Zobacz podgałęzie

Protokół z XVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 30 września 2004 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1300, a zakończyły o godzinie 16º°. Na stan 15 radnych, obecnych było 14 według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady XVI Sesji Rady Gminy, powitała wszystkich obecnych: radnych, Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy - Panią Krystynę Jarosławską, Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec, Kierownika GOPS – Panią Reginę Sobczeńską, Radnego Powiatu Płońskiego – Pana Franciszka Goszczyńskiego oraz Sołtysów z terenu gminy biorących udział w obradach sesji.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy z dnia 30 lipca 2004 roku bez odczytywania. Poinformowała radnych, że zapoznała się z jego treścią, który w całości odzwierciedla przebieg obrad. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Protokół z XV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania. Przewodnicząca Rady zatem przystąpiła do realizacji porządku obrad, który otrzymali wszyscy radni w zawiadomieniu o terminie sesji wraz z materiałami.

Radni nie zgłosili żadnych uwag i zmian do przedstawionego porządku obrad.

Ad pkt 1 W tym miejscu Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy, który przedstawił informację z realizacji zadań gminy w okresie międzysesyjnym dotyczącą prowadzonych i zakończonych inwestycji na terenie gminy. Szczegółowe dane o zadaniach inwestycyjnych zawiera „Informacja”, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 2 Przed podjęciem Uchwały Nr 99/XVI/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok, Przewodnicząca oddała głos Pani Skarbnik Krystynie Jarosławskiej, która uzasadniła cel podjęcia powyższej uchwały. Wyjaśniła, że projekt uchwały 99/XVI/2004 w sprawie zmian w budżecie dotyczy rozdysponowania pozostałej części nadwyżki budżetowej w wysokości 84.000 zł. z przeznaczeniem na wieloletnie zadanie inwestycyjne jakim jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach. Radni do powyższych wyjaśnień nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 99/XVI/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych. Uchwałę Nr 99/XVI/2004 radni przyjęli jednogłośnie.

Drugi projekt uchwały Nr 100/XVI/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok dotyczył wprowadzenia do budżetu gminy otrzymanych dotacji na zadania opieki społecznej, środki finansowe otrzymane ze sprzedaży nieruchomości w Błominie Gumowskim, środki przekazane od Grupy Kontrahenckiej telefonizacji gminy Dzierzążnia oraz dochody ponadplanowe.

Dokładnie obrazuje zwiększenie i zmniejszenia dochodów załącznik Nr 1 do uchwały.

Załącznik Nr 2 omawiany przez Panią Skarbnik szczegółowo przedstawia zmniejszenie i zwiększenie wydatków w następujących działach:

Dz. 852 – Opieka Społeczna przedstawia wydatki na świadczenia rodzinne oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dożywianie uczniów i zasiłki okresowe na kwotę 34.896 zł. w tym zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000 zł. na świadczenia rodzinne.

Dz. 700 – Gospodarka komunalna to zwiększenie wydatków na ogrzewanie budynku w Nowych Kucicach i Dzierzążni o kwotę 13.620 zł. Nadmieniła Pani Skarbnik, że ogrzewanie budynku Ośrodka Zdrowia w Nowych Kucicach stanowi większą część wydatków z tej kwoty. Ogrzewanie tego budynku pochłania bardzo duże koszty.

Dz. 750 – To wydatki na dofinansowanie osób zatrudnionych z Urzędu Pracy w zakresie prac interwencyjnych.

Dz. 900 – Zmniejszenie wydatków z oświetlenia dróg krajowych.

Dz. 754 – Zakup ubrań ochronnych strażackich dla OSP Kadłubowo i Nowe Sarnowo.

Dz. 600 – Zwiększenia wydatków na drogi gminne.

Dz. 700 - Zmniejszenie wydatków powstałych z zadaniem dotyczącym budowy ekologicznego szamba i dofinansowanie budowy szamba przy Szkole w Dzierzążni.

