Zobacz podgałęzie

Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 15 marca 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 a zakończyły o godzinie 14.00. Na stan 15 radnych, obecni byli wszyscy radni według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady XXVI Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską, Sekretarza Gminy - Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec,kierowników jednostek organizacyjnych w osobach: Panią Reginę Sobczeńską - Kierownika GOPS, Panią Ewę Sieklucka - Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni, Panią Bożenę Nowakowską- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, Pana Franciszka Goszczyńskiego - Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni pełniącego jednocześnie funkcję radnego powiatu oraz Sołtysów biorących udział w obradach.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z poprzedniej XXV Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2005 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Następnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcia go bez odczytywania.

Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali obrad. Protokół z XXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Drugim wnioskiem jaki zgłosiła Przewodnicząca Rady było rozszerzenie porządku obrad, który radni otrzymali w zawiadomieniach o terminie XXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni wraz z materiałami o punkt ”Przyjęcie plany pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok”.

Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg.
 5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy
 6. na 2006 rok

 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni
 8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.

Następnie Przewodnicząca przystąpiła do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

Ad pkt 3 W tym punkcie Przewodnicząca oddał głos Wójtowi Gminy, który przedstawił radnym realizacje zadań za okres od 28 grudnia 2005 roku do 15 marca 2006 roku.

Powyższa informacja dotyczyła:

 1. Zwalczania skutków zimy ( wydatkowano więcej środków finansowych na walkę z doprowadzeniem do możliwości korzystania przez mieszkańców z dróg gminnych. Generalnie wszystkie drogi zostały odśnieżone i były przejezdne,
 2. Inwestycji drogowych:
 3. - złożono do Urzędu Marszałkowskiego dwa wnioski o dofinansowanie budowy dróg gminnych.

  Pierwszy dotyczył budowy drogi Cumino-Skarszyn, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 250 000zł, drugi na dofinansowanie drogi Starczewo Pobodze i Kucice.

  - planuje się również modernizację drogi powiatowej Wierzbica Pańska-Pomianowo o dł. 1 km przy współdziałaniu gminy z Zarządem Powiatu.

 4. Przetargi odbyte i planowane:
  • 20 lutego 2006 roku odbył się przetarg na przebudowę drogi Starczewo Pobodze. Koniec realizacji inwestycji powinien nastąpić do końca maja 2006 roku,
  • ogłoszono również następujące przetargi:

   – profilowanie dróg gminnych - w dniu 20 marca 2006 roku,

   - budowę drogi Cumino-Skarszyn – w dniu 23 marca 2006 roku,

   - budowę drogi w Podmarszczynie – w dniu 07 kwietnia 2006 roku,

   - budowę drogi w Kucicach – w dniu 27 kwietnia 2006 roku.

  • Stypendia dla uczniów:

    • zostały wypłacone stypendia dla uczniów z tytułu osiągnięć w nauczaniu. Otrzymali je uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią i zostali wytypowani przez dyrektora szkoły,
    • nie zostały natomiast wypłacone stypendia dla uczniów o charakterze pomocy socjalnej. Do chwili obecnej nie wpłynęły środki finansowe na sfinansowanie tej pomocy

   Ad pkt 4 Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg, Przewodnicząca oddała głos Wójtowi Gminy.

   Wójt wyjaśnił, ze powyższe zadanie będzie realizował Zarząd Powiatu. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 196 000zł. Powiat posiada środki w wysokości 120 000zł; aby móc ogłosić przetarg na budowę chodnika w miejscowości Nowe Kucice, Powiat musi posiadać pełną kwotę. Brakującą kwotę 76 000zł powinna uzupełnić gmina. Kwota ta powinna być zagwarantowana w odrębnej uchwale i zabezpieczona w budżecie gminy na 2006 rok na powyższą inwestycję.

   Droga powiatowa przechodząca przez Nowe Kucice nie spełnia wymogów unijnych i będzie dostosowana do obowiązujących parametrów. Jeżeli koszt budowy chodnika będzie niższy, część dotacji celowej zostanie zwrócona gminie.

   Po wyjaśnieniach Wójta, radni nie wnieśli do projektu uchwały żadnych zmian.

   Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

   15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 150/XXVI/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg przyjęto jednogłośnie.

   Stanowi ona załącznik do protokołu.

   Ad pkt 5 Zanim radni przystąpili do podjęcia Uchwały Nr 151/XXVI/2006 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok, Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską.

   W pierwszej kolejności omówiła załącznik Nr 1, który obrazuje zwiększenie dochodów w dziale 600 rozdz. 60016 § 6339 tj. wprowadzenia dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2006 roku na budowę drogi Cumino-Skarszyn w wysokości 32 411zł oraz 26 000zł na budowę chodnika w Nowych Kucicach. Ogółem zwiększenie dochodów nastąpi o kwotę 58 411zł, a zmniejszenie o kwotę 23 zł dotacji celowej przekazanej na aktualizację numerów PESEL z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

   Ogółem zwiększono dochody o kwotę 58 411zł i zmniejszono o 23zł.

