S p r a w o z d a n i e

z wykonania budżetu gminy za rok 2004

 

Budżet Gminy Dzierzążnia na rok 2004 wynosił po stronie dochodów

5.195.984 , a po stronie wydatków 5.108.374 zł zatwierdzony dnia 30 grudnia 2003 roku Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni Nr 64/X/2003r.

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego . W roku 2004 podjęto następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie .

1. Uchwała Rady Gminy Nr 70/XI/2004 z dnia 20 lutego 2004 w sprawie zmian w budżecie na 2004r. / zwiększenie dochodów i wydatków /

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów 5.241.168

- po stronie wydatków 5.153.558

2. Uchwała Rady Gminy Nr 71/XI/2004r. z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r. / zwiększenie wydatków /

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów 5.241.168

- po stronie wydatków 5.553.558

3. Uchwała Rady Gminy Nr 76/XII/2004 z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004 r. / zwiększenie dochodów i wydatków /

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów 5.263.568

- po stronie wydatków 5.575.958

4. Uchwała Rady Gminy Nr 77/XII/2004 z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r / zwiększenie wydatków /

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów 5.263.568

- po stronie wydatków 5.675.958

5. Uchwała Rady Gminy Nr 88/XIV/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004 r. / zwiększenie wydatków /

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów 5.263.568

- po stronie wydatków 5.957.918

6. Uchwała Rady Gminy Nr 89/XIV/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r. / zwiększenie dochodów i wydatków /

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów 5.593.309

- po stronie wydatków 6.287.659

7. Uchwała Rady Gminy Nr 96/XV/2004r. z dnia 30 lipca 2004r w sprawie zmian w budżecie na 2004r / zwiększenie dochodów i wydatków /

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów 5.626.447

- po stronie wydatków 6.320.797

8. Uchwała Rady Gminy Nr 99 /XVI/2004 z 30 września 204r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r . / zwiększenie wydatków budżetu /

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów 5.626.447

- po stronie wydatków 6.404.797

9. Uchwała Rady Gminy Nr100/XVI/2004 z dnia 30 września 2004 r w sprawie zmian w budżecie na rok 2004 / zwiększenie dochodów i wydatków /

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów 5.711.336

- po stronie wydatków 6.489.686

10. Uchwała Rady Gminy Nr 104/XVII/2004 z dnia 3 grudnia 2004r w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok / zwiększenie dochodów i wydatków /

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów 5.721.556

- po stronie wydatków 6.499.906

11. Uchwała Rady Gminy Nr 110/XVII/2004z dnia 28 grudnia 2004r w sprawie zmian w budżecie na 2004r. / zwiększenie dochodów i wydatków /

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów 5.896.384

- po stronie wydatków 6.474.734

Wykonanie dochodów za 2004 r działami :

dział

Treść

Plan

wykonanie

%

010

Rolnictwo i łowiectwo

15.000

15.737

104,91

020

Leśnictwo

1.500

2.277

151,80

600

Transport i łączność

168.640

153.502

80,34

700

Gospodarka mieszkaniowa

174.646

166.699

95.44

750

Administracja publiczna

34.977

37.228

106.57

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz

sądownictw

7.102

7.074

99,60

754

Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona

przeciwpożarowa

2.050

2.050

100,00

756

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

1.193.073

1.300.874

109,03

758

801

Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie

3.742.081

57.160

3.764.915

51.404

100,61

100,42

852

Pomoc społeczna

476.471

473.930

99,46

900

Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

22.184

22.184

100,00

921

 

1.500

1.500

100,00

 

Ogółem :

5.896384

5.987.424

101,54

Dochody Gminy składają się z subwencji , dotacji i dochodów własnych .

Plan subwencji został wykonany w 100% i stanowi kwotę 3.706.475 ,jest to

61,90 % ogólnych dochodów

to jest subwencja oświatowa - 2.384.555

subwencja ogólna - 1.321.920

Ulgi ustawowe to kwota - 25.607

Dotacje celowe zrealizowano w kwocie 700.128 to stanowi 11,70 % ogólnych

dochodów w tym :

