Zobacz podgałęzie

Protokół z XX sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu  22 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.                 Otwarcie XX Sesji Rady Gminy.

2.                 Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.

3.                 Interpelacje i zapytania.

4.                 Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.                 Podjęcie Uchwały Nr 143/XX/2013 w sprawie  funduszu sołeckiego.

6.                 Podjęcie Uchwały Nr 144 /XX/2013 w sprawie zmiany Uchwały

Nr 141/XXVI/2009 Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 14 sierpnia 2009 roku

w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007 – 2013 w ramach osi LEADER.

7.                 Podjęcie Uchwały Nr 145/XX/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 140/XIX/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 11 stycznia 2013 roku, w sprawie zaciągnięcia

i zabezpieczenia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2013.

8.                 Podjęcie Uchwały Nr 146/XX/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023.

9.                 Podjęcie Uchwały Nr 147/XX/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

10.             Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2012.

11.             Wolne wnioski i zapytania.

        12.Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 14.00 a zakończyły o godzinie 15.00

        Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XX Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Panią Skarbnik Grażynę Zawłocką,  oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecnych byli wszyscy według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał i zapytała, czy radni mają uwagi odnośnie porządku obrad. Uwag nie zgłoszono.

 

   Ad pkt 2

                      Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem

z XIX Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji   i zapytała czy radni nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła       z wnioskiem  o przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  15 radnych obecnych na sali.  Protokół z XIX  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

    Ad pkt 3

          Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

 

Ad pkt 4

          W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informacje z działalności międzysesyjnej.

Poinformował, że zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy ,,Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy’’  oraz przyjęciem w miesiącu grudniu 2012 r. niezbędnych uchwał dotyczących gospodarki odpadami w miesiącu styczniu 2013 r. (15.01 do 30.01) zostały przeprowadzone we wszystkich sołectwach spotkania z mieszkańcami na których mieszkańcy zostali poinformowani o zadaniach dla Gminy wynikających
z ustawy i konsekwencjach w sytuacji uchylenia się od niej. Został utworzony punkt przyjmowania deklaracji.

            Do końca kwietnia winniśmy przeprowadzić przetarg nieograniczony na wykonawcę do odbioru i zagospodarowania odpadów. Do końca czerwca bieżącego roku zostanie zorganizowane niezbędne stanowisko pracy do realizacji powyższego zadania.

            Ponadto w ostatnim czasie zostały przeprowadzone przetargi:

1) 17.01.2013 na budowę 118 przydomowych oczyszczalni ścieków. Z 10 zgłoszonych ofert  najkorzystniejszą złożyła firma Handlowo-Usługowa ,,Krzyś’’ Aleksandrów Kujawski za kwotę  1 684 686 zł brutto. W stosunku do wartości kosztorysowej wartość inwestycji zmniejszy się o ponad 600 tys. zł. Inwestycja na podstawie pisemnej umowy zostanie  wykonana do 31 sierpnia 2013r.

2) 6 marca bieżącego roku został przeprowadzony przetarg na budowę drogi asfaltowej
w Wierzbicy  Pańskiej dł. 821 mb – 3940 m2. Najkorzystniejszą ofertę z czterech złożyła firma ,,PRDM – Płońsk’’ za kwotę 399 161 zł brutto. Inwestycja zostanie wykonana do 15 lipca 2013. W stosunku do wartości kosztorysowej jest tańsza o ponad 200 tys. zł.

            W powstałej korzystnej dla budżetu Gminy sytuacji finansowej wysokość pożyczki na budowę w/w 118 oczyszczalni ścieków ulegnie zmianie i będzie wynosić 1 500 000 zł.

Własne środki finansowe w kwocie 640 000 zł przeznaczymy na drogę Nowe Kucice
dł. około 1700 mb.

            Wydano decyzje na zwrot za olej napędowy na sumę 337 884 zł. Powyższa kwota zostanie wypłacona do końca kwietnia 2013 r.

 

Ad pkt 5

            W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 143/XX/2013 w sprawie  funduszu sołeckiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 1 ust.
1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420) Rada Gminy w Dzierzążni rozstrzyga o nie wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok budżetowy 2014.

Pan Wójt poprosił, aby radni podjęli tę uchwałę.   

Radni nie zgłosili pytań odnośnie przedstawionej uchwały. Pani Przewodnicząca RG Agnieszka Harazińska odczytała Uchwałę Nr 143/XX/2013 w sprawie  funduszu sołeckiego.  Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            W dalszej części posiedzenia  Pan Wójt omówił projekt uchwały Uchwały

Nr 144 /XX/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 141/XXVI/2009 Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007 – 2013 w ramach osi LEADER.

 Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze pozyskało dodatkowe środki dla beneficjentów osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

 W dniu 28 stycznia 2013 roku została podpisana zmiana umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Lokalną Grupą Działania – Przyjazne Mazowsze, która upoważnia do wydatkowania dodatkowych środków finansowych na rzecz min. Mieszkańców Gminy Dzierzążnia. Po konsultacjach z Wójtami, Zarząd LGD w dniu 8 lutego  2013 r. podjął uchwałę o wysokości składek członkowskich. Kwota ta została ustalona w następujący sposób:Składka członkowska od osób prawnych = 2,00zł x liczba mieszkańców. Składka tak wyliczona jest jednorazową składką członkowską dla gminy za lata 2013 – 2015 i dla Gminy Dzierzążnia  wynosi 7 816,00 zł .Do wyliczenia przyjmuje się liczbę mieszkańców określoną w Lokalnej Strategii Rozwoju wg stanu na dzień 31.12.2006r. Efektem wspólnych działań jest wspólna praca oraz wsparcie finansowe wszystkich członów LGD, które przyczynią się do rozwoju i zmiany wizerunku wsi powiatu płońskiego. Pan Wójt poprosił radnych o  przyjęcie tej uchwały. Radni nie zgłosili uwag.

            Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 144/XX/2013.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

 i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

            Następną omawianą przez Pana Wójta uchwałą była Uchwała Nr  145/XX/2013

 w sprawie zmiany Uchwały Nr 140/XIX/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2013.

   Zmiana niniejszej uchwały wynika z wartości poprzetargowej inwestycji. Podjęcie tej uchwały jest niezbędne w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł na zapewnienie źródeł finansowania inwestycji  pn,, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia- etap III''. Uchwała ta stanowić będzie podstawę zawarcia umowy kredytowej  z wybranym bankiem.

W związku z ogromnymi potrzebami inwestycyjnymi Gminy, konieczne jest zaciąganie zobowiązań kredytowych, przy jednoczesnym utrzymywaniu wskaźników zadłużenia w bezpiecznych granicach, co oznacza konieczność maksymalnego wydłużenia okresu spłaty kredytu do 10 lat. Do wyliczeń przyjęto oprocentowanie 6,63% w skali roku, planowane spłaty 158 000  zł rocznie, płatne w 4 ratach kwartalnych: w marcu, czerwcu, wrześniu              i grudniu po 39 500 zł. Radni nie wnieśli żadnych uwag odnośnie przedstawionej uchwały.

            Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała  Uchwałę Nr  145/XX/2013. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8, 9

            W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła 2 uchwały: Uchwałę Nr 146/XX/2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023 oraz  Uchwałę

 Nr 147/XX/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

            Pani Skarbnik wyjaśniła, że w związku z wejściem w życie art. 37 ust. 1 ustawy

z dnia 7 grudnia 2012 roku  o zmianie niektórych ustaw, w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1456) jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosować uchwały   w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 226 i art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w brzmieniu nadanym cytowaną ustawą. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 roku, poz. 86) określa wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika dotyczącego wykazu przedsięwzięć.      Jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art.37 ust. 2 mają obowiązek dostosować uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art. 36 cytowanej ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia  w życie ustawy (ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku).       Uchwała Nr 125/XVIII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia została podjęta 27 grudnia 2012 roku     Ponadto , w związku ze zmianą budżetu Gminy Dzierzążnia na 2013 rok zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi            w Wieloletniej Prognozie Finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych            z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy z tych powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

            W uchwale budżetowej natomiast dokonano następujących zmian:

W dziale  756 Dochody od osób prawnych w rozdziale  75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych- zmniejszono o kwotę 5 000 zł planowane dochody z tytułu wpływów za śmieci – gospodarkę odpadami. Z uwagi na brak podjętej uchwały odnośnie osób prawnych, dochody z wymienionego tytułu przeniesiono do rozdziału 75616.

W rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększono o kwotę 224 000zł. Kwota ta stanowi planowane dochody na podstawie podjętych uchwał śmieciowych i złożonych deklaracji od osób fizycznych.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono część subwencji oświatowej  o kwotę 93 081 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów, na podstawie pismaST3/4820/2/2012z dnia 14 lutego 2013 roku.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale  85212 świadczenia rodzinne – zmniejszono dotację o kwotę 9 000zł na podstawie decyzji MUW Nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013 roku. W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne – zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 100 zł  w tym samym rozdziale zmniejszono dotację celową na realizację zadań własnych   o kwotę 500 zł. W rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszono dotację o kwotę 1000 zł. W rozdziale 85216 zasiłki stałe – zmniejszono dotację o kwotę 3000 zł. W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej – zwiększono dotację o kwotę 5 000 zł.

W dziale 600, rozdział 60016 drogi publiczne gminne – zmniejszono dochody majątkowe (dotacje celową otrzymaną z samorządu województwa mazowieckiego)  o kwotę                  350 000 zł zastępując wolnymi środkami.

Plan dochodów po zmianach wynosi  10 082 463 zł.

