Zarządzenia Wójta Gminy 2020 rok  
 

 1. ZARZĄDZENIE Nr 1/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-  zarzadzenie_1_2020.pdf
 2. ZARZĄDZENIE Nr 2/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020r. oraz ustalenia regulaminu określającego tryb i zasady przyznawania dopłat do różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia-  zarzadzenie_2_2020.pdf
 3. ZARZĄDZENIE Nr 3/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie: upoważnienia Skarbnika Gminy Dzierzążnia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy-  zarzadzenie_3_2020.pdf
 4. ZARZĄDZENIE Nr 4/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 30 stycznia   2020 roku w sprawie: regulaminu wynajmu świetlic wiejskich i innych lokali stanowiących własność Gminy Dzierzążnia-  zarzadzenie_4_2020.pdf
 5. ZARZĄDZENIE Nr 5/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie: ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2018 rok, do odliczenia podatku VAT za 2020 rok, a także określenia prewspółczynnika VAT na 2020 rok dla Urzędu Gminy Dzierzążnia-  zarzadzenie_5_2020.pdf
 6. ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 21.02.2020 roku w sprawie: przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni za 2019 rok-  zarzadzenie_6_2020.pdf
 7. ZARZĄDZENIE NR 6A/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 02.03.2020 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dzierzążni  /pliki/ugdzierzaznia/zarzadzenie_6a_regulami_organizacyjny_2020.pdf ,    /pliki/ugdzierzaznia/zalacznik_6a_zalacznik_struktura.pdf
 8. ZARZĄDZENIE Nr 7/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni oraz określenia regulaminu konkursu- zarzadzenie_7_2020.pdf
 9. ZARZĄDZENIE Nr 8/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia- doc.
 10. ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki)rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy w Dzierzążni oraz jednostkach obsługiwanych /pliki/ugdzierzaznia/zarzadzenie_9_2020.pdf
 11. ZARZĄDZENIE Nr 10/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą-  zarzadzenie_10_2020.pdf
 12. ZARZĄDZENIE Nr 11/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze-  zarzadzenie_11_2020...pdf
 13. ZARZĄDZENIE Nr 12/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Informatycznego oraz ustanowienia Koordynatora Gminnego ds. Informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku-  zarzadzenie_12_2020.pdf
 14. ZARZĄDZENIE Nr 13/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - zarzadzenie_13_2020.pdf
 15. ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej ( art. 265 pkt 2ufp )- zarzadzenie_14_2020.zip
 16. ZARZĄDZENIE Nr 15/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020-  zarzadzenie_15_2020.pdf
 17. ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 WÓJTA GMINY W DZIERZĄŻNI z dnia 15 kwietnia 2020 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 -  zarzadzenie_16_2020.pdf
 18. ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 WÓJTA GMINY W DZIERZĄŻNI z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Dzierzążni 
 19. ZARZĄDZENIE Nr 18/2020 WÓJTA GMINY W DZIERZĄŻNI z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie: powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni –  zarzadzenie_18_2020.pdf      załącznik   umowa_organizacyjno_finansowa_gbp.pdf
 20. ZARZĄDZENIE Nr 19/2020 WÓJTA GMINY W DZIERZĄŻNI z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020 –  zarzadzenie_19_2020.pdf
 21. ZARZĄDZENIE Nr 20/2020 WÓJTA GMINY W DZIERZĄŻNI z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni i udzielenia pełnomocnictwa-  zarzadzenie_20_2020.pdf .
 22. ZARZĄDZENIE Nr 21/2020 WÓJTA GMINY W DZIERZĄŻNI z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie: upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy-  zarzadzenie_21_2020.pdf
 23. ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie: upoważnienia pełniącą obowiązki Kierownika Gminnego   Ośrodka Pomocy Społecznej   w Dzierzążni Pani Katarzyny Włodarskiej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydawania w tych sprawach decyzji-  zarzadzenie_22_2020.pdf
 24. ZARZĄDZENIE Nr 23/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie: upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego-  zarzadzenie_23_2020.pdf
 25. ZARZĄDZENIE Nr 24/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie: wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego-  zarzadzenie_24_2020.pdf
 26. ZARZĄDZENIE Nr 25/2020 WÓJTA GMINY W DZIERZĄŻNI z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie: upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji- zarzadzenie_25_2020.pdf
