Zobacz podgałęzie

Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 24 czerwca 2010 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani

Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

  

Porządek obrad

1.      Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 184/XXXV/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

6.      Przedstawienie przez Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni informacji  z funkcjonowania SG ZOZ W Dzierzążni w 2010 roku

7.      Wolne wnioski i zapytania

8.      Zamknięcie XXXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 13-tej a zakończyły o godzinie 15-tej.

 Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXXV Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Pana Grzegorza Matusiaka- wiceprzewodniczącego Rady Gminy,  sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady i osoby zainteresowane problematyką sesji oraz przedstawicielkę prasy.

Na stan 15 radnych obecni byli wszyscy wg listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy.

            Następnie o głos zabrał Pan Wójt i poprosił o rozszerzenie porządku obrad

o podjęcie uchwał:

-                    w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu

za I półrocze danego roku budżetowego oraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

-                    w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej

w Dzierzążni za I półrocze,

-                    w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni

 za I półrocze.

Pan Wójt zaznaczył, że chociaż uchwały te nie były omawiane na komisjach, to możemy je podjąć, gdyż takie same uchwały podjęte w 2007 roku a obecne przedstawione radnym dostosowaliśmy do wymogów obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

W związku z uwagami radnych odnośnie rozszerzenia porządku obrad Pan Wójt wniosek

w tej sprawie wycofał.

 

Ad pkt 2

            Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z XXXIV Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i zapytała radnych, czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy bez odczytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

 

Ad pkt 4

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej

od 28 maja do 24 czerwca 2010 roku.

Pan Wójt poinformował o podpisanej umowie z firmą geodezyjną Pani Stelmach na pomiary dróg zaplanowanych do budowy w budżecie gminy.

Podpisano umowę na wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Dzierzążni. Koszt 15 tys. zł + VAT. Montaż windy odbędzie się w lipcu i wtedy też zostanie uruchomiony punkt apteczny.

W omawianym czasie odbył się przetarg na budowę trzech odcinków dróg: w Nowej Dzierzążni, Nowym Guminie oraz w Korytowie. Koszt tej inwestycji jest większy niż planowaliśmy, zabrakło pieniędzy na na nadzór techniczny inwestycji oraz sporządzenie dokumentacji związanej z przejęciem gruntów, dlatego niezbędne są zmiany w budżecie w celu zabezpieczenia brakującej na ten cel kwoty.

Na koniec Pan Wójt podkreślił, że będziemy chcieli wcześniej zakończyć inwestycje planowane na rok 2010.

 

Ad pkt 5

            W tym punkcie Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w uchwale budżetowej.

W dochodach wprowadzono do budżetu kwotę 10 000 zł uzyskaną z wpłat za wystawione noty obciążeniowe za energię elektryczną i olej opałowy.

Wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na:

- zadania inwestycyjne- tj. dofinansowanie do dróg- wykonanie map i kosztorysów pod przebudowę dróg Nowa Dzierzążnia i Korytowo,

-                    zwiększono również zadanie inwestycyjne- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy o kwotę 7 000 zł.

W wydatkach bieżących w dziale Transport i łączność zwiększono o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na żwirowanie dróg. Natomiast w dziale administracja publiczna uzyskane dochody w wysokości 10 000 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.

Następnie Pani radna Braulińska- Korycka zapytała o obiecany remont dachu budynku mieszkalnego w Wilamowicach. Pan Wójt wyjaśnił, że zabezpieczono środki na remont dachu Urzędu Gminy. W budynku w Wilamowicach mieszka tylko jedna rodzina i bardziej opłacalne będzie przydzielić jej inne mieszkanie. Pan Wójt dodał, że proponowano tej rodzinie lokal w Sieklukach, ale odmówili jego przyjęcia. Kwota 10 000 zł nie rozwiąże problemu mieszkańców tego budynku, gdyż niezbędny jest tam kosztowny remont kapitalny. Dlatego też remontu dachu w tym budynku nie będzie.

Pani radna stwierdziła, że jest rozczarowana postawą Wójta w tej sprawie, gdyż przy przyjmowaniu budżetu zgodził się na ten remont a teraz nie wykonuje budżetu.

