ERO 6220.3.8.2018.2019                                                                         Dzierzążnia, dnia 04.01.2019 r.

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081), a także §3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku: Energy Solar 5 Sp. z o.o., ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.”

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.

UZASADNIENIE

Do Urzędu Gminy w Dzierzążni w dniu 01.06.2018r. wpłynął wniosek Energy Solar 5 Sp. z o.o. ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.” W toku przeprowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dnia, 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dzierzążnia, pismem znak:  ERO 6220.3.2.2018, z dnia 11.06.2018 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej   i materiałami opisowo-graficznymi, w opinii nr WOOŚ-I.4220.494.2018.MŚ, z dnia 21 czerwca 2018r.  (dostarczonej 25 czerwca 2018r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził, iż „rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko  przedmiotowej inwestycji  zaliczają się do grupy  przedsięwzięć wymienionych  w § 3 ust. 1 pkt. 52 lit b. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

„Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia 1” o mocy do 1MW i powierzchni zabudowy do 2,3 ha na terenie nieruchomości o nr ew. 80/2 w obrębie ewidencyjnym Przemkowo, gmina Dzierzążnia. Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie użytkowanym rolniczo. W  najbliższym otoczeniu działki objętej wnioskiem znajdują się grunty rolne (uprawa zbóż), drzewa oraz zabudowa zagrodowa (w odległości ok. 480 m) i droga gruntowa.

Fatma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:

-        stałe konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych ;

-        ogniwa fotowoltaiczne;

-        string-boxˈy;

-        inwentery w ilości 1 do 100 szt.;

-        stacja transformatorowa;

-        przewody elektryczne;

-        budynki/kontenery do montażu inwenterów i transformatorów, budynek/kontener techniczny  do montażu aparatury sterującej oraz liczników prądowych,

-        zjazd z drogi, na plac manewrowy,

-        system monitoringu (bateria IR, czujniki ruchu, kamery);

-        ogrodzenie.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia nastąpi emisja hałasu i spalin związana   z prowadzeniem prac budowlanych. Prace budowlane prowadzone będą z użyciem sprzętu sprawnego technicznie oraz w porze dziennej w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej.”

Wójt Gminy Dzierzążnia, pismem znak:  ERO 6220.3.3.2018, z dnia 11.06.2018 r. wystąpił, także  do Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarny w Płońsku o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby                   co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Płońsku, po zapoznaniu się z  wnioskiem oraz z załączonymi  do wniosku materiałami, w opinii sanitarnej nr  ZNS. 471.081.2018.27 z dnia 15 czerwca  2018r.  (dostarczonej 18 czerwca 2018r.), nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.” „Planowana inwestycja - farma PV o mocy do 1MW będzie zajmowała powierzchnię o maksymalnie 2,3 ha. Farmę będą tworzyć następujące elementy stałe  (bez możliwości zmiany kąta ustawienia paneli), ognia fotowoltaiczne o mocy jednostkowej od 200W do 400W  każdy, w ilości do 5000 szt., string-boxˈy, inwerter, stacja transformatorowa, przewody elektryczne, budynki/kontenery do montażu inwenterów   i transformatorów. Inwestycja będzie zapewniała zjazd          z drogi, plac manewrowy, system monitoringu (bateria IR, czujniki ruchu, kamer) oraz ogrodzenie. Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest ok. 480 m. na wschód  od planowanego  ogrodzenia farmy fotowoltaicznej.

Największe uciążliwości z podwyższonym poziomem emisji hałasu i spalin będą miały miejsce tylko na etapie realizacji przedsięwzięcia.”

Wójt Gminy Dzierzążnia aby uzupełnić decyzję o niezbędne opinie,  pismem znak:  ERO 6220.3.7.2018, z dnia 20.08.2018 r. wystąpił, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Ciechanowie, o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, po zapoznaniu się  z  wnioskiem oraz z załączonymi  do wniosku materiałami, w opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w opinii nr WA.RZŚ.436.1.653.2018.ZZ01.EPZ.3 (WA.ZZŚ.1.436.184.2018)  z dnia 19 grudnia 2018r.  (dostarczonej  27 grudnia 2018r.), nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej   w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.”

„Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1ustawy ooś, biorąc pod uwagę informację  zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia,  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej   w Warszawie uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na przedmiotowego przedsięwzięcia  środowisko. Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedlisk łęgowych  oraz przy ujściu rzek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane  jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitej części  wód  powierzchniowych PLRW2000172687689 (Żurawianka).

Dla JCWP PLRW2000172687689 stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację  na podstawie art. 4 ust. 4 lit. a, tiret pierwsze i drugie Ramowej Dyrektywy Wodnej  tj. 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych  oraz dysproporcjonalnych  kosztami. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak  możliwości wskazania przyczyny nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrążenia jakichkolwiek  działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działania mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach prowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne  zaplanowanie niezbędnych działań  i zaplanowanie ich w skuteczności. Nie przewiduję się bezpośredniego  wpływy przedsięwzięcia  na stan jakościowy i ilościowy wód  powierzchniowych. Uznać należy, iż rozwiązania techniczne przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia  pozwolą  zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji  ropopochodnych dowód podziemnych. Teren realizacji  przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej  części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny określono jako dobry, ilościowo określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie odbywało się  w sposób zapewniający nie naruszenie przepisów prawnych  dotyczących ochrony wód, określonych w Rozporządzeniu Rady  Ministrów                     z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu zagospodarowania  wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1911, ze zm.).

Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obrzeżami morskimi oraz poza obszarami górskimi i leśnymi. Inwestycja jest usytuowana na obszarach podlegających ochronie   o których mowa w a ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody tj. (Dz. U. z 2018r., poz. 1614).

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami  ochronnymi ujęć wód oraz  poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym ze studiów ochrony przeciwpowodziowej, określonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), zwanej dalej Prawem wodnym. Zgodnie z art. 549 Prawa wodnego studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu  przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt. 7-9 prawa wodnego map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek. Na podstawie informacji przedsięwzięcia  można stwierdzić  brak  możliwości wystąpienia oddziaływania  o znacznej  wielkości  lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcie  zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji  przy zachowaniu odpowiednich  środków i technik, nie powinno znacząco  oddziaływać na środowisko.”

Mając powyższe na uwadze Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko.

Informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie  zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku.

W trakcie postępowania,  w dniu 30 lipca 2018r. do Urzędu Gminy w Dzierzążni wpłynęły uwagi mieszkańców odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Mieszkańcy jako powód swojego sprzeciwu podają zbyt bliską odległość od zabudowań, brak konsultacji z mieszkańcami oraz problemy z dojazdem do własnych działek. Zdaniem mieszkańców „działki wokół farmy są to działki rolnicze (uprawa zbóż), a wyładowania atmosferyczne mogą być przez farmę bardziej przyciągane co stanowi większe zagrożenie pożarowe. Droga, która prowadzi do farmy to droga polna o szerokości 2m. Położona na terenie podmokłym. Ciężki osprzęt dojeżdżający na farmę zniszczy drogę co utrudni rolnikom dojazd do pola.” Ponadto mieszkańcy  twierdzą że „w przyszłości będą chcieli oddać dzieciom gospodarstwa w związku z czym powstaną nowe siedliska gospodarcze z tego też względu zmniejszy się odległość między farmą a siedliskiem.”

Mając powyższe na uwadze,  po uwzględnieniu łącznie uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko    (Dz. U. 2017. 1405 z późn. zm.), stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w/w przedsięwzięcia.

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak na wstępie.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

                                                                                                                                                                                         Wójt

                                                                                                                                                                        mgr inż. Adam Sobiecki

 

 

 

Otrzymują:

1..     Strony postępowania wg. załącznika nr  1

2..     a/a – (1 egz. wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie  + BIP Gminy Dzierzążnia).

3..     Pełnomocnik

Do wiadomości :

1.       Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

3.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewelina Imbir
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-08 10:08:48
  • Liczba odsłon: 736
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174410]

przewiń do góry