Zarządzenie Nr 14/2005

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 21 listopada 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U.Nr 142,poz.1591 z 2001r z póź.zm./ oraz art. 128 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych  /Dz.U.Nr15,poz.148 z póź.zm./ oraz art. 43 pkt 27 lit a i b , oraz art. 83 pkt 113,poz 984 z póź.zm./ oraz § 9 Uchwały Nr 111/XVIII/2004r. Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2004r. Wójt Gminy zarządza co następuje :

§ 1

Zwiększyć wydatki gminy w budżecie na rok 2005 w kwocie 33.193 oraz zmniejszyć o kwotę 33.193 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

Budżet po zmianach :

Dochody - 7.330.026

Wydatki - 7.919.146

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 13/2005

Wójta Gminy w Dzierzążni

z dnia 14 listopada 2005 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź.zm/oraz art. 119 i 121 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póź. zm. / Wójt Gminy w Dzierzążni zarządza co następuje :

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia

Komunalnego i objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego

zarządzenia przedstawić :

 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania .
 2. Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni - celem wszczęcia procedury uruchomienia budżetu gminy .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 12/2005

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 31 października 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001r. z póź.zm./ oraz art. 128 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  /Dz.U.Nr 15, poz.148, z póź.zm./ oraz art. 43 pkt 27, lit. a i b, oraz art.83 pkt 1ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze Wójta / Dz.U.Nr 113, poz.984 z póź.zm./ oraz § 9 Uchwały Nr 111/XVIII/2004r. Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2004r. Wójt Gminy Dzierzążnia zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększyć wydatki gminy w budżecie na 2005 rok w kwocie 6.200 zł , oraz

zmniejszyć o kwotę 6.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

Budżet po zmianach :

Dochody - 7.012.117

Wydatki - 7.601.237

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

Zarządzenie Nr 11/2005

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 15 września 2005 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 16 ust 1-5 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 47, poz. 544 z 2000 roku z póź.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 72, poz. 847 z 2000 roku z póź.zm.)    z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku powołuję obwodowe komisje wyborcze w następujących składach:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Dzierzążni:

 1. Wacław Olszewski - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Leppera

 2. Sławomir Śmigielski - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Tymińskiego

 3. Paweł Gadomski - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Aleksandra Kaczyńskiego

 4. Teresa Turkowska - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kalinowskiego
 5. Marek Paradowski - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Janowskiego
 6. Stanisława Olszewska - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska
 7. Ryszard Starczewski - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Macieja Giertycha
 8. Jadwiga Śmigielska - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Cimoszewicza
 9. Aldona Kowalska – Wójt Gminy Dzierzążnia – pracownik samorządowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Nowych Kucicach:

 1. Bożenna Markowska - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Janowskiego
 2. Karwowska Małgorzata - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska
 3. Stanisław Wyciślak - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Cimoszewicza
 4. Bogumiła Pomianowska - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Henryki Bochniarz
 5. Elżbieta Olszewska - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Leppera
 6. Ryszard Wiśniewski - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kalinowskiego
 7. Bogdan Starczewski - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Macieja Giertycha
 8. Daniel Skwarski - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Aleksandra Kaczyńskiego
 9. Katarzyna Włodarska – Wójt Gminy Dzierzążnia – pracownik samorządowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Sieklukach:

1. Grażyna Jaszczak - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska

2. Mariola Wilamowska - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Religi

3. Kazimierz Traczyk - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Cimoszewicza

4. Emil Cybulski - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabriela Janowskiego

5. Maciej Traczyk - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kalinowskiego

6. Joanna Rudzińska - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Henryki Bochniarz

7. Bogdan Karwowski - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Aleksandra Kaczyńskiego

8. Monika Misiewicz - Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Macieja Giertycha

9. Grażyna Zarzycka – Wójt Gminy Dzierzążnia – pracownik samorządowy

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.

    

   Wójt Gminy Dzierzążnia

   mgr inż. Mirosław Opolski

Zarządzenie Nr 10/2005

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 29 sierpnia 2005 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 48 ust 1-6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2001 Nr 46, poz. 499, Nr 74 poz. 786, Nr 154, poz. 1802; z 2002 roku Nr 14 poz. 128, Nr 113 poz. 984, Nr 127 poz. 1089, Nr 153 poz. 1271; z 2003 roku Nr 57 poz. 507, Nr 130 poz. 1188; z 2004 roku Nr 25 poz. 219 oraz z 2005 roku Nr 140 poz. 1178 oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 roku w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.U.Nr 84 poz. 921 z 2004 roku, Nr 38 poz. 352 oraz z 2005 roku Nr 102 poz. 859) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku powołuję obwodowe komisje wyborcze w następujących składach:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Dzierzążni:

