Zarządzenie Nr 26/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 12 listopada 2004

w sprawie projektu uchwały budżetowej

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź.zm/ oraz art. 119 i 121 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póź. zm. / Wójt Gminy w Dzierzążni zarządza co następuje :

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia

Komunalnego i objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego

zarządzenia przedstawić .

 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania .

 2. Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni - celem wszczęcia procedury uruchomienia budżetu gminy .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

                                                                                      Wójt Gminy

                                                                             mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 25/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 27 października 2004 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 1. Dz.Nr.194/1 o pow.0.0725 ha nie zabudowana, położona we wsi Dzierzążnia
 2. Dz.Nr.194/2 o pow.0.0679 ha nie zabudowana położona we wsi Dzierzążnia
 3. Dz.Nr.194/3 o pow.0.0679 ha nie zabudowana położona we wsi Dzierzążnia

 4. Dz.Nr.194/4 o pow.0.0725 ha nie zabudowana położona we wsi Dzierzążnia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i ust. 2 w związku z § 1 , Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ) zarządza co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową na zbycie powyższych nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w składzie:

 1. Piórkowski Ryszard - przewodniczący
 2. Matusiak Grzegorz - z-ca przewodniczącego
 3. Kowalska Aldona - sekretarz
 4. Jankowska Wiesława - członek
 5. Marszał Krystyna - członek

Komisja Przetargowa wykonuje swoje czynności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. Nr 207 poz.2108 ) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ,oraz regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                  Wójt Gminy Dzierzążnia

                                                                                 mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 24/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 25 października 2004

w sprawie przejęcia składników majątkowych i wszelkiej dokumentacji Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach

 

Na podst. art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póż. zm ) oraz art. 7 ust 1i 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karty Nauczyciela (tj. Dz. U. Nr 118 poz. 1112 z 2003 r. z póź. zm), zarządzam co następuje:

§1

Stroną zdającą- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach p. Sława Augustynowicz pełniąca obowiązki do dnia 31 października 2004 r. powierzone mu mienie szkoły wraz z dokumentacją przekaże Dyrektorowi Szkoły pełniącemu obowiązki od dnia 1 listopada 2004 r.- p. Bożenie Nowakowskiej.

§2

Przekazanie nastąpi w drodze sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przy udziale komisji w składzie:

 1. Maria Ornarowicz
 2. Urszula Wróblewska
 3. Barbara Wicińska -Misiowiec

§3

Odpowiedzialność za wykonanie całości zadań zawartych w powyższym zarządzeniu czynię- Marię Ornarowicz- pracownika Urzędu Gminy .

§4

Zarządzenie wchodzi w życic z dniem podpisania.

 

                                                                                           Wójt Gminy

                                                                              mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 23/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 19 października 2004 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dotyczącej posiadanych programów komputerowych w Urzędzie Gminy w Dzierzążni

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz art. 74 ust 1 i 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U.Nr 80, poz. 904 z póź.zm.) zarządzam , co następuje:

§ 1

W celu skontrolowania faktycznie zakupionych i posiadanych oraz zainstalowanych w poszczególnych komputerach programów komputerowych powołuję komisję w składzie:

1. Jarosławska Krystyna – Przewodnicząca komisji

2. Bielewicz Alina – członek

3. Sobiecki Adam - członek

§ 2

Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół stwierdzający faktyczny stan oprogramowania.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie powyższego zadania czynie Przewodniczącą Komisji Panią Krystynę Jarosławską - Skarbnika Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                           Wójt Gminy

                                                                    mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 22/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 18 pażdziernika 2004roku

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dzierzążnia

Na podst. art. 30.ust.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tj.Dz.U.z 2001r. nr.142 poz 1591 ze zm. / oraz na podst.art.7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz.U.Nr.132, poz 622 z póżń zm./ Wójt Gminy Dzierzążnia zarządza :

§ 1

 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dzierzążnia winien złożyć wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr.1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dzierzążnia winien złożyć wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr. 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dzierzążnia zobowiązany jest do:

