Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ XXXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 28 września  2022 roku

 

Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 28  września 2022 roku  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 10:00, a zakończyły o godzinie 12:00.

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy - Pani Monika Konczewska, Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Najechalska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni – Pani Beata Garlej, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach – Pani Joanna Opolska – Lisińska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Pani Paulina Traczyk, Radca Prawny – Pani Daniela Nastaszyc, Sołtysi, Radni Gminnej Rady Seniorów.

Na ustawowy stan Rady Gminy w Dzierzążni 15 osób, w obradach udział wzięło 15 osób, czyli liczba odpowiednia do podejmowania prawomocnych uchwał. Głosowanie odbyło się za pomocą elektronicznego systemu.

Ad 1.  Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XXXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest 15 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 15 według listy obecności załączonej do protokołu.

 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy
 3. Wystąpienia i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia, informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 roku
 6. Podjęcie Uchwały Nr 274/XXXVII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia niezabudowanej  nieruchomości położonej  we wsi  Dzierzążnia oznaczonej    w rejestrze ewidencji gruntów nr. 166  o pow. 0.10 ha obręb ewidencyjny  nr 2.0006 Dzierzążnia. 
 7. Podjęcie Uchwały Nr 275/XXXVII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia zabudowanej  nieruchomości położonej  we wsi  Nowe Kucice oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów  nr. 169/17  o pow. 0.3804 ha obręb ewidencyjny nr 2.0014 Nowe Kucice 
 8. Podjęcie Uchwały Nr 276/XXXVII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia                       
 9. Podjęcie Uchwały Nr 277/XXXVII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 10. Podjęcie Uchwały Nr 278/XXXVII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 11. Wolne wnioski i informacje
 12. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał  się z protokołem XXXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w  jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia  28 lipca 2022 roku. Radni Przyjęli protokół z XXXVI Sesji jednogłośnie.

 

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

 

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i  prowadzonej działalności międzysesyjnej. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono  w urzędzie:

 • W dniu 3 sierpnia została podpisana umowa na zadanie realizowane  w ramach Polskiego Ładu Edycja I na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierzążnia
 • W dniu  11 sierpnia został przeprowadzony podział działki w miejscowości Nowe Kucice, pod realizację budowy świetlicy wiejskiej z zapleczem dla OSP Kucice
 • W dniu 12 sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie Rady Seniorów Gminy Dzierzążnia,  na którym nastąpiło ukonstytuowanie się Rady Seniorów
 •  W dniu 1 września uczestniczyłem w rozpoczęciu roku szkolnego w szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni
 • W dniu 7 września została podpisana umowa na wprowadzenie na terenie Gminy Dzierzążnia  systemu powiadamiania SMS- info z dostawcą organizowania  z Ciechanowa
 • Na budynku Urzędu gminy została zamontowana syrena powiadamiania ludności w ramach programu realizowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Syrena+
 • W dniu 19 września została zakończona pubowa drogi wewnętrznej w Korytowie
 • W dniu 19 września została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pod nazwą usuwanie materiałów zawierających azbest
 •  W dniu 20 września rozpoczęły się pracę geodezyjne nad regulowaniem stanu prawnego chodnika przebiegającego przez miejscowość  Dzierzążnia
 • W dniu 21 września została wyłoniona firma do wykonania Zagospodarowania terenu w miejscowości Starczewo Wielkie
 • Została wykonana naprawa nawierzchni dróg w miejscowościach : Podmarszczyn, Kucice i Gumino

 

Ad 5.Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia, informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 roku

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz poinformowała, że: Skład Orzekający przyjął następujące kryteria, które stanowią podstawę wydania opinii pozytywnej w zakresie przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze:

-  zachowanie równowagi budżetowej (dochodów i wydatków oraz przychodów  i  rozchodów), w tym niezaistnienie:

a) przekroczenia planowanych wydatków,

b) nieuzasadnionych znacznych rozbieżności pomiędzy wykonaniem wydatków a wykonaniem dochodów (przychodów),

c) nieuzasadnionego niewykonania planu dochodów lub zbyt dużego przekroczenia tego planu,

d) wyższego zaangażowania niż plan, brak nieprawidłowości formalnych i prawnych , w tym :

a) niezgodności rachunkowej kwot wykazanych w sprawozdaniach po stronie planui wykonania,

b) niezgodności planu wskazanego w sprawozdaniach z uchwałą budżetową i jej zmianami,

c) przekroczenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań,

d) niezgodności danych dotyczących subwencji na 2022 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2022r. pomiędzy wykazem Ministerstwa Finansów a sprawozdaniem  z dochodów budżetowych,

e) rażącego nieprzestrzegania klasyfikacji budżetowej określonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

f) nieterminowego przekazywania uchwał do RIO.

