Zobacz podgałęzie

Protokół z XIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 25 maja 2004 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1300, a zakończyły o godzinie 14³°. Na stan 15 radnych, obecnych było 14 radnych podczas otwarcia obrad sesji. Radny Zbigniew Wiśniewski przybył na obrady z niewielkim opóźnieniem. Przewodnicząca otworzyła obrady XIII Sesji Rady Gminy, powitała wszystkich obecnych: radnych, Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego, Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec, Panią Reginę Sobczeńską – Kierownika GOPS oraz przedstawiciela Centrum Doradztwa Rolniczego i Obszarów Wiejskich „Poświętne” - Pana Witolda Pająka.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem z XII Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2004 roku, który w całości odzwierciedla przebieg obrad, a następnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Protokół z XII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Drugim wnioskiem złożonym przez przewodniczącą było rozszerzenie porządku obrad o punkt: „Przyjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2004 rok”. Wniosek swój uzasadniała tym, że zachodzi konieczność zmiany uchwały budżetowej o zapis upoważniający Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązania do określonej sumy. Takie kompetencje zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 10 należą do Rady Gminy . Konieczność podjęcia uchwały związana jes5t z przyznaniem dofinansowania przez Ministerstwo Edukacji narodowej i Sportu w Warszawie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach” i stanowi niezbędny dokument do złożonego wniosku na dofinansowanie. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 14 radnych. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o wprowadzenie do niego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2004 rok został przez Radę Gminy przyjęty jednogłośnie. Przewodnicząca odczytała porządek obrad po zmianach i przystąpiła do jego realizacji.

Ad pkt 3 Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą; ”Sala gimnastyczna przy szkole Podstawowej w Nowych Kucicach”, przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy. W swej wypowiedzi Wójt podkreślił, że uchwała ta stanowi jeden z załączników do złożonego wniosku o dofinansowanie powyższego zadania inwestycyjnego. Wzór kompletnego wniosku wpłynął do Urzędu Gminy już po odbytej sesji kwietniowej w dniu 30 kwietnia 2004 roku. Termin do złożenia kompletu dokumentacji upływa z dniem 30 maja 2004 roku, dlatego zaistniała konieczność zwołania XIII Sesji rady Gminy właśnie w tym terminie. Wniosek o dofinansowanie został już złożony w dniu 23 maja 2004 roku, a brakujące załączniki zostaną dostarczone po odbytej XIII Sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 83/XIII/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach” przyjęto jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 4 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego również poprzedziła wypowiedź Wójta Gminy stwierdzająca ważność członkostwa w związku międzygminnym. Poprzez związek będzie można występować o środki finansowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, a w szczególności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Współuczestniczenie w budowie i eksploatacji obiektów komunalnych utworzonych na potrzeby danego regionu obniży koszty inwestycyjne i eksploatacyjne tych obiektów. Samodzielnie żadna z gmin nie sprostałaby wymogom unijnym i możliwości sfinansowania i eksploatacji takiego wysypiska na odpady komunalne. Przystąpienie do związku gmin i reprezentowanie gminy w sprawach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi stwarza warunki wywiązywania się z realizacji zadań związanych z ochroną środowiska. Powyższe problemy były rozważane na Konwencie Wójtów w Powiatu Płońskiego, gdzie debatowano o równości udziałów każdej gminy w majątku tego związku.

Po wypowiedzi Wójta zabrał głos radny Pawlak Wiesław, który zwrócił się wyjaśnieniach zapytaniem: „Na jakich zasadach będzie funkcjonować ten Związek Gmin?”

Wójt wyjaśnił, że ze względu na to że Związek Gmin będzie posiadał swój majątek, wybrany Zarząd zgodnie wyjaśnieniach zatwierdzonym Statutem Związku będzie pracował otrzymując za pracę wynagrodzenie. Każda gmina będzie miała swój wkład finansowy. Działalność związku będzie działalnością gospodarczą. Obecnie działające wysypisko w Dalanówku przejmie wówczas funkcje wysypiska powiatowego znajdującego się na terenie działania gminy Płońsk.

Innych pytań nie zgłoszono.

Po złożonych wyjaśnieniach przez Wójta, Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 84/XIII/2004 o zamiarze przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego przyjęto jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 5 Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych na terenie gminy Dzierzążnia.

Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy. Wójt wyjaśnił, że od 2000 roku nie uległo zmianie wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii tzn. kwota bazowa, do której doliczane są ilości punktów zgodnie z zaszeregowaniem danego pracownika. Ze względu na to, że przewiduje się podwyżki zgodnie z uchwałą budżetową, zachodzi konieczność zmiany najniższego wynagrodzenia dla tych pracowników. Po uzgodnieniu z Dyrektorami szkół Wójt zaproponował 580 zł najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania tj. podwyższenie o 80 zł.

Po wypowiedzi Wójta radny Pawlak Wiesław zwrócił się o wyjaśnienie, na czym polega obliczanie całkowitego wynagrodzenia dla tych pracowników i czy wartość jednego punktu mieści się w kwocie bazowej?

