Zobacz podgałęzie

Protokół z XXX sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 10 września  2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.                 Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy.

2.                 Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy..

3.                 Interpelacje i zapytania.

4.                 Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.                 Przedstawienie i omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2014 roku.

6.                 Podjęcie Uchwały Nr 218/XXX/2014 w sprawie przejęcia na własność w drodze  umowy darowizny nieruchomości gruntowe w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice”.

7.                 Podjęcie Uchwały Nr 219/XXX/2014 w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w związku z planowaną inwestycja pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice”.

8.                 Podjęcie Uchwały Nr 220/XXX/2014 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9.                 Podjęcie Uchwały Nr 221/XXX/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

10.             Wolne wnioski i zapytania.

11.             Zamknięcie obrad XXX  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 1

Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 a zakończyły o godzinie 15.00.

        Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXX Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Panią Skarbnik Grażynę Zawłocką, Pana Sekretarza Adama Sobieckiego, Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską, dyrektorów szkół gminnych, Panią Małgorzatę Najechalską- prezesa zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania- Przyjazne Mazowsze, Pana Witolda Pająka- dyrektora MODR Poświętne, sołtysów oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecni byli wszyscy według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

 

   Ad pkt 2

                      Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem

z XXIX Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji

  i zapytała czy radni nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem  o przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  15 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXIX  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

        Ad pkt 3

                      W tym punkcie zabrała głos zabrała Pani Małgorzata Najechalska- prezes zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania- Przyjazne Mazowsze. Przedstawiła

w skrócie sposób działania LGD- Przyjazne Mazowsze  w czasie istnienia grupy, tj. przez

7 lat. Omówiła, na jakie inwestycje Gmina Dzierzążnia i jej mieszkańcy pozyskali środki w ramach tej instytucji. Zachęcała mieszkańców do dalszej współpracy z LGD

w kolejnych latach.

          Pan Wójt podziękował Pani prezes za współpracę i zapewnił że w dalszym ciągu nasza gmina będzie współpracowała z LGD- Przyjazne Mazowsze.

          Następnie głos zabrał Pan Witold Pająk- dyrektor MODR Poświętne. Poinformował, że od 1 września na teren Gminy Dzierzążnia został zatrudniony doradca. W środy i piątki rolnicy będą mogli korzystać z jego pomocy w budynku Urzędu Gminy w Dzierzążni. Będą też organizowane szkolenia dla rolników dotyczące sposobu wypełniania wniosków w ramach PROW.  Pan dyrektor zaprosił wszystkich do Poświętnego na Dni buraka

i kukurydzy.

 

          Ad pkt 4

          W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację w sprawie realizacji zadań Gminy w okresie międzysesyjnym tj.  tj. od  18 czerwca 2014 roku do 10 września 2014 roku.

Pan Wójt poinformował, że na bieżąco są realizowane zadania administracyjne Gminy.

      Zakończono budowę 3 odcinków dróg asfaltowych w Nowym Guminie długości  300mb i 963 mb oraz w Kadłubowie długości 1050 mb. Inwestycja została rozliczona pod względem finansowym.

      W dniu 24 lipca br został przeprowadzony przetarg na wykonanie 8 odcinka drogi gminnej w Kucicach długości 750 mb. Przetarg wygrała firma WAPNOPOL za kwotę 293 000 zł brutto. Inwestycja zostanie zgodnie z umową wykonana do 30 września br.

      Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na drogę

w Nowych Kucicach długości 1500 mb.

     Na dzień 11 września br został ogłoszony przetarg na sprzedaż gminnych działek zabudowanych i niezabudowanych. Wpłacono 3 wadia na działki w miejscowości Nowe Kucice.

      Nadal prowadzony jest remont świetlic wiejskich objętych programem realizowanym

w ramach Lokalnej Grupy Działania – Poświętne. Do zakończenia pozostały prace

 w świetlicy w Dzierzążni.

