Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ XXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 24 września 2021 roku

 

Obrady XXVIII Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 24 września 2021 roku  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 10:00, a zakończyły  o godzinie 12:00.

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy - Pani Monika Konczewska, Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska, Alicja Plewińska – przedstawiciel Stowarzyszenia ,,AMICUS” wraz z innymi członkami,  Radny Powiatowy – Mirosław Opolski.

Na ustawowy stan Rady Gminy w Dzierzążni 15 osób, w obradach udział wzięło 15 osób, czyli liczba odpowiednia do podejmowania prawomocnych uchwał. Głosowanie odbyło się za pomocą elektronicznego systemu.

Ad 1.  Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest 15 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 15 według listy obecności załączonej do protokołu.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej, następnie odczytał porządek obrad i wobec braku uwag przeszedł do jego realizacji

 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy
 3. Wystąpienia i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia, informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 roku
 6. Podjęcie Uchwały Nr 197/XXVIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 7. Podjęcie Uchwały Nr 198/XXVIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 8. Podjęcie Uchwały Nr 199/XXVIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Dzierzążnia oraz nadania jej Statutu
 9. Podjęcie Uchwały Nr 200/XXVIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia   i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
 10. Wolne wnioski i informacje
 11.  Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał się z protokołem XXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 lipca 2021 roku. Radni przyjęli protokół z XXVII Sesji jednogłośnie.

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

 

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i prowadzonej działalności międzysesyjnej. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono  w urzędzie:

 • W dniu 6 sierpnia Wójt Gminy uczestniczył w podpisaniu protokołu odbioru drogi powiatowej  nr 3059W Nowe Kucice-Bulkowo-Bodzanów, remont odcinka od granic gminy od strony Płońska do sołectwa Sarnowo-Góry droga powiatowa została wyremontowana, wkład Gminy to 200 tys. zł,
 • Zostały zabezpieczone środki w kwocie 150 tys. zł na wykonanie remontu 1200 metrów drogi,
 • W dniu 8 sierpnia zakończyła się kompleksowa kontrola Urzędu Gminy w Dzierzążni, zostały przedstawione wnioski do realizacji i trwa oczekiwanie na zalecenia pokontrolne, jest to standardowa kontrola, która odbywa się co 4 lata, podczas której szczegółowo badania jest gospodarka finansowa, przetargi, zarządzenia Wójta Gminy,
 • W dniu 10 sierpnia Wójt Gminy uczestniczył w spotkaniu samorządowców z ministrem Maciejem Wąsikiem w Ośrodku Mazowiecki Ośrodku Doradztwa Rolniczego Poświętne,
 • W dniu 18 sierpnia odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych, zostały sprzedane 2 działki zabudowane w Błominie Gumowskim na kwotę ponad 9 tys. zł. oraz jedna działka niezabudowana na kwotę ponad 28 tys. zł,
 • W dniu 28 sierpnia odbył się odbiór drogi gminnej Kucice-Stare Gumino, która była realizowana  w ramach dofinansowania do Wojewody Mazowieckiego, trwa przygotowywanie dokumentów do rozliczenia inwestycji,
 • 24 sierpnia odbyło się spotkanie z sołtysami, na którym omawiane bieżące sprawy, Wójt Gminy zachęcał do realizacji szczepień oraz przypomniał o obowiązku spisania się w Powszechnym Spisie Ludności,
 • Został wykonany remont dachu na budynku OSP Dzierzążnia na kwotę 22 tys. brutto,
 • W dniu 1 września Wójt Gminy uczestniczył w rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2021/2022  w Szkole Podstawowej w Dzierzążni oraz w Nowych Kucicach,
 • W dniu 16 września Wójt Gminy uczestniczył w wyborach Lokalnej Grupy Działania Przyjazne Mazowsze w Płońsku,
 • W dniu 17 września został zakupiony lekki samochód strażacki FORD TRANSIT do OSP Wierzbica Pańska w kwocie 50 tys. zł,
 • Został wykonany remont chodnika w Dzierzążni, koszt naprawy chodnika to ponad 66 tys. zł,
 • W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw został wykonany sufit podwieszany w strażnicy w Wierzbicy Pańskiej, został zamontowany piec na pellet drzewny z nagrzewnicą,
 • Zostało wykonane ogrodzenie przy świetlicy w Podmarszczynie,
 • Został wykonany remont kanalizacji w świetlicy w Nowym Guminie,
 • W trakcie remontu jest oświetlenie uliczne w miejscowościach Wilamowice i Błomino-Jeże.  

