Zobacz podgałęzie

                          Protokół z VI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni 

odbytej w dniu 7 maja 2007rw sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni 

pod przewodnictwem Pani  Agnieszki  Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

      Obrady VI  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni rozpoczęły sięo godz.14-tej , a zakończyły  o godz.16-tej. Na stan 15 radnych ,obecnych było w/g listy obecności 13 radnych, co stanowiło

 quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Agnieszka Harazińska  otworzyła obrady VI Sesji Rady Gminy.

 Powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy Krystynę  Jarosławską,, Sekretarza Gminy -Barbarę Wicińską-Misiowiec,Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni – Panią Reginę Sobczeńską,Pana Franciszka Goszczyńskiego radnego powiatu i jednocześnie Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni oraz sołtysów  przybyłych na obrady dzisiejszej sesji.

      Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał, a następnie poinformowała Radę , że zapoznała się z protokołem z V Sesji Rady Gminy z dnia 12 kwietnia 2007 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej  sesji.Wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na

 sali. Protokoł z V Sesji Rady Gminy został przyjęty  jednogłośnie bez odczytywania.

    Przewodnicząca  zatem przystąpiła do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, który radni

otrzymali  wraz  z zawiadomieniem o terminie VI  Sesji.

 

        Ad.pkt 3

                         O  przedstawienie „Informacji z działalności międzysesyjnej”,Przewodnicząca poprosiła Wójta Gminy. Przedstawiona przez Wójta informacja dotyczyła w  szczególności kontynuacji zadań inwestycyjnych, a mianowicie:

 

   1/ .Złożenie wniosków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o dofinansowa-

       nie trzech inwestycji gminnych,  tj :

- dofinansowanie ocieplenia budynków szkolnych Komponent B, 

-dofinansowanie drogi gminnej w Pomianowie i Wierzbicy Pańskiej,- Komponent  C

- dofinansowanie budowy  boiska wielofunkcyjnego przy  Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach- Komponent D.

 

Wójt wyjaśnił,że aby móc ogłosić przetargi na powyższe inwestycje należało wcześniej zabezpieczyć  własne środki finansowe w budżecie gminy., gdyż  dotacje do budżetu gminy

spływają w późniejszym terminie. Budowa drogi w Pomianowie  i Wierzbicy Pańskiej powinna być  zakończona do końca maja 2007r.

 

   2/  Przygotowywanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na dalsze odcinki dróg gminnych w Pomianowie i Starym Guminie.

 

         Poinformował  radnych ,że do chwili obecnej nie otrzymaliśmy  z  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie decyzji na wypłatę  należności rolnikom  za paliwo na podstawie złożonych wniosków i wydanych decyzji. Należności za paliwo powinno być wypłacone do końca maja 2007 roku.  Z tego też względu należy zaplanować jeszcze jedną sesję majową.

         Otrzymaną dotację należy wprowadzić do budżetu  gminy  uchwałą Rady Gminy  i wówczas dopiero będzie można dokonać wypłaty należności dla rolników.

 

   Ad.pkt 4

 

                                   Podjęcie uchwały Nr 34/VI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni poprzedziło wyjaśnienie Wójta Gminy. Uchwała Nr 32/V/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej została  podjęta  nie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Podmiot, któremu udzielono dotacji celowej nie spełniał wymogów  art 176 ustawy  o finansach publicznych i z tego względu powyższy projekt uchwały Wójt poddał pod rozwagę radzie.

Radni do propozycji projektu uchwały nie wnieśli żadnych uwag.

                  Przewodnicząca odczytała  projekt uchwały Nr 34/VI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchylenia Uchwały Nr 32/V/2007 Rady Gminy  w Dzierzążni z dnia 12 kwietnia 2007r

w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Nad przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 34/VI/2007 Rady Gminy w Dzierzązni podjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

     

                Ad.pkt 5

 

                                   Przed  przystąpieniem do podjęcia uchwały Nr 35/VI/2007 Rady Gminy w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przewodnicząca poprosiła o uzasadnienie podjęcia uchwały Wójta Gminy.

Wójt poinformował radnych, że powyższa nieruchomość jest niezabudowana i stanowi grunt rolny.

Użytkownikiem tej działki była Rolnicza  Spółdzielnia Produkcyjna w Błominie Gumowskim.

Po przeprowadzonych rozmowach z Prezesem RSP dotyczących rozwiązania umowy dzierżawy ,po dokonaniu zbiorów  z powyższego gruntu, należało by przstąpić do jej sprzedaży , a uzyskane

środki finansowe przeznaczyć na realizację inwestycji gminnych.

Radni do wyjaśnienia Wójta nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała  Nr  35/VI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży nieza-

budowanej nieruchomości  polożonej we wsi  Dzierzążnia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego została podjęta jednołośnie. Stanowi załącznik do protokołu.