       W okresie wakacji został przeprowadzony remont części parterowej Szkoły Podstawowej w Dzierzążni. Przygotowano sale dla oddziałów przedszkolnych w obydwu szkołach: Szkoła Podstawowa Nowe Kucice i Zespół Szkół w Dzierzążni. Ostateczne rozliczenie uruchomienia projektu dla klas przedszkolnych upływa z końcem bieżącego roku a zakończenie prac z tym projektem związanych nastąpi na przełomie września

 i października br.

     Został opracowany do konsultacji społecznej projekt Strategii Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2014-2020.

      Przygotowano decyzje (314 sztuk)  na zwrot podatku akcyzowego. Łączna kwota zwrotu 192 383 zł.

 

Ad pkt 5

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił i omówił informację o przebiegu wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację

 o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2014 roku.

      Budżet Gminy Dzierzążnia na rok 2014 przyjęty Uchwałą Rady Gminy

Nr 179/XXII/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku po stronie dochodów wynosił 10 855 751zł i po stronie wydatków 10 855 751 zł. Na etapie uchwały budżetowej był zrównoważony. Przypadająca do spłaty w 2014 roku kwota kredytów wynosi 553 708 zł została pokryta przychodami pochodzącymi  z zaciągniętego kredytu w kwocie 553 708 zł.

W trakcie realizacji budżetu gminy w I półroczu 2014 roku dokonano  niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych. Korekty te spowodowane były zmianą wysokości subwencji oświatowej, kwoty dotacji celowych, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dochodów własnych.

Po dokonaniu niezbędnych zmian na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień

 30 czerwca 2014 roku budżet po stronie dochodów ukształtował się na poziomie 11 764 275 zł w tym na majątkowe 1 490 167 zł i bieżące 10 274 108 zł, a po stronie wydatków  12 839 275zł.

       W stosunku do pierwotnego po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 908 524 zł a po stronie wydatków uległ zwiększeniu  o 1 983 524 zł. Różnica w planie dochodów

i wydatków wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 075 000 zł.

     Za okres I półrocza 2014 roku dochody na wspomniany plan 11 764 275zł zrealizowano w kwocie 7 091 174 zł co stanowi 60,28% budżetu. W stosunku do analogicznego okresu roku 2013 jest wzrost o 1 388 158 zł.

      W rozbiciu na poszczególne składniki dochodów realizacja ich przedstawia się następująco:

- na ogólny plan subwencji 5 129 214 zł wykonano w kwocie 2 912 734 zł                          tj. 56,79% w tym subwencja oświatowa 1 856 656 zł co stanowi 26,18% ogółu wykonanych dochodów,

- subwencja ogólna + równoważąca dla gmin w kwocie 1 056 078 zł co stanowi 14,89% ogółu wykonanych dochodów.

  Łącznie wykonano 41,07% ogółu dochodów.

  Dotacje na plan 3 213 513 zł zrealizowano w kwocie 2 456 190 zł co stanowi  76,43% planu dotacji i 34,64% ogółu dochodów.

Dochody własne na 3 421 548 zł zrealizowano w kwocie 1 722 250 zł co stanowi 50,34% planu dochodów własnych i 24,29% ogółu dochodów.

W okresie sprawozdawczym na wspomniany plan 12 839 275zł zostały wykonane w kwocie 6 425 674 zł co stanowi 50,05% budżetu, w tym wydatki bieżące 4 119 126 zł

 i majątkowe 1 366 561 zł,  obsługa długu 45 233zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w 41% natomiast majątkowe 48,79%.

Należy zauważyć, że w roku  bieżącym jest wysokie wykonanie wydatków majątkowych, a  to za sprawą realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową dróg asfaltowych.

W I półroczu wykonaliśmy 4 odcinki tych dróg: w Błominie- Gumowskim , Sarnowie Góry , Wilamowicach , Dzierzążni Nowej o łącznej długości ponad 3300 mb. Do chwili obecnej wykonaliśmy kolejne 3 odcinki dróg w Guminie (dwa odcinki) i w Kadłubowie

o łącznej długości ponad 2300 mb i w budowie jest ostatni odcinek    w Kucicach długość 750 mb.