Ad 5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia, informacji  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 roku

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz w formie prezentacji przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia, informację  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 roku.

Pani Skarbnik poinformowała, że dochody po uchwaleniu stanowiły 17 332 000,00 zł, zaś wydatki 18 101 289,00 zł. Przychody po uchwaleniu stanowiły 1 014 289,00 zł, zaś rozchody 245 000,00 zł. Po uchwaleniu budżetu wynik budżetu zamykał się deficytem w wysokości 769 289,00 zł.

Główne źródła dochodów Gminy Dzierzążnia w I półroczu 2021 roku :

 • Udział w podatku dochodowym – 929 102,00 zł
 • Subwencje w tym : 3 447 828,00 zł

- oświatowa – 1 948 464,00 zł

- wyrównawcza – 1 487 520,00 zł

- równoważąca – 11 844,00 zł

 • Dotacje na zadania własne i zlecone – 3 287 483,90 zł
 • Podatek od nieruchomości – 765 923, 92 zł.

W uchwale budżetowej na 2021 rok utworzono rezerwy w wysokości 130 000,00 zł i na dzień 30 czerwca 2021 r. plan rezerw pozostał bez zmian.

Wydatki inwestycje jednostek budżetowych – drogi gminne 2021 r.

1. Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez położenie chodnika w miejscowości Dzierzążnia, plan 50 000,00 zł, środki własne

2. Przygotowanie wstępnej dokumentacji przebudowy drogi gminnej Gumowo-Kruszewie, plan 10 000,00 zł, środki własne

3. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi wewnętrznej  w miejscowości Korytowo, plan 10 000,00 zł, środki własne

Razem inwestycje jednoroczne, nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – 70 000,00 zł.

Inwestycje Wieloletnie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2023

1. Budowa drogi gminnej nr 300310W w miejscowości Błomino Gumowskie, plan 100 000,00 zł, środki własne

2. Budowa dróg gminnych nr 300358W i 300361W w miejscowości Stare Gumino – Nowe Gumino, plan 1 600 000,00 zł, środki własne

3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice, plan 20 000,00 zł, środki własne

4. Budowa drogi gminnej w miejscowości, plan 20 000,00 zł, środki własne

5. Budowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo Pobodze, plan 20 000,00 zł, środki własne

6. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błomino Jeże – Błomino Gumowskie, plan 165 000,00 zł, środki własne

7. Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo, plan 20 000,00 zł, środki własne

8. Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo, plan 20 000,00 zł, środki własne

Razem inwestycje objęte WPF – 1 965 000,00 zł

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni  za I półrocze 2021 roku

Lp.

Wynagrodzenia i pochodne

Zakup materiałów                         i energii

Usługi obce

Pozostałe

1.

11 930,00 wynagrodzenia

5 000,00

Zakup książek

12,99 koszty przesyłki utrzymanie domeny internetowej

565,00 ubezpieczenia mienia GBP

2.

2 139,05 składki ZUS

60,85 środki czystości, herbata

 

0,00

581,35 odpis na ZFŚS pracownika GBP i emeryta

3.

0,00

fundusz pracy

457,89 materiały biurowe, materiały do remontu pomieszczeń

 

0,00

 

0,00 szkolenie

Razem

14 069,05

5 518,74

12,99

1 146,35

Wydatki ogółem za I półrocze 2021 r.

20 747,13

 

Ad 6. Podjęcie Uchwały Nr 197/XXVIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

 

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz omówiła projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Poinformowała, że zostaną wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz wyjaśniła, na czym polegają zmiany. 

W dochodach  dokonuje się zmian:

 1. Zmniejszono  plany dotacji celowej decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182/2021 z 8 lipca 2021 r. (pismo WF-I.3112.20.19.2021 z 12 lipca 2021 r.),  o kwotę  125 284,00 zł. Zmniejszenie dotacji celowej związane jest z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. (z wyjątkiem § 29 ust. 7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092 ) na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia „dobry start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Zwiększono wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej decyzją Wojewody Mazowieckiego  nr 95/2021 z 1 lipca 2021 roku (pismo WF-I.3112.15.15.2021 z 1 lipca 2021 roku)  z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w kwocie 7 350,30 zł
 3. Wprowadzenie dotacji na realizacje karty dużej rodziny w kwocie 12,00 zł.
 4. Wprowadzenie  subwencji oświatowej – 11 550,00 zł.
 5. Wprowadzenie środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na promocję szczepień – 10 000,00 zł.
 6. Wprowadzenie dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia – Etap V” w kwocie 26 132,00 zł,
 7. Wprowadzenie odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w kwocie 3 000,00 zł,
 8. Zmniejszenie dochodów z tytułu niewykonania wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 10 000,00 zł.
 9. Zwiększenie planów dotacji na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów – 9.000,00 zł

