Zobacz podgałęzie

 Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 28 maja 2010 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani

Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

  

Porządek obrad

1.      Otwarcie XXXIV Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 182/XXXIV/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

6.      Podjęcie Uchwały Nr 183/XXXIV/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia

7.      Przedstawienie sprawozdania za okres 2007-2009 z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Gminy   Dzierzążnia na lata 2004-2012”

8.      Wolne wnioski i zapytania

9.      Zamknięcie XXXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 13-tej a zakończyły o godzinie 15-tej.

 Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXXIV Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Pana Grzegorza Matusiaka- wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Panią Reginę Sobczeńską- Kierownika GOPS,  sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady i osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecnych było 11 wszyscy wg listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

 

Ad pkt 2

            Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z XXXIII Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i zapytała radnych, czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy bez odczytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 11 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

Ad pkt 3

            W tym punkcie Pani radna Alina Braulińska- Korycka w imieniu pięciorga radnych złożyła interpelację o przygotowanie pisemnej informacji na temat aktualnego stanu w SG ZOZ w Dzierzążni i zaproszenie Panią doktor Latoszek- Skierkowską na najbliższą sesję. Informacja powinna zwierać liczbę lekarzy, ich etatów i godzin pracy, liczbę podpisanych deklaracji w 2010 roku, liczbę pacjentów na których otrzymywana jest refundacja z NFZ, stan konta SG ZOZ oraz plany inwestycyjno- remontowe na 2010 rok.

 

Ad pkt 4

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił radnym informację z działalności międzysesyjnej tj. od dnia  28 kwietnia 2010 roku do 28 maja 2010 roku.

Pan Wójt powiedział, że w okresie sprawozdawczym na bieżąco realizowane były zadania administracyjne.

Realizowano również zadania inwestycyjne:

·        kontynuowane są prace przy budowie dwóch odcinków dróg gminnych   w Kucicach i w Kadłubowie,

·        zakończona i rozliczona jest inwestycja na budowę dwóch odcinków dróg w miejscowościach:  Nowe Kucice- Korytowo i  Korytowo- Kadłubowo.

Łączna długość w/w odcinków dróg 1830 mb, inwestycja  z roku 2009.

Prowadzone są prace geodezyjne dotyczące wykonania map do celów projektowych na budowę dróg w miejscowościach: Nowe Gumino, Nowe Kucice- Korytowo Wilamowice Sarnowo.

W dniu 12 maja 2010 roku rozstrzygnięto w drodze przetargu i wyłoniono wykonawcę na budowę placu przy kościele pw. Św. Achacjusza w Skołatowie.   Łączny koszt inwestycji 277 709zł brutto.

Różnica między wartością kosztorysową a przetargową wyniosła ponad 90 000zł. Środki te zostaną wykorzystane na inną inwestycji realizowaną  w gminie w 2010 roku.

Pan Wójt dodał, że zostały podpisane dwie umowy: z Urzędem Marszałkowskim  i Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie na dofinansowanie inwestycji:

- 30 000zł w ramach FOGR na budowę drogi w Kadłubowie,

-        992 000zł z PROW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych w 2009 roku. Ponadto sukcesywnie podpisywane są akty notarialne na przejęcie w drodze darowizny działek na budowę drogi w Nowej Dzierzążni.

 

Ad pkt 5

          W tym punkcie głos zabrała Pani Skarbnik Grażyna Zawłocka i przedstawiła zmiany w uchwale budżetowej.

     1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi -  zwiększono o kwotę 992 422 zł. na podstawie uchwały zarządu wojewódzkiego  z dnia 18.05.2010r do umowy  z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - PROW na lata 2007 – 2013.

Wymienione środki stanowią  refundację poniesionych wydatków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia w 2009 roku, sfinansowanej w całości z zaciągniętego kredytu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność, wprowadzono do budżetu dotację celową, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w wysokości 223 140 zł, na podstawie decyzji  Nr 58 z dnia 07.05.2010r. Wojewody Mazowieckiego.

2.                  W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016, Drogi publiczne gminne wprowadzono dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej Nr 300328W w miejscowości Kadłubowo”w wysokości 30 000 zł. na podstawie pisma RW.RM.II/AO/3046.1-28/10 z dnia 06 maja 2010 roku.

3.                  Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107  - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono do budżetu dotację celową  w wysokości  1 903 zł. na podstawie pisma

Nr DCI-0301/-3/10 Krajowego Biura Wyborczego   z dnia           14 maja 2010 roku.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wprowadzono do budżetu dotację celową w wysokości  2 627 zł. na podstawie pisma Nr DCI-0301/-4/10 Krajowego Biura Wyborczego   z dnia 14 maja 2010 roku. 

4.             W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne- wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 210 zł, na podstawie decyzji MUW.

rozdział 85295 Pozostała działalność wprowadzono do budżetu dotacje w wysokości 4 000 zł. na podstawie decyzji Nr 53 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku.  