      Prowadzimy realizację w ramach PROW tj. remont wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w Kadłubowie , Wierzbicy Pańskiej i Dzierzążni oraz w ramach przygotowania szkół do przyjęcia oddziałów przedszkolnych w Dzierzążni  i w Nowych Kucicach.

Aktualnie przygotowujemy dokumentację projektowo kosztorysową na następne odcinki dróg Nowe Kucice – Gumino.

Wszystkie wydatki inwestycyjne i bieżące są pod kontrolą.

Dochody jak i wydatki w poszczególnych działach na stan realizacji budżetu w odniesieniu do całego okresu sprawozdawczego 2014 są pod kontrolą i nie ma zagrożenia realizacji budżetu.

     Na dzień 30 czerwca 2014 roku i do chwili obecnej Gmina zachowuje płynność finansową. Środki pieniężne zgromadzona na lokatach terminowych w Banku Spółdzielczym w Płońsku Oddział w Dzierzążni w pełni zabezpieczają funkcjonowanie Gminy.

Stan zobowiązań według tytułów dłużniczych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2 375 394 zł co stanowi 20,19% ogółem planu dochodów .

Gmina aktualnie posiada 5 kredytów:

- 1 275 000 zł zaciągnięty w 2009 roku na budowę 100 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków,  aktualnie pozostało do spłaty w 2014 roku 127 500 zł,

- 400 000 zł na przebudowę drogi gminnej w Gumowie zaciągnięty w 2010 roku pozostało w 2014 roku do spłaty 50 000 zł,

- 1 500 000 zł na budowę 118 przydomowych oczyszczalni ścieków zaciągnięty

 w 2014 roku. Kredyt  zaciągnięty na okres 10 lat roczne opłaty w kwocie

150 000 zł .  W 2014 roku pozostało do spłaty 75 000 zł.

- 243 540 zł na zakup autobusu szkolnego  zaciągnięty w 2013 roku na okres  5 lat przy rocznej opłacie 48 708 zł,  w 2014 roku pozostało do spłaty 24 354 zł.

- 553 708 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt z roku bieżącego do spłaty w 2015 roku .  Na 2015 rok pozostanie 2 100 000 zł .

Zgodnie z art 243 ustawy o finansach publicznych relacja łącznej kwoty przypadająca w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi

w danym roku odsetkami od kredytów do planowanych dochodów budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Sytuacja finansowa Gminy  była i jest stabilna – wskaźniki finansowe wykonania dochodów i wydatków należy ocenić  jako poprawne, a realizacja ich przebiegała prawidłowo i planowo. Nie jest naruszona rezerwa finansowa.

Pytań do przedstawionej przez Wójta informacji radni nie zgłosili.

   Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę nr Ci.256.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 września 2014 r. wyrażającą opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Dzierzążnia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014 r.

 

Ad pkt 6, 7

 

         W tym punkcie Pan Wójt przedstawił dwie uchwały: Uchwałę Nr 218/XXX/2014

w sprawie przejęcia na własność w drodze  umowy darowizny nieruchomości gruntowe

w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice” oraz  Uchwałę Nr 219/XXX/2014 w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w związku z planowaną inwestycja pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice”.

         W celu uregulowania własności gruntów pod  inwestycję zachodzi konieczność   przejęcia na własność  w drodze umowy darowizny  na rzecz Gminy Dzierzążnia wydzielonych  nieruchomości gruntowych położonych we wsi Nowe Kucice oraz

  konieczność  zamiany   na rzecz Gminy Dzierzążnia wydzielonych  nieruchomości gruntowych położonych we wsi Nowe Kucice.

Pytań do uchwał nie zgłoszono.

        Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 218/XXX/2014 w sprawie przejęcia na własność w drodze  umowy darowizny nieruchomości gruntowe w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice”.

               Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

        Następnie Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 219/XXX/2014 w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia

 w związku z planowaną inwestycja pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej

w miejscowości Nowe Kucice”.

          Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8, 9

            W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła 2 uchwały: Uchwałę Nr 220/XXX/2014

w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz  Uchwałę Nr 221/XXX/2014

w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

   W dochodach dokonano następujących zmian.

      Wprowadzono dotację celową w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pod nazwą ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłubowo”.