Dochody po zmianach ustalono w kwocie  19 312 775,31 zł

w tym dochody bieżące stanowią 17 618 478,48 zł, w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 903 192,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 7 000,00 zł

- pozostałe dochody bieżące – 3 518 083,76 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 452 600,00 zł

- subwencja ogólna – 6 176 532,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6 013 670,72 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 1 694 296,83  zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 423 200,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 1 270 796,83 zł

Wydatki w WPF skorygowano zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i załącznikiem  nr 2 do uchwały.

W załączniku nr 2 w wydatkach majątkowych dokonano przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi  (wprowadzono nowe zadanie pn. Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo do realizacji  w latach 2021 -2022, wartość inwestycji 50 000,00 zł, W 2021 roku zaplanowano kwotę 10 000,00 i 2022 roku kwotę 40 000,00 zł,  zmniejszono wydatki na zadaniu pn. Przebudowa drogi wewnętrznej  w miejscowości Błomino Gumowskie – Błomino Jeże o kwotę 20 000,00 zł, zwiększono wydatki                      na zadaniu pn. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni o 10 000,00 zł. Dokonano zmian limitów wydatków w poszczególnych latach: limit na rok 2021– 1 980 000,00 zł, limit na 2022 rok – 387 500,00 zł, limit na 2023 rok -360 000,00 zł, limit na 2024 rok – 180 000,00 zł.

Wydatki po zmianach stanowią kwotę 20 578 564,31  zł, z tego:

Wydatki bieżące – 18 117 196,31 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 7 972 068,87 zł , na obsługę długu 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią  2 461 368,00  zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycj i zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł

Przychody i rozchody

 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie  1 265 789,00 zł  który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości  240 000,00 zł, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   o finansach publicznych w kwocie 500 000,00 zł, spłaty z udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 29 289,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie  496 500,00 zł.
 2.  Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 245 000,00zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
 3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 510 789,00 zł i rozchody w kwocie  245 000,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach kształtują się na bezpiecznym poziomie.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 197/XXVIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 7. Podjęcie Uchwały Nr 198/XXVIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

 

Na początku głos zabrała Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi 19 312 775,31 zł., zaś plan wydatków 20 578 564,31 zł.

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

Dochody bieżące

W dziale 600  Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  otrzymano odszkodowanie za wiatę przystankową zniszczoną podczas wichury – kwota 3 000,00 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody z tytułu usług o kwotę 2 500,00 zł .

W dziale 756, rozdział 75615 -  zwiększa wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków  i opłat w kwocie 46,00 zł, w dziale 75618 – zwiększa się wpływy z tytułu opłaty skarbowej o 6 000,00 zł, zwiększa się wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 219,00 zł, zmniejsza się wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 5000,00 zł i  wprowadza się wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 4 350,56 zł.

W dziale 758, rozdział 75801 wprowadza się subwencję oświatową w kwocie 11 550,00 zł przyznaną pismem ST5.4751.10.2021.6g z 16.09.2021 na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział  85195 w związku ze zmianami szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz.U. poz. 1382)  przenosi się z § 0970  środki otrzymane w drodze refundacji na przewóz osób na szczepienia w kwocie 2 463,00 do § 2180- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz wprowadza się w § 2180 środki przyznane decyzją Wojewody Mazowieckiego na promocję szczepień w kwocie 10 000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 wprowadza się decyzję Wojewody Mazowieckiego (WF-I.3112.19.14.2021 z dnia 17.09.2021 r.) o zwiększeniu dotacji na realizację zadań z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 9 000,00 zł

W dziale 855 Rodzina,, rozdział 85503 wprowadza się dotację na realizację zadań dot. Karty dużej rodziny w kwocie 12,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział   90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wprowadza się dotację otrzymaną z WFOŚiGW w Warszawie   na zadanie” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia – Etap V” w kwocie 26 132,00 zł.

