójt zapytał przedstawicielki wspólnot mieszkaniowych i mieszkańców Nowych Kucic obecnych na sali o wyrażenie woli

budowy oczyszczalni i partycypowaniu w kosztach tej inwestycji. Inwestycja ta jest ciężarem dla gminy, gdyż będzie realizowana w dużej części ze środków gminnych. Jednak jest to poważny problem 40 rodzin i trzeba podjąć decyzję. Jeśli Rada Gminy wyrazi wolę sfinansowania budowy tych oczyszczalni, to już w maju można rozpocząć procedurę a inwestycja zostanie zakończona do końca roku.

Mieszkańcy proponują wkład własny w chwili podpisania umowy wstępnej po 10 tys. zł

od jednego bloku na wykonanie dokumentacji a wpłatę drugiej transzy w wysokości 5 tys. od bloku w momencie rozpoczęcia prac na gruncie. Koszt całej inwestycji to ok. 200 tys. zł ( 1300 zł od jednego mieszkańca). Pan Wójt poprosił radnych o przychylenie się do propozycji sfinansowania tej inwestycji. Zarówno radni jak i przedstawicielki wspólnot mieszkaniowych w osobach Frejsztat Renata i Wiśniewska Beata poparli takie rozwiązanie problemu budowy oczyszczalni ścieków w Nowych Kucicach.


Ad pkt 5

W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Wójtowi Gminy- Panu

Mirosławowi Opolskiemu, który przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

za 2008 rok.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Po przedstawieniu sprawozdania przez Wójta Gminy Przewodnicząca zapoznała radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zawartej w podjętej Uchwale Nr 24/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2008 rok. Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu  z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. Wraz z uzasadnieniem uchwała stanowi załącznik

do protokołu.

Następnie poprosiła radnych o zabieranie głosu i otworzyła dyskusję nad przedstawionym przez Wójta sprawozdaniem, które analizowano na posiedzeniach komisji Rady Gminy 14 kwietnia 2009 roku.

Pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych,

Oświaty i Kultury- Pani Zofia Krysiewicz, która potwierdziła, że na posiedzeniu Komisji

w dniu 14 kwietnia 2009 roku szczegółowo omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. Stwierdzono, że Uchwały podejmowane na sesjach przez radnych zostały zrealizowane, wykonano zaplanowane zadania inwestycyjne oraz przygotowano plany i kosztorysy na dalsze inwestycje ( głównie drogi, przydomowe oczyszczalnie ścieków), gospodarka finansowa prowadzona jest bardzo oszczędnie, czego dowodem jest tak duża nadwyżka budżetowa. Współpraca radnych z Panem Wójtem układa się pomyślnie. Pan Wójt pozyskuje dla gminy pieniądze ze wszystkich możliwych źródeł, dba o gminę. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za rok 2008 i nie stwierdziła nieprawidłowości formalnych ani prawnych. W związku z powyższym członkowie Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury są za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy- Mirosławowi Opolskiemu.

Następnie zabrała głos Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- Pani Wiesława Jankowska.

Poinformowała, iż członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu gminy za 2008 rok na posiedzeniu komisji w dniu 14 kwietnia 2009 roku.

Stwierdzili, że zachowano równowagę budżetową. Budżet gminy był realizowany zgodnie z podejmowanymi przez Radę uchwałami. Na podstawie dokumentów dostarczonych członkom Komisji nie stwierdzono uchybień formalnych i merytorycznych. Podobnie jak w latach

ubiegłych gospodarka finansowa gminy prowadzona była oszczędnie i rozsądnie.

Jest to zasługa Pana Wójta jak i pracowników Urzędu Gminy. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej podziękowała kierownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy za bardzo dobrą współpracę. Nadmieniła, że nigdy nie spotkała się z nieprzychylnością lub brakiem zainteresowania ze strony pracowników gminy. Wyraziła nadzieję, że dalsza

współpraca z Panem Wójtem nadal będzie przebiegała równie dobrze. Wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie wydali pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu.

Następnie zapoznała radnych z podjętą w dniu 11 marca 2009 roku Uchwałą Nr 1/2009

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dzierzążni o opinii wykonania przez Wójta Gminy

Dzierzążnia budżetu gminy za 2008 rok i w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy.

Odczytała też Uchwałę Nr 25/C/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

Przewodniczący Komisji Budżetowo- Gospodarczej Pan Ryszard Piórkowski powiedział,

że na posiedzeniu komisji 14 kwietnia 2009 roku członkowie zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2008 rok i nie wnieśli żadnych zastrzeżeń. Komisja analizując działalność Pana Wójta w sferze finansów stwierdziła zachowanie równowagi budżetowej

w dochodach i wydatkach. Realizacja dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo

i planowo. Rada Gminy była informowana na bieżąco a sprawozdania składano

w obowiązujących terminach. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie finansami spowodowało nadwyżkę budżetową. Współpraca Komisji Budżetowo- Gospodarczej z Panem Wójtem oraz

pracownikami Urzędu Gminy i sołtysami układa się bardzo dobrze. Członkowie Komisji

Budżetowo- Gospodarczej nie mają żadnych zastrzeżeń do pracy Pana Wójta i są

za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej

i Ochrony Środowiska – Pan Jerzy Pomianowski potwierdził, że członkowie komisji akceptują wykonanie budżetu gminy za 2008 rok. Podkreślił starania Pana Wójta o uzyskanie dodatkowych środków na realizację różnych inwestycji w naszej gminie.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska z pełną odpowiedzialnością będzie głosowała za udzieleniem absolutorium Panu Wójtowi Mirosławowi Opolskiemu.

Przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Harazińska w swej wypowiedzi wskazała

na bardzo dobrą współpracę z Panem Wójtem i pracownikami Urzędu Gminy. Uchwały

są realizowane właściwie.

Następnie Pani Przewodnicząca stwierdziła, że na sali jest 14 radnych, co stanowi quorum do podjęcia uchwały i zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi.

Zwróciła się do radnych z zapytaniem:

 1. Kto z Państwa radnych jest za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok?

  Za głosowało 14 radnych obecnych na sali.

 2. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? - 0 głosów

 3. Kto z Państwa radnych wstrzymał się od głosowania? - 0 głosów.

  Jak wynika z powyższego Wójt Gminy uzyskał absolutorium jednogłośnie.

Pierwsze gratulacje Wójtowi Gminy złożyła Przewodnicząca Rady Gminy stwierdzając, że jednomyślny wynik głosowania świadczy o tym, że całoroczna praca Wójta i trafnie podejmowane decyzje zostały pozytywnie ocenione przez radnych.

Następnie pan Wójt podziękował za owocną dziesięcioletnią współpracę z radnymi, sołtysami i pracownikami Urzędu Gminy. Stwierdził, że nie możemy sobie pozwolić na manipulacje,  bo atmosfera panująca między radnymi, sołtysami i Wójtem jest dobra i nie powinniśmy tego zmieniać. Nie ma u nas mowy o dyktacie. Pilnujemy swoich spraw, składamy wnioski o dotacje, aby żyło nam się lepiej. Pan Wójt jeszcze raz gorąco podziękował wszystkim za współpracę.


Ad pkt 6

W tym punkcie Pani Przewodnicząca Rady przekazała głos Panu Wójtowi, który przedstawił radnym projekt Uchwały Nr 128/XXII/2009 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. Pan Wójt poinformował, że Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu zwróciła się do nas z prośbą o dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Rewiru Dzielnicowych w Dzierzążni. Wysokość dofinansowania to 24 tys. zł. Sprawę tę omawiano wcześniej na posiedzeniach komisji i wszyscy radni przychylili się do wniosku. Samochód, którym teraz jeżdżą policjanci jest stary i w złym stanie technicznym. Współpraca  z Kierownikiem Rewiru Panem Świerczewskim układa się bardzo dobrze. Budżet naszej gminy stać na takie dofinansowanie dlatego też pan Wójt prosi radnych o podjęcie uchwały w tej sprawie.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 128/XXII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 128/XXII/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 7

W tym tym miejscu Pan Wójt przedstawił radnym projekt uchwały Nr 129/XXII/2009 zmieniającą Uchwałę Nr 126/XXI/2009 z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego na przebudowę drogi powiatowej. Uchwała musi być zmieniona ze względu na zmianę wartości dotacji przez Starostwo. Starostwo otrzymało dotację w wysokości 75% zamiast 85%. Ostateczna suma będzie znana po przeprowadzeniu przetargów. Wkład gminy będzie wynosił 70% zaś 30% wyłoży powiat.

Następnie o głos poprosiła Pani radna Braulińska- Korycka, która wskazała na niewielkie nieprawidłowości w konstrukcji uchwały oraz różnicy o 1 zł w kwocie inwestycji. Pani Skarbnik odpowiedziała, że poprawki zostały naniesione w ostatecznej wersji uchwały.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 129/XXII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego na przebudowę drogi powiatowej. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 129/XXII/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 8

W związku z wykreśleniem z porządku obrad pkt 8 nastąpiła zmiana w numeracji kolejnych punktów w porządku obrad oraz zmieniła numer Uchwała Nr 132/XXII/2009

na Uchwałę Nr 130/XXII/2009 .

Głos zabrał Pan Wójt. Stwierdził, że Uchwała Nr 130/XXII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Dzierzążnia na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego była szczegółowo omawiana na posiedzeniach komisji prosi o jej przyjęcie.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 130/XXII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Dzierzążnia na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego . Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 130/XXII/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 9

W tym punkcie Pani Przewodnicząca Rady gminy oddała głos Pani Skarbnik- Grażynie Zawłockiej, która omówiła zmiany w budżecie na 2009 rok.

W propozycjach zmian do uchwały budżetowej, proponuje się przyjąć następujące zmiany:

 1. w dochodach wprowadza się środki w kwocie 3 471,00 pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone gminie, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku. Dotację wprowadzono na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego.