        Wprowadzono dotację celową w wysokości 203 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych. Wprowadzono dotacje celową w wysokości 2975 zł na zakup podręczników dla dzieci oraz 1% kosztów obsługi dla gminy w wysokości 29,75 zł.

           Środki pochodzące z POKL na realizację programu ,, Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”, który realizowany jest przez obie szkoły gminne- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1400 zł, zmniejszono natomiast dochody majątkowe o kwotę 14 000 zł, które przeznaczono na wydatki. Wprowadzono dotację w wysokości 9100 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną zgodnie z decyzją MUW Warszawa.

Plan dochodów po zmianach wynosi 11 825 639,25 zł.

W wydatkach:

W wyniku zakończonego przetargu dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych na przebudowę dróg gminnych:

        Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice- zmniejszono o kwotę 50 000 zł- po zmianach 348 000 zł.

                   Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłubowo- otrzymaną dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 40 000 zł wporwadzono na wymienioną drogę zmniejszając o tę samą kwotę wkład własny inwestycji. Plan inwestycji nie uległ zmianie i wynosi 384 600 zł.

                   Przebudowa drogi gminnej ok. 1100 mb. w miejscowości Nowe Kucice- zwiększono o kwotę 10 000 zł celem wykonania dokumentacji projektowej. Inwestycja po zmianie wynosi 40 000 zł.

       W wydatkach bieżących zwiększono na pozycji zakup usług, z przeznaczeniem na żwirowanie dróg, zwiększono środki na zakup energii.

   W dziale Administracja publiczna dokonano zwiększenia o kwotę 31 255,30 zł. Zwiększono środki na pozycji wynagrodzenie dla sołtysów, PFRON oraz zakup materiałów, o 2000 zł zwiększono środki na promocję jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono wynagrodzenia i składki ZUS dla pracowników interwencyjnych o kwotę 10 000 zł, zwiększono środki dla OSP z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich.

       W dziale Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia o kwotę 1 269,70 zł: zwiększono środki na zakup materiałów do remontu szkół w wysokości 5 000 zł, dokonano zmian w projekcie z POKL- między paragrafami bieżącymi a majątkowymi- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1400 zł, zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 14 000 zł. Z uwagi na zmniejszone wydatki majątkowe wprowadzono środki własne w wysokości 3 947,70 zł. Ponadto zabezpieczono kwotę 2000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli w Płońsku. Zwiększono o 800 zł podróże służbowe nauczycieli w dziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

      W dziale Ochrona zdrowia zmniejszono dotację dla stowarzyszenia, zwiększono na pozycji zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dofinansowanie spektakli o tematyce przeciwalkoholowej organizowanych w szkołach.

        W pomocy społecznej dokonano przesunięć między paragrafami.

    Zwiększono o kwotę 2000 zł wydatków na oświetlenie ulic, dróg i placów, w pozostałej działalności zwiększono środki z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu świetlicy w Wierzbicy Pańskiej.

Wydatki po zmianach wynoszą 12 900 639,25 zł.

Pytań do omówionych projektów uchwał nie zgłoszono.

        Pytań do przedstawionych uchwał nie zgłoszono.

Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 220/XXX/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami.

           Następnie Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 221/XXX/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej. 

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami.

 

  Ad pkt 10

                  Następnie głos zabrał Pan Sekretarz Gminy Adam Sobiecki i przypomniał

  o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych do 21 września za rok 2014.

           Pani radna Braulińska podziękowała za ośmioletnią współpracę radnym

i sołtysom.

    Pan Wójt poinformował, że w dniach 16- 22 września przeprowadzane będzie nagazowanie sieci gazociągowej, w związku z czym może być głośno.

Na koniec Pan Wójt zaprosił wszystkich zgromadzonych na dożynki gminno- parafialne do

Skołatowa w dniu 21 września.

Ad pkt 11

Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy   podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady XXX sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

    Protokołowała   

 

Jolanta Gzylewska

           

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-12 11:49:47
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-12 11:49:47
  • Liczba odsłon: 861
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267128]

przewiń do góry