 1. Przedłożenia aktualnego /tj. wydanego lub potwierdzonego na 6 m-cy przed złożeniem wniosku/ odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,zgodnej z zakresem działalności objętej wnioskiem.
 2. Udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
 3. Zabezpieczenia odpowiedniej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, zapewniających prawidłową częstotliwość zbierania odpadów.
 4. Zapewnienia odpowiedniej ilości taboru specjalistycznego oraz innych urządzeń technicznych i sprzętu specjalistycznego gwarantującego ciągłość świadczenia usług w przypadku ich awarii.
 5. Oznakowania nazwą przedsiębiorcy / firmy/ używanego do prowadzenia przedmiotowej działalności taboru specjalistycznego oraz innych urządzeń technicznych i sprzętu specjalistycznego oraz pojemników w sposób trwały i widoczny.
 6. Zagwarantowanie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze od daty zgłoszenia.
 7. Udokumentowania prawa do terenu służącego do parkowania taboru specjalistycznego oraz urządzeń technicznych i sprzętu specjalistycznego ,zlokalizowanego w miejscu nie powodującym uciążliwości dla mieszkańców- w przypadku lokalizacji na terenie gminy Dzierzążnia.
 8. Wskazanie miejsca wykonywania mycia i dezynfekcji taboru specjalistycznego / samochodów/ oraz pojemników, wyposażonego w odpowiednie urządzenia  chroniące środowisko.
 9. Podanie wykazu pojazdów i innych środków technicznych ,które ze względu na rodzaj i specyfikę odpadów oraz odległość od miejsca ich wytwarzania do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania zapewniają ich bezpieczny transport.
 10. Wyposażeniu taboru specjalistycznego/ samochodów / służącego do odbioru odpadów komunalnych z terenu objętego wnioskiem w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych.
 11. Usunięcia urządzeń do zbierania odpadów komunalnych z terenu objętego zezwoleniem – po zakończeniu działalności oraz pozostawienie terenu w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym środowisku naturalnemu .

§ 3

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do:

 1. Przedłożenia aktualnego /tj. wydanego lub potwierdzonego na 6 m-cy przed złożeniem wniosku/ odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnej z zakresem działalności objętej wnioskiem.
 2. Udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 3. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości pojazdów asenizacyjnych do transportu nieczystości ciekłych przystosowanych do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz innych urządzeń technicznych i sprzętu specjalistycznego/ np.do dezynfekcji zbiorników bezodpływowych, itp./
 4. Złożenia pisemnego zapewnienia , iż samochody asenizacyjne do transportu nieczystości ciekłych spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych / Dz.U.Nr.193 poz.1617/ i gwarantują bezpieczeństwo, estetykę i higienę podczas świadczenia usług.
 5. Zachowania czystości i higieny podczas świadczenia usług oraz szczególnej dbałości o szczelność zbiornika asenizacyjnego.
 6. Oznakowania nazwą przedsiębiorcy/ firmy/ używanego do prowadzenia przedmiotowej działalności taboru samochodowego specjalistycznego w sposób trwały i widoczny.
 7. Podania wykazu posiadanych pojazdów asenizacyjnych.
 8. Zapewnienia odbioru nieczystości ciekłych z obsługiwanej na podstawie umowy lub zgłoszenia nieruchomości zabudowanej w czasie nie dłuższym niż dwa dni robocze od zgłoszenia.
 9. Udokumentowanie prawa do terenu służącego do parkowania pojazdów asenizacyjnych/ asenizacyjnych przypadku lokalizacji na terenie gminy Dzierzążnia/ zlokalizowanego w miejscu nie powodującym uciążliwości dla mieszkańców.
 10. Wskazania miejsca wykonywania mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych wyposażonego w odpowiednie urządzenia chroniące środowisko.

 11. Przedsiębiorstwo wraz z wymaganą deklaracją określoną w pkt. 1 składa oświadczenie w którym zobowiązuje się do usunięcia urządzeń do zbierania odpadów komunalnych z terenu objętego zezwoleniem - po zakończeniu działalności oraz pozostawienia terenu w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym środowisku naturalnemu oraz zachować czystość i higienę podczas świadczenia usług zachowując szczególną dbałość o szczelność zbiornika asenizacyjnego.

