Zobacz podgałęzie

Protokół z XXIX sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 17 czerwca  2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

1.                 Otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy.

2.                 Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy.

3.                 Interpelacje i zapytania.

4.                 Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.   Podjęcie Uchwały Nr 213/XXIX/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

6.  Podjęcie Uchwały Nr 214/XXIX/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sołectwa Pluskocin w skład którego wchodzą wsie Pluskocin  i Skołatowo na lata 2014-2022.

7.        Podjęcie Uchwały Nr 215/XXIX/2014 w sprawie  sprzedaży zabudowanych nieruchomości położonych we wsi Kucice obręb ewidencyjny nr 16 PGR- Kucice  w drodze przetargu. 

8.  Podjęcie Uchwały Nr 216/XXIX/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

9. Podjęcie Uchwały Nr 217/XXIX/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

10.             Wolne wnioski i zapytania.

11.             Zamknięcie obrad XXIX  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 1

Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 a zakończyły o godzinie 13.00.

        Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXIX Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Panią Skarbnik Grażynę Zawłocką, Pana Sekretarza Adama Sobieckiego, Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską,  sołtysów, oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecnych było 14 według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

 

   Ad pkt 2

                      Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem

z XXVIII Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji

  i zapytała czy radni nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem  o przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  14 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXVIII  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

        Ad pkt 3

                      W tym punkcie nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

 

          Ad pkt 4

          W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację w sprawie realizacji zadań Gminy w okresie międzysesyjnym tj. od  6 maja  2014 roku do  17 czerwca 2014 roku.

Poinformował, że na bieżąco są realizowane zadania administracyjne Gminy.

Aktualnie  został zakończony remont świetlic w Kadłubowie i Wierzbicy Pańskiej

a rozpoczął remont świetlicy w Dzierzążni.

Zakończono budowę 7 odcinków dróg gminnych poprzez położenie dywanika asfaltowego o łącznej długości 5600 mb- cztery odcinki: Błomino Gumowskie, Sarnowo-Góry, Wilamowice i Nowa Dzierzążnia zostały odebrane i rozliczone finansowo, pozostałe

 3 odcinki: dwa w Nowym Guminie i w Kadłubowie są przygotowywane do odbioru

i rozliczenia w miesiącu czerwcu.

Została złożona dokumentacja do Wydziału Architektoniczno- Budowlanego Starostwa Powiatowego w Płońsku o wydanie pozwolenia na budowę 8 odcinka drogi Kucice dł. 750 mb. Przetarg na wykonanie tej drogi planowany jest na początek lipca br.

W trakcie realizacji jest dokumentacja geodezyjna oraz projektowo-kosztorysowa na budowę drogi Nowe Kucice.

     Dnia 6 czerwca 2014 roku został przeprowadzony przetarg na sprzedaż działek gminnych. W wyniku przetargu nieograniczonego sprzedano 2 działki w Korytowie

   o powierzchni  696 m²  + 302 m² . Łącznie 998 m² za kwotę 4 092 zł netto. Akt notarialny zostanie sporządzony  w czerwcu 2014 roku.

Prowadzone są rozmowy z Mazowiecką Spółką Gazownictwa Oddział  w Ciechanowie dotyczące  gazyfikacji zgłoszonych sołectw ( Dzierzążnia cz. II, Nowe Kucice, Wierzbica Pańska i Sadkowo).W najbliższym czasie MSG wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji celu publicznego na odcinek w Dzierzążni cz. II.

Na pozostałe sołectwa wg informacji przedstawiciela spółki dokumentacja ma być przygotowana jeszcze w tym roku.

Rozpoczęto prace w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2014-2020.

Została przygotowana niezbędna dokumentacja dotycząca wyceny  i ewentualnej sprzedaży 3 działek zabudowanych przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach.

Zostały wypłacone stypendia socjalne dla uczniów szkół z terenu Gminy Dzierzążnia.

 

Ad pkt 5

            Następnie Pani Kierownik GOPS Regina Sobczeńska omówiła  Uchwałę

 Nr 213/XXIX/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni. W związku z nowymi zadaniami, jakie zlecono ośrodkom pomocy społecznej niezbędnym okazała się zmiana statutu. W statucie muszą znaleźć się wszystkie zadania jakie realizuje GOPS. Ostatnio zmieniono ustawę o opiekunach dorosłych członków rodzin oraz wprowadzono dodatki energetyczne. Zagadnienia te muszą znaleźć się w statucie jednostki.

            Pan Wójt poinformował, że w Statucie mógłby się znaleźć zapis dotyczący zwiększenia kadry. Po kontroli jaka była przeprowadzona w GOPS zalecono zatrudnienie księgowej oraz jeszcze jednego pracownika socjalnego. Sprawy księgowe prowadzi pracownik Urzędu Gminy natomiast dwóch pracowników socjalnych zatrudnionych

 w naszej jednostce jest w stanie poradzić sobie z zadaniami na terenie naszej gminy.

            Zatrudniliśmy asystenta rodziny, z którym podpisano umowę do końca 2014 roku.

