Zobacz podgałęzie

Protokół z XII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 27 kwietnia 2004 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1000, a zakończyły o godzinie 14°°. Na stan 15 radnych, obecnych było 15 radnych według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady XII Sesji Rady Gminy, powitała wszystkich obecnych: radnych, Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską, Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec, kierowników jednostek organizacyjnych w osobach: Panią Reginę Sobczeńską – Kierownika GOPS, Pana Franciszka Goszczyńskiego – Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni i jednocześnie radnego Powiatu Płońskiego, Panią Sławę Augustynowicz – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kucicach, Panią Ewę Sieklucką – Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni, Sołtysów i inne osoby obecne na obradach sesji.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał, a następnie przystąpiła do realizacji porządku obrad, który wszyscy radni wraz z materiałami otrzymali w zawiadomieniach o posiedzeniu XII Sesji Rady Gminy.

Poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem z XII Sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg obrad, a następnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Protokół z XII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Drugim wnioskiem złożonym przez przewodniczącą było rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Błominie Gumowskim w drodze bezprzetargowej. Wniosek swój uzasadniała wcześniejszym przedstawieniem uzasadnienia podjęcia tejże uchwały i podania go radnym pod rozwagę na posiedzeniach poszczególnych komisji. Nie umieszczenie uchwały w porządku obrad wynikało z braku kompletu dokumentacji koniecznej do opracowania powyższego projektu uchwały. Wniosek poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnie przewodnicząca odczytał porządek obrad po zmianie i dalej nastąpiła realizacja poszczególnych jego punktów. Informację z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Gminy. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 4 i 5 Kolejnym punktem porządku obrad było przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok. Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Po przedstawieniu sprawozdania przez Wójta Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 183/C/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu. Wraz z uzasadnieniem powyższa uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W następnej kolejności Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała radnych z Uchwałą Nr 1/2004 Komisji Rewizyjnej z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok.

Skład Orzekający RIO w Warszawie w podjętej Uchwale Nr 184/C/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 roku zaopiniował pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2003 rok. Powyższą Uchwałę odczytała radnym Przewodnicząca Rady Gminy. Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.

Następnie poprosiła radnych o zabieranie głosu i dyskusję nad przedłożonym sprawozdaniem przez Wójta Gminy.

W pierwszej kolejności wypowiedzieli się przewodniczący poszczególnych komisji:

 • Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury – Pani Zofia Krysiewicz potwierdziła, że członkowie komisji dokładnie zapoznali się z przedstawionym sprawozdaniem na posiedzeniu komisji w dniu 15 kwietnia 2004 roku i po dokładnej analizie nie wnoszą do niego żadnych uwag, uważając że prowadzone było oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi, a zarazem wykonano zaplanowane inwestycje. Biorąc powyższe pod uwagę komisja jednogłośnie jest za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy,
 • Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej – Pan Ryszard Piórkowski również potwierdził przyjęcie sprawozdania bez żadnych uwag i zastrzeżeń podkreślając, że wykonanie budżetu było zgodne z przepisami i podjętymi uchwałami i dzięki oszczędnemu gospodarowaniu środkami finansowymi została wypracowana nadwyżka budżetowa w kwocie 665 960zł. Wobec powyższego członkowie komisji są za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy,
 • Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska – Pan Kazimierz Milewski stwierdził, że członkowie komisji są za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy i przyjmują sprawozdanie bez żadnych uwag,
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Wiesława Jankowska zabierając po raz drugi głos podkreśliła, że członkowie komisji popierają gospodarkę finansową prowadzona przez pana Wójta, dlatego też jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy. Uchwały podejmowane przez Radę Gminy, a powierzone do wykonania Wójtowi Gminy zostały zrealizowane prawidłowo bez żadnych zastrzeżeń. Oszczędne gospodarowanie w 2003 roku przyniosło oczekiwane efekty, to jest terminowe wykonanie planowanych inwestycji, a oprócz tego wypracowanie wcale nie małej jak na możliwości naszej gminy nadwyżki budżetowej. Dodała, że jest to również zasługa pracowników Urzędu Gminy. Na zakończenie dodała, że atmosfera podczas obrad sesji sprzyja realizacji zakładanych celów i zadań.

Przewodnicząca Rady Gminy również wyraziła pozytywna opinię o współpracy z Wójtem Gminy, co przejawia się w prawidłowości wykonywania podjętych przez radę uchwał i prawidłowej gospodarce finansowej.

Ponownie poprosiła radnych o zabieranie głosów. Innych głosów w dyskusji nad sprawozdaniem nie zgłoszono.

