Zobacz podgałęzie

Protokół z III Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej  w dniu  28  grudnia 2006 roku w sali konferencyjnejUrzędu Gminy  w Dzierzążni pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy – Pani Agnieszki Harazińskiej

 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.00 a zakończyły o godzinie 14.00.  Na stan 15 radnych, obecnych było według listy obecności załączonej do protokołu 14 radnych. Przewodniczący Rady – Pani Agnieszka Harazińska otworzyła obrady III Sesji Rady Gminy, powitała wszystkich radnych przybyłych na obrady III Sesji Rady Gminy, Pana Mirosława Opolskiego –Wójta Gminy, Sołtysów, Skarbnika Gminy – Panią Krystynę  Jarosławską, Sekretarza Gminy - Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec, Panią Reginę Sobczeńską - Kierownika GOPS oraz  wszystkich sołtysów biorących udział w dzisiejszych obradach.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał i wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 14 grudnia  2006 roku bez odczytywania. Wniosek swój uzasadniła tym, że zapoznała się z jego treścią, która w całości odzwierciedla przebieg odbytej II Sesji Rady. Wniosek swój  poddała pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Protokół został przyjęty większością głosów bez odczytywania.

 

Ad pkt 3          Przed przystąpieniem  do przyjęcia uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok, przewodnicząca poinformował wszystkich obecnych, ze do Rady Gminy wpłynął wniosek złożony przez Wójta Gminy Dzierzążnia w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie budżetu gminy na 2007 rok. Przewodnicząca poprosiła Wójta o uzasadnienie złożonego wniosku. Wójt wyjaśnił, że projekt budżetu był złożony w RIO w listopadzie br.  Był zrównoważony tak po stronie dochodów jak i wydatków. Dochody były przewidywane na poziomie wpływu do budżetu środków finansowych z podatków, a w szczególności z podatku rolnego. Po uchwaleniu wysokości podatku rolnego na 2007 rok przez Radę Gminy, nastąpił jego wzrost w stosunku do roku 2006 do kwoty 5,12zł  za 1q, co dało zwiększenie wskaźnika do obliczenia podatku rolnego a tym samym zwiększenia przewidywanych dochodów gminy z tego tytułu – wyjaśnił Wójt – i dlatego zaproponował zwiększenie po stronie dochodów w załączniku Nr 1 do projektu uchwały dochodów w dziale 756 rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków  i opłat lokalnych i podatku od osób fizycznych w § 0320 podatek rolny o kwotę 50 000zł.

Budżet po zmianach po stronie dochodów wyniesie wówczas 7 157 306zł. Nastąpi również zmiana po stronie wydatków w załączniku Nr 2 do  projektu budżetu.

 Zwiększą się wydatki w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne.

Budżet gminy po zmianach po stronie wydatków wyniesie 7 157 306zł. Dokładne dane zawiera załączony wniosek Wójta Gminy załączony do projektu budżetu gminy na 2007 rok.

Po przedstawieniu powyższego wniosku przez Wójta Gminy o głos poprosiła radna Alina Braulińska-Korycka. W swej wypowiedzi nawiązała do dyskusji odbytej na posiedzeniu komisji w sprawie składania wniosków unijnych na inwestycje drogowe. Jej zdaniem powinno zaniechać się składania jednego wniosku na jeden odcinek drogi. W składanym wniosku można by połączyć w jeden projekt np. trzy drogi na odcinku 7 km i zrobić na nie dokumentację przy wykorzystaniu środków unijnych. Wszystkie trzy drogi wówczas należało by połączyć w jeden wniosek aplikacyjny, poczekać na środki unijne i realizować dopiero powyższą większą inwestycję.

W nawiązaniu do wypowiedzi radnej Aliny Braulińskiej Koryckiej zabrała głos radna Wiesława Jankowska, która podkreśliła, że dotychczasowa realizacja inwestycji drogowych przy wykonaniu małych odcinków dróg w całej gminie jest bardzo pożyteczna dla ogółu mieszkańców gminy, którzy korzystają  z nich przemieszczają się z każdego krańca gminy. Jeżeli będzie możliwość pozyskania większych pieniędzy z funduszy unijnych, na pewno radni z tej możliwości skorzystają.