§ 4

W zakresie zawierania umów oraz prowadzenia dokumentacji wykonywanej działalności przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli lub posiadaczy nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dzierzążnia są zobowiązani do:

  1. Zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z właścicielom każdej nieruchomości położonej w obszarze wykonywanej działalności, który zgłosi zamiar zawarcia takiej umowy – z uwzględnieniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa miejscowego wydanego na podstawie tej ustawy. W treści umowy musi być zawarta informacja o posiadaniu przez przedsiębiorcę wykonującego usługi wymaganego zezwoleniem z przywołaniem jego znaku, daty wydania i okresu ważności, chyba że zezwolenie takie nie jest wymagane.
  2. Prowadzenia rejestru zawartych umów w obszarze jego działania oraz wystawionych dowodów zapłaty za świadczone usługi, z określeniem ilości wywiezionych odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych . Rejestr podlega udostępnieniu na każdorazowe żądanie Wójta Gminy Dzierzążnia. Rejestr ten może być prowadzony w postaci elektronicznej bazy danych
  3. Prowadzenia ewidencji zebranych i dostarczonych odpadów komunalnych do unieszkodliwienia i odzysku, jak również zebranych i dostarczonych do stacji zlewnej nieczystości ciekłych oraz przesyłania sprawozdań w w/w zakresie w terminie do dnia 20 stycznia , po upływie roku kalendarzowego oraz każdorazowo na żądanie Wójta Gminy Dzierzążnia. Ewidencja taka może być prowadzona w postaci elektronicznej bazy danych.
  4. Prowadzenia odpowiedniej dokumentacji wykonywanej działalności w zakresie określonym ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach /Dz.U.Nr.62 , poz. 628 ze zm/
  5. Przekazywania za pokwitowaniem lub inną formą ewidencji nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.
  6. Stosowania i przestrzegania obowiązującej uchwały Rady Gminy w Dzierzążni dotyczących szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dzierzążnia oraz jak również innych obowiązujących przepisów prawnych a w szczególności :
   • Ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz.u.nr.135 , poz 622 z póżń. zm./
   • Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach /Dz.U.Nr.62 ,poz 628 z póżń zm/

          § 5

   1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
   2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.dzierzaznia.pl

 

  Wójt Gminy Dzierzążnia

  mgr inż. Mirosław Opolski

   

Zarządzenie Nr 21/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 18 października 2004 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2004 z póź zm.) oraz art. 36 a ust 1 i 8 w związku z art. 5 c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tj. z 1996 r Dz. U. Nr 67 poz. 32 z póź. zm.) po przeprowadzeniu konkursu i po uzyskaniu stanowiska Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Delegatura w Ciechanowie, zarządzam co następuje:

§ 1

Powierzam Pani Bożenie Nowakowskiej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach na okres od dnia 1 listopada 2004 r do dnia 31 sierpnia 2009 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 listopada 2004 roku.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 20/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 30 sierpnia 2004 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

Na podstawie art.36 a ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991(tj. Dz. U. Nr 67 poz 329 z 1996 r. z późn. zm.), Wójt Gminy Dzierzążnia zarządza, co następuje :

§ 1

W celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, powołuje komisję konkursową w składzie:

1.Krysiewicz Zofia- przewodnicząca komisji

2.Wiśniewski Zbigniew- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

3.Turkowska Teresa- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

4.Daniszewska Zofia-przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

5.Szczepańska Joanna- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

6.Grabowska Ewa- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

7.Krystyna Szachowicz- przedstawiciel rady pedagogicznej

8.Marzanna Jaroszewska- przedstawiciel rady pedagogicznej

9.Iwona Dobrzyńska–Kurek- przedstawiciel rady rodziców

10.Bogusława Włodarska- przedstawiciel rady rodziców

11.Maria Trębska- przedstawiciel ZNP

§ 2

Komisja konkursowa wykonuje swoje czynności zgodnie z Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                                                            Wójt Gminy