Wójt wyjaśnił, że do ustalonego najniższego wynagrodzenia dodaje się odpowiednia ilość punktów według zaszeregowania pracownika i mnoży się ja przez ustaloną wartość punktu.

Innych pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 85/XIII/2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych na terenie gminy Dzierzążnia przyjęto jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 6 Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w GOPS w Dzierzążni Wójt wyjaśnił, że analogicznie ustala się ich wynagrodzenie jak przy pracownikach zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w szkołach. Zaproponował najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w wysokości 750 zł. Wynagrodzenie to również nie było regulowane od 2000 roku. Podwyższenie tej kwoty 750 zł wiąże się także ze zwiększeniem zadań i obowiązków dla GOPS, który przejął zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, a nie zwiększono etatów. Po wypowiedzi Wójta radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 86/XIII/2004 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w GOPS w Dzierzążni przyjęto jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 7 Uzasadnienie podjęcia Uchwały Nr 87/XIII/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr 64/X/2003 w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2004 rok podała Przewodnicząca przy wniosku o rozszerzenie porządku obrad. Dodała tylko, że w uchwale w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2004 rok nie przewidziano takiej możliwości dotyczącej upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań do określonej sumy, dlatego należy dokonać zmiany w/w uchwały, która stanowi niezbędny dokument dla MENiS w Warszawie by móc otrzymać dofinansowanie na zadania inwestycyjne. Uchwała ta jest uzupełnieniem podjętej Uchwały Nr 83/XIII/2004 dotyczącej zabezpieczenia wydatkowania środków w formie weksla „in blanco” do kwoty 300 000zł. Po wypowiedziach przewodniczącej radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 87/XIII/2004 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2004 rok została przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 W tym punkcie Przewodnicząca oddała głos Panu Witoldowi Pająkowi – przedstawicielowi CDRiOW „Poświętne”, który zaapelował do radnych by w swoich środowiskach nakłaniali rolników aby skorzystali ze środków strukturalnych Unii Europejskiej i składali wnioski o dopłaty. Rolnikom udzielać się będzie pomocy przy wypełnianiu wniosków. Prosił o rozpropagowanie tej możliwości na terenie całej gminy, gdyż jest to ostatni termin zgłaszania wniosków do ewidencji. Wypełnienie wniosku przez rolnika w terminie wiąże się z tym, że po jego wpływie rolnik za każdy miesiąc opóźnienia traci 1% środków dla niego przeznaczonych. W skali całego państwa są to ogromne straty dla całego polskiego rolnictwa.

Po wypowiedzi Pana Pająka głos zabrał Wójt Gminy, nawiązał do składania wniosków przez rolników podkreślając, że należy liczyć się z tym, że aby móc skorzystać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w pierwszej kolejności należy inwestować własne środki aby móc uzyskać dotację, która zrefunduje wydatki poniesione przez rolników na inwestycje w rolnictwie.

Następnie przeszedł do omówienia przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych w ostatnim okresie:

 • położono dywanik asfaltowy na drodze Błomino Jeże-Wierzbica Pańska dł. 1850 mb, na pozostałym odcinku prowadzone są prace ziemne. Przygotowywana jest stabilizacja drogi pod położenie asfaltu,
 • wykonano położenie asfaltu na drodze w Chrościnie na odcinku 800 mb,
 • drogę Wilamowice-Przemkowo przy współudziale wykonywać będzie Powiat Płońsk,
 • drogę Sadkowo-Wierzbica Pańska położono do 2005 roku ze względu na to, że szerokość drogi wynosi 4 m, a powinna być 4,5 m. Brakującą część muszą odstąpić rolnicy, albo grunt ten należało będzie od nich wykupić,
 • nawiązał również do realizacji inwestycji dróg gminnych. Kolejność wykonywania tych inwestycji należy ustalić na sesji czerwcowej,
 • brakować również będzie środków finansowych na wykonanie I etapu budowy sali gimnastycznej, który będzie kosztował 300 000zł, a posiadamy 250 000zł ( 200 000 zł to środki własne, 50 000zł to I transza dotacji z MENiS).

Po wypowiedzi Wójta zabrał głos radny Paweł Traczyk występując z pyaniami:

1. Kto jest wykonawcą budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach?

2. Czy można wykorzystać gruz z rozbiórki ogrodzenia przy Kościele w Guminie na drogi, gdyż są dziury i przysypać je żwirem? Prace te były by wykonywane przez rolników we własnym zakresie.

Na powyższe Wójt udzielił odpowiedzi, że jeżeli jest możliwość wykorzystania tego gruzu na drogi to należy to uczynić po uprzednim uzgodnieniu będzie można również skorzystać z wynajętej koparki i nawieźć żwiru na drogi.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-06-03 12:47:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-03 12:47:20
 • Liczba odsłon: 1109
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269868]

przewiń do góry