Przewodnicząca zatem zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Zwróciła się do radnych z zapytaniem:

 1. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2003 rok? „Za” przyjęciem wniosku było - 15 radnych.
 2. Kto z państwa radnych przeciwny przyjęciu wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2003 rok? - 0 głosów.
 3. Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu nad przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2003 rok? – 0 głosów.

Jak wynika z powyższego głosowania, Uchwała Nr 75/XII/2004 Rady Gminy w Dzierzązni z dnia 27 kwietnia 20004 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy została przyjęta jednogłośnie, a tym samym Wójt Gminy uzyskał absolutorium z tego tytułu.

Pierwsze gratulacje Wójtowi złożyła Przewodnicząca Rady Gminy uznając, że jednomyślna aprobata całej Rady Gminy świadczy o zaufaniu w podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu i wykonywaniu inwestycji.

Wójt również podziękował wszystkim za uznanie jego wysiłków przy realizacji zadań i podkreślił, że tak dobra współpraca i atmosfera do działania została wypracowana wspólnie i dlatego daje odpowiednie efekty.

Ad pkt 6 Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Skarbnikowi Gminy – Pani Krystynie Jarosławskiej, która omówiła projekt uchwały wraz załącznikami w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Pierwszy projekt uchwały Nr 76/XII/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy dotyczył wprowadzenia zmian dotacji na cele opieki społecznej dotyczącej zwiększenia środków finansowych na zasiłki rodzinne – kwotę 13 400zł w dziale 852.

W dziale 758 następuje zgodnie z otrzymaną decyzją zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 987,00zł. Za sprzedana nieruchomość w Sadkowie należy do budżetu gminy wprowadzić kwotę 8 000zł w dziale 700. Aby zrównoważyć dochody i wydatki należy zwiększyć dochody o kwotę 2 987 z dochodów własnych. Ogółem zwiększenie dochodów następuje o kwotę 24 387,00zł, a zmniejszenie to suma 1 987,00zł. Dokładnie zwiększenie i zmniejszenie dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr 76/XII/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Po wyjaśnieniach złożonych przez Panią Skarbnik Gminy, Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 76/XII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 76/XII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy została przyjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do protokołu.

Drugi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy dotyczył częściowego podziału nadwyżki budżetowej za 2003 rok, to jest wprowadzenie 100 000,00zł na dofinansowanie inwestycji drogowej poprzez położenie dywanika asfaltowego na odcinku drogi gminnej Wierzbica Pańska-Błomino Jeże-Błomino Gumowskie. Pozostała kwota z nadwyżki budżetowej zostanie rozdysponowana na następnej sesji – powiedział Wójt. Sprawa powyższa została dokładnie przedstawiona na posiedzeniach komisji w dniu 15 kwietnia 2004 roku.

Po wyjaśnieniach Wójta, Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 77/XII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 77/XII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy została przyjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 7 Przed podjęciem Uchwały Nr 78/XII/2004 w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Dzierzążni, Przewodnicząca przypomniała, że na poprzedniej XI Sesji Rady Gminy został ustalony plan sieci szkół publicznych na terenie gminy. Z tego względu, ze zostały zlikwidowane filie Szkół Podstawowych w Kadłubowie i Sieklukach należy zgodnie z przepisami ustalić nowe granice obwodu Szkoły Podstawowej w Dzierzążni, do którego weszły miejscowości po zlikwidowanych filiach. Odczytała zatem projekt uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 78/XII/2004 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 Następną uchwałą podjętą przez rade Gminy była Uchwała Nr 79/XII/2004 w sprawie dokonania zmiany w podziale na stałe obwody glosowania na terenie gminy Dzierzążnia. Podjęcie tej uchwały spowodowała konieczność zlikwidowania obwodu Nr 4 w Kadłubowie ze względu na zlikwidowanie Szkoły Podstawowej i zbycie powyższej nieruchomości, w której mieści się lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Kadłubowie.

Po wyjaśnieniach złożonych przez Wójta Gminy, Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 79/XII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 79/XII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie dokonania zmiany w podziale na stałe obwody głosowania na terenie gminy została przyjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 9 Następną uchwałą podjętą przez Radę Gminy była uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną. Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu w tej sprawie Wójta Gminy. Wójt wyjaśnił, że do zadań własnych gminy należy między innymi zapewnienie mieszkańcom gminy zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło jest niezbędny do naliczania opłat za przyłączenie energii elektrycznej do nowych obiektów na terenie gminy według stawek przewidzianych w taryfie dla energii elektrycznej. Nie opracowanie powyższego planu skutkuje tym, że opłata ustalona jest na podstawie rzeczywistych nakładów koniecznych do poniesienia w celu przyłączenia danego obiektu (bardzo wysokich). Powyższe wiąże się z koniecznością wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy.

