Uchwała Nr 166/XIX/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 21 czerwca 2006r

w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr.142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz.128) oraz art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593 z 2004r. Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Dz. U z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1487, Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1366, Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć do realizacji ,,Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych” na terenie Gminy Dzierzążnia w latach 2006-2013 w brzmieniu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 165/XXIX/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 21 czerwca 2006 roku

w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych w związku z planowaną inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr: 07787 Wróblewo- Przemkowo – Wilamowice „ od km 4 + 948 do km 8+104 .

Na podstawie art. 10 ust 1 art.18 ust.1 pkt.9 lit.a i art.45 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001r.Nr. 142 poz1591, Dz.U.z 2002 r. Nr.23 poz 220, Nr. 62,poz 558, nr 113, poz 984 Nr 153,poz 1271, Nr. 214, poz 1806 ,Dz.U. z 2003 r Nr. 80, poz 717, Nr.162, poz 1568, z 2004r Nr. 102 poz.1055 ,Nr 116, poz1203. Nr 167,poz 1759 z 2005r Nr 172 poz 1441, Nr. 175, poz 1457 z 2006r. Nr. 17 poz.128/ oraz art.13 ust 1 i 2a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tj. z 2004r Dz.U.Nr. 261 poz 2603 , Dz.U z 2004r Nr.281 poz 2782,Dz.U. z 2005r Nr.130 poz 1087, Dz.U.z 2005r Nr.169 poz 1420, Dz.U z 2005r Nr. 175 poz 1459 /, Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na przekazanie na rzecz Powiatu Płońskiego w formie darowizny nieruchomości gruntowe składające się z działek stanowiących własność gminy Dzierząznia

położonych we wsi Niwa o nr ; kw 30459

 • dz .nr. 57/1 o pow. 0.0001ha ,

 • dz. nr. 96/1 o pow.0.0016 ha

we wsi Przemkowo o nr. kw. 30459

 • dz. nr.13/1 o pow. 0.1134 ha,

we wsi Wilamowice o nr. kw 22611

 • dz.nr.73/1 o pow. 0.0181 ha

w/w nieruchomości darowane, przeznaczone zostają pod drogę powiatową nr. 07787 Wróblewo -Przemkowo- Wilamowice , zgodnie z planowaną inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr. 07787 Wróblewo -Przemkowo- Wilamowice” na odcinku od km 4+ 948 do km 8+104 .

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 164/XXIX/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 21 czerwca 2006r.

W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r. z póź.zm./ oraz art.165 i art. 184 ust.1 pkt 1,3,10,13,14i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / tj. Dz.U.Nr.249 poz.2104 z 2005 roku z póź.zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości  884.593 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2

 1. Zwiększa się i zmniejsza wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 2. Wydatki ustalone w ust.2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 884.593 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 6.962.687

- po stronie wydatków - 7.235.434

§ 4

Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym według załącznika Nr 5.

§ 5

Przychody budżetu gminy na 2006 rok przedstawia załącznik Nr 6 .

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do:

  1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu
  2. udzielenia poręczeń i gwarancji w roku budżetowym
  3. dokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej
  4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2007 roku
  5. zaciągania pożyczek na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 163/XXIX/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 21 czerwca 2006 roku

w sprawie współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w zakresie realizacji zadań dotyczących dróg publicznych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, Dz, U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806, Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128).) oraz art. 167 ust 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z póź.zm.) - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża wolę współdziałania z Zarządem Powiatu Płońskiego w przedmiocie realizacji zadań z zakresu dróg publicznych w formie współfinansowania budowy chodnika w miejscowości Nowe Kucice o długości 900 mb zabezpieczając własne środki finansowe w wysokości 16 500 zł na realizację powyższego przedsięwzięcia.

§ 2

Formy i zakres współdziałania, o którym mowa w § 1 określi odrębna umowa.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy, o której mowa

w § 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-07-03 15:29:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-10 11:39:33
 • Liczba odsłon: 1101
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267120]

przewiń do góry