 27. ZARZĄDZENIE Nr 26/2020 WÓJTA GMINY W DZIERZĄŻNI z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie: upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania, a także wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego- zarzadzenie_26_2020.pdf
 28. ZARZĄDZENIE Nr 27/2020 WÓJTA GMINY W DZIERZĄŻNI z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie: upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej-  zarzadzenie_27_2020.pdf
 29. ZARZĄDZENIE Nr 28/2020 WÓJTA GMINY W DZIERZĄŻNI z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie: upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach - zarzadzenie_28_2020.pdf
 30. ZARZĄDZENIE Nr 29/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji-  zarzadzenie_29_2020.pdf
 31. ZARZĄDZENIE Nr 30/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji- zarzadzenie_30_2020.pdf
 32. ZARZĄDZENIE Nr 31/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie: upoważnienia pełniącego obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny-  zarzadzenie_31_2020.pdf
 33. ZARZĄDZENIE Nr 32/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie: upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny-  zarzadzenie_32_2020.pdf
 34. ZARZĄDZENIE Nr 33/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia „ Dobry Start ”-  zarzadzenie_33_2020.pdf
 35. ZARZĄDZENIE Nr 34/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie: upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych-  zarzadzenie_34_2020.pdf
 36. ZARZĄDZENIE Nr 35/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Socjalnej oraz wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dzierzążnia-    zarzadzenie_35_2020_komisjasocjalna.doc
 37. ZARZĄDZENIE Nr 36/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni-  zarzadzenie_36_2020.pdf
 38. ZARZĄDZENIE Nr 37/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020-  zarzadzenie_37_2020.pdf
 39. ZARZĄDZENIE Nr 38/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie Urzędu Gminy w Dzierzążni oraz druków ścisłego zarachowania-  zarzadzenie_38_2020.pdf
 40. ZARZĄDZENIE Nr 39/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni-  zarzadzenie_39_2020.pdf
 41. ZARZĄDZENIE Nr 40/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do wydania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy-  zarzadzenie_40_2020.pdf
 42. ZARZĄDZENIE Nr 41/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni Pani Katarzyny Włodarskiej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydawania w tych sprawach decyzji-  zarzadzenie_41_2020.pdf
 43. ZARZĄDZENIE NR 42/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego-  zarzadzenie_42_2020.pdf
 44. ZARZĄDZENIE Nr 43/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego- zarzadzenie_43_2020.pdf
 45. ZARZĄDZENIE Nr 44/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji-  zarzadzenie_44_2020.pdf
 46. ZARZĄDZENIE Nr 45/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania, a także wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego-  zarzadzenie_45_2020.pdf
 47. ZARZĄDZENIE Nr 46/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej-  zarzadzenie_46_2020.pdf
 48. ZARZĄDZENIE Nr 47/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach-  zarzadzenie_47_2020.pdf
 49. ZARZĄDZENIE Nr 48/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny-  zarzadzenie_48_2020.pdf
 50. ZARZĄDZENIE Nr 49/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia „Dobry Start”-  zarzadzenie_49_2020.pdf
 51. ZARZĄDZENIE Nr 50/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych-  zarzadzenie_50_2020.pdf
 52. ZARZĄDZENIE Nr 51/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji-  zarzadzenie_51_2020.pdf
 53. ZARZĄDZENIE Nr 52/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji-  zarzadzenie_52_2020.pdf
 54. ZARZĄDZENIE Nr 53/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych-  zarzadzenie_53_2020.pdf
 55. ZARZĄDZENIE Nr 54/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny- zarzadzenie_54_2020.pdf
 56. ZARZĄDZENIE Nr 55/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach-  zarzadzenie_55_2020.pdf
 57. ZARZĄDZENIE Nr 56/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia „Dobry start”-  zarzadzenie_56-2020.pdf
 58. ZARZĄDZENIE Nr 57/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych-  zarzadzenie_57_2020.pdf
 59. ZARZĄDZENIE Nr 58/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej-  zarzadzenie_58_2020.pdf
 60. ZARZĄDZENIE Nr 59/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych-  zarzadzenie_59_2020.pdf
 61. ZARZĄDZENIE Nr 60/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej-  zarzadzenie_60_2020.pdf
