OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Dzierzążnia, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia  zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Na zakup oleju napędowego dla potrzeb autobusów szkolnych i samochodów strażackich Gminy Dzierzążnia w 2018 roku  o wartości  poniżej 30 000 euro

1.            Termin składania ofert: do dnia 15 grudnia 2017 roku

2.            Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia

3.            Forma składania ofert:

a)      Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28,                09-164 Dzierzążnia

b)      Faxem na numer  23 661 59 04 wew. 39.

c)       W wersji elektronicznej na e-mail : sekretariat@dzierzaznia.pl .

4.            Termin realizacji zamówienia: 1 styczeń 2018r.  do 31 grudzień 2018r.

5.            Warunki udziału w postępowaniu:

A.      Oświadczenie, o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

  1. Oświadczenie, że zdeklarowana w niniejszym formularzu ofertowym cena netto producenta jednego litra oleju napędowego została podana przez nas z wiarygodnego i niezależnego źródła i jest obowiązującą ceną ……………………………….. i została opublikowana na stronie internetowej następującego Producenta (nazwa producenta) …………………………………………,
  2. Oświadczenie, że zarówno wybrany przez nas Producent oleju napędowego na podstawie cenników, którego będziemy określać cenę netto Producenta 1 litra oleju opałowego w dniu dostawy przedmiotu zamówienia oraz stały upust będą nie zmienne w trakcie realizacji umowy zawartej w sprawie niniejszego zamówienia.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są :

1)      Aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi,

2)      Zaświadczenie o wpisie do CIDG lub inny dokument potwierdzający działalność gospodarczą,.

3)      Zaświadczenie podmiotu do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane paliwa odpowiadają określonym normom ( Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U z 2015r, poz. 1680),

4)      Oświadczenie,  o miejscu zakupu  (tankowania)  przedmiotu zamówienia będzie odbywać się z zastosowaniem dystrybutorów, które będą zaopatrzone
w legalizowane urządzenia wydawcze.

5)      Projekt umowy zaakceptowany przez wykonawcę

6.            Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  CENA  100%

7.            Inne postanowienia: .........................................................................................................

8.            Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: https://ugdzierzaznia.bip.org.pl/

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. do Zarządzenia nr 25/2017         z dnia 2 sierpnia 2017 r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.

 

- formularz ofertowy usługi - formularz_ofertowy_uslugi_naped_2017.doc

- projekt umowy - projekt_umowy_naped_2017.doc

- załacznik nr 3 do umowy - zalacznik_nr_3_do_umowy_naped_zbiorcze_zestawienie__zakupu_paliwa.doc

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                mgr inż. Witold Pająk

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-04 13:37:27
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-04 13:37:27
  • Liczba odsłon: 891
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267110]

przewiń do góry