   Załącznik Nr 2 to zwiększenie i zmniejszenie wydatków w dziale 600 Transport w rozdz. 60016 § 6050 na wydatki inwestycyjne dotyczące budowy drogi w Cuminie - 32 411zł , a 26 000zł na budowę chodnika w Nowych Kucicach.

   W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększenie i zmniejszenie wydatków o kwotę 2000zł, zmniejszenie w § 4220 zakup materiałów i wyposażenia i zwiększenie wydatków na składki i ubezpieczenia społeczne.

   Ogółem zwiększono wydatki o kwotę 61 361zł a zmniejszono wydatki o kwotę 2 970zł.

   Załącznik Nr 5 dotyczył wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2006 roku. Załącznik ten przedstawia kwoty zabezpieczone w budżecie gminy na wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych po zmianach wydatków inwestycyjnych o kwotę 58 411zł. Kwoty zabezpieczonej w budżecie gminy na inwestycje gminne wynosiła 766 000zł, a po wprowadzeniu zmian do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 58 411zł wynosić będzie 824 411zł.

   Po wyjaśnieniach pani Skarbnik radni nie wnieśli do projektu uchwały żadnych zmian.

   Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

   15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 151/XXVI/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok przyjęto jednogłośnie.

   Stanowi ona załącznik do protokołu.

   Ad pkt 6 Uchwała Nr 152/XXVI/2005 dotyczyła wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni. Przewodnicząca oddał głos Kierownikowi GOPS – Pani Reginie Sobczeńskiej.

   Kierownik wyjaśniła, że konieczność wprowadzenia tych zmian podyktowana jest dostosowaniem Statutu do obowiązujących przepisów z zakresu administracji rządowej, zleconych do wykonania na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

   Druga zmiana, która należy dokonać w Statucie została wskazana w zaleceniach pokontrolnych RIO w Warszawie, które zalecają stosowanie przepisów i zasad ustawy o rachunkowości w zakresie wprowadzania przez kierowników jednostek organizacyjnych oddzielnej obsługi finansowo-księgowej swojej jednostki.

   Radni do złożonych wyjaśnień przez Panią Reginę Sobczeńską nie wnieśli żadnych uwag.

   Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

   15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 152/XXVI/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni przyjęto jednogłośnie.

   Stanowi ona załącznik do protokołu.

   Ad pkt 7 W tym punkcie Przewodnicząca oddała głos Pani Reginie Sobczeńskiej – Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

   Pani Regina Sobczeńska nadmieniła, że powyższy program opracowywany jest corocznie na podstawie wytycznych do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zawiera zadania własne gminy oraz określa cele programu na 2006 rok. Nadmieniła, że w ostatnim rozdziale został przybliżony profil Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jej możliwości w realizacji powierzonych zadań.

   W harmonogramie stanowiącym załącznik do Programu, jednym z punktów jest punkt mówiący o sfinansowaniu letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych. W tym roku zwiększono środki finansowe na powyższe zadania, co do możliwości skorzystania z tej formy pomocy wypoczynku większej ilości dzieci.

   Przewidziano 25 000zł na sfinansowanie 30 osobowej grupy młodzieży uczestniczącej w letnim wypoczynku.

   Środki finansowe na realizację zadań Gminnego Programu są uzyskiwane z opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych. Środki te mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności związanej z profilaktyką i zwalczaniem uzależnień alkoholowych.

   Powyższy program szczegółowo było omawiany na posiedzeniach komisji rady w dniu 01 marca 2006 roku nadmieniła przewodnicząca, zwracając się do radnych o zadawanie pytań związanych z zapisami w programie.

   Radni do złożonych wyjaśnień do projektów uchwał przez Panią Reginę Sobczeńską nie wnieśli żadnych uwag.

   Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

   15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 153/XXVI/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok przyjęto jednogłośnie.

   Stanowi ona załącznik do protokołu.

   Ad pkt 8 Projekt Uchwały Nr 154/XXVI/2005 Rady Gminy w Dzierzążni został opracowany w związku z ustaniem nowego Regulaminu dostarczania wody obowiązujący na terenie Gminy Dzierzążnia. Przewodnicząca udzieliła głosu Wójtowi Gminy.

   Wójt wyjaśnił, że jest on dostosowany do aktualnych przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z póź.zm) wprowadzająca zmiany w zakresie zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, które powinny tworzyć odpowiednie warunki prawidłowego i ciągłego dostarczania odpowiedniej jakości wody.

   Rada Gminy po dokonaniu analizy projektu regulaminu opracowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowe uchwala regulamin dostarczania wody, który powinien określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowego oraz odbiorców wody.

