Zobacz podgałęzie
 

Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni


odbytej w dniu 20 maja 2009 roku w sali konferencyjnej


Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani


Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w DzierzążniPorządek obrad


 1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII Sesji Rady Gminy.

 3. Interpelacje i zapytania.

 4. Podjęcie Uchwały Nr 133/XXIV/2009 w sprawie zatwierdzenia ,, Planu Odnowy Miejscowości Nowe Gumino na lata 2009-2017” i ,,Planu Odnowy Miejscowości Stare Gumino na lata 2009-2017”.

 5. Podjęcie Uchwały Nr 134/XXIV/2009 zmieniającej Uchwałę Rady Gminy

  Nr 123/XXI/2009 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

 6. Podjęcie Uchwały Nr 135/XXIV/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

 7. Wolne wnioski i zapytania.

 8. Zamknięcie XXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.Obrady rozpoczęły się o godzinie 13-tej a zakończyły o godzinie 14.30.

Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXIV Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Jolantę Gzylewską, która protokołowała przebieg obrad oraz sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady i osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecni byli wszyscy wg listy obecności załączonej do protokołu.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.


Ad 2

Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołami XXII Sesji Rady Gminy z dnia 24 kwietnia 2009 r., oraz protokołem z nadzwyczajnej XXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 04 maja 2009 r. które w całości odzwierciedlają przebieg odbytych sesji.

Wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołów bez odczytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Protokół z XXII Sesji Rady Gminy oraz Protokół z nadzwyczajnej XXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni zostały przyjęte jednogłośnie bez odczytywania.


Ad 3

Nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań.


Ad 4

W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Wójtowi. Pan Wójt przedstawił radnym projekt Uchwały Nr 133/XXIV/2009 w sprawie zatwierdzenia ,, Planu Odnowy Miejscowości Nowe Gumino na lata 2009-2017” i ,,Planu Odnowy Miejscowości Stare Gumino na lata 2009-2017”. Inwestycja ta ma być finansowana w ramach działania ,, Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Złożono wniosek w sprawie dofinansowania wraz ze wspólnym planem odnowy dla Starego Gumina i Nowego Gumina. Okazało się, że trzeba przygotować dwa odrębne plany dla każdej miejscowości, mimo, że zapisy ogólne są bardzo podobne dla obydwu. W związku z tym, że na złożenie poprawionej wersji jest wyznaczony czas 2 tygodnie niezbędne stało się zwołanie sesji, aby przyjąć projekt uchwały w tej sprawie. Przekazaliśmy środki z nadwyżki budżetowej na realizację tej inwestycji, a po otrzymaniu dotacji zwrócimy je do budżetu gminy. Poinformowano, że kwota dofinansowania będzie niższa, niż początkowo zakładano.

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie placu przy kościele w Nowym Guminie. Do końca sierpnia inwestycja ta powinna być zakończona. W najbliższym czasie odbędzie się też przetarg na wybudowanie świetlicy wiejskiej w Starym Guminie.

Pan Wójt poinformował też, że w przyszłym tygodniu złożymy wniosek o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dalszej części o głos poprosiła Pani radna Alina Braulińska- Korycka i wskazała na nieprawidłową według niej podstawę prawną wskazaną w uchwale Nr 133/XXIV/2009.

Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że uchwały są sprawdzane przez radcę prawnego urzędu i nie powinno być błędu, jednak jeszcze raz będzie to sprawdzone. Jeśli nawet byłby błąd w podstawie prawnej, to zostanie on poprawiony ale treść tej uchwały nie podlega podważeniu, dlatego też uchwałę powinno się przyjąć.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 133/XXIV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia ,, Planu Odnowy Miejscowości Nowe Gumino na lata 2009-2017” i ,,Planu Odnowy Miejscowości Stare Gumino na lata 2009-2017” i poddała pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. 14 radnych zagłosowało za, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała Nr 133/XXIV/2009 została przyjęta 14 głosami i stanowi załącznik do protokołu.


Ad 5

W tym punkcie Pani Przewodnicząca oddała głos sekretarzowi Gminy Panu Adamowi Sobieckiemu. Pan Sekretarz poprosił radnych o przyjęcie Uchwały Nr 134/XXIV/2009 zmieniającej Uchwałę Nr 123/XXI/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Podjętą w marcu uchwałę należy zmienić. Okazało się, że nie powinniśmy zmieniać nazwy Pomianowo- Dzierki, gdyż w przypadku tej miejscowości pomimo że nazewnictwo jest od bardzo dawna nie używane w dokumentacji gminnej, to istnieje obręb geodezyjny, który określa prawa własności, figuruje w Księgach Wieczystych. Dokonanie zmiany nazwy skutkuje zmianą numeracji ewidencyjnej geodezyjnej oraz z kosztami zarówno po stronie gminy jak i mieszkańców. W związku z powyższym nie będzie zmiany nazwy wsi i bezzasadne jest przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami tej miejscowości.