W wydatkach dokonano zmian w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – zmniejszono wartość inwestycji o kwotę 536 185 zł przeznaczoną na inwestycję „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia”. Wynika to z wartości poprzetargowej ww. inwestycji. Zmniejszono kredyt  (środki własne).

Dział 600 transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne. Dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych:droga Wierzbica Pańska – zmniejszono o kwotę 198 545zł, droga Nowe Kucice  - zwiększono do wartości całkowitej inwestycji, czyli do kwoty

640 000 zł, zmniejszono o kwotę 520 000zł (zaplanowany kredyt 170 000zł + 350 000 zł dotacja z UM) zastąpiono wkładem własnym w wysokości 268 698 zł,wprowadzono wolne środki w wysokości 241 302 zł

Opracowanie decyzji na drogę Nowa Dzierzążnia – zwiększono o kwotę 4 000 zł.

Opracowanie decyzji na drogę Kadłubowo – zwiększono o kwotę 3 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami i

nieruchomościami – zwiększono środki na pozycji  zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłatę za media w budynkach gminnych.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększono o kwotę 65 836 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – kwotę 45 000 zł zabezpieczono na obsługę administracyjną gospodarki śmieciowej oraz zwiększono wydatki na zakup materiałów do remontu po byłym Rewirze Dzielnicowych o kwotę 12 636 zł. Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono o kwotę 200 celem zabezpieczenia projektu „Spacer po gminie” – który będzie zrefundowany ze środków LGD.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - dokonano zmian w wydatkach   bieżących z przeznaczeniem na składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania w wysokości

 8 000 zł na podstawie podjętej uchwały.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę  13 081 zł, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – dokonano zwiększeń  o kwotę 21 000 zł na pozycji wynagrodzenia

i składki od nich naliczane. W rozdziale 80110 gimnazja – zmniejszono o kwotę 7 919 zł  pozycja wynagrodzenia  i składki od nich naliczane

Ochrona zdrowia – dokonano przesunięć między paragrafami – zwiększono dotację dla stowarzyszeń, celem zmniejszenia środków na pozycji zakup usług pozostałych.

W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono dotacje celowe w wysokości 8 400,00  zł z uwagi na nadwyżkę środków i ostateczny podział dotacji.

W rozdziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  – zwiększono środki z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami – wywóz nieczystości od właścicieli posesji o kwotę 174 000 zł.

W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono środki na wydatki o kwotę 2 000 zł. W rozdziale 90095 – pozostała działalność – zabezpieczono środki na opracowanie decyzji niezbędnej do remontu świetlic w Dzierzążni, Wierzbicy Pańskiej i Kadłubowie. Zadanie to będzie wykonywane w 2014 roku – refundowane ze środków Lokalnej Grupy Działania.

Wydatki po zmianach  wynoszą 12 004 828 zł.

Radni nie mieli uwag do przedstawionych uchwał.

Pani Przewodnicząca RG Agnieszka Harazińska odczytała Uchwałę Nr 146/XX/2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie przystąpiła do odczytania  Uchwały Nr 147/XX/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.  Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

   Ad pkt 10                                                                                    

          W tym punkcie Pan Wójt poinformował, że sporządzono  sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2012. Każdy z radnych mógł zapoznać się z tym sprawozdaniem, gdyż radni otrzymali je przed sesją. Radni pytań do sprawozdania nie mieli, przyjęli je do wiadomości.

 

Ad pkt 11

          W wolnych wnioskach Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo jakie wpłynęło do RG z Komendy PSP w Płońsku w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na budowę nowej strażnicy. Pan Wójt powiedział, że jest to zadanie państwowe a nie samorządowe ale mimo to powinniśmy przeznaczyć jakąś sumę w naszym budżecie na ten cel. Na najbliższą sesję postaramy się przygotować uchwałę w tej sprawie.

Pan Wójt poprosił , aby następna sesja była sesją absolutoryjną, gdyż w czerwcu czeka urząd kompleksowa kontrola i dobrze by było, gdyby już odbyła się po sesji absolutoryjnej.

Następnie Pan Wójt poinformował, że wpłynął anonim od  mieszkańców Wilamowic

w sprawie drogi. Mieszkańcy napisali do TVN- u, prokuratury, Wojewody. Złożyli petycję w sprawie poprawienia ich drogi. Mamy w gminie ważniejsze odcinki dróg do poprawienia.

Pierwszą drogę asfaltową w gminie zbudowano właśnie w Wilamowicach. Przy żwirowaniu drogi nikt z mieszkańców nie chce pomóc, dlatego będziemy czekać na dopływ środków finansowych i jeśli takie uzyskamy, ten odcinek drogi zostanie poprawiony

            Pani sołtys Wilamowic poprosiła Pana Wójta przynajmniej o dożwirowanie spornego odcinka drogi.

 

Ad pkt 12

            Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady XX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

 

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-26 11:34:33
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-26 11:34:33
  • Liczba odsłon: 806
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181171]

przewiń do góry