                                                                   mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 19/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 27 sierpnia 2004 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 1. dz.nr.17/2 o pow. 0.3800 ha zabudowana położona we wsi Błomino Gumowskie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i ust. 2 w związku z § 1 ust. 2 pkt 1, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia zasad na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9 poz. 30 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję na zbycie powyższej nieruchomości w drodze bezprzetargowej w składzie:

 1. Matusiak Grzegorz - przewodniczący
 2. Piórkowski Ryszard - z-ca przewodniczącego
 3. Kowalska Aldona - sekretarz
 4. Jankowska Wiesława - członek
 5. Marszał Krystyna - członek

Komisja Przetargowa wykonuje swoje czynności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. (Dz. U. Nr 9 poz. 30 z późn. zm.) w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                              Wójt Gminy Dzierzążnia

                                                             mgr inż. Mirosław Opolski

Zarządzenie Nr 18/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 20 lipca 2004 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) i art. 135 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003 roku z póź.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy na sesji w dniu 30 lipca 2004 roku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie w terminie do dnia 31 sierpnia 2004 roku informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 17/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 12 lipca 2004 roku

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz art. 38 ust 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 roku z póź.zm.) Wójt Gminy Dzierzążnia zarządza , co następuje:

§ 1

Odwołuję Panią Sławę Augustynowicz ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach z dniem 31 października 2004 roku w związku ze złożoną w dniu 6 lipca 2004 roku rezygnacją ze stanowiska dyrektora szkoły.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

uzasadnienie

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

Zarządzenie Nr 16/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 11 czerwca 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych

Na podstawie art. 19 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 roku) Wójt Gminy Dzierzążnia zarządza, co następuje:

§ 1

Celem przeprowadzenia przetargu powołuje się komisją przetargową w składzie:

1. Barbara Wicińska – Misiowiec - Przewodnicząca Komisji

2. Grażyna Zarzycka - Sekretarz Komisji

3. Anna Koper - Członek

4. Ewa Borzęcka - Członek

5. Krystyna Marszał - Członek

6. Adam Sobiecki - Członek

§ 2

Do zadań komisji przetargowej w szczególności należy:

 1. przeprowadzenie przetargu zgodnie z ogłoszeniem o przetargu,

 2. sprawdzenie kompletności dokumentacji niezbędnej dla ogłoszenia przetargu,

 3. sprawdzenie zgodności opracowania ofert ze wskazaniem oferty z podanymi wymogami i wzorami,

 4. dokonanie analizy i oceny ofert ze wskazaniem oferty najkorzystniejszej lub stwierdzenie, że przetarg nie dał rezultatu,

 5. udokumentowanie przetargu z umotywowaniem podjętych decyzji.

§ 3

Komisja podejmuje decyzje o wyborze wykonawcy jako najkorzystniejszego. Wszelkie posiedzenia komisji są protokołowane i potwierdzone własnoręcznymi podpisami.

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie powyższych zadań czynię Przewodniczącego Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

Zarządzenie Nr 15/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 11 czerwca 2004 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 1. dz.nr.17/2 o pow. 0.3800 ha zabudowana położona we wsi Błomino Gumowskie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i ust. 2 w związku z § 1 ust. 2 pkt 1, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia zasad na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9 poz. 30 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję na zbycie powyższej nieruchomości w drodze bezprzetargowej w składzie:

 1. Matusiak Grzegorz - przewodniczący
 2. Piórkowski Ryszard - z-ca przewodniczącego
 3. Kowalska Aldona - sekretarz
 4. Jankowska Wiesława - członek
 5. Marszał Krystyna - członek

Komisja Przetargowa wykonuje swoje czynności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. (Dz. U. Nr 9 poz. 30 z późn. zm.) w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy, oraz regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Dzierzążnia

mgr inż. Mirosław Opolski

Zarządzenie Nr 14/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 07 czerwca 2004 roku

w sprawie przejęcia lokalu mieszkalnego w Dzierzążni

Na podstawie art. 31 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) Wójt Gminy Dzierzążnia zarządza , co następuje:

§ 1

W celu dokonania czynności dotyczących przejęcia lokalu mieszkalnego położonego w Dzierzązni Nr 66 o powierzchni 45 m² po byłym najemcy Panu Janie Chodarewiczu powołuję komisję w składzie:

 1. Przewodnicząca Komisji - Zarzycka Grażyna ( insp. ds. gospodarki komunalnej, inwestycji i planowania przestrzennego)

 2. Członek - Zimna Danuta ( insp. ds. księgowości podatkowej)

 3. Członek – Sobiecki Adam ( insp. ds. promocji gminy i obsługi funduszy strukturalnych)

§ 2

Przejęcie powyższego lokalu mieszkalnego nastąpi protokólarnie po stwierdzeniu stanu faktycznego lokalu.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie powyższych czynności czyni się Przewodniczącą Komisji – Panią Zarzycką Grażynę.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

Zarządzenie Nr 13/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 01 czerwca 2004 roku

w sprawie powołania komisji do dokonania brakowania i oceny dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy w Dzierzążni

 

Na podstawie § 4 i § 7 ust 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U.Nr 167, poz. 1375 z 2002 roku) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuję do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kategorii B) i dokonania jej oceny komisję w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji – Bielewicz Alina

 2. Członek – Jarosławska Krystyna

 3. Członek – Sobczeńska Regina

 4. Członek – Borzęcka Ewa

§ 2

Po dokonaniu oceny dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia jako dokumentacji niearchiwalnej i po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Mławie, przystąpić do komisyjnego jej zniszczenia poprzez pocięcie i spalenie.

§ 3

Zniszczenie dokumentacji wyznaczam na dzień otrzymania zgody Archiwum Państwowego m. st. Warszawy Oddział w Mławie.

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie powyższego zadania czynię Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec i Przewodniczącego Komisji – Panią Alinę Bielewicz.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

Zarządzenie Nr 12/2004

Wójta Gminy w Dzierzążni

z dnia 21 maja 2004 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań zleconych i do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonywania zadań własnych

Na podstawie art. 39 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Z 2001 Nr 142 poz. 1951 z późn. zm.) w związku z art 110 ust 1,3,7,9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r Nr 64 poz 593) Wójt Gminy Dzierzążnia Zarządza co następuje:

§ 1

Udziela się upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Reginie Sobczeńskiej do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań zleconych i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

§ 2

Zobowiązuje się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do corocznego składania Radzie Gminy sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiania potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

§ 3

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wykonywania niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 11/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 20 maja 2004 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku

Na podstawie art. 48 ust 1-6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 46, poz.499 i Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 Nr 14, poz.128, Nr 113, poz.984, Nr 127 poz.1089 i Nr 153 poz. 1271 z 2003 roku Nr 57 poz. 507 i Nr 130 poz. 1188 oraz z 2004 roku Nr 25 poz.219) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.U.Nr 84, poz. 921 i Nr 38 poz. 352) w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U.Nr 25, poz. 219) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w następującym składzie:

Obwód Nr 1 w Dzierzążni:

 1. Marcin Michał Paradowski – KW LPR

 2. Wacław Olszewski – KW Samoobrona RP

 3. Jadwiga Śmigielska - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

 4. Maria Jolanta Wyciślak – Komitet Wyborczy Wyborców

  Socjaldemokracji Polskiej

 5. Romualda Stochewicz – Komitet Wyborczy PSL

 6. Magdalena Granuszewska – Komitet Wyborczy PiS

 7. Małgorzata Pawelska – Komitet Wyborczy Narodowego Komitetu

  Wyborczego Wyborców

 8. Ryszard Starczewski - Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski

 9. Elżbieta Pawlak – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

  Rzeczypospolitej Polskiej

 10. Aldona Kowalska – pracownik Urzędu Gminy

Obwód Nr 2 w Nowych Kucicach:

 1. Marek Paradowski– KW LPR

 2. Renata Matusiak– KW Samoobrona RP

 3. Stanisław Wyciślak - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

 4. Irena Matusiak – Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji

  Polskiej

 5. Lech Marek Piechna – Komitet Wyborczy PSL

 6. Paweł Adam Kondracki – Komitet Wyborczy PiS

 7. Paweł Starczewski – Komitet Wyborczy Narodowego Komitetu

  Wyborczego Wyborców

 8. Edyta Zasońska - Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski

 9. Małgorzata Karwowska– Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

  Rzeczypospolitej Polskiej

 10. Urszula Wróblewska – pracownik Urzędu Gminy

Obwód Nr 3 w Sieklukach:

 1. Bogdan Karwowski – KW LPR

 2. Jan Krysiak– KW Samoobrona RP

 3. Kazimierz Traczyk- Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP

 4. Mieczysław Kowalski– Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji

  Polskiej

 5. Krystyna Walczak – Komitet Wyborczy PSL

 6. Ewa Wiesława Turkowska – Komitet Wyborczy PiS

 7. Mariola Wilamowska– Komitet Wyborczy Narodowego Komitetu

  Wyborczego Wyborców

 8. Małgorzata Piechota- Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski

 9. Grażyna Jaszczak – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska

  Rzeczypospolitej Polskiej

 10. Grażyna Zarzycka – pracownik Urzędu Gminy

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 10/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 30 marca 2004 roku

 

w sprawie przyjęcia bilansu i rachunków zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2003

 

Na podstawie art. 136 ust, l ustawy z dnia 26.11.1998 r o finansach publicznych / Dz. U. Nr 15 póz. 148 z póz. zm/, art. 28 ustawy z dnia 25 .10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz. U. z 2001 roku Nr 13 póz. 123 z póz. zm./ oraz art. 2 ust l art. 52 ust l i art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości / Dz.U. Nr 121 póz. 591 z póz. zm. / Wójt Gminy w Dzierzążni zarządza co następuje :

§1

Przyjąć sporządzony bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2003 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia .

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 9/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 30 marca 2004 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

 

Na podstawie art. 136 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003 roku z póź.zm) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.), Wójt Gminy Dzierzążnia zarządza, co następuje:

§ 1

Sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia za 2003 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić Radzie Gminy w Dzierzążni oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawi e.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 8/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 30 marca 2004 roku

w sprawie powołania Komisji do weryfikacji wniosków i utworzenia listy wniosków złożonych przez rolników z terenu Gminy Dzierzążnia którzy zgłosili chęć uczestnictwa w „Programie ograniczania zanieczyszczeń środowiska składnikami nawozowymi z produkcji zwierzęcej w województwie mazowieckim” poprzez budowę gnojowników (płyt gnojowych ze zbiornikiem na gnojówkę)

Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję do weryfikacji wniosków i utworzenie listy wniosków złożonych przez rolników z terenu gminy Dzierzążnia, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w „Programie ograniczenia zanieczyszczeń środowiska składnikami nawozowymi z produkcji zwierzęcej w województwie mazowieckim: poprzez budowę gnojowników (płyt gnojowych ze zbiornikiem na gnojówkę) w składzie:

1. mgr inż. Mirosław Opolski - Wójt Gminy Dzierzążnia

2. Ryszard Piórkowski - Przewodniczący Komisji Budżetowo- Gospodarczej

3. Witold Pająk - Przedstawiciel RCDRRiOW Poświętne

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dzierzążnia

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 7/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 16 marca 2004 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości w formie II przetargu ustnego nieograniczonego

 1. Dz. Nr 46 o pow. 0.9600 ha zabudowana, położona we wsi Kadłubowo,

 2. Dz. Nr 50 o pow. 0.6500 ha niezabudowana położona we wsi Kadłubowo,

 3. Dz. Nr 169/15 o pow. 0.7492 ha zabudowana położona we wsi Nowe Kucice,

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i ust. 2 w związku z § 1 ust. 2 pkt 1, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia zasad na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9 poz. 30 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową na zbycie powyższych nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w składzie:

 1. Matusiak Grzegorz - przewodniczący
 2. Piórkowski Ryszard - z-ca przewodniczącego
 3. Kowalska Aldona - sekretarz
 4. Jankowska Wiesława - członek
 5. Marszał Krystyna - członek

Komisja Przetargowa wykonuje swoje czynności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. (Dz. U. Nr 9 poz. 30 z późn. zm.) w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy, oraz regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Dzierzążnia

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 6/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 16 lutego 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych powyżej 30 000 euro

 

Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tj. Dz. U. Nr 72, poz. 644 z 2002 roku z póź.zm.) Wójt Gminy Dzierzążnia zarządza, co następuje:

§ 1

Celem przeprowadzenia przetargu powołuje się komisją przetargową w składzie:

1. Barbara Wicińska – Misiowiec - Przewodnicząca Komisji

2. Grażyna Zarzycka - Sekretarz Komisji

3. Anna Koper - Członek

4. Ewa Borzęcka - Członek

5. Krystyna Marszał - Członek

6. Adam Sobiecki - Członek

§ 2

Do zadań komisji przetargowej w szczególności należy:

 1. przeprowadzenie przetargu zgodnie z ogłoszeniem o przetargu,

 2. sprawdzenie kompletności dokumentacji niezbędnej dla ogłoszenia przetargu,

 3. sprawdzenie zgodności opracowania ofert ze wskazaniem oferty z podanymi wymogami i wzorami,

 4. dokonanie analizy i oceny ofert ze wskazaniem oferty najkorzystniejszej lub stwierdzenie, że przetarg nie dał rezultatu,

 5. udokumentowanie przetargu z umotywowaniem podjętych decyzji.

§ 3

Komisja podejmuje decyzje o wyborze wykonawcy jako najkorzystniejszego. Wszelkie posiedzenia komisji są protokołowane i potwierdzone własnoręcznymi podpisami.

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie powyższych zadań czynię Przewodniczącego Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 5/2004

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 26 stycznia 2004 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości w formie II przetargu ustnego nieograniczonego

 1. Dz. Nr 46 o pow. 0.9600 ha zabudowana, położona we wsi Kadłubowo,

 2. Dz. Nr 50 o pow. 0.6500 ha niezabudowana położona we wsi Kadłubowo,

 3. Dz. Nr 169/15 o pow. 0.7492 ha zabudowana położona we wsi Nowe Kucice,

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i ust. 2 w związku z § 1 ust. 2 pkt 1, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia zasad na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9 poz. 30 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową na zbycie powyższych nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w składzie:

 1. Matusiak Grzegorz - przewodniczący
 2. Piórkowski Ryszard - z-ca przewodniczącego
 3. Kowalska Aldona - sekretarz
 4. Jankowska Wiesława - członek
 5. Marszał Krystyna - członek

Komisja Przetargowa wykonuje swoje czynności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. (Dz. U. Nr 9 poz. 30 z późn. zm.) w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy, oraz regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Dzierzążnia

mgr inż. Mirosław Opolski

Zarządzenie Nr 4/2004

Wójta Gminy w Dzierzążni

z dnia 26 stycznia 2004 roku

w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości Dz. Nr 75/1 o pow. 0,0760 ha zabudowanej położonej we wsi Nowe Sarnowo.

Na podst. art. 39 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami tj. Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z póź. zm. /oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ Zarząd Gminy w Dzierzążni zarządza co następuje:

§ 1

Wobec negatywnego wyniku przetargu pierwszego i drugiego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Nowe Sarnowo oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów Nr 75/1 o pow. 0,0760 ha zabudowanej, o d s t ę p u j e się od przeprowadzenia dalszych przetargów i postanawia zbyć nieruchomość w drodze rokowań z nabywcą za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

§ 2

W celu przeprowadzenia rokowań powołuje się Komisję w następującym składzie:

 1. Matusiak Grzegorz - przewodniczący
 2. Piórkowski Ryszard - z-ca przewodniczącego
 3. Kowalska Aldona - sekretarz
 4. Jankowska Wiesława - członek
 5. Marszał Krystyna - członek

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dzierzążnia

mgr inż. Mirosław Opolski

Zarządzenie Nr  3/2004

Wójta Gminy w Dzierzążni

z dnia 26 stycznia 2004 roku

w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości Dz. Nr 56 o pow. 0,1700 ha zabudowanej położonej we wsi Sadkowo.