 62. ZARZĄDZENIE Nr 61/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: upoważnienia dyrektorów szkół do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich, jak: komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet-  zarzadzenie_61_2020.pdf
 63. ZARZĄDZENIE Nr 62/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia1 czerwca 2020 roku  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownik Klubu Senior+ -  zarzadzenie_62_2020...pdf
 64. ZARZĄDZENIE Nr 63/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Dzierzążni -  zarzadzenie_63_2020.pdf
 65. ZARZĄDZENIE Nr 64/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Dzierzążni  do wykonywania czynności w procesie odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania w wyborach powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku - d zarzadzenie_64-2020.pdf
 66. ZARZĄDZENIE Nr 65/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Dzierzążni do wpisywania danych do wykazu pakietów wyborczych w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych w 2020 roku -  zarzadzenie_65_2020.pdf
 67.   ZARZĄDZENIE Nr 66/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Dzierzążni - zarzadzenie_66_2020.pdf
 68. ZARZĄDZENIE Nr 67/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Informatycznego oraz ustanowienia Koordynatora Gminnego ds Informatyki w wyborach Prezydenckich RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku -  zarzadzenie_67_2020.pdf
 69. ZARZĄDZENIE Nr 68/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku -  zarzadzenie_68_2020.pdf
 70. ZARZĄDZENIE Nr 69/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku -  zarzadzenie_69_2020.pdf
 71. ZARZĄDZENIE Nr 70/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Dzierzążnia -  zarzadzenie_70_2020.pdf
 72. ZARZĄDZENIE Nr 71/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 01 lipca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzierzążni -  zarzadzenie_71_2020.pdf
 73. ZARZĄDZENIE Nr 72/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem autobusów szkolnych -  zarzadzenie_72_2020.pdf
 74. ZARZĄDZENIE Nr 73/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok -  zarzadzenie_73_2020.pdf
 75. ZARZĄDZENIE Nr 74/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia10 sierpnia 2020 roku w sprawie wykorzystania dodatkowego dnia wolnego od pracy -  zarzadzenie_74_2020.pdf
 76. ZARZĄDZENIE Nr 75/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 10 sierpnia  2020 roku w sprawie procedury przeprowadzenia kontroli podatkowej -  zarzadzenie_75_2020.pdf
 77. ZARZĄDZENIE Nr 76 /2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 10 sierpnia  2020 roku w sprawie powołania komisji  do przeprowadzenia kontroli podatkowej u osób fizycznych, prawnych, w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych na terenie Gminy Dzierzążnia -  zarzadzenie_76_2020.pdf
 78. ZARZĄDZENIE Nr 77/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 21 sierpnia  2020 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania  budżetu gminy Dzierzążnia, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury GBP za I półrocze 2020 roku - zarzadzenie_77_2020.pdf,   załącznik  - informacja_z_wykonania_budzetu_gminy_dzierzaznia_za_i_polrocze_2020_roku.docx
 79. ZARZĄDZENIE Nr 78 /2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 21 sierpnia  2020 roku w sprawie oceny ryzyka zawodowego związanego z SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla pracowników Urzędu Gminy w Dzierzążni - zarzadzenie_78_2020.pdf
 80. ZARZĄDZENIE Nr 79 /2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 21 sierpnia  2020 roku w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego strażackiego marki FS Lublin, typ pojazdu  Żuk A15M -  zarzadzenie_79_2020.pdf
 81. ZARZĄDZENIE Nr 80 /2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 21 sierpnia  2020 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy w Dzierzążni -  zarzadzenie_80_2020.pdf
 82. ZARZĄDZENIE Nr 81 /2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji (skontrum) księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dzierzążni
 83. ZARZĄDZENIE Nr 82 /2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej -  zarzadzenie_82_2020.pdf
 84. ZARZĄDZENIE Nr 83 /2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 
 85. ZARZĄDZENIE Nr 84 /2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 28 sierpnia  2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 
85. ZARZĄDZENIE Nr 85/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 08.09.2020 roku w sprawie: powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Dzierzążnia

