Zobacz podgałęzie

Protokół z XIII  sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 26 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.      Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 91/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie funduszu sołeckiego.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 92/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2016 roku.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 93/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 listopada 2015 roku

 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego

i leśnego.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 94/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

9.      Podjęcie Uchwały Nr 95/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

10. Podjęcie stanowiska w sprawie planu administracyjnego podziału województwa mazowieckiego.

11. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

12. Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczenia majątkowego radnej Cywińskiej Teresy – złożonego w terminie 30 dni od złożenia ślubowania.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

 Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 14 .00 a zakończyły o godzinie 16.00.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady XIII sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – Panią Grażynę Zawłocką.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy w Dzierzążni i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał.

 

Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XII sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono

i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 15  radnych obecnych na sali. Protokół z XII sesji Rady Gminy został przyjęty bez czytania  14 głosami, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

 

Ad pkt 4

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej w okresie od 18 grudnia 2015 roku do 26 lutego 2016 roku.

    -   W dniu 7 stycznia 2016 roku został złożony wniosek na dofinansowanie przebudowy drogi w Wilamowicach odcinek o  długości 1642 m w ramach naboru do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    -   W dniu 8 stycznia 2016 roku odbyła się sesja nadzwyczajna na której zostały podjęte uchwały umożliwiające złożenie wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w partnerstwie z Gminą Płońsk, na przebudowę  drogi gminnej Wilamowice –Wroninko o długości 0,396 m. Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w dniu 12 stycznia 2016 roku.

    - W dniu 28 stycznia 2016 roku został złożony wniosek na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nowe Gumino – Nowe Kucice ( łącznik)  - 766 m ze środków związanych

 z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,

  -    W dniu 19 lutego 2016 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej – zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Dzierzążnia,

-  Zostały przygotowane i przeprowadzone rozpoznania cenowe dla wyboru:

a) Wykonania opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

     dla przebudowy dróg gminnych,

b) Wykonania map sytuacyjnych do celów projektowych pod inwestycje gminne w 2016     roku,

 c) Wykonanie map sytuacyjnych z projektowanym podziałem nieruchomości terenu pod     inwestycje gminne w 2016 roku.

- W dniu 21 stycznia 2016 roku zostały przekazane do Starosty Powiatu Płońskiego uwagi dotyczące przebudowy powiatowych dróg: nr 3061  Wierzbica Pańska – Starczewo – Arcelin  nr 3061 Baboszewo – Dzierzążnia – Kucice. Uwagi dotyczyły koncepcji przebudowy dróg powiatowych w szczególności szerokości zjazdów na posesje i pola uprawne,  realizacja przebudowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa w szczególności pieszych.

- Podpisana została umowa z Energą Oświetlenie na rozbudowę oświetlenia ulicznego.

- Trwają przygotowania organizacyjne do wprowadzenia realizacji przez Gminę Dzierzążnia programu wsparcia rodziny „500 +”.

 

Ad pkt 5

            Pani Skarbnik omówiła  Uchwałę Nr 91/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie funduszu sołeckiego.

Wyjaśniła, że na sołectwo przypada od 6 tys. zł do 16 tys. zł w zależności od wielkości wsi. Są to małe kwoty, ale jeśli je zsumujemy, to będzie można z tych środków wykonać większą gminną inwestycję.  Pani Skarbnik odczytała kwoty przypadające na każdą wieś.

            Pan Wójt dodał, że są to niewielkie kwoty, za które nie zrobimy inwestycji. Jeśli raz byśmy wyodrębnili fundusz sołecki to każdego roku musielibyśmy go wyodrębniać.

             Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 91/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie funduszu sołeckiego. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto większością 14 głosów przy jednym przeciw. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            Pan Wójt omówił  Uchwałę Nr 92/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2016 roku. Rada Gminy w głosowaniu przyjmuje program, który jest tworzony w każdej gminie. U nas też napisaliśmy taki program i radni podejmują uchwałę w tej sprawie.

            Pytań do uchwały nie zgłoszono. Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 92/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2016 roku. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

            Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zmieniono wzory formularzy podatkowych, w związku z tym Rada Gminy musi podjąć uchwałę w tej sprawie.

Pytań nie zgłoszono. Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 93/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 72/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8, 9

            Pani Skarbnik omówiła 2 uchwały: Uchwałę Nr 94/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz  Uchwałę Nr 95/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.      

W dochodach dokonano następujących zmian:

  Transport i łączność,  Drogi publiczne gminne-  zmniejsza się wprowadzoną do budżetu dotację w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności komunikacyjnej na dofinansowanie do inwestycji pod nazwą. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości   Nowe Kucice, o długości 1100m”  o kwotę 356 801 zł.

      Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości – zwiększono podatek od nieruchomości o kwotę 440 000 zł z uwagi za złożenie nowej wyższej deklaracji podatku. Deklaracja opiewała na kwotę 235 726 zł po korekcie jest 696 097 zł.

            Pomoc społeczna-  wprowadzono dotację z przeznaczeniem na realizację programu 500+ w wysokości 1 853 570 zł na podstawie decyzji MUW Warszawa.

Dochody po zmianie wynoszą 13 864 578 zł.  

W wydatkach dokonano zmian:

            Transport i łączność, drogi publiczne gminne –  w wydatkach majątkowych dokonano  zmian: zmniejszono dotację na  drogę Nowe Kucice,  zastąpiono wkładem własnym w tej samej wysokości. Całkowita wartość inwestycji wynosi 713 603 zł oraz zwiększono  zadanie wieloletnie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej o długości 0,800 km w miejscowości Nowe Gumino – Nowe Kucice” o kwotę 147 000 zł.