 

W wyniku analizy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półroczeoraz sprawozdań statystycznych i analizy budżetu na 2022 r. stwierdzono, że:

1. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 17.997.687,86 zł. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie 9.669.514,82 zł, co stanowi 53,73 % planu, w tym:

a) dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 9.606.564,89 zł, co stanowi 59,52 %,

b) dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 62.949,93 zł, co stanowi 3,39 %.

2. W zakresie planowanej kwoty długu stwierdzono, że zachowana została relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spełnione zostały bowiem ustawowe wymogi

dotyczące maksymalnego wskaźnika spłaty zadłużenia, tj. kwota z lewej strony wzoru wskaźnika jest mniejsza od kwoty wynikającej z prawej strony.

 

3. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 20.952.858,86 zł. Wydatki ogółem zrealizowano   w kwocie 9.774.795,14 zł, co stanowi 46,65 % planu, z tego:

a) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 9.716.640,17 zł, co stanowi 55,38 %,

b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 58.154,97 zł, co stanowi 1,71 %.

 

4. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego.

5. Plan dochodów i wydatków ustalony uchwałami budżetowymi jest zgodny z planem wykazanym w przedłożonych sprawozdaniach.

6. Sprawozdawczość budżetowa została opracowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i złożona w terminie.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze br. została opracowana zgodnie z zakresem i formą określoną przez Radę Gminy w uchwale Nr 185/XXXVI/2010 z dnia 23.08.2010 r. i uchwale Nr 187/XXXVI/2010 z dnia 23.08.2010 r.

8. Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze przekazana została:

informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć; informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni. Należności i zobowiązania nie występują.

Skład Orzekający wskazuje na niskie wykonanie dochodów majątkowych (plan wynosi 1.858.150,34 zł, zaś wykonanie 62.949,93 zł, co stanowi 3,39 %) oraz niskie wykonanie wydatków majątkowych (plan wynosi 3.407.360,34 zł, zaś wykonanie 58.154,97 zł, co stanowi 1,71 %). Według wyjaśnień Wójta zawartych w informacji wynika to z faktu, iż zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest w II półroczu 2022 roku i związany z tym wpływ środków zewnętrznych (dotacje). Ponadto dochody ze sprzedaży nieruchomości zgodnie z planem będą realizowane w II półroczu 2022 roku

Radni do przedstawionej informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku nie wnieśli żadnych uwag.

 

Ad 6. Podjęcie Uchwały Nr 274/XXXVII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia niezabudowanej  nieruchomości położonej  we wsi  Dzierzążnia oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów nr. 166  o pow. 0.10 ha obręb ewidencyjny  nr 2.0006 Dzierzążnia. 

Wójt Gminy Dzierzążnia  – Pan  Adam Sobiecki, poinformował, że proponowana do zbycia nieruchomość niezabudowana znajduje się w zasobach komunalnych Gminy Dzierzążnia,  położona we wsi Dzierzążnia  w obrębie ewidencyjnym  oznaczonym               w rejestrze ewidencji gruntów nr. 2.0006  działka nr. 166 o pow. 0.10 ha Wojewoda Mazowiecki  Decyzją nr.  607/C/2022 z dnia 2022.09.05. stwierdził nabycie  z mocy prawa nieodpłatnie przez Gminę Dzierzążnia prawo własności nieruchomości rolnej Skarbu Państwa. W związku z powyższym  przeznaczenie  nieruchomości do sprzedaży  jest zasadne i właściwe z punktu   widzenia ekonomicznego Gminy . 

            Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży nieruchomości będą przeznaczone  na realizację inwestycji gminnych.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                 - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard          - jestem za
 3. Jankowska Wiesława         - jestem za
 4. Kawecka Iwona                   - jestem za
 5. Kokosińska Iwona               - jestem za
 6. Machnacki Andrzej             - jestem za
 7. Maliszewski Konrad            - jestem za
 8. Pawlak Radosław               - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard            - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                  - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz            - jestem za
 12. Siedlecka Janina                - jestem za
 13. Turkowska Teresa              - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz           - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                   - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 274/XXXVII/2022  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia niezabudowanej  nieruchomości położonej  we wsi  Dzierzążnia oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów nr. 166  o pow. 0.10 ha obręb ewidencyjny  nr 2.0006 Dzierzążnia. 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 7.Podjęcie Uchwały Nr 275/XXXVII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia zabudowanej  nieruchomości położonej  we wsi  Nowe Kucice oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów  nr. 169/17  o pow. 0.3804 ha obręb ewidencyjny  nr 2.0014 Nowe Kucice 

  Wójt Gminy Dzierzążnia  – Pan  Adam Sobiecki poinformował,   że proponowana do zbycia nieruchomość zabudowana znajduje się w zasobach komunalnych Gminy Dzierzążnia,  położona we wsi Nowe Kucice w obrębie ewidencyjnym  oznaczonym    w rejestrze ewidencji gruntów nr. 2.0014 działka nr 169/17 o pow.  0.3804 ha powstała    w wyniku podziału działki oznaczonej  nr 169/15 położona we wsi Nowe Kucice  w obrębie ewidencyjnym  oznaczonym w rejestrze ewidencji gruntów nr. 2.0014  Nowe Kucice.

 Przeznaczenie powyższej nieruchomości do sprzedaży  jest zasadne i właściwe  z punktu   widzenia ekonomicznego Gminy. 

            Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży nieruchomości będą przeznaczone na realizację inwestycji gminnych.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                 - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard          - jestem za
 3. Jankowska Wiesława         - jestem za
 4. Kawecka Iwona                   - jestem za
 5. Kokosińska Iwona               - jestem za
 6. Machnacki Andrzej             - jestem za
 7. Maliszewski Konrad            - jestem za
 8. Pawlak Radosław               - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard            - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                  - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz            - jestem za
 12. Siedlecka Janina                - jestem za
 13. Turkowska Teresa              - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz           - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                   - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 275/XXXVII/2022  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia zabudowanej  nieruchomości położonej  we wsi  Nowe Kucice oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów  nr. 169/17  o pow. 0.3804 ha obręb ewidencyjny nr 2.0014 Nowe Kucice.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 8. Podjęcie Uchwały Nr 276/XXXVII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia      

Wójt poinformował zebranych, że Uchwałą Nr 70/X/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 24 września 2019 roku wprowadzono Regulamin wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.   Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy- Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw dokonano zmian w Karcie Nauczyciela. Znowelizowane przepisy ustawy weszły w życie z dniem 1 września 2022 r.   Wprowadzone w ustawie zmiany dotyczą  w części uregulowań zawartych w uchwale Rady Gminy. Zaszła więc konieczność dostosowania zapisów Regulaminu do obecnie obowiązującego stanu prawnego,  z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2022 roku.

 W § 5 pkt. 2 lit c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia w dniu wolnym od pracy wprowadzono zmianę polegającą na zmianie dotychczasowego zapisu ,, opiekun stażu”  na ,, mentor”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 24 sierpnia 2022 roku.  Jednocześnie w myśl § 2 cytowanego rozporządzenia do dnia 31 sierpnia 2027 r. do uzyskania dodatku funkcyjnego są uprawnieni również nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego, przez okres sprawowania tej funkcji.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                 - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard          - jestem za
 3. Jankowska Wiesława         - jestem za
 4. Kawecka Iwona                   - jestem za
 5. Kokosińska Iwona               - jestem za
 6. Machnacki Andrzej             - jestem za
 7. Maliszewski Konrad            - jestem za
 8. Pawlak Radosław               - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard            - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                  - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz           - jestem za
 12. Siedlecka Janina                - jestem za
 13. Turkowska Teresa              - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz           - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                   - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 276/XXXVII /2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli                 w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia                      

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 9.Podjęcie Uchwały Nr 277/XXXVII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz omówiła projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Poinformowała, że zostaną wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz wyjaśniła, na czym polegają zmiany. 

