Zobacz podgałęzie

                            Protokół   z   VII   Sesji Rady   Gminy   w Dzierzążni

                       z dnia   24   maja   2007 roku odbytej   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni

pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej –

Przewodniczącego Rady Gminy

 

                         Obrady   rozpoczęły się o godz.14-tej ,a zakończyły o godz.15-tej.   Na stan 15 radnych obecnych    na obradach   było - 15 radnych .w/g   listy obecności   załączonej do protokołu. Przewodniczący Rady   Gminy Pan i Agnieszka Harazińska otworzyła obrady VII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady   radnych , Wójta Gminy - Pana   Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy    - Panią    Grażynę Zawłocką, Sekretarza   Gminy Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej-   Panią Reginę Sobczeńską. Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał . Następnie wystąpiła z wnioskiem   o przyjęcie   protokołu   VI Sesji Rady Gminy

  w Dzierzążni odbytej w dniu   7 maja 2007 roku bez odczytywania. Wniosek swój uzasad niła   tym   iż zapoznała się z jego treścią , która w całości odzwierciedla przebieg   poprzed   niej sesji. Wnisek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

                  Protokół z VI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni został przyjęty   jednogłosnie bez odczytywania.

      Ad. pkt   3          

    --------------

                  Przewodniczący   Rady Gminy   Agnieszka Harazińska prystąpiła zatem do reali zacji kolejnego punktu porządku obrad. tj. „ Podjęcia uchwały Rady Gminy w Dzierzążni

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok, Przewodnicząca   poprosiła o zabranie   głosu i przedstawienie projektu uchwały Panią Grażynę Zawłocką – Skarbnika Gminy.

               Skarbnik wyjasniła,że podęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy wynika z otrzymania decyji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na   zwiększenie dochodów budżecie gminy na 2007 rok poprzez wprowadzenie dotacji   celowych w wysokości - 117 857 zł.     Dokładnie obrazuje to   załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

 

              Załącznik Nr 2   przedstawia   zwiększenie i zmniejszenie wydatków   :

 

-w dziale 010 rozdz.01095 Rolnictwo i łowiectwo z otrzymanej dotacji w wyskokości 111 857 zł ,kwotę 109 663 przeznaczono na wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu podatku   akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego.

Pozostałą kwotę – 494 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych..

 

-w dziale 852 rozdz.85295 Pomoc społeczna w & 3110 świadczenia społeczne zwiększono wydatki na wyżywienie w stołówkach o kwotę         6 000 zł.

 

         -zmniejszenie i zwiększenie wydatków między paragrafami w działach   801 Oświata i   wychowanie oraz w dziele 750 Administracja publiczna   wynika z konieczności dokonania w oświacie zakupów komputerowych a w Urzędzie Gminy zwiększenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

 

   Ogółem   zwiększenie wydatków   nastąpiło w budżecie gminy o kwotę 132 857 zł , a   zmniejszenie o   kwotę   15 000 zł.

    Do przedstawionych wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok, radni nie wnieśli żadnych uwag i zmian.

               Przewodnicząca Rady Gminy   odczytała projekt uchwały Nr 38/VII/2007 i podda ła go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

               Uchwała Nr 38/VII/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie Gminy została podjęta jednogłosnie.

 

                Ad.pkt   4

              -------------

                               W tym punkcie o głos poprosił Wójt Gminy. W swej wypowiedzi nawią zał do realizacji zadań w ostatnim okresie od poprzedniej sesji Rady Gminy.

  Poinformował ,że zostały ogłoszone przetargi na następujące zadania :

         przetarg w dniu 30 maja 2007r na budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Nowych   Kucicach,

         przetarg w dniu 12 czerwca 2007r na wybór   projektanta dokumentacji na przebudowę drogi Nowe Sarnowo i II część Pomianowa,

         przetarg w dniu 27 czerwca 2007 r   na   przebudowę drogi gminnej w Podmarszczynie,

         zaplanowano przeprowadzenie termoizolacji budynków szkoły w Dzierzążni i Nowych Kucicach   na przełomie czerwca / lipca 2007r,

         zakończenie inwestycji drogowej I części Pomianowa i Wierbicy Pańskiej w terminie do   20 czerwca 2007r.

 

  Poinformował również radnych., że zgodnie z przyjętym   przez Radę Gminy „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dzierzążnia wysłano do   mieszkańców gminy   przypomnienia   o zaopatrzeniu się w pojemniki na wywóz   nieczystości stałych.   / wysłano około 400 zawiadomień/.

           Przeprowadzane są   też oględziny upraw w związku ze stratami spowodowanymi przez przymrozki. Oględziny   szkód dokonuje   powołana do tego celu komisja.

  Do Urzędu Gminy wpłynęło około 25 wniosków.

           Po wypowiedzi Wójta Gminy   nie zgłoszonożadnych wniosków i zapytań.

  Przewodnicząca zamknęła   obrady   VII Sesji Rady Gminy   w Dzierzążni.

 

    Protokołowała :

 

Barbara Wicińska - Misiowiec   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-06-06 14:18:14
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-06 14:18:59
  • Liczba odsłon: 879
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277062]

przewiń do góry