Zobacz podgałęzie

Protokół z XXIV   sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 31 marca  2017 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 


Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 12 .00 a zakończyły o godzinie 14.45.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady XXIV sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką, Pana Franciszka Goszczyńskiego- radnego powiatowego, Pana  Tomasza Sobeckiego- Wójta Gminy Baboszewo, przedstawicielkę mediów   oraz przybyłych na sesję.

            Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał.         

            Pan Przewodniczący odczytał   porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie

 14 głosami.

 

1.      Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 166/XXIV/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 165/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 167/XXIV/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 168/XXIV/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 169/XXIV/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia obręb ewidencyjny nr 6   w drodze przetargu.

9.      Wolne wnioski i zapytania.

10.  Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

    Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XXIII sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono

i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 14  radnych obecnych na sali.  Protokół z XXIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  14 głosami.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

 

Ad pkt 4

            Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej w okresie  

od 28 lutego 2017 roku do 31 marca 2017 roku.

            W okresie od 28 lutego 2017 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe
w sposób sprawny oraz podejmował działania w wykonywaniu następujących zadań:

- W dniu 7 marca  dokonano przeglądu lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy,

- Dnia 13 marca odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych, niestety żadnej działki nie udało się sprzedać,

- W dniu 15 marca odbył się przetarg na wykonanie przebudowy 2 dróg gminnych
w miejscowościach Wilamowice i Nowe Sarnowo . Wartość kosztorysowa wykonania tych dróg wynosiła 1 018 000,00 złotych. Najkorzystniejszą ofertę na przebudowę tych trzech odcinków dróg złożyła firma WAPNOPOL Adam Nowakowski Glinojeck za kwotę 840 739,02 złotych. Trwają procedury zmierzające do podpisania umowy na wykonanie tych prac, termin wykonania do 30 czerwca 2017 roku.

- W dniu 17 marca odbyło się spotkanie Wójta Gminy Dzierzążnia z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, omawiano sprawy związane

z poprawą bezpieczeństwa użytkowników drogi krajowej Nr 10. Przedstawiciel GDDKiA poinformował że trwają prace nad budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Dzierzążni. Jest propozycja poprawy bezpieczeństwa dla pieszych
w Gumowie, pod warunkiem że Gmina pozyska grunty pod chodnik i wykona dokumentację projektową natomiast koszty wykonania pokryje GDDKiA.

              Pani radna Jankowska zapytała, dlaczego na skrzyżowaniu w Dzierzążni nie                   

        planuje się   ronda a sygnalizację świetlną.

      Pan Wójt wyjaśnił, że koszt budowy ronda jest bardzo duży

- W dniu 21 marca odbył się Gminny Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dzierzążnia.

- W dniu 27 marca na emeryturę odeszła Pani Ewa Borzęcka inspektor w referacie organizacyjnym, na jej miejsce w drodze konkursu została wybrana Pani Renata Bartold, która przejmie obowiązki Pani Ewy Borzęckiej.

- W dniu 30 marca dokonano objazdu dróg gminnych w celu wskazania miejsc na dożwirowanie oraz profilowania dróg.

- Odnośnie poprawienia chodnika wzdłuż trasy nr 10 w Dzierzążni GDDKiA jest skłonna dokonać jego remontu, jednak są miejsca, gdzie chodnik przebiega przez grunt prywatny i dopóki nie zostanie to uregulowane, nie mogą dokonywać żadnych prac.

 

     Ad pkt 5

             W tym punkcie Pan Sekretarz omówił  Uchwałę Nr 166/XXIV/2017 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 165/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni

 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju    szkolnego.

W związku z brakiem zapisu w Uchwale  Nr 165/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni

 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju    szkolnego dotyczącego opublikowania w/w uchwale w Dzienniku Urzędowym i terminu wejścia jej w życie koniecznym jest podjęcie nowej uchwały zmieniającej powyższe,  która wprowadzi zmiany zgodne z przepisami dotyczącymi publikacji uchwał prawa miejscowego.

            Dokonano zmian w załączniku do tej Uchwały. Zamiast nazwy Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach figuruje nazwa Szkoła Podstawowa w Nowych Kucicach.

            Pytań do uchwały nie zgłoszono. Pan Przewodniczący Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 166/XXIV/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 165/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju    szkolnego.

            Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6, 7

            Pani Skarbnik omówiła 2 uchwały: Uchwałę Nr 167/XXIV/2017 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz Uchwałę Nr 168/XXIV/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

            Dochody budżetu zwiększono o kwotę 158 834 zł.

1) Oświata i wychowanie –Wychowanie przedszkolne - Wprowadzono środki z dotacji

   w kwocie 64 224 zł;

Pani radna Piłkowska zapytała, dlaczego zwiększono kwotę na tym paragrafie.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to dotacja z MUW.

2) Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - wprowadzono dotację w wysokości 23 618 zł;

3) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Wpływy i wydatki związane

 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  wprowadzono dotację z Funduszu Ochrony Środowiska   w wysokości 70 992 zł.

Dochody po zmianie i wynoszą 15 221 760 zł.

             W wydatkach dokonano następujących zmian:

1. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 9 008 zł.

            W WPF dokonano zmian ( w wyniku zakończonego przetargu):

1) Przebudowa drogi gminnej Wilamowice Wroninko – zwiększono o kwotę 8 000 zł;

2) Przebudowa drogi gminnej Podmarszczyn – zwiększono o kwotę 40 000 zł;

3) Przebudowa drogi gminnej Nowe Sarnowo (odcinek 267,5) – zmniejszono o kwotę

   30 000 zł;

4) Przebudowa drogi gminnej Nowe Sarnowo (odcinek 1,333) – zmniejszono o kwotę

     121 000 zł;

Wydatki inwestycyjne jednoroczne:

1) Podział działki nr 171, 172 i 173 przy UG – zwiększono o kwotę 3 000 zł.;

2) Modernizacja Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Dzierzążnia – zwiększono

 o kwotę 20 000 zł;

3) Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej – zmniejszono

    o kwotę 10 000 zł.

4) Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy – zmniejszono

   o kwotę 4 000 zł.

5) Zakup sprzętu komputerowego, programów i licencji - zmniejszono o kwotę 1 000 zł.

6) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Dzierzążni” na kwotę 15 000 zł.

            W wydatkach bieżących dokonano zmian:

1)  Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono środki o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty od rolników pod przebudowę drogi

 w miejscowości Wilamowice;

2) Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono środki o kwotę 5 000 zł na zakup oleju   opałowego;

3)  Urzędy Gmin – zwiększono środki na remonty w kwocie 10 000 zł;

4)  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zabezpieczono środki

na dotację dla OSP, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego oraz kwotę 5 000 zł – na badania psychotechniczne dla kierowców OSP;

5) Oświata i wychowanie zwiększono środki o kwotę 89 224 zł:

a) Szkoły podstawowe – zwiększono środki na remont budynku Zespołu Szkół

 w Dzierzążni zmniejszając inne wydatki bieżące;

b) Oddziały przedszkolne- otrzymaną dotację wprowadzono na wynagrodzenia

     oraz remonty;

c) Rozdział Gimnazja oraz  Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszono - celem przesunięcia do rozdziału Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

d)  Realizacja zadań wymagających stosowania  specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na podstawie metryczki zwiększono wydatki o kwotę 100 099 zł.

Dodatkowo w Szkołach zwiększono plan finansowy o kwotę 25 000 zł ze środków gminnych.

6) Dział Pomoc społeczna i Rodzina- dokonano zmian między rozdziałami zwiększając plan w GOPS   o kwotę 20 000 zł na zadaniach własnych.

7)  Gospodarka komunalna – wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 70 992 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Usuwanie azbestu na terenie gminy”.

Wydatki po zmianie wynoszą 15 558 052 zł.

            Pani radna Piłkowska zapytała, czy jako radna może otrzymywać przed sesją pisemne wyjaśnienia odnośnie przesunięć w budżecie.

            Pani Skarbnik powiedziała, że wszyscy radni przed posiedzeniem komisji otrzymują wszystkie materiały wcześniej i mają czas się z nimi zapoznać.

            Pan Sekretarz dodał, że sprawdzanie dokumentów, na podstawie których dokonuje się przesunięć w budżecie leży w gestii komisji rewizyjnej.

            Pani radna Piłkowska zapytała, ile jest dzieci niepełnosprawnych w naszych szkołach gminnych.

