Uchwała Nr   89/XIV/2008

  Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia   24 czerwca   2008 roku

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy w Dzierzążni

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku     o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142 z póź.zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 146, poz.1223 z 2005 roku z póź.zm.) w związku   z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.Nr 142 poz.1593 z 2001 roku z póź.zm.) - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

                                                                       § 1.

Ustala się z dniem 01 lipca 2008 r. wynagrodzenie miesięczne dla Wójta Gminy w następujący sposób :

1.      zasadnicze   w   kwocie                       -           4 900,00

2.      dodatek za staż pracy w wysokości 20%

      wynagrodzenia   zasadniczego   w   kwocie                    -          980,00 zł

3.      dodatek funkcyjny                                 -         1 800,00

4.      dodatek specjalny w wysokości 25%

     wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego   -         1 675,00 zł

tj. łącznie   9355,00 zł   ( słownie: dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt   pięć zł).

                                                        § 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

                                                        § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                              mgr Agnieszka Harazińska

 

 

  Uchwała Nr   88/XIV/2008                             

  Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia 24 czerwca 2008 roku

 

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego                                                 

                                                                                                                           

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a   ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r.   Nr 142 poz. 1591 z póżń zm / oraz   art.13 ust 1, art. 28 ust 1, art.37 ust 1, art. 40 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/ tekst jednolity - Dz.U.Nr.261 z   2004 r. poz. 2603/. Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

 

                                                              §   1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość

zabudowaną oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów nr. 130 o pow. 0.4700 ha położoną we wsi Dzierzążnia . Dla powyższej nieruchomości   prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płońsku   Księga Wieczysta nr. 17647.

 

                                                            §   2                                                        

  Wykonanie uchwały   powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

 

                                                          §   3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

uzasadnienie

 

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                               mgr   Agnieszka Harazińska          

  Uchwała Nr   87/XIV/2008                             

   Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia 24 czerwca 2008 roku

 

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego                                                 

                                                                                                                           

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a   ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r.   Nr 142 poz. 1591 z póżń zm / oraz   art.13 ust 1, art. 28 ust 1, art.37 ust 1, art. 40 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/ tekst jednolity - Dz.U.Nr.261 z   2004 r. poz. 2603/. Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

 

                                                              §   1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość

zabudowaną oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów nr. 7 o pow. 0.6800 ha położoną we wsi Dzierzążnia . Dla powyższej nieruchomości   prowadzona jest w Sądzie Rejonowym  w Płońsku   Księga Wieczysta nr. 17647.

                                                           §   2                                                        

  Wykonanie uchwały   powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

 

                                                          §   3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                              mgr   Agnieszka Harazińska   

 

Uchwała Nr 86/XIV/2008

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 24 czerwca   2008 roku

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie   w wodę na terenie gminy Dzierzążnia.

 

              Na podstawie art. 10 ust. 2 i 18   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity   Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.)   oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w wodę      i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r, Nr 123, poz. 858) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza przedłożone przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa     w Mławie taryfy ceny za 1 m 3 dostarczonej wody

w zł/m 3 opłaty abonamentowej     za wodomierz na miesiąc, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dzierzążnia, w brzmieniu załącznika   do uchwały.

 

§ 2.

Taryfy, o których mowa w § 1 obowiązują przez okres jednego roku począwszy od dnia 1 lipca 2008r. do 30 czerwca 2009r.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

   

 

                                                                        Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                          mgr Agnieszka Harazińska

   

UCHWAŁA NR   85/XIV/2008

Rady Gminy Dzierzążnia

z dnia 24   czerwca   2008 roku

 

w sprawie zadań planowanych do realizacji w latach 2007-2010 w ramach programów operacyjnych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 206, ust 3   ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych   (Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

 

§1

Ustala się wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach programów operacyjnych,   o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz określa się wysokość środków, w tym pochodzących z budżetu Gminy Dzierzążnia,       na ich realizacje w latach   2007-2010, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 uzasadnienie

  Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr    84/XIV/2008   

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 24 czerwca   2008 roku

 

w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.   Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz   art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)   oraz § 9 pkt 5 Uchwały Nr 62/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2007 roku,    Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zwiększenie   dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów    - 8 740 477,00

- po stronie wydatków    - 8 856 500,00

§ 4

1.       Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 3.

2.       Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wg załącznika Nr 4.

 

§ 5

1.       Dochody ustalone w § 5 pkt. 1 w kwocie 55 000,00 obejmują dochody   z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2.       Wydatki ustalone w § 5 pkt. 2 obejmują   wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 58 823,00 oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 6

Deficyt budżetu gminy w wysokości 116 023,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w kwocie 116 023,00, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 7

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w     uchwale budżetowej.

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 9  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008, podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

   

                                                                                                mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-27 10:03:33
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-27 10:14:57
  • Liczba odsłon: 965
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269821]

przewiń do góry