Uwag do  uchwały nie zgłoszono.

Pani Przewodnicząca RG odczytała  Uchwałę Nr 213/XXIX/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami.

 

Ad pkt 6

            Pan Wójt omówił  Uchwałę Nr 214/XXIX/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sołectwa Pluskocin w skład którego wchodzą wsie Pluskocin                        i Skołatowo na lata 2014-2022.

Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości wynika  z dodatkową planowaną do realizacji operacją pn: „Utwardzenie placu na cmentarzu w Pluskocinie przy Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Achacjusza w Skołatowie” w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007 – 2013. Wykonanie w/w zadania jest zasadne i potrzebne dla mieszkańców Pluskocina i Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Aschacjusza w Skołatowie oraz Gminy Dzierzążnia, którzy korzystają i będą korzystali  z utwardzonego przed cmentarzem placu i chodników na cmentarzu. Powyższe zadanie jest kolejną inwestycją planowaną do realizacji w 2014 r.

Parafia wystąpi z wnioskiem w ramach PROW o dofinansowanie budowy alejek na cmentarzu parafialnym w Skołatowie. Wnioski są przyjmowane do 9 lipca. Dokumenty niezbędne do otrzymania dofinansowania przygotowali pracownicy Urzędu Gminy. Według kosztorysu inwestycja będzie kosztowała około 100 tys. zł, z czego dwie trzecie sumy będzie dofinansowana.

Pytań do uchwały nie było.

Pani Agnieszka Harazińska odczytała Uchwałę Nr 214/XXIX/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sołectwa Pluskocin w skład którego wchodzą wsie Pluskocin                        i Skołatowo na lata 2014-2022.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami.

 

Ad pkt 7

            W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 215/XXIX/2014 w sprawie  sprzedaży zabudowanych nieruchomości położonych we wsi Kucice obręb ewidencyjny nr 16 PGR- Kucice   w drodze przetargu.  Proponowane do zbycia nieruchomości zabudowane znajdują się w zasobach komunalnych Gminy Dzierzążnia,  położone we wsi Kucice  w obrębie ewidencyjnym nr 16 PGR- Kucice, oznaczone w rejestrze ewidencji gruntów nr 18/1 o pow. 0.0521 ha oraz 18/2 o pow.0.0355 ha i 18/3 o pow. 0.0544 ha. Lokatorzy zamieszkujący budynek znajdujący się na działkach wystąpili z prośbą o kupno lokalu przez nich zamieszkiwanego. Gmina ponosi koszty utrzymania budynku, dlatego zdecydowaliśmy

o sprzedaniu go lokatorom. Zostanie przeprowadzony przetarg ograniczony z prawem pierwokupu dla zamieszkujących go nauczycieli.

Pytań nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca RG odczytała  Uchwałę Nr 215/XXIX/2014

 w sprawie  sprzedaży zabudowanych nieruchomości położonych we wsi Kucice obręb ewidencyjny nr 16 PGR- Kucice   w drodze przetargu.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami.

 

Ad pkt 8, 9

            Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: Uchwałę Nr 216/XXIX/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz  Uchwałę Nr 217/XXIX/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W dochodach dokonano zmian w następujących działach:

           W dziale Różne rozliczenia- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zmniejszono subwencję dla gminy o kwotę 14 592 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów w Warszawie.

        Oświata i wychowanie-  Przedszkola -   środki pochodzące z POKL na realizację programu pn. ”Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach Podstawowych na terenie gminy Dzierzążnia  do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” , który realizowany jest przez obie szkoły: w Dzierzążni i Kucicach. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 21 528,50 zł zwiększono natomiast wydatki majątkowe o kwotę 12 600 zł.

      Pomoc społeczna- wspieranie rodziny – wprowadzono dotację  w kwocie 17 500 zł

na podstawie decyzji MUW Nr 70/2014 z dnia 27.05.2014

Plan dochodów po zmianach wynosi  11 758 716,25 zł.

W wydatkach zmieniono:

        Transport i łączność- drogi publiczne gminne – w wyniku zakończonego przetargu dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych  na przebudowę dróg gminnych: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gumino –zwiększono  o kwotę  3 700 zł (inwestycja jednoroczna). Inwestycja po zmianie wynosi 106 553 zł; przebudowa drogi gminnej

 w miejscowości Kadłubowo – zmniejszono o kwotę 8 700 zł (inwestycja wieloletnia). Inwestycja po zmianie wynosi 384 600 zł; przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice o dł. 750 mb. – zwiększono o kwotę 5 000 zł (inwestycja wieloletnia) inwestycja po zmianie wynosi 398 000 zł oraz przebudowa drogi gminnej ok. 1100 mb. w miejscowości Nowe Kucice – zwiększono o kwotę 25 000 zł (celem wykonania dokumentacji projektowej na ww. drogę - inwestycja wieloletnia). Inwestycja po zmianie wynosi 30 000 zł.

        Gospodarka mieszkaniowa-  gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe celem zwiększenia na inne brakujące paragrafy.

      Działalność usługowa-  Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszono o kwotę 3 000 zł celem przesunięcia na wydatki inwestycyjne.