 1. Ryszard Starczewski - KW LPR

 2. Romualda Stochewicz - Komitet Wyborczy PSL

 3. Ewelina Jagiełło - KWW O.K.O

 4. Marek Paradowski - Ruch Patriotyczny

 5. Jadwiga Śmigielska - Komitet Wyborczy SLD

 6. Sławomir Śmigielski -Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
 7. Wacław Olszewski – KW Samoobrona RP
 8. Magdalena Machnacka – Komitet Wyborczy PD
 9. Paweł Gadomski - PiS
 10. Aldona Kowalska – Wójt Gminy Dzierzążnia – pracownik samorządowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Nowych Kucicach:

 1. Bogdan Starczewski - KW LPR

 2. Zenon Śmigielski - Komitet Wyborczy PSL

 3. Teresa Woźnicka - KWW O.K.O

 4. Bożenna Markowska - Ruch Patriotyczny

 5. Stanisław Wyciślak - Komitet Wyborczy SLD

 6. Renata Matusiak – KW Samoobrona RP

 7. Joanna Rudzińska – Komitet Wyborczy PD

 8. Daniel Skwarski - PiS

 9. Katarzyna Włodarska – Wójt Gminy Dzierzążnia – pracownik samorządowy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Sieklukach:

 

1. Monika Misiewicz - KW LPR

2. Krystyna Walczak - Komitet Wyborczy PSL

3. Hanna Obojska - KWW O.K.O

4. Emil Cybulski - Ruch Patriotyczny

5. Kazimierz Traczyk - Komitet Wyborczy SLD

6. Krystyna Brudzyńska -Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

7. Jan Krysiak– KW Samoobrona RP

8. Bogumiła Pomianowska – Komitet Wyborczy PD

9. Bogdan Piotr Karwowski- PiS

10. Grażyna Zarzycka – Wójt Gminy Dzierzążnia – pracownik samorządowy

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.

   Wójt Gminy Dzierzążnia

    mgr inż. Mirosław Opolski

    

Zarządzenie Nr 9/2005

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 02 sierpnia 2005 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) i art. 135 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003 roku z póź.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy na sesji w dniu 26 sierpnia 2005 roku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie w terminie do dnia 31 sierpnia 2005 roku informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 8/2005

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 25 lipca 2005 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach zaliczek alimentacyjnych

 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami.) oraz art. 18 ust 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.Nr 86, poz. 732) w związku z art. 20 ust 3 i art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228, poz. 2255 z 2003 roku z póź.zm.) - zarządzam , co następuje:

§ 1

Upoważniam Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni – Panią Reginę Sobczeńską do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach zaliczek alimentacyjnych przewidzianych ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i z mocą obowiązującą od 01 września 2005 roku.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

Zarządzenie Nr 7/2005

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 28 czerwca 2005 roku

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół w Dzierzążni

 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami.) oraz art. 9g ust 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U.Nr 118, poz. 1112 z 2003 roku z póź.zm.) - zarządzam , co następuje:

§ 1

Powołuję komisję egzaminacyjną celem przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego .

§ 2

Skład komisji określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie powyższego zarządzenia czyni się przewodniczącego komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 6/2005

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 21 czerwca 2005 roku

 

w sprawie powołania komisji do kontroli realizacji i odbioru końcowego budowy płyt gnojowych i zbiorników na gnojówkę na terenie gminy Dzierzążnia

Na podstawie punktu 2 i 4 Programu Ochrony Wód Gruntowych przed Zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw rolnych przyjętego uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni Nr 131/20/2005 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie programu ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami.

§ 1

Powołuję komisję do kontroli realizacji odbioru końcowego budowy płyt gnojowych i zbiorników na gnojówkę na terenie Gminy Dzierzążnia

 1. Aldona Kowalska – Przewodnicząca – Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej.
 2. Małgorzata Opasińska - członek- kierownik budowy Gospodarstwo Pomocnicze przy WZMiUW w Warszawie zakład w Płocku
 3. Adam Sobiecki – członek – Inspektor ds. promocji gminy i obsługi funduszy strukturalnych
 4. Jan Kraczkowski – członek – Inspektor Nadzoru.
 5. Witold Pająk – członek – Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne.