Pani sołtys Siedlecka poparła stanowisko Wójta w sprawie zaniechania remontu budynku

 w jej wsi i przeniesienia rodziny do innego mieszkania.

Na koniec Pan Wójt zapytał, jaką funkcję według Pani radnej ma spełniać ten budynek. Brakuje pieniędzy na inwestycje i nie należy ich marnotrawić, gdyż suma 10 000 zł nie rozwiąże tego problemu.

            Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska odczytała Uchwałę Nr 184/XXXV/2010  z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 184/XXXV/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            W tym punkcie głos zabrała Pani Kierownik SG ZOZ w Dzierzążni i odpowiedziała

 na interpelację pięciorga radnych jaka do niej wpłynęła w dniu 7 czerwca 2010 roku.

Pani Kierownik w odpowiedzi na pismo wyjaśniła, że w SG ZOZ w Dzierzążni obecnie jest zatrudnionych trzech lekarzy a grafik ich pracy jest ogólnie dostępny dla pacjentów.

W odpowiedzi na punkty 2, 3 i 4 interpelacji Pani doktor poinformowała, że na podstawie Ustawy o Finansach Publicznych sprawozdanie z działalności SG ZOZ w Dzierzążni jest zobowiązana złożyć do dnia 31 sierpnia i w tym terminie zostanie ono dostarczone. Wtedy radni będą mogli zapoznać się szczegółowo z jego treścią.

            Pani radna Wiesława Jankowska zapytała Panią doktor, ile pielęgniarek jest obecnie zatrudnionych i na jakich zasadach, jaka jest ilość pacjentów oraz ilu pacjentów wróciło do naszej placówki z innych ośrodków.

            Pani radna Braulińska- Korycka stwierdziła, że odpowiedź Pani doktor na interpelację jest nie satysfakcjonująca i zwróciła się do Przewodniczącej o uzupełnienie informacji.

            Następnie radna Pani Renata Sadkowska spytała, czy jest w naszej placówce medycznej pielęgniarka szkolna, na jakich warunkach pracuje. Dodała, że był przypadek, że dziecku szkolnemu nie udzielono pomocy, gdyż nie było pacjentem naszego ośrodka zdrowia.

            Pani Skierkowska- Latoszek poinformowała, że pielęgniarka szkolna jest zatrudniona na pół etatu i pracuje cztery razy w tygodniu po cztery godziny. Dziecku, o którym mówi Pani radna została udzielona pomoc i skierowano je do poradni chirurgicznej bo takiej pomocy potrzebowało.

Pani doktor dodała, że obecnie złożyło deklaracje ok. 2300 pacjentów, co do osób, które z powrotem zadeklarowały przynależność do naszego SG ZOZ nie jest w stanie określić ich ilości, ale powrotów jest coraz więcej. Jeśli chodzi o etaty pielęgniarskie, to są w sumie 3 pełne ( pielęgniarki są zatrudnione w różnych wymiarach). Obecny stan konta wynosi ok. 140 tys. zł.

Pani doktor wyjaśniła, że na razie nie będzie przeprowadzała remontów budynków, ponieważ jej poprzedniczka Pani doktor Paszkowska domaga się ponad 75 tys. zł jako zaległych pensji

 z etatu lekarskiego.

            Pani radna Jankowska zapytała, czy na koncie znajdują się pieniądze zaoszczędzone przez doktor Paszkowską.

            Pani Kierownik SG ZOZ w Dzierzążni wyjaśniła, że z tych środków wypłacano pensje dla pielęgniarek, gdyż pielęgniarki nie pracowały a pobierały pensje w związku z tym była konieczność zatrudnienia personelu pielęgniarskiego.

            Pani radna Braulińska- Korycka zapytała, czy stać nas na zatrudnienie tylu lekarzy, tym bardziej że są zużywane oszczędności na płace oraz czy to prawda, że Pan Wójt chce likwidacji placówki w Nowych Kucicach.

            Pani Skierkowska- Latoszek wyjaśniła, że przy dwóch działających poprawnie placówkach niezbędne są dwa etaty lekarskie. Dodała, że jeśli ktoś z radnych ma sugestie odnośnie gospodarki finansowej SG ZOZ w Dzierzążni prosi o przedstawienie ich na piśmie.