Dz. 801 – Oświata – zmniejszenie wydatków z dowozem uczniów, i przerzucenie do innych rozdziałów w oświacie, ze względu na zatrudnienie kierowcy, który jest finansowany z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku. Ogółem: Zwiększenie to kwota 130.270 zł ,a zmniejszenie 45.381 zł.

Po omówieniu zał. Nr 2 Skarbnik dokładnie omówiła załącznik Nr 5 dotyczący wydatków na inwestycje gminne planowane do realizacji w roku budżetowym 2004 nie objęte programem wieloletnim, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Zwiększenie według powyższej uchwały to kwota 54.773 zł, a zmniejszenie 4.000 zł. Ogólne wartości inwestycji gminy w 2004 roku to suma 1.195.533 zł.

Po wyjaśnieniach i dokładnym omówieniu poszczególnych załączników do projektu uchwały Nr 100/XVI/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok, radni nie wnieśli żadnych zmian i uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go głosowaniu. Głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 100/XVI/2004 została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad pkt 3 Zanim przystąpiono do podjęcia uchwały Nr 101/XVI/2004 w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w formie dożywiania uczniów. Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu i złożenia wyjaśnień przez Kierownika GOPS w Dzierzążni – Panią Reginę Sobczeńska.

Pani Kierownik wyjaśniła, że podjęcie stosownej uchwały wiąże się z zapewnieniem uczniom gorącego posiłku w okresie nauki. Świadczenie to przyznawane jest zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Artykuł ten ustala kryterium dochodowe na osobę w rodzinie. Wydatki poniesione na przyznany posiłek podlegają zwrotowi w zależności właśnie od dochodu rodziny ucznia.

Po wyjaśnieniach przedstawionych przez Panią Kierownik GOPS, radni nie wnieśli żadnych uwag. Jedynie Wójt wystąpił z prośbą o zwrócenie się do Dyrektora Zespołu Szkół, by rozważył możliwość zwiększenia wydawania posiłków w stołówce szkolnej przy szkole w Dzierzążni i dostarczanie gotowanych posiłków do Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach od 1 listopada 2004 roku. Innych uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 101/XVI/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w formie dożywiania uczniów i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych. Uchwałę Nr 101/XVI/2004 Rada przyjęła jednogłośnie.

Ad pkt 4 Treść projektu uchwały jest ściśle dostosowana do przepisów ustawy o pomocy społecznej wyjaśniła Pani Kierownik GOPS Pani Regina Sobczeńska i stanowi o realizacji obowiązków nałożonych na Radę Gminy w zakresie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania zgodnie z art. 96 ust. 2 wymienionej ustawy. Projekt tej uchwały zawiera podział na 3 grupy osób, które mogą korzystać z tej formy pomocy.

I grupa to osoby samotne, którym przysługuje nieodpłatne świadczenie pomocy przez samorząd,

II grupa to osoby samotnie gospodarujące,

III grupa to osoby w rodzinie.

Dokładnie koszt takiej obsługi obrazuje tabela zamieszczona w § 2 projektu uchwały.

Po omówieniu projektu powyższej uchwały Nr 102/XVI/2004 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania przez Panią Kierownik GOPS, radni nie wnieśli żadnych uwag i zmian.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt Uchwały Nr 102/XVI/2004 i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 4radnych. Uchwała Nr 102/XVI/2004 została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Ad pkt 8 Podjęcie Uchwały Nr 103/XVI/2004 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni poprzedziła wypowiedź Pani Reginy Sobczeńskiej – Kierownika GOPS. Potwierdziła ona, że projekt niniejszej uchwały zakłada dostosowanie treści statutu do zmian wprowadzonych ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593 z 2004 roku z póź.zm.), która wprowadziła szereg zmian tak w zakresie zadań realizowanych przez GOPS jak i w zakresie nadzoru merytorycznego nad jakością działań oraz przestrzegania standardu usług świadczonych przez jednostkę organizacyjną Urzędu Gminy jakim jest GOPS.