W związku z wyborami do europarlamentu termin przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi, w których niezbędna jest zmiana nazwy przesuwa się o 1 miesiąc tj. do 30 lipca 2009 roku.

Dalej głos zabrała Pani radna Braulińska- Korycka i wskazała na złą podstawę prawną wskazaną w tej uchwale. W związku z tym Pani Przewodnicząca zarządziła przerwę.

Po przerwie Pani Przewodnicząca przyznała, że pomylono podstawę prawną w uchwale. Podziękowała radnej Braulińskiej- Koryckiej za zwrócenie uwagi na błąd a radnym za wyrozumiałość i zapewniła o naniesieniu poprawki.

Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 134/XXIV/2009 zmieniającą Uchwałę Rady Gminy Nr 123/XXI/2009 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 134/XXIV/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 6

W tym punkcie Pani Przewodnicząca przekazała głos Pani Skarbnik Grażynie Zawłockiej, która zapoznała radnych ze zmianami w budżecie na 2009 rok.

W propozycjach zmian do uchwały budżetowej proponuje się przyjąć następujące zmiany:

 1. W dochodach wprowadza się środki w kwocie 269 389,00 zł pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone gminie związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego dla rolników. Dotację wprowadzono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wypłata podatku dla rolników stanowi kwotę 264 107,00 zł, natomiast pozostałe środki to koszty obsługi, które stanowią 2 % całości podatku.

 2. W tym dziale wprowadzono również środki uzyskane z wpłat od mieszkańców dwóch bloków w Nowych Kucicach z przeznaczeniem na budowę hybrydowych oczyszczalni ścieków przy ich blokach w wysokości 20 000,00 zł.

 1. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przesunięć między paragrafami- wyodrębnienie w budżecie zasiłków celowych ( pomocy materialnej – losowej ).

  Budżet po zmianach wynosi: po stronie dochodów 13 160 123,00 zł natomiast po stronie wydatków 824 552,00 zł. Różnica między dochodami i wydatkami to 824 552,00 zł wynika z wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych do wydatków budżetu gminy.

  W dalszej części Pan Wójt poinformował radnych o wpływie wpłat od mieszkańców wspólnot mieszkaniowych z Nowych Kucic w wysokości 20 000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Szacunkowe koszty tej inwestycji wyniosą 200 000,00 zł z czego mieszkańcy pokryją ze swoich środków 10% inwestycji.

Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 135/XXIV/2009 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 135/XXIV/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 7

W tym miejscu o głos poprosiła Pani radna Alina Braulińska- Korycka. Zapytała, czy nadano już bieg w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie przekształcenia SG ZOZ w Dzierzążni w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Poinformowała też, że dietę z posiedzenia sesji nadzwyczajnej przekaże na konto chorego dziecka z Chrościna. Jeśli inni radni wyrazili by wolę przekazania swoich diet na ten sam cel udostępni im konto do wpłaty.

Pani Skarbnik poprosiła, aby osoby które chcą przeznaczyć swoją dietę dla dziecka złożyli podpisy na liście wypłat i napisali oświadczenie o przekazaniu pieniędzy na ten cel.

W dalszej części głos zabrał Pan Wójt Mirosław Opolski. Poinformował radnych, że do końca czerwca powinniśmy podjąć uchwałę o utworzeniu bądź nie funduszu sołeckiego, jednak namawia on sołtysów, aby wstrzymać się z utworzeniem tego funduszu. Na spotkaniu w Przyborowicach  z Panem Jarosławem Kalinowskim Pan poseł namawiał sołtysów, aby nie rozdrabniać środków gminnych i nie tworzyć funduszy sołeckich.

W niedzielę odbędzie się uroczystość z okazji 85 lecia utworzenia OSP w Wierzbicy Pańskiej na którą zaprasza wszystkich radnych i sołtysów.

Miał odbyć się przetarg na sprzedaż trzech działek na terenie naszej gminy jednak w związku z faktem, że nikt nie złożył wadium przetargi zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

W sprawie przekształcenia SG ZOZ w Dzierzążni w Niepubliczny ZOZ przekazano dokumenty w tej sprawie do nadzoru prawnego Wojewody. Jeśli wrócą z pozytywną opinią będziemy musieli podjąć decyzję. Do końca listopada mamy czas na podjęcie działań. Jeśli uzyskamy informacje od Wojewody niezwłocznie będą one przekazane radnym.

Innych uwag nie zgłoszono, zatem Pani Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.Protokołowała


Jolanta GzylewskaInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-18 13:44:19
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-18 13:44:19
 • Liczba odsłon: 798
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174423]

przewiń do góry