 1. w dziale Opieka społeczna zwiększa się dotacje o kwotę 2 800,00 na podst. pisma MUW

 2. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku

W wydatkach budżetu gminy

W dziale Transport i łączność – drogi powiatowe - Zwiększa się środki z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu Płońskiego na realizację inwestycji „Poprawa warunków życia mieszkańców i spójności komunikacyjnej Gminy Dzierzążnia i Gminy Naruszewo z droga krajową Nr 10 i Nr 50 poprzez przebudowę drogi powiatowej Wilamowice- Przemkowo- Stachowo”

Środki finansowe na wymienioną inwestycję pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych  w kwocie 156 190,00

1)W tym samym dziale zwiększono również środki finansowe na wykonanie prac związanych z profilowaniem dróg gminnych

2) w dziale gospodarka mieszkaniowa - zwiększono środki na opłacanie podatku VAT, z tytułu pobieranych opłat czynszowych

3) W dziale administracja publiczna zwiększono środki, niezbędnych na dokonywanie opłat za media oraz inne usługi a także bieżące funkcjonowanie urzędu

4) W dziale bezpieczeństwo publiczne proponuje się przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do samochodu osobowego dla KPP Płońsk - Rewir Dzielnicowych w Dzierzążni w wysokości 24 000,00 oraz zwiększenie środków dla OSP z przeznaczeniem na przeglądy techniczne samochodów strażackich

W Oświacie przesunięcie środków, niezbędnych na remont autobusu szkolnego, w wysokości 11 000,00

W dziale Ochrona zdrowia –zwiększenie niewykorzystanych środków w 2008 z wpłat za alkohole na wydatki roku bieżącego

Edukacyjna opieka wychowawcza - przesunięcie między paragrafami- wyodrębnienie w budżecie zasiłków celowych (pomocy materialnej- losowej)

Budżet po zmianach wynosi

Po stronie dochodów 12 870 734,00

Natomiast po stronie wydatków 13 495 286,00

Różnica między dochodami i wydatkami 624 552,00 – wprowadzenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do wydatków budżetu gminy.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 131/XXII/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok . Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 131/XXII/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 10

W tym punkcie głos zabrała Pani Katarzyna Włodarska, która w zastępstwie Pani Kierownik GOPS Reginy Sobczeńskiej przedstawiła informację Kierownika GOPS w Dzierzążni z działalności w roku 2008. 

W 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania z zakresu pomocy społecznej określone głównie takimi ustawami jak:

1.    zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające 5z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r , Nr 115 poz728)  zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z 2003 r. z późn. zm.).

2.    zadania wynikające z ustawy z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w  Narodowym Funduszu Zdrowia ( Dz. U. Nr 45 poz. 391 z 2003 roku z  późn.  zm.)

3.    zadania wynikające z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku,  Nr 86, poz. 732   z  późn  zm ) i zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz U. z 2007r. Nr 192 poz.1378)

4.    zadania wynikające z innych ustaw i rozporządzeń szczególnych tj. w 2008 roku – zadanie zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego   „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  ( Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn .zm.).

Wydatki poniesione na utrzymanie jednostki organizacyjnej gminy- GOPS i realizację różnych form pomocy określonych ustawami wyniosły za 2008 rok kwotę 1 635 415,43 zł.

Środki finansowe wojewody to kwota 1 464 094,52 zł, tj. 89,52%; środki finansowe gminy to 171 320, 91 zł co stanowi 10,48% ogólnych wydatków.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan ogółem 1 752 953,00, wykonanie 1 635 415,43, co stanowi 93,29% planu

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej-

Plan 8 000,00 zł, wykonanie 4 257,90, co stanowi 53,22% planu.

Rozdział 85212   - Świadczenia  rodzinne ,zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz  składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe  z ubezpieczenia  społecznego      Wydatki realizowane   z dotacji  na zadania zlecone.

Plan    970 100,00, wykonanie  941 224,85, co stanowi 97,02% planu.

Rozdział  85213 Składki na ubezpieczenia  zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. 

 § 4130  składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja na zadania zlecone

  Plan     9 700, 00 ,  wykonanie   9 631,24 ,  co stanowi  99,29% planu .

 Pozostałą  część niewykorzystanych środków w kwocie 68.76  zwrócono na rachunek bankowy

budżetu gminy.

Rozdział 85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe.

Plan 357 474,00, wykonanie 333 487,29, co stanowi 93,29%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 306 579,00 wykonanie 254 395,51 co stanowi 82,98% planu.

W rozdziale 85219 oprócz zadań bieżących GOPS realizowane było również zadanie dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Plan wynosił 52 679,00 wykonanie 34 342,67, co stanowi 65,19% planu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział ten obejmuje zadania zlecone finansowane z dotacji na zadania zlecone.

Plan wynosił 26 900,00, wykonanie 22 373,64, co stanowi 83,17% planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 74 200,00, wykonanie 70 045,00 co stanowi 94,40% planu.

W dziale 852 poza działalnością GOPS funkcjonuje program Proakcesyjny Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Środki finansowe na realizację tego programu stanowią dotację celową z rezerwy celowej- Program Proakcesyjny Wsparcia Obszarów Wiejskich, przeznaczone na pokrycie świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku światowego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Program ten realizowany jest w gminie Dzierzążnia przez 2 szkoły: Zespół Szkół w Dzierzążni i Szkołę Podstawową w Nowych Kucicach.

Plan 62 667,00, wykonano w 51,80% i stanowi kwotę 32 460,00.

Z uwagi na opóźniony proces realizacji nie otrzymano całkowitej dotacji. Program ten będzie realizowany w roku następnym przez szkoły i GOPS.

Ad pkt 11

W tym miejscu głos zabrał Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Dzierzążni Pan Dariusz Świerczewski, który przedstawił radnym informację Komendanta Rewiru Dzielnicowego

w Dzierzążni w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Dzierzążnia.