WYDATKI

1.      Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich –   „Budowa świetlicy wiejskiej, jako centrum aktywizacji społeczności lokalnej w miejscowości Gumino – II etap” (inwestycja wieloletnia)  zwiększono wydatki  o kwotę   6 000 zł.  

Rozdział 01095 Pozostała działalność, wprowadzona do budżetu dotacja celowa,  przeznaczona jest na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w wysokości 218 765 zł, oraz 2% pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę t.j. kwotę 4 375 zł.

2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016, Drogi publiczne gminne dokonano zmniejszeń wydatków majątkowych o kwotę 90 000 zł , z inwestycji:  „Utwardzanie placu przy kościele pw. Achacjusza w Skołatowie, poprzez położenie kostki brukowej” – wynika to wartości poprzetargowej inwestycji oraz dokonano zwiększeń w dziale Transport i łączność na kwotę 730 667 zł.

1)        Przebudowa drogi gminnej – wykonanie dywanika asfaltowego, w miejscowości Kadłubowo  - zadanie I (inwestycja wieloletnia)  o kwotę             13 000 zł.

2)        Przebudowa drogi gminnej – wykonanie dywanika asfaltowego w miejscowości Stare Gumino o kwotę 291 167 zł.

3)        Przebudowa drogi gminnej – pn. „Nowe Kucice - Korytowo - Kadłubowo (cz. II etapu Korytowo)” o kwotę 400 000 zł. (inwestycja jednoroczna)

4)        Opracowanie dokumentacji technicznej oraz mapy do celów projektowych na przebudowę drogi Korytowo – Nowe Kucice, o kwotę 12 000 zł.

5)        Opracowanie dokumentacji technicznej oraz mapy do celów projektowych na przebudowę drogi Wilamowice, o kwotę 10 000 zł.

6)         Przebudowa drogi gminnej – wykonanie dywanika asfaltowego, w miejscowości Kadłubowo  -zadanie II (inwestycja jednoroczna)  o kwotę           2 000 zł.

W wydatkach bieżących w dziale 600 dokonano zwiększeń na kwotę 2 500 zł,

z przeznaczeniem na żwirowanie dróg.

3.W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonano zwiększeń o kwotę 4 500 zł. z przeznaczeniem na modernizację punktu redukcyjno – pomiarowego przy SG ZOZ w Dzierzążni. Wydatek ten planuje się ująć w § 4270.

4. W dziale 750 Administracja publiczna dokonano zwiększeń o kwotę  22 000zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – zwiększono wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz położenie pokrycia dachowego na dachu budynku Urzędu Gminy”.

5.                  Rozdział 751 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75107  - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzona do budżetu dotacja celowa  w wysokości  1 903 zł. stanowi wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu  wprowadzona do budżetu dotacja celowa w wysokości  2 627 zł. stanowi wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej     w okręgu Nr 15, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. 

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano zmian w  wydatkach bieżących o kwotę 1 820 zł. w następujących rozdziałach:

1)      Rozdział 80101  Szkoły Podstawowe   – zmniejszono o kwotę 1 820 zł. na pozycji: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,   

2)      Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej    - zwiększono o kwotę 40 zł – na pozycji: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  

3)      Rozdział 80110 Gimnazjum zwiększono o kwotę 780 zł – na pozycji: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,   

4)      Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększono o kwotę 1 000 zł. na pozycji: podróże służbowe krajowe .  

7.                  W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –   dokonano zmian w wydatkach bieżących o kwotę 500 zł.

z przeznaczeniem na opłatę za usługi pocztowe.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne- wprowadzona dotacja do budżetu w wysokości 210 zł została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność wprowadzona do budżetu dotacja w wysokości 4 000 zł. została przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach, zgodnie z decyzją MUW.

Następnie głos zabrał Pan Wójt. Poinformował radnych, że w najbliższym czasie odbędzie się przetarg na budowę czterech odcinków dróg: Korytowo, Nowe Gumino oraz Nowa Dzierzążnia. Wartości kosztorysowe są zawyżone i prawdopodobnie po przetargach zostanie z tych inwestycji ok. 200 tys. zł, które zostaną przeznaczone na budowę drogi w miejscowości Gumowo Józefina.

Pan Wójt poinformował, że zostanie otwarty punkt apteczny, jednak najpierw trzeba zainstalować windę dla osób niepełnosprawnych. Koszt windy to 15 tys. zł.

Należy też zabezpieczyć środki w wysokości 7 tys. zł na remont nieszczelnego dachu na budynku UG. W Guminie prawie ukończono budowę świetlicy wiejskiej. Pozostało jeszcze zrobić podwieszany sufit oraz opaskę wokół budynku. Należy też zabezpieczyć środki na ogrodzenie.

