Uchwała Nr 69/X/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę podbieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się na trenie gminy Dzierzążnia stawkę opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, w wysokości 1,41 zł za 1 m3

 2. Ustala się na terenie gminy Dzierzążnia miesięczną stawkę opłat abonamentowych za wodomierz w wysokości 1 zł obowiązującą w rozliczeniach w oparciu o wodomierz główny dla budynku lub wodomierz mierzący całkowite zużycie wody w lokalu.

 3. Do stawek określonych w pkt 1 i 2 dolicza się podatek VAT w wysokości ustawowo określonej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia obowiązuje od 1 kwietnia 2004r. do dnia 31.03.2005r.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 68/X/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź. zm./art. 6 ust 12 i art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2003 roku/ art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października z 2002 roku o podatku leśnym / Dz..U. Nr 200 poz.1682 art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / tj . Dz.U. Nr 54 poz. 431 z 1983 roku z póź. zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

Zarządza się na terenie gminy Dzierzążnia pobór następujących podatków  w drodze inkasa :

 • podatek rolny
 • podatek od nieruchomości
 • podatek leśny
 • podatek od posiadania psów

§ 2

Inkasentami podatków, o których mowa w § 1 są na terenie sołectw sołtysi .

§ 3

Ustala się stawkę procentową w wysokości 6 % , od której będzie obliczane wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych zebranych przez nich osobiście .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 14/IV/97 z dnia 04 sierpnia 1997 r .Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od posiadania psów , i uchwała Nr 84/ XIII/ 2000 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 18 lutego 2000 roku w sprawie zmiany  Uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od posiadania psów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy .

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 67/X/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz art. 18 i 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj.Dz.U. z 2002 roku Nr 9, poz.48 z póź.zm.), art. 30 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 51, poz.804) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę administracyjna za następujące czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.

Za wydanie wypisu i wyrysu ze Studium lub Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w wysokości odpowiadającej kosztom ich przygotowania:

 • za 1 wypis lub wyrys - 20,00zł

 • za 1 kserokopię formatu A4 z tekstu lub planszy studium lub planu - 2,00zł

 • za 1 kserokopię formatu A3 z tekstu lub planszy studium lub planu- 4,00zł
Opłata administracyjna nie może przekroczyć kwoty 193,31zł.

§ 2

Opłata administracyjna za wykonane czynności urzędowe w § 1 płatna jest przez zobowiązanego przed dokonaniem tej czynności na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dzierzążni w Banku Spółdzielczym w Dzierzążni.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 167/XXIV/2002 Rady Gminy w Dzierzązni z dnia 1 marca 2002 roku w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 Uchwała Nr 66/X/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 grudnia 2003 roku                     

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej do naliczenia opłat adiacenckich

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z póź.zm. /,w związku z art. 146 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. / tj. Dz. U. z 2000 Nr 46 poz. 543 z póź. zm./Rada Gminy w Dzierzążni uchwała co następuje :

§ 1

Ustala się stawkę procentową do naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku urządzenia lub modernizacji drogi albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 1 % wzrostu wartości spowodowanego budową lub modernizacją drogi do stworzenia warunków do podłączenia do urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 65/X/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust 2 , pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. 142 poz.1591 z 2001 r z póź.zm./ art. 15 i art. 19 pkt 1 lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tj. Dz.U. z 2002 roku Nr 9 , poz.84 z póź.zm  oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / M.P. Nr 51 poz. 804 /

§ 1

Ustala się stawki opłaty targowej na terenie gminy Dzierzążnia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały .

§ 2

Poboru opłaty targowej dokonuje pracownik Urzędu Gminy  Inspektor ds. zobowiązań podatkowych – Danuta Zimna .

§ 3

Pracownik wpłaca pobraną opłatę targową do BS Dzierzążnia w dniu jej pobrania .

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy .

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 64/ X/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalenia budżetu gminy na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r z póź.zm/ oraz art. 109,122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r póź. zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje :

§ 1

 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 5.195.984 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 2. Dochody ustalone w ust 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 256.060 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
 3. Dochody ustalone w ust 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 48.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 5.108.374 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 2. Wydatki ustalone w ust 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 256.060 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 3. Wydatki ustalone w ust 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 48.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 3

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 670.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8 w wysokości 22.400 zł .

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków :

§ 6

Nadwyżkę budżetu w wysokości 87.610 zł przeznacza się na spłatę pożyczki załącznik Nr 10.

§ 7

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku i lata następne przedstawia załącznik Nr 11 .

§ 8

Ustala się plan dochodów administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 12 . Powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa .

§ 9

Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.000 zł oraz wydatki z funduszu w wysokości 2.627 zł. . Zestawienie przychodów i wydatków  FOŚ i GW przedstawia załącznik Nr 13.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do :

 1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , obowiązuje w roku budżetowym 2004 podlega ogłoszeniu .

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 63/X/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie /tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm./ oraz art. 109, art. 111 ust 2 pkt 1 i 2 z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. Nr 148 z 2003 r. z póź. zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się i zmniejsza dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się i zmniejsza wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 5 182 870

- po stronie wydatków - 5 547 355

§ 4

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2003 r. w wysokości 1 083 375 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Prognoza długu gminy na dzień 31 grudnia 2003 r. i lata następne przedstawia załącznik Nr 4.

2. Przychody i rozchody budżetu gminy na 2003 rok przedstawia załącznik Nr 6.

§ 6

Uchwala się plan dochodów administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3. Powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 7

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia, który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2003.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2003 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-01-06 13:08:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-16 08:46:24
 • Liczba odsłon: 1313
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174433]

przewiń do góry