Gmina Dzierzążnia jest podzielona terytorialnie na trzydzieści miejscowości o łącznej powierzchni 102 kilometry kw. które zamieszkuje 3801 mieszkańców. Obsługiwana jest przez 3 policjantów- kierownika i 2 dzielnicowych.

Rejon nr 1 obejmuje miejscowości: Błomino Gumowskie, Błomino Gule, Błomino- Jeże, Chrościn, Cumino, Dzierzążnia, Kadłubowo, Korytowo, Pluskocin, Podmarszczyn, Pomianowo, Sadkowo, Skołatowo, Starczewo Wielkie, Starczewo Pobodze, Wierzbica Pańska i Wierzbica Szlachecka i podlega młodszemu aspirantowi Markowi Cichowskiemu.

Rejon nr 2 obejmuje miejscowości: Gumowo, Gumino, Gumino Nowe, Kucice Stare, Kucice Nowe, Niwa, Nowa Dzierzążnia, Przemkowo, Rakowo, Siekluki, Sarnowo Góry, Sarnowo Nowe, Wilamowice i podlega młodszemu aspirantowi Mariuszowi Kopczyńskiemu.

W roku 2008 na terenie działania Rewiru Dzielnicowych w Dzierzążni zaistniały ogółem 53 przestępstwa, w 2007 r. 62- nastąpił spadek o 9 przestępstw.

W analizowanym okresie odnotowano:

2007r. 2008 r. rozbój, wymuszenie rozbójnicze 0 0

bójka i pobicia 1 7

kradzież z włamaniem 7 6

kradzież cudzej rzeczy 16 7

uszkodzenie mienia 5 2

wypadek drogowy 2 2

inne przestępstwa 16 18

przestępstwa samochodowe 1 0

nietrzeźwy kierujący 14 11

 

W rejonie nr 1 odnotowano 22 przestępstwa, w rejonie nr 2- 31 przestępstw.

W roku 2008 na terenie gminy ujawniono ogółem 190 wykroczeń: 23 kolizje drogowe, 65 inne wykroczenia drogowe, 91 wykroczenia porządkowe, 1 kradzież mienia, 10 inne wykroczenia.

Służba prewencyjna jest ukierunkowana na pełnienie służby w godzinach popołudniowych i nocnych, co daje możliwość lepszego zabezpieczenia podległego terenu służbowego. W pełnienie służby zaangażowani są wszyscy policjanci z tutejszego Rewiru wspierani przez funkcjonariuszy z Rewiru Dzielnicowych w Baboszewie oraz z KPP w Płońsku.

Zagrożenie przestępczością na terenie Gminy zmalało. Celem działania Rewiru Dzielnicowych w Dzierzążni Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Płońsku nadal będzie dążenie do podniesienia wskaźników w zakresie wykrywania sprawców przestępstw, zmniejszania dynamiki ich popełniania, podniesienia na wyższy poziom poczucia bezpieczeństwa  u mieszkańców oraz ładu i porządku publicznego.

Pan Kierownik Rewiru podziękował radnym za przyjęcie uchwały w sprawie dofinansowania zakupu samochodu dla policji, a także Panu Wójtowi za owocną współpracę i pomoc, jaka jest udzielana przez gminę policjantom pracującym na naszym terenie.

Następnie głos zabrał Pan Wójt który pozytywnie ocenił pracę policjantów na naszym terenie. Praca w policji jest ciężka i niewdzięczna. Dzięki działalności Rewiru na terenie gminy nie ma dużej liczby przestępstw. Podziękował Panu Świerczewskiemu za współpracę i brak nieporozumień między gminą a Rewirem Dzielnicowych w Dzierzążni.

Następnie Pan Wójt odczytał zaproszenie Starosty Płońskiego na spotkanie sołtysów z Jarosławem Kalinowskim, które odbędzie się 7 mają 2009 r. Pan Wójt powiedział, że jeśli będzie dużo chętnych sołtysów do uczestniczenia w tym spotkaniu, to gmina zapewni bezpłatny transport.

Następnie Pani Przewodnicząca ogłosiła krótką przerwę.


Ad pkt 12

W tym punkcie Pani Kierownik SG ZOZ w Dzierzążni przedstawiła informację Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni z działalności w zakresie ochrony zdrowia w 2008 roku i o planach

na rok 2009.

Podstawowa działalność Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Dzierzążnia jest w 100% finansowana z dotacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przychody, jakie SG ZOZ uzyskał w 2008 roku:

 • Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2008 r.- 11 444,26 zł

 • Dotacje z NFZ 445 176,68 zł

 • Kapitalizacja odsetek 130,11 zł

 • Pozostałe przychody 2 400,00 zł

  Łączne przychody wynoszą 459 151,05 zł

Wydatki:

 • Wynagrodzenie osobowe pracowników 176 638,93 zł

 • Składki na ubezpieczenie społeczne 24 268,99 zł

 • Składki na Fundusz Pracy 4 046,89 zł

 • Wynagrodzenia bezosobowe 17 725,00 zł

 • Zakup materiałów i wyposażenia 30 161,26 zł

 • Zakup leków i materiałów medycznych 9 231,97 zł

 • Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 720,40 zł

 • Zakup energii i wody 8 189,44 zł

 • Zakup usług remontowych 7 524,95 zł

 • Zakup usług pozostałych 8 852,26 zł

 • Zakup usługi dostępu do sieci internet 202,00 zł

 • Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 2 883,32 zł

 • Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz

  analiz i opinii 33 825,36 zł

 • Czynsz za pomieszczenia biurowe 12 959,06 zł

 • Podróże służbowe krajowe 5 160,25 zł

 • Różne opłaty i składki 2 813, 80 zł

 • Podatek od nieruchomości 657,00 zł

 • Opłaty na rzecz budżetu państwa 165,00 zł

 • Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

  pozostałych podatków i opłat 47,00 zł

 • Pozostałe odsetki 60,80 zł

 • Amortyzacja 5 477,98 zł

 • Zakup materiałów papierniczych 897,90 zł

 • Zakup akcesoriów komputerowych 1 732,72 zł

Wydatki ogółem 354 242,28 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 r. wynosi 104 908,77 zł

Wynik finansowy za 2008 r. wynosi 93 464,51 zł.

Pani Kierownik powiedziała, że w 2008 roku pomalowano 2 gabinety w Dzierzążni, wymieniono wykładziny w 2 gabinetach, w Nowych Kucicach wymieniono drzwi zewnętrzne, zakupiono stolik do badań dzieci. W obu gabinetach wymieniono ławki w poczekalniach, krzesła, zakupiono bezdotykowe przepływowe ogrzewacze wody i glukometry. W 2009 roku planowana jest wymiana mebli w punktach szczepień, wymiana podłóg w 2 pokojach w Dzierzążni. Z powstałej nadwyżki z 2008 roku część pieniędzy zostanie przeznaczona na zakup aparatu usg oraz dostosowanie budynku do wymogów unijnych ( podjazdy dla niepełnosprawnych ).

Dalej Pani doktor powiedziała, że w 2009 r. chciałaby przekształcenia SG ZOZ w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. To nie jest likwidacja, ale zmiana administracji. Gabinet niepubliczny nie jest płatny, jest finansowany przez NFZ i dla pacjenta nie będzie różnicy, czy będzie leczył się w zakładzie publicznym czy niepublicznym. Celem zmiany jest zagwarantowanie dalszej wieloletniej współpracy na tym terenie a nie próba zamachu na cokolwiek lub złych chęci, intencji. Wszystkie okoliczne przychodnie funkcjonują jako niepubliczne.

Po okolicy krążą różne negatywne opinie i komentarze, ale Pani doktor nie chce nikogo wykorzystać i jeśli Pan Wójt i radni wyrażą zgodę na przekształcenie to zakład dalej będzie poprawnie funkcjonował.

Na dzisiejszej sesji przedstawiono projekt uchwały intencyjnej, co zmierza do kompromisu.

W przekształceniu zakładu nie ma nic złego, bo jest to opiniowane przez Mazowieckie Centrum Zdrowia i Wojewodę. Projekt uchwały sporządziła kancelaria adwokacka i jest on zgodny

z prawem.

Po wystąpieniu Pani Paszkowskiej Pani Przewodnicząca Rady Gminy oświadczyła,  że rozpoczęto dyskusję nad rozpatrzeniem wniosku Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni o przekształceniu poprzez likwidację SG ZOZ w Dzierzążni i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli w sprawie podjęcia uchwały o przekształceniu poprzez likwidację SG ZOZ w Dzierzążni.


Ad pkt 13

Pan Wójt poprosił Panią doktor o przedstawienie harmonogramu przyjęć pacjentów w obu placówkach w naszej gminie oraz jak wygląda opieka zdrowotna w szkołach.

Pani doktor przedstawiła godziny przyjęć przez lekarza pacjentów. Powiedziała,  że harmonogram pracy lekarza jest corocznie akceptowany przez NFZ. Nasza placówka przy stosunkowo niewielkiej liczbie pacjentów funkcjonuje w 2 budynkach. Jest wymóg,  że w filiach placówek lekarz może przyjmować 2 godziny dziennie. Pani doktor pracuje dużo, często po godzinach. Harmonogram pracy został zatwierdzony przez NFZ jako poprawny. W obu placówkach średnio dziennie jest przyjmowanych 70-80 pacjentów.

Dzieci w szkole ( ok. 400 uczniów) są objęte opieką pielęgniarską. Są podpisane oddzielne kontakty dla szkół w Nowych Kucicach i Dzierzążni. Dzieci są bilansowane i szczepione przez personel

SG ZOZ.

Nie ma potrzeby zatrudniania drugiego lekarza na pełny etat. Przy tej liczbie pacjentów wymagany jest jeden pełny etat lekarski + 1/6 etatu i jest to spełnione, gdyż pracuje na część etatu Pan Szewczyk. Pani doktor nie boi się konkurencji, nie neguje potrzeby zatrudnienia drugiego lekarz  w większym wymiarze czasu pracy, ale w kwestii formalnej nie jest to konieczne.