 

             Ad.pkt 6

                                

                                 Podjęcie Uchwały Nr 36/VI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok ,poprzedziło wyjaśnienie Skarbnika Gminy   Pani  Krystyny Jarosła-wskiej. Pani Skarbnik wyjaśniła, że po otrzymaniu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w  Warszawie dotacji celowych z budżetu państwa należało je wprowadzić do budżetu gminy.

Projekt uchwały zawiera  również rozdysponowaną nadwyżkę budżetową.

Omawianie projektu  uchwały rozpoczęła od przedstawienia załącznika Nr 1 dotyczącego zwiększenia dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu gminy otrzymanych dotacji celowych.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 60 398 zł.

Drugim załącznikiem omówionym przez Panią Skarbnik był załącznik dotyczący  zwiększenia i zmniejszenia wydatków. Skarbnik wyjasniła ,że wydatki w tym załączniku  zwiększone są o kwotę

wprowadzonej i podzielonej nadwyżki  budżetowej.

                      Dodała,że proponowany przez Wójta podział nadwyżki był omówiony na posiedzeniach komisji  w dniu 27 kwietnia 2007r  i został  jednogłosnie zaakceptowany  przez wszystkie komisje. Następnie  szczegółowo omówiła zwiększenie i zminiejszenie wydatków  w poszczegól-nych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu gminy.

Ogółem wydatki w/g załącznika Nr 2 do uchwały  zwiększono o kwotę  939 433 zł , a zmniejszono

o kwotę  336 580 zł.

                                                                                                                                                                                                                                                

Kolejnymi załącznikami  omówionymi   przez  Panią Skarbnik były Zał. Nr 3 i Nr 4  przedstawiają-ce dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku.

             Załącznik  Nr 5 do projektu  Uchwały Nr 36/VI/2007 przedstawia zadania inwestycyjne w 2007 roku , na które zostały zwiększoone środki finansowe poprzez wprowadzenie do budżetu

nadwyżki. Nadwyżka  została w dużej mierze rozdysponowana na inwestycje drogowe, zakup komputerów, samochodu służbowego i dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy

Szkole Podstawowej w Nowych  Kucicach.

Ogółem na  inwestycje gminne przeznaczono kwotę 1 580 955 zł.

             Ostatni  załącznik  Nr 6 przedstawia rozliczenie nadwyżki budżetowej.

Po przedstawieniu i omówieniu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

radni nie wnieśli żadnych  zmian i uwag.

Przewodnicząca  odczytała projekt omówionej uchwały i poddała go pod głosowanie.Głosowało

13 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 36/VI/  2007 Rady Gmin y w Dzierzążni w sprawie

zmian w budżecie gminy na 2007 rok  radni podjęli  jednocześnie.  Stanowi ona załącznik do protokołu.

 

              Ad.pkt 7

                             Przed podjęcie Uchwały  Nr  37/VI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie

zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę na terenie gminy Dzierzążnia,przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy.

                            Wójt wyjaśnił, że powyższy  projekt uchwały nie był  omawiany na komisjach ,ponieważ wniosek od Zakładu Usług  Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie wpłynął następnego

dnia po odbyciu komisji rady gminy.

              Po przeprowadzonej analizie powyższego wniosku stwierdzono, że został on opracowany przez zakład  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  oraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.Zakład wystąpił o podwyższenie stawki za 1 m3 wytworzonej i dostarczonej wody o 2 gr.

Aby  zapewnić odpowiednią jakość dostarczanej wody i zmniejszyć  ilość awarii, należy zwiększyć też koszty  utrzymania , eksploatacji i konserwacji urządzeń  wodociągowych. Z tego też wzgłedu

Wójt uważał , że tak nieznaczna podwyżka jest uzasadniona.

Radni do wyjasnienia Wójta nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowaanie. Głosowało 13 radnych obecnych na obradach. Uchwała Nr 37/VI/2007 została podjęta jednołośnie i stanowi załącznik do

protokołu.

         

            Ad.pkt 8            

                           W tym  punkcie o głos poprosił Wójt ,który poinformował ,że w budżecie gminy znajdują się środki finansowe na poprawę dróg  gminych gruntowych. Po zgłoszeniu i uzgodnieniu, które dorogi wymagają w pierwszej kolejności naprawy  poprzez ich dożwirowanie, taka usługa zostanie wykonana. Nastąpi to prawdopodobnie pod  koniec miesiąca czerwca.

Innych pytań i wniosków radni i sołtysi nie zgłosili.

Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady VI Sesji Rady Gminy w Dzierzązni.

 

     Protokołowała:

     Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-25 13:12:39
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-25 13:12:39
  • Liczba odsłon: 787
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174422]

przewiń do góry