Zwiększono też o 14 tys. zł środki na projekty dróg w Korytowie i Wilamowicach.

Pan Wójt poprosił radnych o przyjęcie uchwały.

            Następnie o głos poprosiła Pani radna Alina Braulińska- Korycka i zapytała, czy zabezpieczone 10 tys. na dokumentację drogi w miejscowości Sarnowo Góry jest kwotą wystarczającą. Pan Wójt wyjaśnił, że jeśli pieniędzy nie wystarczy, to po przetargu brakująca kwota będzie przekazana na ten cel.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 182/XXXIV/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 11 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 182/XXXIV/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił projekt w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia. Pan Wójt poinformował, że Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie przedłożył w dniu 12 maja 2010 r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 1 lipca 2010 do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Po przeprowadzonej analizie powyższego wniosku stwierdzono, że został on opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Opracowano kartę kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociągów znajdujących się na terenie gminy tj. Nowe Sarnowo i Kucice), z której wynika, że osiągane przychody własne z tytułu produkcji i sprzedaży wody pokrywają koszty eksploatacji i prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych i urządzeń wodnych.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody i zmniejszenia ilości awarii, należy zwiększyć koszty utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń wodociągowych. Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podwyższenie stawki o 0,12 groszy za 1m3 wytworzonej i dostarczonej wody. Pan Wójt dodał, że nie jest to duża podwyżka. Sosenkowo, które korzysta z tej samej wody płaci wyższe stawki.

Pani radna Jankowska zapytała, czy jest możliwość sprawdzenia, jakie koszty ponosi zakład w Mławie. Pan Wójt przedstawił szczegółowe zestawienie kosztów ponoszonych przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr  183/XXXIV/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 11 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 183/XXXIV/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

            W tym punkcie głos zabrał Sekretarz Gminy Pan Adam Sobiecki. Poinformował, że radni otrzymali  sprawozdanie za okres 2007-2009 z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Gminy   Dzierzążnia na lata 2004-2012” i mieli możliwość wcześniej się z nim zapoznać. W sprawozdaniu uwzględniono wszystkie decyzje gminy i starostwa odnośnie odpadów i ochrony środowiska. Sprawozdanie zostało przedstawione Zarządowi Powiatu Płońskiego do zatwierdzenia.

Pani radna Braulińska- Korycka poprosiła o uzupełnienie sprawozdania o następujące informacje:

-                    do kiedy zostanie zrekultywowane wysypisko śmieci i Pomianowie i jaki będzie koszt tego działania,

-                    gdzie Wójt ubiega się o dofinansowanie rekultywacji wysypiska,

-                    gmina wykonała szacunek pokryć azbestowych- jaka jest powierzchnia tych pokryć,

Pani radna zapytała też, czy jest możliwość zamówienia większej ilości pojemników do segregacji śmieci.

Pani Braulińska- Korycka zwróciła uwagę, że w ocenie mieszkańców Nowych Kucic, którzy korzystają z dwóch zbiorowych oczyszczalni ścieków oczyszczalnie źle działają i wykonawca jak najszybciej powinien je poprawić.

Pan Wójt poinformował radnych, że wysypisko śmieci w Pomianowie jest oficjalnie zamknięte. Rekultywacja według projektu to koszt 500 tys. zł. Jest to bardzo kosztowna inwestycja i gdybyśmy ją wykonali na żadne inne inwestycje w gminie nie byłoby środków. Pan Wójt dodał, że mamy obecnie podpisanych 740 umów na wywóz śmieci. Oczyszczalnie są awaryjne, ale mają gwarancję i wykonawca poprawia usterki. Jeśli chodzi o pojemniki do segregacji śmieci, to nie zostanie zwiększona ich liczba, gdyż mieszkańcy nie chcą segregować śmieci. Pojemniki, które były w Nowych Kucicach nie spełniły swojej roli.

 

Ad pkt 8

            W tym punkcie Pan Wójt poinformował, że sporządzono akt notarialny na mleczarnię w Dzierzążni.

Następnie głos zabrał Pan sołtys Zenon Śmigielski i zapytał o projektanta przydomowych oczyszczalni ścieków. Stwierdził, że oczyszczalnie są awaryjne, bo zostały źle zaprojektowane.

Pani radna Alina Braulińska- Korycka powiedziała, że jej oczyszczalnia działa bez zarzutu.

Dalej Pan Sekretarz poprosił sołtysów, aby w związku ze zbliżającymi się wyborami poinformowali mieszkańców o zmianach obwodów.

Pan Wójt poinformował, że 14 czerwca odbędzie się spotkanie robocze rolników, którzy chcieliby stworzyć grupę producentów.

 

Ad pkt 9

Innych uwag nie zgłoszono zatem Pani Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

 

Jolanta Gzylewska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-25 14:21:37
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-25 14:21:37
  • Liczba odsłon: 1031
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267148]

przewiń do góry