            Następnie głos zabrał Pan Wójt. Stwierdził, że opieka zdrowotna musi być państwowa. Część radnych nie może znieść, że nie udało się przekształcić ośrodka w placówkę niepubliczną. Pani doktor Latoszek- Skierkowska wielokrotnie prosiła, aby nie mieszać jej 

w żadne spory międzygminne, gdyż jej zadaniem jest leczenie pacjentów. Tymczasem na budynku w Dzierzążni znowu pojawiły się napisy. Pan Wójt dodał, że są rozpuszczane plotki

o zamknięciu przez niego filii w Nowych Kucicach co jest nieprawdą. Pielęgniarki na zwolnieniach lekarskich agitowały pacjentów do zmiany placówki leczniczej. Nie da się porównać sposobu funkcjonowania SG ZOZ za czasów Pani Paszkowskiej z obecną działalnością, gdy lekarze są dostępni przez cały dzień. Jeśli chodzi o oszczędności Pani Paszkowskiej to wynikły one z nie obsadzonego wakatu lekarskiego. Na dostosowanie budynków do wymogów unijnych mamy czas do końca 2011 roku.

Pan Wójt powiedział, że Pani doktor Paszkowska będąc kierownikiem zakładu od 01 grudnia 2007 r. do końca 2009 roku miała nową umowę o pracę z nowym zakresem czynności, w której ustalono pensję brutto za działalność jako szefa firmy, równocześnie miała obowiązek świadczenia usług lekarskich. Obecnie od nowego kierownika domaga się odszkodowania za wykonywanie obowiązku lekarza w wysokości 75 tys. zł ( 3 tys. zł miesięcznie).

Pan Wójt dodał, że znowu zaczynają się nieporozumienia, bo niedługo wybory samorządowe. Poprosił, aby do jesieni nie przeszkadzać Pani Kierownik SG ZOZ w pracy. Po wyborach nie wiadomo jaka będzie sytuacja w gminie. Ale ogólnie panuje tendencja, aby opieka zdrowotna była w rękach państwa.

            Następnie głos zabrała Pani radna Braulińska- Korycka. Powiedziała, że Pan Wójt używa słowa prywatyzacja w odniesieniu do proponowanego przekształcenia SG ZOZ

w Dzierzążni w zakład niepubliczny. Niepubliczny to nie to samo co prywatny, nie płaci się tam za usługi. Dodała, że w większości gmin funkcjonują zakłady niepubliczne.

            Pani radna Wiesława Jankowska zapytała, czy przy spisywaniu umowy z lekarzem jest obecny radca prawny. Pan Wójt wyjaśnił, że radca prawny dał wykładnię prawną. Powołanie na kierownika zakładu niweluje wszystkie poprzednie umowy o pracę.

 

Ad pkt 7

            W tym punkcie o głos poprosił Pan radny Skrzyński. Zaproponował, aby podjąć decyzję w sprawie sprzedaży lecznicy. Budynek niszczeje dlatego zasadnym jest obniżenie jego ceny, gdyż działka traci na wartości. Następnie Pani radna Jankowska poprosiła, aby wszystkie uchwały miały parafkę radcy prawnego.

            Pan Wójt powiedział, że jeśli radni zgodzą się na obniżenie ceny na działkę po lecznicy to zostanie zrobione przeszacowanie i spróbujemy ją sprzedać.

Pan Wójt dodał, że wszystkie uchwały są parafowane przez radcę prawnego natomiast nie wszystkie projekty uchwał są parafowane.

            Pani sołtys Wilamowic zapytała, co będzie z budynkiem mieszkalnym w jej wsi należącym do gminy zamieszkanym przez jedną z rodzin. Jeśli mieszkający tam nie chcą się przeprowadzić do innego mieszkania, to niech kupią zamieszkiwany do tej pory dom.

Pan Wójt stwierdził, że można sprzedać budynek w drodze przetargu ale Rada Gminy musi taką decyzję podjąć w drodze uchwały.

 

 Ad pkt 8

Innych uwag nie zgłoszono zatem Pani Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-29 12:09:54
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-29 12:09:54
  • Liczba odsłon: 941
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269745]

przewiń do góry