Następnie głos zabrał Pan Wójt. Powiedział, że nie upiera się, aby nie doszło

do przekształcenia w sprawie którego wpłynął wniosek w marcu tego roku. Pani Paszkowska była zatrudniona u nas w 2007 roku i podpisała umowę o pracę na okres 2 lat. Miała świadomość  co podpisuje. Nic nie mówiło się likwidacji placówki. Jeśli radni i mieszkańcy podejmą tę decyzję, to Wójt nie będzie oponował. Do wiedzy fachowej Pani doktor Pan Wójt nie ma żadnych zastrzeżeń ale ośrodek zdrowia nie funkcjonuje poprawnie, jedni pacjenci są zadowoleni z opieki ale duża część przeciwnie i odchodzi do innych placówek. Przychodzą do Wójta i pytają, kiedy ośrodek zacznie funkcjonować poprawnie i skończy się kilkugodzinne czekanie na lekarza. Radni są dobrze obsłużeni przez Panią doktor. Niemożliwe jest przyjąć dobrze w ciągu 5 godzin pracy 70 pacjentów.

Pani doktor powinna z czegoś zrezygnować: prowadzi przychodnię w Sierpcu, pracuje na dyżurach w Płońsku i kieruje naszą placówką. Jest to zwyczajnie, po ludzku niemożliwe do pogodzenia.

Powinno być przynajmniej ½ etatu dla lekarza w Nowych Kucicach i jeden pełen etat w Dzierzążni, aby zapewnić należytą opiekę wszystkim pacjentom.

Można podjąć decyzję o likwidacji ale co potem. Przetarg na usługi może wygrać duża firma, która zapewni szerszy wachlarz usług. W całym przekształceniu, na którym tak zależy Pani doktor chodzi przede wszystkim o finanse. Są to duże pieniądze godne sporu. Pozostała nadwyżka z 2008 roku

w wysokości ponad 100 tys. zł jest wynikiem nie zatrudnienia drugiego lekarza. Jeśli byłby zakład niepubliczny, to pieniądze byłyby na koncie prywatnym. Pan Wójt nie wyraża zgody na taśmowe leczenie pacjentów. Umowa o pracę z 01 grudnia 2007 r. mówiła, że Pani Paszkowska będzie Kierownikiem SG ZOZ. Sytuacja uległa zmianie w lutym 2008 roku, kiedy Pani doktor zażądała podwyżki płacy z 6 tys. zł na 12 tys. zł ( Pani Sieklucka miała pensję w wysokości 4200 zł). Jednak Rada Społeczna i Pan Wójt nie przystali na taką podwyżkę w wyniku czego Pani doktor opuściła  w trakcie trwania posiedzenia oświadczając, że rezygnuje z pracy. Od 1 listopada Pani doktor otrzymała 900 zł podwyżki. Pani doktor powiedziała w wywiadzie dla gazety, że nie otrzymała podwyżki, ale jak widać jest to nieprawda.

Powiedziała też, że odczuwa od strony Wójta niechęć, wręcz stosowany jest wobec niej mobbing.

To nie jest mobbing, ale mobilizacja do pracy. Pan Wójt chce, aby ośrodek funkcjonował normalnie a lekarz miał czas dla pacjenta.

Pan Wójt nie rozumie zachowania Pani Paszkowskiej. W lutym zadzwonił do ośrodka z prośbą  o przygotowanie sprawozdania z działalności za rok 2008 na posiedzenie Rady Społecznej.

Pytał Panią doktor, czy nie ma żadnych problemów. Pani doktor stwierdziła, że wszystko jest w najlepszym porządku, ale już po 2 dniach 21 lutego odbyło się spotkanie z radnymi po godzinach pracy w budynku ośrodka zdrowia w Dzierzążni. Do Wójta dzwonili mieszkańcy z zapytaniem,

co się dzieje w ośrodku zdrowia, bo po 20 godz. jest jeszcze czynny. Po przyjeździe Pana Wójta na miejscu okazało się, że odbywało się tam spotkanie w sprawie poparcia przekształcenia SG ZOZ w Niepubliczny ZOZ. Jeśli razem mamy rozwiązywać problemy, które pojawiają się w naszej gminie, to powinniśmy być lojalni wobec siebie. W konsekwencji wieczornego spotkania za plecami Wójta dwa dni później wpłynął wniosek o przekształcenie przez likwidację SG ZOZ w Dzierzążni. Rada Gminy w drodze uchwały powołała Panią Paszkowską na stanowisko Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni i tylko Rada może ją odwołać z pełnienia tej funkcji. Wójt nie może zwolnić Kierownika, może tylko złożyć wniosek do Rady o odwołanie.

Dalej Pan Wójt spytał dziennikarkę z ,,Tygodnika Ciechanowskiego” dlaczego w wywiadzie nie rozmawiała z Przewodniczącą Rady Gminy lub z Przewodniczącą Komisji Zdrowia a z radną Braulińską- Korycką. Nie jest przecież ona stroną w tym konflikcie.

Pani radna Braulińka- Korycka dostarczyła listy z podpisami mieszkańców opowiadających się za przekształceniem. Do gazety podała, że poparcie deklaruje 95% mieszkańców Wilamowic

i Sarnowa Gór. Według wyliczeń Pana Wójta na podstawie dostarczonych list wynika,  że w Gumowie poparcie wynosi 7%, w Przemkowie 1%, Wilamowicach 6%, w Sarnowie Góry 19% i w Kucicach 6%. Podpisy znajdujące się na listach a w szczególności zbierane w Kucicach zbierano w budynku ośrodka zdrowia pod presją przed wejściem do gabinetu lekarza. Informowano pacjentów, że Wójt chce zamknąć ośrodek w Kucicach i zostawić ludzi bez opieki medycznej. Żeby do tego nie dopuścić Pani doktor założy własny Niepubliczny ZOZ. Przy kilku tych samych nazwiskach figuruje jeden podpis.