§ 2

Działanie komisji określa się do momentu pobudowania i rozliczenia płyt gnojowych i zbiorników.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Dzierzążnia

mgr inż. Mirosław Opolski

Zarządzenie Nr 5/2005

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 04 kwietnia 2005 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie udziału wynoszącego ½ część w nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Korytowo w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 1. ud ział wynoszący ½ część w nieruchomości zabudowanej o pow. 0.6400 ha położonej we wsi Korytowo ,oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów nr. 84.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i ust. 2 w związku z § 1 ust. 2 pkt 1, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia zasad na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9 poz. 30 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową na zbycie powyższego udziału wynoszącego ½ część w nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w składzie:

 1. Piórkowski Ryszard - przewodniczący
 2. Matusiak Grzegorz - z-ca przewodniczącego
 3. Kowalska Aldona - sekretarz
 4. Jankowska Wiesława - członek
 5. Marszał Krystyna - członek

Komisja Przetargowa wykonuje swoje czynności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. (Dz. U. Nr 9 poz. 30 z późn. zm.) w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy, oraz regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Dzierzążnia

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 4/2005

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 4 kwietnia 2005 roku

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenie jej zadań i trybu pracy

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) i §10 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowiącym Zał. Nr 1 do uchwały Nr 120/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 23 lutego 2005 r. zarządzam co następuje:

  § 1

Powołuję Komisję Stypendialną w składzie:

 1. Zofia Krysiewicz – Przewodnicząca komisji
 2. Regina Sobczeńska – z- ca przewodniczącej
 3. Urszula Wróblewska – członek
 4. Franciszek Goszczyński – członek
 5. Bożena Nowakowska - członek

§ 2

Do zadań Komisji w szczególności należy:

 1. Wstępna kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego pod względem spełniania kryterium uprawniającego do otrzymania pomocy materialnej określonej w § 13 ust 1-2 Regulaminu,
 2. Analiza przedłożonych wniosków
 3. Przedstawienie propozycji wysokości stypendiów i zasiłków ustalonych wg zasad określonych w § 13 ust 3-8 Regulaminu

§ 3

Posiedzenia komisji odbywać się będą w terminie umożliwiającym coroczne przyznawanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

§ 4

Pracami komisji kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności z-ca przewodniczącego.

§ 5

Komisja korzysta z możliwości weryfikacji wniosków z danymi posiadanymi przez Urząd Gminy.

§ 6

Dla ważności posiedzeń wymagany jest udział 3 członków komisji.

§ 7

W pierwszej kolejności opiniuje się do zakwalifikowania do pomocy materialnej uczniów spełniających następujące kryteria:

1. pochodzą z rodzin o najniższych dochodach,

2.występują w rodzinie okoliczności opisane w art. 90 d ust 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póż. zm.) a w szczególności: bezrobocie, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, niepełnosprawność, długoletnia choroba, rodzina jest niepełna.

§ 8

1.Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie komisji.

2.W terminie 3 dni od posiedzenia Przewodniczący Komisji Stypendialnej przedkłada Wójtowi Gminy, protokół z odbytego posiedzenia

§ 9

Zobowiązuje się wszystkich członków komisji do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w trakcie prac komisji.

§ 10

Obsługę biurową komisji prowadzi Referat ds. Oświaty Urzędu Gminy w Dzierzążni

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 3/2005

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 24 lutego 2005 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

 

Na podstawie art. 136 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr.15, poz.148 z 2003 roku z póź.zm) oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj.Dz.U.Nr. 142 . poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) , Wójt Gminy Dzierzążnia zarządza , co następuje:

§ 1

Sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia za 2004 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić Radzie Gminy w Dzierzążni oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie .

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy

 

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 2/2005

Wójta Gminy w Dzierzążni

z dnia 04 lutego 2005 roku

w sprawie przyjęcia bilansu i rachunku zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2004

Na podstawie art. 136 ust, l ustawy z dnia 26.11.1998 r o finansach publicznych / Dz. U. Nr 15 póz. 148 z póz. zm/, art. 28 ustawy z dnia 25 .10.1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz. U. z 2001 roku Nr 13 póz. 123 z póz. zm./ oraz art. 2 ust l art. 52 ust l i art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości / Dz.U. Nr 121 póz. 591 z póz. zm. / Wójt Gminy w Dzierzążni zarządza co następuje :

§1

Przyjąć sporządzony bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2004 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 1/2005

Wójta Gminy w Dzierzążni

z dnia 13 stycznia 2005 roku

w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 126 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku

o finansach publicznych / tj. Dz.U. z 2003 r Nr 15 poz. 148 z póź. zm./ zarządzam

co następuje :

§ 1

Przyjmuje się układ wykonawczy dochodów własnych gminy na rok 2005 zgodnie

z załącznikiem Nr 1 .

§ 2

Przyjmuje się układ wykonawczy wydatków budżetu gminy na rok 2005 w podziale

na jednostki budżetowe realizujące wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem

Nr 2 .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 i podlega ogłoszeniu .

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-01-31 13:44:54
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-05 15:14:38
 • Liczba odsłon: 4266
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269913]

przewiń do góry