Wprowadzając zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej  na 2021 rok dokonane:

- Zarządzeniem Nr 44/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 17 sierpnia 2022 roku,

- Zarządzeniem Nr 48/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 sierpnia 2022 roku,

- Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 września 2022 roku,

- Uchwałą nr 277/XXXVII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 września 2022 roku.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Dochody -  po zmianach ustalono w kwocie  21 242 492,34 zł

w tym dochody bieżące stanowią 20 092 775,00 zł, w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 672 371,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 9 417,00 zł

- pozostałe dochody bieżące – 4 021 378,64 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 645 000,00 zł

- subwencja ogólna – 5 987 393,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 8 402 215,36 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 1 149 717,34  zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 385 092,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 764 475,34 zł

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie  24 237 663,34  zł, z tego:

Wydatki bieżące – 21 688 885,55 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 8 381 677,77 zł , na obsługę długu 60 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 2 548 777,79 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 –  w zadaniu pn. „ Budowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni” dokonano zmiany nazwy zadania na „ Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Dzierzążni”, dostosowano nazwy zadań  - dróg gminnych zgłoszonych do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2, przeniesiono zadanie z inwestycji jednorocznej do WPF o nazwie: „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie”, w zadaniu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierzążnia” przeniesiono środki w kwocie 900 000,00 zł z 2022 roku i 900 000,00 zł z 2023 roku do realizacji w 2024 roku.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 995 171,00 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 918 171,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 577 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 500 000 ,00 zł.
 2. Przychody budżetu: wolne środki w kwocie 245 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów), nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w 30 000,00 zł przeznacza się rozchody (udzielenie pożyczki długoterminowej  w kwocie 30 000,00 zł).
 3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości  3 270 171,00 zł i rozchody 275 000,00 zł.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                 - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard          - jestem za
 3. Jankowska Wiesława         - jestem za
 4. Kawecka Iwona                   - jestem za
 5. Kokosińska Iwona               - jestem za
 6. Machnacki Andrzej             - jestem za
 7. Maliszewski Konrad            - jestem za
 8. Pawlak Radosław               - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard            - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                  - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz           - jestem za
 12. Siedlecka Janina                - jestem za
 13. Turkowska Teresa              - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz           - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                   - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 277/XXXVII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 10. Podjęcie Uchwały Nr 278/XXXVII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Głos zabrała Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi 21 242 492,34 zł zaś plan wydatków  24 237 663,34 zł.

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej Rada Gminy w Dzierzążni dokonuje następujących zmian:

Dochody bieżące

W dziale 700 zwiększa się planowane dochody z tytułu usług o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 754, rozdział 75495 Pozostała działalność w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przeniesiono z §2700 do §2100 kwotę 3 118,59 zł

W dziale 756 -  zwiększa się dochody  wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1500,00 zł,  wpływy   z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2500,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 3564,56 zł , Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 5855,34 zł

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Subwencja oświatowa w pismem ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022 r. została zwiększona subwencja w kwocie 46 803,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku  i pismem ST3.4750.21.2022.g   z dnia 24.08.2022 r. została zwiększona subwencja w kwocie 15 698,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku , rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przeniesiono z §2700 do §2100 kwotę 17 749,00 i wprowadza się środki (pismo nr ST3.4752.8.2022.g z 15 września 2022 r.)z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst  w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem  i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 4 099,00 zł, zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 500,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie, wprowadza się wpływy z różnych dochodów                w kwocie 11 781,74 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna,  rozdział 85213§2010  zmniejsza się pismem WF-I.3112.17.129.2022 z dnia 16.09.2022 r. plan dochodów o  1 020,00 zł  na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne rozdział 85231 w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przeniesiono z §2700 do §2100 kwotę 455 338,00 zł i wprowadza się środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy   w kwocie 696,00 zł

85295 – wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3 519 000,00

W dziale 855, rozdział 855 zmniejsza się decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 313/2022 z 22 września 2022 r. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 23 633,00 zł, rozdział 85503 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 295/2022 z 15 września 2022 r. zwiększa się dochody o kwotę 18,00 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych  z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W dziale 921 wprowadza się dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 2 423,00 zł

 Dochody  majątkowe

W dziale 758, rozdział 75816 w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przeniesiono z §6090 do §6370 kwotę 440 000,00 zł i przenosi się środki zaplanowane   w dochodach roku 2022 w kwocie 900 000, 00 zł do roku 2024.

W dziale 900, rozdział 90095 zmniejsza się środki  na zadnie inwestycyjne o nazwie „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie” o kwotę  2 500,00 zł                    i przenosi do 2023 roku.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 21 242 492,34 zł w tym dochody bieżące stanowią 20 092 775,00 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 1 149 717,34 zł.