         Administracja publiczna zmniejszono  o kwotę 3 687 zł: Urzędy Gmin – zmniejszono usługi telekomunikacyjne oraz ubezpieczenia celem zabezpieczenia wydatków majątkowych; Pozostała działalność zwiększono zakup usług pozostałych, zmniejszono natomiast niewykorzystane środki na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych.

         Oświata i wychowanie -  Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych  – dokonano zmian między paragrafami bieżącymi a majątkowymi. Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 21 528,50  zł zwiększono natomiast wydatki majątkowe o kwotę 12 600 zł.

          Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 17 500 zł: wspieranie rodziny – otrzymaną dotację w wysokości 17 500 zł  zaplanowano  na utworzenie etatu dla pracownika, który będzie zajmował się tematyką wspierania rodziny; świadczenia rodzinne – dokonano zmian między paragrafami – zmniejszając świadczenia społeczne, celem zwiększenia wydatków bieżących; ośrodki pomocy społecznej – dokonano zmian między wydatkami bieżącymi z przeznaczeniem na naprawę komputerów.

         Edukacyjna opieka wychowawcza –  Pomoc materialna dla uczniów – dokonano przesunięć o kwotę 2 000 zł zwiększając stypendia dla uczniów.

Wydatki po zmianach  wynoszą 12 833 716,25 zł.

     Pytań do przedstawionych uchwał nie zgłoszono.

Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 216/XXIX/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami.

      Następnie Pani Przewodnicząca odczytała  Uchwałę Nr 217/XXIX/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami.

 

Ad pkt 10

            W wolnych wnioskach i zapytaniach Pani Przewodnicząca RG odczytała pismo, jakie wpłynęło do Rady Gminy w Dzierzążni od Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Dzierzążnia.

W piśmie tym Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą o dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla zespołu artystycznego ,,Klub Seniora- Zawsze Młodzi” działającego przy Stowarzyszeniu.

            Pani Sekretarz Stowarzyszenia Elżbieta Nużyńska przedstawiła kosztorys zakupu strojów dla seniorów.

            Pan Wójt wyjaśnił, że Gmina nie może dofinansować stowarzyszenia. Mamy orkiestrę gminno- parafialną, którą możemy dofinansować, bo jest to orkiestra gminna. Zasugerował, aby przy takich środkach, jakie Stowarzyszenie pozyskuje na różne projekty część przeznaczyć na zakup strojów.

            Pan Prezes Gąsecki powiedział, że pozyskiwane pieniądze na projekty mogą być przeznaczone tylko na realizację tych projektów a nie na inne cele.

            Pani radna Jankowska poprosiła, aby zastanowić się nad możliwością wsparcia finansowego na zakup strojów dla seniorów.

            Pan Sekretarz wyjaśnił, że zmieniła się ustawa odnośnie dofinansowania stowarzyszeń. Aby dofinansować stowarzyszenie Gmina musi ogłosić konkurs i nie wiadomo, które stowarzyszenie wygra. Pieniądze przekazane muszą być bardzo skrupulatnie rozliczone. Stowarzyszenie z Płońska z którym współpracowaliśmy nie udźwignęło tych wymogów.

            Pan Gąsecki powiedział, że wcześniej Gmina finansowała działalność stowarzyszeń.

            Pan Sekretarz wyjaśnił, że było to przed 2010 r. jeśli gmina by dofinansowała stowarzyszenie, to RIO zarzuciłoby naruszenie ustawy o finansach publicznych.

            Pan Gąsecki powiedział, że Stowarzyszenie działa od dawna i potrafi rozliczać projekty unijne, to poradzi sobie z rozliczeniem dofinansowania gminnego. Zaapelował o współpracę.

            Pan radny Pawlak zaproponował, aby zakupić materiał na stroje z innego paragrafu.

            Pan Wójt wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości, nie można ze środków publicznych realizować takich celów. Jeśli wymyślimy jakieś zadanie do realizacji, to trzeba ogłosić na nie konkurs. Pan Wójt zaproponował, aby ogłosić zbiórkę pieniędzy wśród radnych i sołtysów na ten cel, ona sam pierwszy się przyłączy.

            Pan Prezes Gąsecki powiedział, że Wójt nie chce współpracować ze Stowarzyszeniem.

            Pan Wójt poprosił sołtysów o rozdanie przypomnień w sprawie uiszczania opłat za wywóz odpadów komunalnych.

            Poinformował też o  otrzymanej informacji że gazociąg przebiegający przez pola

w Wierzbicy Pańskiej jest położony zbyt blisko powierzchni. Sprawa została zgłoszona do spółki gazowniczej oraz do Wojewody.

            Pani Kierownik GOPS poprosiła radnych i sołtysów o przekazanie mieszkańcom swoich wsi informacji o wprowadzeniu  karty dużej rodziny.

 

Ad pkt 11

            Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady XX IX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Protokołowała

Jolanta Gzylewska       

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-12 11:47:55
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-12 11:47:55
  • Liczba odsłon: 921
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278458]

przewiń do góry