Wójt chce, aby wszyscy mieszkańcy byli doinformowani w tej sprawie i wtedy dopiero będzie można podejmować tak ważne dla nas wszystkich decyzje.

Pani Paszkowska zarzuca Wójtowi, że nie może się z nim porozumieć. Prosiła bez efektu o naprawę instalacji elektrycznej w budynku, gdyż zagraża ona bezpieczeństwu personelu i pacjentów. Znalazło to też odzwierciedlenie w artykule prasowym. Według dokumentacji instalacja elektryczna miała ważność do 2011 roku. Okazało się, że były duże przeciążenia, do jednego punktu podłączano po 3 podgrzewacze i dlatego pojawiły się nieprawidłowości w jej działaniu. Obecnie przeprowadzono kapitalny remont instalacji elektrycznej za kwotę 7600 zł.

Pan Wójt jeszcze raz prosi Panią Paszkowską o wypełnienie umowy, którą podpisała w 2007 roku i obowiązuje do końca grudnia 2009 roku.

Jeśli Rada Gminy podejmie decyzję o likwidacji to zostanie rozpisany konkurs. Gmina obecnie dokłada do utrzymania ośrodka.

Nie jest prawdą, że Pani doktor objęła ośrodek obciążony długami. W grudniu 2007 roku na konto zakładu wpłynęło ponad 25 tys. zł jako transza za listopad a w styczniu taka sama suma jako transza za grudzień.

Jeśli dojdzie do przekształcenia na Niepubliczny ZOZ to prawdopodobnie dojdzie do likwidacji filii w Nowych Kucicach, a pacjenci będą zmuszeni dojeżdżać do lekarza do Dzierzążni.

Społeczeństwo naszej gminy starzeje się i potrzebuje dobrej opieki lekarskiej a nie taśmowego przyjmowania chorych. Większość matek z dziećmi zapisało się do różnych przychodni w Płońsku ale starsi ludzie muszą mieć dobrego lekarza jak najbliżej.

Mobbing zaczął się w chwili odmowy ogromnej podwyżki dla Pani doktor. Wszyscy pracownicy podlegli Pani Paszkowskiej podpisali się pod wnioskiem o przekształcenie, ale może być tak,  że Pani Paszkowska za dwa lata zakończy działalność i wtedy pozostaną bez pracy.

Pan Wójt nie zaobserwował wcześniej zainteresowania radnych zmianami dopiero po spotkaniu z Panią doktor w lutym tego roku ta sprawa stała się priorytetem.

Pan Wójt chce dobrze wypełnić misję, jaką ma wobec swoich wyborców. Nie zamierza na razie rezygnować z pełnionej funkcji. Większość wójtów, którzy utworzyli Niepubliczne ZOZ- y już tego żałuje ( w Raciążu przekształcono Niepubliczny ZOZ w Publiczny ZOZ ).

Pan Wójt Prosi radnych o nie podejmowanie pochopnie decyzji w sprawie likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni. Kierownik ma obowiązek pracy do końca 2009 roku, a potem będzie zobaczymy. Wszyscy mieszkańcy naszej gminy powinni się wypowiedzieć w tej sprawie a sierpień jest właściwym miesiącem na podjęcie tej decyzji.

Dalej o głos poprosiła Pani Marta Maik- redaktor z ,,Tygodnika Ciechanowskiego”. Powiedziała,  że słuchając Pana Wójta na dzisiejszej Sesji ma wrażenie, że jest to powtórzenie argumentów przedstawionych przy okazji pisania wywiadu. W swoim artykule nie mogła zawrzeć całej długiej wypowiedzi ale nakreśliła problem ogólnie. Nie było autoryzacji tekstu, bo Pan Wójt tego nie zażądał. To redaktor decyduje o długości artykułu oraz rozmówcach, z którymi chce rozmawiać.

Następnie głos zabrała Pani radna Braulińska- Korycka. Powiedziała, że Pan Wójt  nie rozumie lub nie chce zrozumieć procedury przekształcenia. Listy popierające przekształcenie nie są listami do parlamentu. Jedna osoba podpisywała za całą rodzinę. Pomysł konsultacji z mieszkańcami był Pana Wójta. Zarzuty do Pani redaktor są bezzasadne, gdyż ma ona prawo sama wybierać sobie rozmówców a Braulińska- Korycka była autorką interpelacji złożonej Panu Wójtowi. Zaproponowana uchwała jest zgodna z przepisami o przekształceniu. Jeśli dzisiaj uchwała nie będzie podjęta, to Pani doktor rezygnuje z pracy a mieszkańcy pozostaną bez opieki lekarskiej.

Pani radna Braulińska- Korycka odczytała też deklarację Pani Marzanny Mackiewicz- Dadan, tutejszego stomatologa, w której Pani doktor oświadcza, że jeśli Pani Paszkowska nie będzie u nas pracować to ona również odejdzie z pracy .

Według art. 43 przy przekształcaniu poprzez likwidację należy wskazać podmiot, który obejmie placówkę. Przedstawiona uchwała rodzi początek procedury przekształceniowej. Dzięki temu Pani doktor będzie wiedziała, że może liczyć na przekształcenie, a Pan Wójt będzie pewny, że ma lekarza. Pani radna zaapelowała do radnych o przyjęcie zaproponowanej przez nią uchwały.