Wydatki bieżące

W dziale 600 Transport i łączność w związku z niedoborem zakupu usług pozostałych zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 710 w związku z niedoborem zwiększa się wydatki związane  na  plan zagospodarowania przestrzennego 15 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się planowane wydatki na pozostałe usługi  i materiały łącznie 11 769,30 zł.

W dziale 754, rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne w związku z niedoborem zwiększa się środki na zakup wyposażenia   w kwocie 4 500,00 zł,  na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6 000,00 zł, rozdział 75495 Pozostała działalność  w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przeniesiono                         z §4010, 4110, 4120 do §4740, 4850 kwotę 3 118,59 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie -  w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dostosowano paragrafy do rozporządzenia i wprowadzono subwencję   w ogólnej kwocie 62 501,00 zł i środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem  i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 4 099,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia,  rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 855,34 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dostosowano paragrafy do rozporządzenia i wprowadzono na wydatki środki przyjęte w dochodach, łącznie zmniejszono dochody o kwotę 449 500,23 zł i zwiększono   o kwotę 3 967 480,23 zł.

W dziale 855 Rodzina, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dostosowano paragrafy do rozporządzenia i wprowadzono na wydatki środki przyjęte  w dochodach, łącznie zmniejszono dochody o kwotę 30 059,00 zł                           i zwiększono o kwotę 7 140,00 zł.

W dziale 900 zwiększono planowane wydatki o kwotę 30 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W dziale 600 Transport i łączność w związku z nadwyżką środków na zadaniu o nazwie Budowa drogi w miejscowości Korytowo zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł  i przenosi  na oświetlenie uliczne.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – w zadaniu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierzążnia” przenosi się wydatki do 2024 roku  ze względu na przedłużony termin realizacji zadania kwota 900 000,00 zł,

W dziale 754, rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne- zmniejszenie środków na zadaniu: Modernizacja garażu OSP w Starym Guminie - o 8 000,00 zł i przeniesienie na wynagrodzenia bezosobowe- załącznik nr 3 do Uchwały.

W dziale 900 w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dostosowano paragrafy do rozporządzenia kwota 40 000,00 zł, zadnie inwestycyjne o nazwie „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie  z jednorocznego przeniesiono do WPF do realizacji w latach 2022-2023.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 24 237 663,34 zł w tym wydatki bieżące stanowią 21 688 885,55 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 2 548 777,79  zł.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof                      - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard               - jestem za
 3. Jankowska Wiesława               - jestem za
 4. Kawecka Iwona                         - jestem za
 5. Kokosińska Iwona                    - jestem za
 6. Machnacki Andrzej                   - jestem za
 7. Maliszewski Konrad                 - jestem za
 8. Pawlak Radosław                     - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard                  - jestem za
 10. Rydzewska Ewa                      - jestem za
 11. Sepetowski Dariusz                 - jestem za
 12. Siedlecka Janina                      - jestem za
 13. Turkowska Teresa                    - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz                 - jestem za
 15. Zimny Krzysztof                        - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 278/XXXVII/2022 w sprawie zmiany  uchwały budżetowej

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 11. Wolne wnioski i informacje

Wójt Gminy Dzierzążnia  – Pan  Adam Sobiecki powiedział, że koszty utrzymania rosną, w związku z tym gmina ponosi większe wydatki. Wcześniej paliwo do autobusów i samochodów strażackim kosztowało 4 zł/ 1 l , a teraz   7 zł / 1l.

Wójt poinformował, że wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego z wnioskiem   o dofinansowanie  inwestycji drogowej realizowanej przez Powiat.

Ponadto Wójt poinformował, że na terenie gminy jest dużo psów bezpańskich i dzieci które chodzą do szkoły boją  się, że im się coś stanie. Zaapelował do mieszkańców   i właścicieli psów, aby trzymali je w ogrodzeniach. 

Wójt Gminy Dzierzążnia  – Pan  Adam Sobiecki zaprosił wszystkich na 15 października  br. na Święto Strażaka i obchody 90-lecia OSP Dzierzążnia

 

Ad 12. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XXXVII sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 12:00.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Transmisja z sesji Rady Gminy w Dzierzążni dostępna jest w serwisie YouTube.

 

Protokołowała:                                                           

Edyta Gajewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-10-05 11:23:12
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-08 14:11:58
 • Liczba odsłon: 435
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277016]

przewiń do góry