            Pan dyrektor Zespołu Szkół w Dzierzążni wyjaśnił, że nie ujawniamy ilości dzieci niepełnosprawnych. Na dzieci te otrzymujemy dotację i tylko na potrzeby tych uczniów może być ona wykorzystana.

            Pani Skarbnik wyjaśniła, że ze środków własnych utrzymujemy dzieci w domach dziecka oraz osoby w domach pomocy społecznej.

            Więcej pytań nie zgłoszono.

Pan przewodniczący Rady Gminy odczytał  Uchwałę Nr 167/XXIV/2017 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

            Głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 168/XXIV/2017 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

            Pan Sekretarz omówił  Uchwałę Nr 169/XXIV/2017 Rady Gminy w Dzierzążni

 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia obręb ewidencyjny nr 6  w drodze przetargu.

            Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni nr. Nr 99/XVI/2000  z dnia  7 września  2000r niezabudowana działka  gruntu o powierzchni 0,3200 ha  i nr ewidencyjnym  131/2 położona w miejscowości Dzierzążnia przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte .Tymczasem decyzją Nr 495/2016  Starosty Płońskiego z dnia 12.09.2016r zatwierdzającą  projekt budowlany na realizację inwestycji drogowej działka nr. 131/2 położona w miejscowości Dzierzążnia  o pow. 0,3200 ha  została podzielona  na działki nr. 131/6 i 131/7 z tym że wydzielona działka  nr. 131/6 przeszła z mocy prawa na własność  powiatu  zaś działka nr 131/7 o pow.0,28 ha jest własnością Gminy. Z uwagi na zmianę numeru działki jej powierzchni a tym samym będącej przedmiotem przetargu zaszła konieczność unieważnienia przeprowadzonego przetargu i ogłoszenia nowego poprzedzonego podjęciem stosownej uchwały. Uchwała odzwierciedla aktualny stan  faktyczny i prawny nieruchomości. Z tych względów wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały.

            Nie wiadomo, czy będzie ogłoszony przetarg ograniczony czy nieograniczony.

Pytań do uchwały nie było.

Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał  Uchwałę Nr 169/XXIV/2017 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia obręb ewidencyjny nr 6  w drodze przetargu.

Głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

            W wolnych wnioskach Pan Wójt poinformował, że wpłynęło pismo od mieszkańca Nowych Kucic, który przekazał część swojego gruntu pod budowę drogi a teraz w zamian chce pozyskać inny grunt należący do gminy.

Radni nie wyrazili zgody na taką darowiznę.

            Następnie głos zabrał Pan wójt z Baboszewa. Poinformował, że mamy wspólne inwestycje do wykonania. Chodzi o dwie drogi powiatowe: drogę nr 3030 Wierzbica Szlachecka- Starczewo- Arcelin oraz drogę nr 3061 Baboszewo- Dzierzążnia- Kucice.

Powiat chce pozyskać dofinansowanie na budowę tych dróg. Planowane dofinansowanie uległo znacznemu zmniejszeniu, więc koszty jakie poniesie powiat i gminy, przez które te drogi przebiegają wzrosły.

            Pan Wójt Pająk powiedział, że na posiedzeniach komisji rozmawialiśmy na temat budowy tych dróg. Rozważamy możliwość dofinansowania jednej drogi, bo na obydwie nie mamy środków.

            Pan radny powiatowy Franciszek Goszczyński powiedział, że starosta z wójtami zainteresowanych gmin jeździli do marszałka, żeby dowiedzieć się, jakie otrzymają dofinansowanie na budowę dróg. Nieoficjalnie określono kwoty dofinansowania, ale wartości  te nie są pewne.

            Starostwo czeka na deklaracje gmin odnośnie kwot, jakie mogą przeznaczyć na tę inwestycję. Jeśli nie będziemy mieli odpowiednich środków w tym roku, to Starostwo jest skłonne założyć za nas brakującą sumę, a my oddamy im w następnym roku. Pan Goszczyński dodał, że przynajmniej jedną drogę powinniśmy zrobić.

            Pan Wójt Sobecki powiedział, że problemem są pieniądze. Obydwie drogi są ważne, ale nie mamy pieniędzy aby obydwie zrobić. Jeśli w tym roku nie zrobimy tej inwestycji, to przesunie się ona znacznie w czasie, nawet na kilka lat.