86. ZARZĄDZENIE Nr 86/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 08.09.2020 roku w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, nadzoru, szczegółowości materiałów informacyjnych wraz z uzasadnieniem

87. ZARZĄDZENIE Nr 87 /2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 08 września 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Dzierzążni -  zarzadzenie_87_2020.pdf

88. ZARZĄDZENIE Nr 88/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 15.10.2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

89. ZARZĄDZENIE Nr 89/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 15.10.2020 w sprawie: aktualizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Dzierzążnia

90. ZARZĄDZENIE Nr 90/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia

91.ZARZĄDZENIE Nr 91/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 23.10.2020 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020

92. ZARZĄDZENIE Nr 92/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 27.10.2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

93. ZARZĄDZENIE Nr 93/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 27.10.2020 roku w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020

94. ZARZĄDZENIE Nr 94/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 30.10.2020 roku w sprawie: powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni

95. ZARZĄDZENIE Nr 95/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 03.11.2020 roku w sprawie: polecenia pracownikom Urzędu Gminy w Dzierzążni oraz kierownikom jednostek administracyjnych , wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania

96. ZARZĄDZENIE Nr 96/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 03.11.2020 roku w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych

97. ZARZĄDZENIE Nr 97/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 13.11.2020 roku w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

98.ZARZĄDZENIE Nr 98/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 13.11.2020 w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

99. ZARZĄDZENIE Nr 99/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 20.11.2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

100. ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 23.11.2020 w sprawie: udzielenia pożyczki dla OSP w Dzierzążni na realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzążnia”

101. ZARZĄDZENIE Nr 101/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 30.11.2020 w sprawie: organizacji pracy w Urzędzie Gminy w Dzierzążni w związku z wprowadzeniem stanu epidemii

102. ZARZĄDZENIE Nr 102/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 01.12.2020 w sprawie: upoważnienia Kierownika GOPS w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń

103. ZARZĄDZENIE Nr 103/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 01.12.2020 w sprawie: upoważnienia pracownika GOPS w Dzierzążni do prowadzenia postępowania w sprawach ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń

104. ZARZĄDZENIE Nr 104/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA  z dnia 10.12.2020 w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

105. ZARZĄDZENIE Nr 105/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 28.12.2020 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020

106. ZARZĄDZENIE Nr 106/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 28.12.2020 w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów, wydatków tych jednostek w 2021 roku

107. ZARZĄDZENIE Nr 107/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 30.12.2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020

108. ZARZĄDZENIE Nr 108/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 30.12.2020 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów, pasywów oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej do jej przeprowadzenia.

109. ZARZĄDZENIE Nr 109/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 31.12.2020 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2020

110. ZARZĄDZENIE Nr 110/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA z dnia 31.12.2020 roku w sprawie: ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodów osobowych służbowych, autobusów szkolnych, pojazdów i sprzętu strażackiego

111. ZARZĄDZENIE Nr 111/2020 WÓJTA GMINY DZIERZĄŻNIA

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:51:12
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-22 09:55:16
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-01-28 09:06:29
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-02-12 14:42:38
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-05-11 13:18:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-05-11 13:18:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-06-07 15:35:50
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
  • Informację wprowadził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data dodania: 2021-06-11 11:38:33
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-08 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 11:38:33
 • Liczba odsłon: 2006
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272388]

przewiń do góry