Dochody majątkowe

W dziale 010  Rolnictwo i łowiectwo, zmniejsza się dochody z tytułu niewykonania wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 10 000,00 zł.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 19 312 775,31 zł w tym dochody bieżące stanowią 17 618 478,48 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 1 694 296,83 zł.

WYDATKI

W dziale 010  Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo” . Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2021-2022  w WPF. W bieżącym roku zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, natomiast w 2022 roku kwotę 40 000,00 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami.

W dziale 600  Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  - zmniejszono wydatki na inwestycji drogowej z WPF o 20 000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono wydatki w § 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wznowienie granic działki nr 94 położonej w miejscowości Stare Gumino– przeniesienie z działu 921.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki w kwocie 37 502,11 zł (zakup materiałów  i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników) i zmniejszono wydatki w kwocie 4 842,61 zł w § 4440 i 4710.

W dziale 754, rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zmienia  się przeznaczenie zaplanowanych środków z zakupu samochodu strażackiego na zakup kamery termowizyjnej (pismo Komendanta PPSP w Płońsku  z 13.09.2021r.) oraz zmniejsza się kwotę środków przeznaczonych do wpłaty na państwowy fundusz celowy o 5 000,00 zł, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięć między paragrafami.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami  i wprowadzono zwiększone wydatki z subwencji oświatowej w kwocie 11 550,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział  85154 wprowadza się wpływy z części opłaty za zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie w kwocie 4 350,56 zł w rozdziale  85195 wprowadza się środki w kwocie 10 000,00 zł na promocję szczepień.

W dziale 852 Pomoc społeczna i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przesunięć między działami i paragrafami i wprowadza się środki z dotacji w kwocie 9 000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina,, rozdział 85502, dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału, rozdział 85503 wprowadza się wydatki na realizację zadań dot. Karty dużej rodziny w kwocie 12,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział   90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonano przesunięcia środków z §4700 – 500,00 zł i §4300 – 1500,00 zł   do § 4210, rozdział 90026 – zwiększono środki w §4300 o 1000,00 zł i dokonano przesunięcia środków z §4610 do §4300 kwoty 1 000,00 zł.

W dziale 921, rozdział 92116 Biblioteki zmniejsza się  dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej o 20 000,00 zł i przenosi środki do działu 700 i 750  w celu realizacji bieżących zadań.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 20 578 564,31 zł w tym wydatki bieżące stanowią 18 117 196,31 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 2 461 368,00  zł.

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej Rada Gminy w Dzierzążni dokonuje następujących zmian:

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 198/XXVIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 8. Podjęcie Uchwały Nr 199/XXVIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Dzierzążnia oraz nadania jej Statutu

 

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki poinformował, że zgodnie z art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2021,  poz. 1372)  Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Rada Gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może utworzyć Gminną Radę Seniorów, która ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

W związku z wnioskiem złożonym do Rady Gminy w Dzierzążni w dniu  03.09.2021 roku  o utworzenie Gminnej Rady Seniorów złożonym przez seniorów zamieszkujących Gminę Dzierzążnia   i przedstawicieli działających na rzecz osób starszych, oraz w związku ze zwiększającą się liczbą osób starszych w Gminie Dzierzążnia (ogólna liczba mieszkańców na dzień 31.08.2021 r. to 3565 osób,  z czego osoby powyżej 60. roku życia to 855 osób, co stanowi aż 24% wszystkich mieszkańców), jak również coraz większą aktywnością tych osób na rożnych polach działania, koniecznym i zasadnym staje się powołanie Gminnej Rady Seniorów. Umożliwi ona budowanie dialogu, partnerstwa, integracji  i współpracy między środowiskiem osób starszych a władzami lokalnymi i innymi podmiotami zewnętrznymi działającymi na rzecz osób starszych, a tym samym wzmocni pozycję tych osób w środowisku lokalnym.

W skład rady seniorów wchodzą przedstawiciele osób starszych oraz lokalnych podmiotów działających na rzecz osób starszych. W obszarze działań rad seniorów znajdują się programy zdrowotne i prozdrowotne przeznaczone dla osób starszych, zagadnienia związane z bezpieczeństwem seniorów oraz aktywizacją społeczną pokolenia 60+.                                                                                                        

Ponadto działania na rzecz partycypacji osób starszych wpisują się w z Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020.