Następnie głos zabrała Pani Paszkowska, która oświadczyła, że jeśli uchwała nie zostanie podjęta, to ona rezygnuje z pracy. Żadna umowa nie będzie w stanie jej zatrzymać, bo nie jest niewolnikiem i może pracować gdzie chce i na jakich warunkach chce. Po złożeniu wymówienia wykorzysta należny urlop a ludzie zostaną bez lekarza. Czuje się obrażana przez Wójta, który nazywa jej pracę chałturzeniem a przyjmowanie pacjentów jako taśmę produkcyjną.

Po tej wypowiedzi o głos poprosił radny powiatowy Franciszek Goszczyński, który zaapelował o inny sposób załatwiania takich konfliktów. Sprawy tak poważne powinny być ustalane na posiedzeniach komisji a nie w tak szerokim gronie przy udziale mediów. Poprosił, aby zbyt pochopnie nie podejmować decyzji, ale spokojnie to przedyskutować. To radni odpowiadają za podejmowane decyzje i będą się musieli z tych decyzji rozliczyć z wyborcami. Jako dyrektor szkoły za czasów kadencji poprzedniego wójta był zamieszany w podobną sytuację i wie, jak to wszystko przebiega. Oprócz ośrodka zdrowia Rada Gminy ma bardzo dużo ważnych spraw do omawiania i nie można dopuścić do jej rozłamu.

Za tę wypowiedź Pan Goszczyński został nagrodzony brawami.

Następnie o głos poprosiła radna Braulińska- Korycka, która powiedziała, że to co ustalono na komisjach nie ma odzwierciedlenia na sesji. Aby zakończyć konflikt prosi o przegłosowanie uchwały.

Dalej Pan Wójt przypomniał, że Pani Paszkowska ma umowę z Wójtem a nie Panią Braulińską- Korycką podobnie zresztą jak Pani Mackiewicz- Dadan i wszelkie deklaracje i decyzje powinny być przekazywane Wójtowi. Na komisjach 14 kwietnia ustalono, że decyzję o likwidacji podejmiemy do końca sierpnia. Trzeba wszystkich zapoznać z sytuacją, a Pani Paszkowska nie ma podstaw czuć się zagrożona ze strony Wójta i nie może szantażować podejmowanie decyzji groźbą odejścia. Przy okazji konfliktu radni robią sobie kampanię wyborczą. Kampania wyborcza Pana Wójta odbywa się przez systematyczną pracę w okresie pełnienia funkcji, dlatego też wszystkie podejmowane decyzje mu8szą być przemyślane.

Następnie głos zabrał Pan radny Traczyk pytając, czemu w porządku obrad umieszczono punt odnośnie omawiania przekształcenia SG ZOZ w Niepubliczny ZOZ, skoro decyzja ma zapaść do sierpnia. Pani Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że o tej sprawie trzeba dyskutować a decyzję podjąć w sierpniu.

Następnie Pani radca Nastaszyc odniosła się do uchwały przedstawionej przez Panią radną Braulińską- Korycką. Stwierdziła, że uchwała wybiega poza jej charakter intencyjny.

Pani Przewodnicząca ogłosiła przerwę w celu przeanalizowania omawianego projektu uchwały.

Po przerwie głos zabrała Pani Nastaszyc. Wyjaśniła, że uchwała nie jest uchwałą intencyjną. Zawiera w sobie cały proces przekształcenia. Wysłana do Mazowieckiego Centrum Zdrowia  do zaopiniowania z informacją, że usługi będą świadczone przez Panią Paszkowską. Załączniki do uchwały stanowią jej integralną część. Jeśli jest wola przyjęcia uchwały, to nie w takiej formie. Podstawa prawna jest dobra ale resztę powinno się zmienić.

Później głos zabrała Pani Przewodnicząca Rady Gminy i zaproponowała, aby odrzucić przygotowany przez Panią Braulińską- Korycką projekt uchwały i zastanowić się nad zmienionym projektem. Kancelaria adwokacka nie sporządza projektów uchwał.

W dalszej części Pan Goszczyński poprosił o głos i zaproponował, żeby Pani radna Braulińska- Korycka wycofała przedstawiony przez siebie projekt uchwały, skoro radca prawny ma zastrzeżenia. Nie może być tak, żeby przyjąć projekt uchwały nie omawianej wcześniej

na posiedzeniach komisji. Omówić dokładnie ten projekt na posiedzeniach komisji. Pani radca prawny musi zaparafować taką uchwałę.

Głos zabrała Pani Przewodnicza Agnieszka Harazińska i zarządziła głosowanie o zdjęcie z porządku obrad uchwały o przekształceniu SG ZOZ w Dzierzążni. Za zdjęciem z porządku obrad zagłosowało 5 radnych, przeciw był 1, wstrzymało się 5, 3 osoby nie głosowały.

Uchwała została zdjęta z porządku obrad.

W punkcie wolne wnioski i zapytania nikt nie poprosił o głos.

Innych uwag nie zgłoszono, zatem Przewodnicząca zamknęła obrady XXII Sesji Rady Gminy

w Dzierzążni.

Protokołowała


Jolanta Gzylewska


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-18 13:58:06
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-18 13:58:06
 • Liczba odsłon: 658
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1904912]

przewiń do góry