Radny Matusiak Grzegorz zabierając głos dodał, ze z podobną praktyką blokowania inwestycji spotkaliśmy się już w poprzednich latach, gdzie środki finansowe były kierowane tylko w jedna część gminy, a druga pozostawała bez żadnych  nowych inwestycji.

Na powyższe wypowiedzi radnych, Radna Alina Braulińska-Korycka wyjaśniła, że jej nie chodzi o to, w którym miejscu gminy będą wykonywane inwestycje, a o to by bardziej myśleć o tym jak realnie wykorzystać  fundusze unijne opracowując aplikacyjny wniosek łączący te inwestycje.

Po wypowiedziach radnych o głos poprosił Wójt Gminy, który podkreślił, że umieszczane środki finansowe w budżecie gminy na 2007 rok należy wykorzystać zgodnie  z zaplanowanymi do realizacji zadaniami drogowymi. Nie jest możliwością oczekiwać poprzez 2 lata na środki unijne , a w tym czasie nie realizować żadnych inwestycji. Uważa, że należy wykonywać nadal zaplanowane odcinki dróg.

Jego zdaniem drogi powinny być łączone w spójną całość, a nie wyrwane z całości gminy. Wnioski o otrzymanie lub dofinansowanie prowadzonych inwestycji można również składać i do innych instytucji i z nich korzystać. W chwili obecnej mamy zaplanowane inwestycje drogowe na niniejszych odcinkach dróg, ale przy posiadanych środkach własnych możemy je realizować.

Na zakończenie wypowiedzi Wójt dodał, ze jest Wójtem już III kadencję i ludzie wybierając go dali mu dalsze zaufanie co do praktyki prowadzenia polityki gospodarczej i inwestycyjnej gminy. Zapewnił, że i w tej kadencji na pewno nie zmieni toku myślenia, który jak do tej pory sprawdził się i mieszkańcy gminy zadowoleni są z przebiegu wykonywanych inwestycji gminnych.

Innych uwag i wyjaśnień do przedstawionego wniosku w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budżetu na 2007 rok nie zgłoszono.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem wniosku. Głosowało 14 radnych.

·        „za” było 13 radnych

·        „przeciw” – O radnych

·        „wstrzymało się od głosowania” – 1 radna.

Wniosek został przyjęty większością głosów.

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie przez Wójta Gminy dochodów, wydatków i zadań inwestycyjnych zawartych w projekcie budżetu na 2007 rok. Powyższy dokument stanowi załącznik do protokołu.

Po przedstawieniu przez Wójta Gminy informacji dotyczącej projektu budżetu gminy na 2007 rok, przewodnicząca poprosiła o dyskusje nad przedstawionym budżetem na 2007 rok.

Jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Komisji Ochrony zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury – Pani Zofia Krysiewicz, która podkreśliła, że nad budżetem na 2007 rok debatowali wszyscy członkowie komisji. Był on dokładnie omówiony i komisja po burzliwej dyskusji nie wniosła do niego żadnych uwag ani propozycji zmian.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej również stwierdził, że jego członkowie komisji nie wnieśli żadnych uwag i jednogłośnie zaakceptowali przedłożony przez Wójta Gminy projekt budżetu na 2007 rok.

Komisja Rewizyjna po dokładnej analizie projektu budżetu gminy na 2007 rok nie miała żadnych uwag do proponowanych w budżecie dochodów i wydatków jak również do zaplanowanych inwestycji gminnych – stwierdziła Przewodnicząca Pani Wiesława Jankowska.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej - Pan Jerzy Pomianowski podzielił zdanie swoich przedmówców stwierdzając, ze jego komisja większością głosów przyjęła projekt budżetu gminy na 2007 rok.

Inni radni nie zgłosili żadnych uwag do przedstawionego projektu budżetu gminy.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 18/III/2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali.

·        „za” było 13 radnych

·        „przeciw” – O radnych

·        „wstrzymało się od głosowania” – 1 radny

Uchwała Nr 18/III/2006 został przyjęta większością głosów. Stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt  4         Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych z terenu Gminy Dzierzążnia, przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Dzierzążnia – Pana Mirosława Opolskiego.

