ERO 6220.3.4.2018                                                                                                                                                                             Dzierzążnia, dnia 02.07.2018r.

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017. 1257) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017. 1405 z późn. zm.), a także §3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku: Energy Solar 5 Sp. z o.o., ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.”

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.

UZASADNIENIE

Do Urzędu Gminy w Dzierzążni w dniu 01.06.2018r. wpłynął wniosek Energy Solar 5 Sp. z o.o. ul. Warecka 11A, 00-034 Warszawa, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.” W toku przeprowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy   z dnia, 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dzierzążnia, pismem znak:  ERO 6220.3.2.2018, z dnia 11.06.2018 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska    w Warszawie po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej  i materiałami opisowo-graficznymi, w opinii nr WOOŚ-I.4220.494.2018.MŚ, z dnia 21 czerwca 2018r.  (dostarczonej 25 czerwca 2018r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził,        iż „rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko  przedmiotowej inwestycji  zaliczają się do grupy  przedsięwzięć wymienionych  w § 3 ust. 1 pkt. 52 lit b. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

„Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia 1” o mocy do 1MW i powierzchni zabudowy do 2,3 ha na terenie nieruchomości o nr ew. 80/2 w obrębie ewidencyjnym Przemkowo, gmina Dzierzążnia. Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie użytkowanym rolniczo. W  najbliższym otoczeniu działki objętej wnioskiem znajdują się grunty rolne (uprawa zbóż), drzewa oraz zabudowa zagrodowa (w odległości ok. 480 m) i droga gruntowa.

Fatma fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:

-        stałe konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych ;

-        ogniwa fotowoltaiczne;

-        string-boxˈy;

-        inwentery w ilości 1 do 100 szt.;

-        stacja transformatorowa;

-        przewody elektryczne;

-        budynki/kontenery do montażu inwenterów i transformatorów, budynek/kontener techniczny  do montażu aparatury sterującej oraz liczników prądowych,

-        zjazd z drogi, na plac manewrowy,

-        system monitoringu (bateria IR, czujniki ruchu, kamery);

-        ogrodzenie.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia nastąpi emisja hałasu i spalin związana z prowadzeniem prac budowlanych. Prace budowlane prowadzone będą z użyciem sprzętu sprawnego technicznie oraz w porze dziennej w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej.”

Wójt Gminy Dzierzążnia, pismem znak:  ERO 6220.3.3.2018, z dnia 11.06.2018 r. wystąpił, także  do Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarny w Płońsku o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy  Inspektor Środowiska w Płońsku, po zapoznaniu się z  wnioskiem oraz z załączonymi  do wniosku materiałami, w opinii sanitarnej nr  ZNS. 471.081.2018.27 z dnia 15 czerwca  2018r.  (dostarczonej 18 czerwca 2018r.), nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej „Dzierzążnia I” o mocy do 1 MW, zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Przemkowo, gmina Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.” „Planowana inwestycja - farma PV o mocy do 1MW będzie zajmowała powierzchnię o maksymalnie 2,3 ha. Farmę będą tworzyć następujące elementy stałe  (bez możliwości zmiany kąta ustawienia paneli), ognia fotowoltaiczne o mocy jednostkowej od 200W do 400W  każdy, w ilości do 5000 szt., string-boxˈy, inwerter, stacja transformatorowa, przewody elektryczne, budynki/kontenery do montażu inwenterów   i transformatorów. Inwestycja będzie zapewniała zjazd z drogi, plac manewrowy, system monitoringu (bateria IR, czujniki ruchu, kamer) oraz ogrodzenie.

Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkalna zlokalizowana jest ok. 480 m. na wschód  od planowanego  ogrodzenia farmy fotowoltaicznej.

Największe uciążliwości z podwyższonym poziomem emisji hałasu i spalin będą miały miejsce tylko na etapie realizacji przedsięwzięcia.”

Informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie  zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o wniosku zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku.

W trakcie postępowania nie wpłynęły uwagi ani wnioski dotyczące polegającego przedsięwzięcia.  Mając powyższe na uwadze,  po uwzględnieniu łącznie uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017. 1405 z późn. zm.), stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w/w przedsięwzięcia.

W tym stanie faktycznym i prawnym postanowiono jak na wstępie.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

                                                                                                                         Wójt Gminy Dzierzążnia

                                                                                                       mgr inż. Witold Pająk

 

 

 

Otrzymują:

1..     Strony postępowania wg. załącznika nr  1

2..     a/a – (1 egz. wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie  + BIP Gminy Dzierzążnia).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ewelina Imbir
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Imbir Ewelina
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-06 15:13:17
  • Liczba odsłon: 827
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278449]

przewiń do góry