Pan Wójt Sobecki powiedział, że radni Baboszewa chcieliby przebudować drogę Wierzbica Szlachecka- Starczewo- Arcelin. Droga  Baboszewo- Dzierzążnia- Kucice wymaga remontu a nie przebudowy, więc koszty będą mniejsze i możemy to zrobić na koszt gminy.

            Pani radna Jankowska powiedziała, że Gmina Baboszewo jest bogatą gminą i ma pieniądze na takie inwestycje. My musimy wziąć kredyt na drogę powiatową a drogi gminne wymagają remontu.

            Pan radny powiatowy Goszczyński powiedział, że mamy w budżecie Gminy Dzierzążnia zarezerwowane środki, wystarczy dołożyć niewielką kwotę i zadeklarować nasz wkład w tę inwestycję na ten rok w kwocie 500 tys. zł.

            Pan Wójt powiedział, że brakujące 700 tys. zł można rozłożyć na lata 2018 i 2019.

Jeśli nie zdecydujemy się na wkład finansowy na przebudowę drogi powiatowej to jeszcze wiele lat nie będzie ona przebudowana.

            Pan radny Krzysztof Zimny powiedział, że możemy dołożyć pieniądze na drogę powiatową pod warunkiem, że zrobimy drogi gminne, na które wykonano dokumentację.

            Pan radny Radosław Pawlak powiedział, że wyremontujemy drogę Baboszewo- Dzierzążnia- Kucice a niedługo będzie znowu zniszczona, gdyż jeździ dużo ciężkich samochodów  z firmy Wapnopol.

            Pani radna Siedlecka zapytała, czy jeśli podejmiemy decyzję o dofinansowaniu przebudowy drogi powiatowej, nie ucierpi na tym budżet gminy.

Poprosiła, żeby Pani Skarbnik zapewniła, że będą środki na budowę dróg gminnych.

Byłoby źle, gdybyśmy oddali pieniądze na drogę powiatową, a na budowę dróg gminnych musieli brać kredyty.

            Pani Skarbnik powiedziała, że na ten rok mamy zabezpieczone środki na drogę

 w Starczewie w wysokości 474 tys. zł więc wystarczy dołożyć tylko 26 tys. zł

 i wystarczyłoby na wkład na ten rok na przebudowę drogi powiatowej.  Nie wiemy natomiast jakie będą środki finansowe w 2018 roku.

            Pan przewodniczący Rady Gminy zaproponował, żeby zadeklarować 500 tys. na rok 2017 i 500 tys. na lata 2018-2019.

Radni wyrazili zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na przebudowę drogi powiatowej Wierzbica Szlachecka- Starczewo- Arcelin.

            Pani radna Siedlecka poinformował, że została przewodniczącą Gminnej Spółki Wodnej w Dzierzążni. Przez miesiąc zrobili bardzo dużo. Pani przewodnicząca poprosiła Pana Wójta o pomoc finansową na zakup dekli do studzienek.

            Pan Franciszek Goszczyński poinformował, że w Wierzbicy jest uszkodzony przystanek autobusowy.

Pan Sekretarz zapewnił, że w najbliższych dniach przystanek zostanie wyremontowany.

            Pan Wójt zaapelował, żeby rolnicy nie zaorywali pól do samego asfaltu i żeby nie brudzili dróg asfaltowych.

            Pani radna Siedlecka zapytała, czy nie można teraz wykonać wodociągu

 w Sieklukach a za straty spowodowane tą budową umorzyć ratę podatku rolnikom, przez których pola przebiega wodociąg.

            Pan Wójt wyjaśnił, że jest zbyt duże zawilgocenie i na razie nie można wykonać wykopów.

            Pani radna Kawecka zapytała, czy wykonano dokumentację na chodnik w Gumowie.

Pan Wójt odpowiedział, że dokumentacja jest już wykonana i chodnik zostanie zbudowany.

            Pan radny Zimny zaproponował, aby mały samochód strażacki z OSP Dzierzążnia przekazać innej jednostce gminnej.

            Pan Goszczyński zasygnalizował problem z szambami przy szkole i ośrodku zdrowia, które nie spełniają swoich funkcji. Zaproponował, aby rozważyć budowę wspólnej oczyszczalni dla tych budynków.

 

Ad pkt 10

 Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XXIV sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

 Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-24 10:38:50
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-24 10:38:50
  • Liczba odsłon: 972
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277082]

przewiń do góry