Radni do przedstawionego projektu uchwały wraz z załącznikami jakim jest Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie wnieśli żadnych uwag i zmian.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt Uchwały nr 103/XVI/2004 i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 4radnych. Uchwała Nr 103/XVI/2004 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Ad pkt 9 W tym punkcie Przewodnicząca Rady oddała głos przedstawicielom firmy SITA – Płocka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. Głos zabrał Prezes zarządu mgr Krzysztof Izmałowicz, który przedstawił w skrócie działalność firmy. Działalność ta dotyczy gospodarki komunalnej, a w szczególności wywozu odpadów mieszanych, komunalnych, przemysłowych (jak świetlówki, akumulatory), niebezpiecznych jak również zajmuje się gospodarką zieleni. Firma współpracuje z wieloma samorządami gminnymi przyległymi do powiatu płockiego. Działalność firmy obejmuje już 30 powiatów w kraju. Każda gmina posiada odpowiednia specyfikę i opracowany system odbioru odpadów. Obecnie obowiązujące prawo wymaga i wymusza wprost posiadanie przez każdego mieszkańca pojemnika, w którym gromadzone są odpady komunalne oraz każdy powinien posiadać kwit odbioru odpadów. Jeżeli z gminą zostanie nawiązana współpraca, firma opracowuje system odbioru odpadów dla sołectw i pojedynczych gospodarstw. Pojemniki na odpady komunalne mieszane firma udostępnia nieodpłatnie. Działalność firmy jest pomocna samorządowi, aby wyeliminować i zminimalizować tworzenie się dzikich wysypisk na terenie gminy.

Radny Pawlak Wiesław zwrócił się z zapytaniem do przedstawiciela firmy by wyjaśnił, co składa się na odpady mieszane i jaki jest koszt wywozu?

Odpowiedział, że odpady mieszane to jest to wszystko co wkładamy do wiadra na śmieci. Są też odpady większe gabarytowo jak lodówki, telewizory czy nieużyteczne meble. W skład kosztów wchodzi od 50 - 60% koszt składowania odpadów.

Działalność firmy może rozpocząć się po zawarciu umowy z samorządem. Zostanie wówczas opracowany odpowiedni projekt, który będzie zawierał system odprowadzania odpadów.

Innych pytań radni nie zgłosili do przedstawionego problemu wywozu odpadów.

Następnie zabrał głos Dyrektor Zespołu Szkół w Dzierzążni – Pan Franciszek Goszczyński, który przedstawił możliwość skorzystania z przyłączenia stałego łącza do internetu. Aby móc z tego skorzystać należy pozyskać przynajmniej 16 łączy internetowych wówczas przyłącze SDI ( szybki dostęp do internetu) zostanie wykonane przy centrali telefonicznej na poczcie. Cena korzystania z jednego łącza SDI wynosi 60,00zł miesięcznie.

Zainstalowanie SDI przyczyni się do tego, że większa liczba uczniów mogłaby korzystać z internetu. Poinformował, że został złożony wniosek na wyposażenie pracowni multimedialnej i zainstalowanie SDI umożliwia bezpośredni dostęp do internetu, co daje gwarancję szybkiego i trwałego połączenia z siecią.

Zwrócił się też z serdeczną prośbą, by na posiedzenie komisji oświatowej byli zapraszani dyrektorzy szkół, którzy znają najbardziej problemy oświaty i swojej szkoły. Nadmienił, że w jego szkole budżet szkoły prowadzony jest bardzo oszczędnie. Zakupy robi się w sklepach, które dają rabaty, a zaoszczędzone pieniądze przeznacza się na różne cele z korzyścią dla uczniów. Zwrócił też uwagę, że w innych szkołach niewykorzystane środki finansowe w danym roku przechodzą do szkoły na rok następny.

Na zakończenie dyskusji zabrał głos Wójt Gminy który podkreślił, że wypracowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się w dużej mierze na inwestycje drogowe i inne ważne zadania. Jego zdaniem nie należy sięgać po kredyty i zadłużać gminę, dlatego należy tak gospodarować środkami finansowymi w danym roku budżetowym, aby spowodować małą nadwyżkę budżetową.

Innych głosów do dyskusji nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-11-10 12:48:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-11-10 12:51:07
  • Liczba odsłon: 1067
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276833]

przewiń do góry