Po wyjaśnieniach złożonych przez Wójta Gminy, radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 80/XII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 80/XII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przystąpienia do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną została przyjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 10 Kolejna uchwała dotyczyła współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w zakresie realizacji zadań drogowych. Wyjaśnienie w tej sprawie złożył Radzie Wójt Gminy. Konieczność jej podjęcia związana jest z zabezpieczeniem środków finansowych w przypadku ubiegania się przez Zarząd Powiatu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: przebudowa drogi powiatowej nr 07787 Wróblewo-Przemkowo-Wilamowice z programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonanie powyższej inwestycji przez Zarząd Powiatu na terenie gminy Dzierzążnia nastąpi wówczas, kiedy Rada Gminy w drodze uchwały wyrazi wole współfinansowania i określi wysokość własnych kosztów na realizację zadania drogowego. Przebudowa tego odcinka przyczyni się do poprawy infrastruktury i rozwoju tej części gminy.

Po złożonych wyjaśnieniach, radni nie wnieśli do Wójta żadnych pytań i uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 81/XII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 81/XII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg publicznych została przyjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 11 Przed podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Błominie Gumowskim, Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy. Wójt wyjaśnił radnym, że już wcześniej w 2002 roku podobne działki w Błominie Gumowskim zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami zostały zbyte w drodze bezprzetargowej. Z tego względu, że nabywca oświadczył, ze budynki wybudowane na niniejszej nieruchomości zostały sfinansowane ze środków własnych gminy i ich wartość przekracza wartość gruntu, to zgodnie z art. 28 ust 2 w/w ustawy warunki zbycia zostaną ustalone w rokowaniach przeprowadzonych z nabywcą tj. Panią Elżbietą Dublewską. Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży w/w nieruchomości będą przeznaczone na realizację inwestycji gminnych. Radni do wyjaśnień Wójta nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 82/XII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 82/XII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości we wsi Błomino Gumowskie w drodze bezprzetargowej została przyjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 12 W tym punkcie Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu Powiatu Płońskiego – Panu Franciszkowi Goszczyńskiemu, który podziękował Radzie Gminy za podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Zarządem Powiatu dotyczącego realizacji inwestycji drogowych. Podjęcie tej uchwały nie spowoduje zatrzymania frontu robót Powiatu i drogi do otrzymania kredytu na sfinansowanie planowanej inwestycji. Następnie nawiązał do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i możliwości skorzystania przez młodych rolników z funduszy unijnych, między innymi na zakup sprzętu.

Otrzymanie wsparcia finansowego z funduszy pomocowych Unii wiąże się zawsze z tym, że w pierwszej kolejności należy na daną inwestycję czy zakup sprzętu wyłożyć swoje środki finansowe, by móc otrzymać refundację z funduszy Unii. Apelował o większe zainteresowanie i rozpropagowanie informacji o możliwości skorzystania z funduszy unijnych w swoich środowiskach.

Po wypowiedzi radnego powiatu, Przewodnicząca przekazała radnym zaproszenie na Obchody Miast Bliźniaczych w Płońsku wraz z programem uroczystości zachęcając do wzięcia w nich udziału.

O głos poprosił Sołtys wsi Przemkowo, który podziękował Radzie Gminy i Wójtowi za podjęcie i wykonanie zadania inwestycyjnego dotyczącego remontu drogi gminnej Przemkowo-Gumino-Wilamowice, a tym samym polepszenie życia mieszkańcom wsi, którzy mogą o każdej porze roku skorzystać w wyremontowanej drogi i wszędzie dojechać.

Radny Pawlak Wiesław zwrócił się do Wójta z zapytaniem, czy nie można by było uniknąć opłaty pocztowej czy bankowej za przekazywanie ta drogą opłat za pobór wody?

Wójt wysłuchał powyższej propozycji i obiecał zainteresować się powyższą sprawą. Następnie poinformował Sołtysów o możliwości odbioru tablic informacyjnych.

Zwrócił się do radnych, by zapoznali się z opracowaną „Strategią Gminy Dzierzążnia”, którą dziś otrzymali ponieważ na najbliższej sesji będzie wnioskował o jej przyjęcie.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-24 09:05:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-24 09:05:24
 • Liczba odsłon: 1166
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276892]

przewiń do góry