Na podst. art. 39 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami tj. Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z póź. zm. /oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ Zarząd Gminy w Dzierzążni zarządza co następuje:

§ 1

Wobec negatywnego wyniku przetargu pierwszego i drugiego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Sadkowo oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów Nr 56 o pow. 0,1700 ha zabudowanej, o d s t ę p u j e się od przeprowadzenia dalszych przetargów i postanawia zbyć nieruchomość w drodze rokowań z nabywcą za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

§ 2

W celu przeprowadzenia rokowań powołuje się Komisję w następującym składzie:

 1. Matusiak Grzegorz - przewodniczący
 2. Piórkowski Ryszard - z-ca przewodniczącego
 3. Kowalska Aldona - sekretarz
 4. Jankowska Wiesława - członek
 5. Marszał Krystyna - członek

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dzierzążnia

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 2

Wójta Gminy w Dzierzążni

z dnia 26 stycznia 2004 roku

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości ;

 1. Dz. Nr. 46 o pow. 0.9600 ha zabudowana położona we wsi Kadłubowo,

 2. Dz. Nr. 50 o pow. 0.6500 ha niezabudowana położona we wsi Kadłubowo,

 3. Dz. Nr. 169/15 o pow. 0.7492 ha zabudowana położona we wsi Nowe Kucice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / tj. z 2000 r Dz.U.Nr. 46 poz. 543 z póżń zm/ oraz art. 2 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia zasad na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr. 9 poz. 30 z 1998 r. z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się II przetarg ustny nieograniczony zgodnie z art. 2 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz.U.Nr. 9 poz.30 z 1998 r. z póżń. zm. / oraz obniża się cenę wywoławczą poniżej przedstawionych nieruchomości;

lp.

Nr. działki

nr. KW

Pow.

położenie

Przezn.w planie zagospodarowania

Przestrz.gminy

Opis

nieruchom

Cena

Uwagi

 

1.

 

46

6047

 

 

 

0.9600

Kadłubowo

Teren usług oświaty

- 3 UO

zabudowana

82 000.00

 

 

2.

50

6047

 

 

0.6500

Kadłubowo

teren rolny i trwałych użytków zielonych

niezabudowana

4 760.00

 

 

3.

169/15

31059

 

 

0.7492

Nowe Kucice

terenie urządzeń do produkcji rolniczej

zabudowana

85 000.00

 

§ 2

Dokładny termin II przetargu ustnego nieograniczonego zostanie ogłoszony poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni ,w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

Zarządzenie Nr 1/2004

Wójta Gminy w Dzierzążni

z dnia 20 stycznia 2004 roku

w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, póz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz art. 126 ust l pkt 1,2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.Nr 15, póz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy w Dzierzążni zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala układ wykonawczy budżetu gminy jak niżej: Plan wydatków:

1. Działu 801 - Oświata i wychowanie;

- rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

-rozdział 80104 - Oddziały klas „O" w przedszkolach i szkołach podstawowych

- rozdział 80110 - Gimnazjum

2. Działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85401 - świetlice szkolne

z podziałem na poszczególne szkoły zgodnie z załącznikami  Nr 1, Nr 2 , Nr 3,  Nr 4 , Nr 5, Nr 6

§2

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czyni się Skarbnika Gminy - Panią Krystynę Jarosławską.

§3

Zarządzenie niniejsze podlega przekazaniu Kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do wykonania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-01 15:08:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-01 15:08:15
 • Liczba odsłon: 1204
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269998]

przewiń do góry