   Radni do złożonych wyjaśnień przez Wójta nie wnieśli żadnych uwag.

   Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

   15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 154/XXVI/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia Regulaminu dostarczania wody przyjęto jednogłośnie.

   Stanowi ona załącznik do protokołu.

   Ad pkt 9 Kolejna uchwalą podjętą przez Radę Gminy była uchwała w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu ZOZ w Dzierzążni.

   Kierownik SG ZOZ w Dzierzążni - Pani Ewa Sieklucka poinformowała Radę, że należy opracować nowy Statut zakładu i dostosować go do obowiązujących i aktualnych przepisów.

   Poprzedni uchwalony Statut w 1999 roku posiada nieaktualne dane, należy go dostosować do wymagań Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego oraz poszerzyć o załączniki do Statutu zawierające opracowane przez kierownika SG ZOZ Regulaminy Ośrodków Zdrowia w Dzierzążni i w Nowych Kucicach, które wchodzą w skład SG ZOZ w Dzierzążni.

   W dniu 6 marca 2006 roku na posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni opracowany statut został uchwalony i przyjęty Uchwałą Nr 1/2006 Rady Społecznej SG ZOZ w Dzierzążni.

   Kierownik również nadmieniła, ze zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego opracowano Program dostosowania zakładu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku (Dz.U. Nr 116, poz. 985), który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku.

   Program ten zawiera wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 250, poz. 2115 z 2005 roku)

   Radni do złożonych wyjaśnień przez Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni nie wnieśli żadnych uwag.

   Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

   15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 155/XXVI/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni przyjęto jednogłośnie.

   Stanowi ona załącznik do protokołu

   Ad pkt 10 W tym punkcie Przewodnicząca Rady porosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Panią Wiesławę Jankowską i przedstawienie opracowanego „Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok”.

   Przewodnicząca komisji poinformowała, ze plan pracy komisji został opracowany na posiedzeniu całego składu komisji w dniu 16 lutego 2006 roku i jednogłośnie przegłosowany.

   Plan pracy zawiera terminy posiedzeń komisji, tematykę posiedzenia i osoby odpowiedzialne za przedłożenie i przygotowanie materiałów na poszczególne posiedzenia.

   Po przedstawieniu tematyki posiedzeń w poszczególnych terminach, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem przedstawionego „Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok”.

   Głosowało 15 radnych. ”Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok” został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

   Ad pkt 11 W tym punkcie Przewodnicząca rady przypomniała radnym o terminie i prawidłowości wypełniania oświadczeń majątkowych. Termin ostateczny złożenia oświadczeń upływa w dniu 30 kwietnia 2006 roku. Oświadczenia majątkowe powinny być wypełnione zgodnie z instrukcją załączoną do każdego druku oświadczenia.

   Wójt Gminy zabierając głos poinformował radnych, że jest po wstępnym zaakceptowaniu propozycji przebudowy drogi powiatowej Wierzbica Pańska-Pomianowo. Głównym wykonawcą tego zadania inwestycyjnego będzie Zarząd Powiatu przy współfinansowaniu gminy.

   Możliwość wykonania tego przedsięwzięcia może nastąpić wówczas, kiedy gmina będzie mogła przekazać część środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na 2006 rok.

   Zaapelował do radnych o akceptację powyższej propozycji, by móc rozpocząć prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej jeszcze przed przyjęciem tego zadania odrębna uchwałą na następnej Sesji Rady Gminy.

   Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wstępną akceptacją opracowania dokumentacji technicznej na powyższą inwestycję.

   Głosowało 15 radnych. Propozycje zgłoszone przez Wójta w sprawie akceptacji opracowania dokumentacji technicznej na drogę Wierzbica Pańska-Pomianowo została przez Radę przyjęta jednogłośnie.

   W dalszej wypowiedzi Wójt zapoznał wszystkich z pismem Starostwa Powiatowego Płońsku dotyczącego nieodpłatnego szkolenia rolników dotyczącego prawidłowości wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie z uwagi na pojawienie się nowych załączników do wniosków.

   Zaapelował do Sołtysów biorących udział w dzisiejszych obradach do przekazania informacji swoim mieszkańcom.

   Przekazał również ostrzeżenie Nadleśnictwa w Płońsku o możliwości zagrożenia w przypadku wystąpienia ptasiej grypy i zastosowaniu w tym przypadku odpowiednich kroków.

   Powyższa ulotkę przekazano wszystkim Sołtysom z terenu Gminy Dzierzążnia.

   Innych pytań i wniosków nie zgłoszono.

   Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

    

   Protokółowała

   Barbara Wicińska-Misiowiec

  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-04-13 15:27:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-13 15:27:21
  • Liczba odsłon: 1111
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 2277003]

  przewiń do góry