             Administracja publiczna-  utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” na kwotę 10 000 zł.

W wydatkach bieżących dokonano zmniejszeń celem przesunięcia do wydatków majątkowych.

             Oświata i wychowanie,  Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszono o kwotę 50 000 zł celem przesunięcia do wydatków majątkowych.

             Pomoc społeczna,  Pozostała działalność – dokonano zmian między paragrafami oraz wprowadzono dotację z przeznaczeniem na realizację programu 500+ w wysokości

1 853 570 zł. W kwocie tej zawarte są świadczenia dla 350 dzieci oraz 2% kosztów obsługi. Będzie to wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się powyższą tematyką.

            Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Gospodarka odpadami- dokonano przesunięć między paragrafami; oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszono o kwotę 29 000 zł celem zabezpieczenia wydatków majątkowych; wpływy i wydatki związane

z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększono o kwotę 5000 zł celem uprzątnięcia wysypiska.

Przychody i rozchody: Zwiększono o kwotę 37500 zł załącznik o przychodach

 i rozchodach celem dokonania spłaty wyższej raty kredytu w 2016 roku.

Wydatki  po zmianie wynoszą 13 718 370 zł.

Pytań do omówionych uchwał nie zgłoszono.

            Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 94/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

            Następnie odczytał  Uchwałę Nr 95/XIII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.           

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad pkt 10

            Pan Wójt przedstawił   stanowisko w sprawie planu administracyjnego podziału województwa mazowieckiego. Pan Wójt był na spotkaniu w tej sprawie samorządowców w sejmie. Obecne władze chcą odciąć miasto stołeczne Warszawa od Województwa Mazowieckiego.

Przy pomocy Pani mecenas przygotowaliśmy pismo w tej sprawie wyrażające negatywną opinię w przedmiocie podziału województwa mazowieckiego.

            Pan Wójt wyjaśnił, że nasze stanowisko nie jest wiążące, bo decyzje ostateczne podejmuje rząd.

            Radni jednogłośnie przyjęli treść stanowiska  w sprawie planu administracyjnego podziału województwa mazowieckiego.

 

 

Ad pkt 11

            Pan Przewodniczący RG odczytał sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

Ad pkt 12

            Pan Mariusz Wróblewski odczytał pismo z Urzędu Skarbowego w sprawie analizy oświadczenia majątkowego   radnej Cywińskiej Teresy – złożonego w terminie 30 dni od złożenia ślubowania.

 

Ad pkt 13

            W wolnych wnioskach i zapytaniach Pan radny Gołębiewski powrócił do omawianej na komisjach sprawy  wykupu drogi gminnej przebiegającej przez  grunty Spółki Agrarnej PLON Sp. z o.o.  z Zakroczymia przez tę spółkę. Powiedział, że ludzie korzystają z tej drogi i nie powinno się jej sprzedawać.

            Pan Wójt powiedział, że sprawdzał w Starostwie i jest to droga ślepa- nie ma połączenia z inną drogą.

            Pan radny zapytał, że skoro to droga ślepa i nie używana, to czemu była dożwirowana.

            Pan Sekretarz wyjaśnił, że jest to droga ślepa i dochodzi do gruntów należących do lasów państwowych. Ludzie korzystają ze ścieżki w lesie. Inaczej droga przebiega a inaczej jest wytyczona. Skoro wpłynął wniosek do Wójta Gminy od Spółki Agrarnej PLON

 Sp. z o.o.  z Zakroczymia w sprawie kupna tej drogi, to Wójt musi na pismo odpowiedzieć.

Mieszkańcy Kucic zwrócili się o wytyczenie drogi przy działkach na łąkach przy rzece. Jest to droga gminna i jeśli wpłynie wniosek do RG o wytyczenie tej drogi a radni go poprą to podjęte zostaną działania w tej sprawie.

            Pani radna Piłkowska zapytała, kiedy będą zrobione lampy w Nowych Kucicach- jedna lampa miała być przestawiona a druga zamontowana na rogu miejscowości.

            Pan Wójt powiedział, że przedsiębiorstwo energetyczne będzie montować lampy

w najbliższym czasie.

            Pani radna Siedlecka powiedziała, że nie można robić wszystkich inwestycji w jednej wsi- Pani radna Piłkowska by chciała, żeby wszystko było robione w Nowych Kucicach- droga, lampy, dożwirowania a np. w Przemkowie nie ma lamp więc środki finansowe trzeba podzielić równo na wszystkie wsie w gminie.

            Pan Wójt powiedział, że mieszkańcy mają zaległości podatkowe i za wywóz nieczystości, dlatego jest mało środków na inwestycje.

            Pan sołtys Śmigielski zaproponował, aby w związku z dużym poborem wody

w Kucicach uruchomić studnie głębinowe skąd czerpano by wodę np. do oprysków- zrobiono tak w Naruszewie.

            Pan Wójt obiecał porozmawiać z Wójtem Gminy Naruszewo i zorientować się w tej sprawie.

Więcej pytań nie zgłoszono.

 

Ad pkt 14

        Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

       Jolanta Gzylewska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-06 09:54:37
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-06 09:54:37
  • Liczba odsłon: 900
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181113]

przewiń do góry