Następnie głos zabrała Alicja Plewińska, która podziękowała w imieniu zarządu AMICUS Wójtowi Gminy za przychylnie rozpatrzenie wniosku oraz Radzie Gminy za przyjęcie uchwały. Gminna Rada Seniorów jest organem społecznym i doradczym. Wykazała nadzieję, że współpraca pozwoli na bliższe poznanie potrzeb seniorów i ich realizację, uwzględniając  możliwości finansowe. Głównym celem stowarzyszenia jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów. Stowarzyszenie ,,AMICUS” działa bardzo aktywnie. Zarząd na czele z Panią Elżbietą Demby opracowuje różne projekty, pozyskuje z różnych źródeł środki finansowe m.in. z Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Finansów i wielu innych. Obecnie realizowane są 2 projekty, na które pozyskano środki finansowe ,,Mobilna Kawiarenka” w ramach którego raz w  miesiącu odbywają się spotkania w remizie w Dzierzążni lub Podmarszczynie, gdzie zapraszani są różni ciekawi ludzie, występują artyści lokalni. W ramach programu odbywają się również wyjazdy. Drugi projekt to ,,Aktywny Senior”, w ramach którego odbywają się zajęcia rękodzieła artystycznego, kulinarne, w zakresie profilaktyki i zdrowego żywienia, teatralne. Działa również chór stowarzyszenia.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, który powiedział, że Powołanie Rady Seniorów Gminy Dzierzążnia to dobre działanie, które planowane było od 3 lat. Gmina Dzierzążnia jest  jedną z nielicznych gdzie taka Rada powstała. Wójt Gminy zaznaczył, że część działań będzie spoczywała na urzędzie i podkreślił, że będą one prowadzone jak należy. Wójt Gminy wykazał nadzieję na dobrą współpracę. 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 199/XXVIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Dzierzążnia oraz nadania jej Statutu

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

W tym miejscu prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę 15 minut.

 

Ad 9. Podjęcie Uchwały Nr 200/XXVIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia  i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

 

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki poinformował, że w związku z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) wprowadzone zostały istotne zmiany do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zmiany przepisów prawa dotyczą zasad wydawania przez przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci. Następnie Wójt Gminy szczegółowo omówił zmiany w ustawie.

Ponadto ww. ustawa obliguje rady gminy do dostosowania treści regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości do nowego stanu prawnego  w czasie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzani ścieków z 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028).

Aktualnie na terenie Gminy Dzierzążnia działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzi Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. oraz Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie. Przedsiębiorstwa opracowały projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przedłożyło go Radzie Gminy w Dzierzążni. Przeprowadzona analiza tego projektu, wskazuje iż spełnia on wymagania ustawowe, co do zakresu oraz treści regulacji jaką powinien zawierać regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ponieważ Rada Gminy w Dzierzążni działa w formie uchwał, również opracowanie i przyjęcie projektu regulaminu celem przekazania go organowi regulacyjnemu wymaga jej podjęcia. Uchwała ta nie zatwierdza jeszcze przyjęcia nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Dzierzążnia, co wynika ze zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zachodzi więc konieczność dostosowania zapisów Regulaminu  do obowiązujących regulacji prawnych.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 200/XXVIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 9. Wolne wnioski i informacje

 

Na początku głos zabrał Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki, który poinformował, że zostało zabezpieczone 150 tys. zł na wykonanie remontu drogi powiatowej w miejscowości Kucice, lecz Starosta Płoński zwrócił się z prośbą o zwiększenie dofinansowania dla powiatu. Prośba wynika z tego, że na 1 etapie planowane było wykonanie 1200 metrów drogi, ale zostało to przedłużone do 1600 metrów.

Następnie głos zabrał Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski, który zaznaczył, że zależy mu, by inwestycje powiatowe na terenie gminy były realizowane. Radny Powiatowy przypomniał, że 3200 metrów drogi od miejscowości Wilamowice, od strony gminy Płońsk do Sarnowa zostało wykonane. Następnie poinformował, że odcinek od Ilina do Szast nie jest realizowany z uwagi na  regulacje stanu prawego – 4 odcinki wymagały regulacji prawnej. Wynika to z tego, że niektóre odcinki wchodzą w grunty prywatne, więc trzeba było przeprowadzić weryfikację i podzielić je na odcinki. Fundusze, które zostały przeznaczone na remont tej drogi to ponad 1 milion 42 tyś środki zewnętrzne  200 tyś. Gmina Dzierzążnia oraz niewielka kwota powiatu. Radny Powiatowy powiadomił, że wyremontowanie 1 km drogi kosztowało ponad 400 tyś. zł. Pan Mirosław Opolski wspomniał, że odcinek w Kucicach jest   w dużo gorszym stanie, ale z uwagi na to, by została przyznana dotacja zewnętrzna, remont musiał być zaczęty od strony Ilina, który również był w złym stanie. Dodał, że została podpisana umowa z firmą WAPNOPOL na odcinek od Kucic do drogi w Guminie, do końca października droga powinna zostać zakończona.

Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski zwrócił uwagę na znaczny wzrost cen towarów   i usług. Przy planowaniu kosztów remontu na wiosnę 2021 nie uwzględniono aż takiej inflacji. 1200 metrów drogi, której remont był planowany na 600 tyś, zł., w obecnej chwili kosztowałby 900 tys. zł. Radny Powiatowy podkreślił, że Starostwo w budżecie nie posiada wielu funduszy na dotacje i przypomniał,  że dawniej wiele dróg było wykowanych ze środków gminnych.

Następnie Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski poinformował o kłopotach w opiece zdrowotne i poinformował, że nowym dyrektorem szpitala będzie dotychczasowa wiceburmistrz Płońska Lilianna Kraśniewska. Od września kursują dwie linie komunikacyjne rano oraz popołudniu pod kątem młodzieży szkolnej, pierwsza przez Nacpolsk-Cumino-Kucice-Wilamowice, druga Dzierzążnia-Błomino-Starczewo.

 

Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski dodał, że środki finansowe są rozdzielane proporcjonalnie do potrzeb i ilości wykonywanych prac, w szczególności inwestycji drogowych.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, który, że o chodnik, który został wyremontowany w Dzierzążni z funduszu Gminy, będzie dbała Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad.

Odnośnie Klubu Gminnego Wójt Gminy podkreślił, że będzie wspierał jego działalność. Zaznaczył, że na stowarzyszenia są zabezpieczone niewielkie pieniądze, ale w miarę możliwość Klub będzie wspierany finansowo, ponieważ będzie służył dobru mieszkańców.  

Wójt Gminy odniósł się do remontu drogi powiatowej. Poinformował, że na początku kadencji do powiatu było przekazane około 400 tys. zaś w tym roku już zostało przekazane 350 tyś zł. Wójt Gminy zwrócił uwagę na problem związanym z nową wyremontowaną drogą od Dzierzążni w stronę Kucic, a mianowicie wzmożony ruch, dlatego planowane jest wykonanie progu zwalniającego.  

W dalszej kolejności głos zabrała Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska, która poinformowała, że Gmina Dzierzążnia przystąpiła do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  i w związku z tym zwróciła się z prośbą o udział w badaniu ankietowym dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Następnie głos zabrał głos Radny – Pan Radosław Pawlak, który podziękował za założenie lamp oraz zaproponował, by wyremontować pozostałe około 600 metrów chodnika w miejscowości Dzierzążnia.

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki oświadczył, że GDDiA wykonuje remonty dróg na własnym gruncie i nie ingeruje w zewnętrzny teren.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który poinformował, że problemem jest wydatkowanie pieniędzy publicznych na prywatnym gruncie. Podkreślił, że należałoby znaleźć zloty środek, by nie narażać Wójta. Dodał, że remont chodnika należy wykonać, gdyż jest  to wizytówka Gminy, lecz trzeba poszukać rozwiązania.

W następnej kolejności głos zabrał Radny – Pan Radosław Pawlak, który poinformował, że zgłosił się do niego mieszkaniec, który gra w Orkiestrze Parafialno-Gminnej na bębnie, który wymaga naprawy, a koszt to 1 600 zł.

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki odpowiedział, że instrumenty Orkiestry Gminno – Parafialnej są na stanie Gminy i obowiązkiem Gminy jest utrzymanie sprzętu. Dodał, że Kapelmistrz powinien złożyć stosowny wniosek na zapotrzebowanie.

 

Ad 10. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XXVIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 12:00.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Transmisja z sesji Rady Gminy w Dzierzążni dostępna jest w serwisie YouTube.

 

Protokołowała:                                                           

Paulina Ryglewic

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-22 15:21:00
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-11-30 10:22:38
 • Liczba odsłon: 911
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278431]

przewiń do góry