Wójt wyjaśnił, ze regulamin przedstawiony do uchwalenia na 2007 rok nie ulega żadnej zmianie w stosunku do roku 2006, gdyż był to regulamin zawierający korzystne warunki dla nauczycieli.

Zgłoszony przez komisję oświatową wniosek o zmianie zapisu w rozdziale 9 w § 13   ust 10 dotyczącym doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli trwających do  5 dni, uznanych ze nie jest to praca w godzinach ponadwymiarowych, został uznany za zasadny. Powyższy wniosek został przedstawiony tylko na komisji oświatowej, dlatego Wójt zaapelował do wszystkich radnych, by realnie podeszli do tej kwestii i nie prowadzali zmiany tego zapisu. Dodał, ze proponowany regulamin do zatwierdzenia przez Radę jest uchwalany corocznie tylko na jeden rok i jeżeli zajdą istotne zmiany w przepisach na pewno zostanie on do nich dostosowany.

Na powyższe odpowiedziała radna Alina Braulińska-Korycka, że komisje oświatowe na wspólnym posiedzeniu z komisją bezpieczeństwa publicznego w części były za wprowadzeniem zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli, gdyż uważali, że zapis ten jest niezgodny z przepisami Karty Nauczyciela.

Przewodnicząca Rady Gminy, która jest z zawodu nauczycielem wycofała złożony wcześniej wniosek nie uzasadniając przyczyny jego wycofania.

Innych głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 19/III/2006 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali.

·        „za” było 13 radnych

·        „przeciw” – O radnych

·        „wstrzymało się od głosowania” – 1 radny

Uchwała Nr 19/III/2006 został przyjęta większością głosów. Stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5            Wójt zabierając głos w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego wyjaśnił, że również i ten regulamin nie uległ żadnej zmianie w stosunku do roku ubiegłego.

Dodatek mieszkaniowy jest wystarczająco wysoki i nie zachodzi konieczność jego podwyższania. W porównaniu z ościennymi gminami jest na odpowiednim poziomie.

Radni do regulaminu nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 20/III/2006 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania  i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 20/III/2006 został przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6          Zanim Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyłonienia kandydatury do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, Przewodnicząca  Rady wyjaśniła, że funkcję tę w poprzedniej kadencji pełnił Pan Mirosław Opolski – Wójt Gminy wywiązując się należycie z powierzonego mu obowiązku.

Zgodnie z art. 44 i 45 ust 1 pkt 2 lit b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz..U.Nr 91, poz. 408 z 19991 roku z póź.zm.) Rada Gminy jest organem uprawnionym do podjęcia  uchwały w sprawie powołania przedstawiciela do Rady Społecznej przy SP ZZOZ w Płońsku.

Zaproponowała, by przedstawicielem Gminy Dzierzążnia w składzie Rady Społecznej pozostał nadal Wójt Gminy – Pan Mirosław Opolski.

Radni do kandydatury nie wnieśli żadnych uwag i nie zgłosili innych kandydatur.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 21/III/2006 i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 21/III/2006 został przyjęta jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7               Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Wiesława Jankowska przedstawiła do zatwierdzenia przez Radę Gminy „Plan pracy Komisji Rewizyjnej  na 2007 rok”.

Plan zawierał terminy i tematy posiedzeń powyższych komisji.

Po przedstawieniu go Radzie Gminy, radni nie wnieśli do niego żadnych uwag i zmian. W głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sali.

 

Ad pkt 8            W tym punkcie o głos poprosił Wójt Gminy. Poinformował on, że w dniu 4 lutego 2007 roku odbędą się wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej. Zgłaszane są kandydatury na delegatów do MIR z naszej gminy. Gmina posiada 2 mandaty.

Poprosił Sołtysów o odbiór zawiadomień o wyborach i rozpropagowanie tej informacji w sowim środowisku.

Innych wniosków i zapytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady III Sesji Rady Gminy.

 

Protokołowała

Barbara Wicińska -Misiowiec

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-19 10:14:28
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-19 10:14:28
  • Liczba odsłon: 853
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174536]

przewiń do góry