Dzierzążnia, dnia  2013.11.06

 

Nr  ORG.0002.XXIV.2013

Pan(i) ....................................................................

 

zam. ..................................................................

 

 

     Na  podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594.) zwołuję XXIV Sesję  Rady  Gminy w  Dzierzążni  z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy,

2.      Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy,

3.      Interpelacje i zapytania,

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej,

5.      Podjęcie Uchwały Nr 168/XXIV/2013 w sprawie  zmian w Statucie Gminy Dzierzążnia

6.      Podjęcie Uchwały Nr 169/XXIV/2013  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

7.      Podjęcie Uchwały Nr 170/XXIV/2013  w sprawie zmiany uchwały budżetowej

8.      Podjęcie Uchwały Nr 171/XXIV/2013 w sprawie obniżenia  ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

9.      Podjęcie Uchwały Nr 172/XXIV/2013 w sprawie  zwolnień w podatku  od nieruchomości

10.  Podjęcie Uchwały Nr 173/XXIV/2013 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze

11.  Podjęcie Uchwały Nr 174/XXIV/2013 w sprawie  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych  w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela oraz w sprawie wyliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku  pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

12.  Podjęcie Uchwały Nr 175/XXIV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w związku  z uregulowaniem spraw własnościowych

13.  Podjęcie Uchwały Nr 176/XXIV/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Korytowo w drodze przetargu

14.  Podjęcie Uchwały Nr 177/XXIV/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Korytowo w drodze przetargu

15.  Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Zespołu Szkół   w Dzierzążni oraz Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach w roku szkolnym 2012/2013

16.  Informacja Przewodniczącej Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy

17.  Wolne wnioski i zapytania

18.  Zamknięcie obrad XXIV  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

         Obrady XXIV  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbędą się w dniu  14 listopada  2013 roku  o godzinie  1100  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-25 13:54:42
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-25 13:54:42
  • Liczba odsłon: 748
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269915]

przewiń do góry