dotacja na administrację państwową plan 34.977 wykonano 34.977 - 100 %

aktualizacja Nr PESEL plan 633 wykonanie 633 - 100%

obrona cywilna plan 450 wykonanie 450 - 100%

zasiłki i zapomogi plan 96.000 wykonanie 94.245 - 100%

zasiłki rodzinne plan 255 wykonanie 255 - 100%

składka ZUS plan 5.800 wykonanie 5.505 - 100%

utrzymanie GOPS plan 95.000 wykonanie 95.000 - 100%

dotacja na opiekę specjalistyczną plan 16.000 wykonanie 15.356 - 98,97%

na zakup komputerów plan 8.916 wykonanie 8.916 - 100%

zakup książek dla dzieci plan 1.060 wykonanie 1.057 - 99,71%

świadczenia rodzinne plan 246.000 wykonanie 245.509 99,80

dokształcanie rolników plan 15.000 wykonanie 15.000 100%

zakup książek do biblioteki plan 1.500 wykonanie 1.500 100%

dotacja na wybory plan 6.469 wykonanie 6.441 99.56%

dowożenie dzieci do szkoły plan 5.100 wykonanie 5.100 100%

dożywianie dzieci plan 7.000 wykonanie 7.000 100%

oświetlenie dróg plan 22.184 wykonanie 22.184 100%

razem : plan 562.344 wykonanie 559.128 99,42%

Dofinansowanie do zadania wieloletniego budowy sali gimnastyczne w Kucicach

w kwocie 300.000 zł wg umowy Nr 205/04/194 z dnia 04.10.2004r. w roku bieżącym

zrealizowano zgodnie z planem 50.000 zł.

Kwota 91.000 otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Wydział Finansów i Budżetu wg decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159/2004

z dnia 30 listopada 2004r. na przebudowę drogi gminnej Wierzbica Pańska – Błomino

Jeże- Błomino Gumowskie .

Dochody własne to kwota 1.555.214 jest to 26,40% dochodu ogółem są to :

Opłata skarbowa plan 1.500 wykonanie 3.441 - 229,40%

Różne opłaty za przyłącza plan 11.000 - „ - 11.167 - 101,51%

Za pozwolenia na sprzed.alkoholu plan 48.300 -„ - 55.281 - 114,45%

podatek od osób fizycz, plan 327.763 - „ - 319.989 - 97.65%

podatek od spadków i darowizn plan 6.000 -„ - 4.979 79.95%

wynajem autokaru plan 1.000 -„ - 1.247 124.70%

odsetki od lokat plan 10.000 -„ - 32.834 328,34%

odsetki od należności plan 503 -„ - 670 133.20%

sprzedaż nieruchomości plan 128.646 - „ - 128.646 100%

na budowę dróg od grupy plan 44.502 - „ - 44.502 100%

kontrachenckiej

opłata za dzierżawę terenów leśnych plan 1.500 - „ - 2.277 151,80%

podatek leśny plan 1.200 - „ - 1.349 112,41%

odpłatność podopiecznych plan 1.500 - „ - 2.144 142,93%

podatek rolny plan 443.000 - „ - 443.191 100,04%

podatek od nieruchomości plan 324.000 - „ - 415.400 128,20%

czynsz plan 45.000 - „ - 37.553 83,45%

udziały z opłat plan 21.787 - „ - 31.846 146,16%

podatek transportowy plan 7.000 - „ - 18.730 267,51%

podatek od psów 120 - „ - 150 125,00%

Największym dochodem własnych jest podatek rolny i podatek od nieruchomości .

Plan roczny podatku rolnego został wykonany w 100,04% co stanowi kwotę

443.191 zł. Zaległości w stosunku do roku 2003 wzrosły o 29.425 zł jest to 10.05%

i stanowi kwotę 308.926,86 zł w tym zaległości z lat ubiegłych 228.514 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 60.354 zł, umorzenia i odroczenia

35.542 zł .

Od kilku lat wzorowe sołectwa , które zobowiązania podatkowe regulują w 100% to

Rakowo i Przemkowo.

Najmniejsze zaległości w kwocie 124,10 zł to sołectwo Korytowo .

Największe zaległości podatkowe to: 35830,70 Nowe Gumino

32609,50 Gumino

30384,02 Kucice

22469,69 Dzierzążnia

18819,59 Siekluki

18623,60 Kadłubowo

16443,10 Pomianowo

15632,45 Starczewo Wielkie

W wymienionych sołectwach zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły

o 10,01% co stanowi kwotę 17366,95 zł .

Zaległości podatku rolnego na poziomie roku 2003 w sołectwach:

- 4351,79 Błomino Gule

- 14764,30 Gumowo

- 14962,16 Cumino

- 15117,71 Nowe Sarnowo

- 7185,50 Sadkowo

- 6565,60 Nowe Kucice

Pozostałe sołectwa są to te w których w niedużym stopniu zaległości zostały zmniejszone .

Podatek od nieruchomości od rolników wpłata 75497,50zł, zaległości 76256,40 zł.

W stosunku do roku ubiegłego zaległości wzrosły o 8,43% co stanowi kwotę 5934,10.

Podatek od nieruchomości od j.g.u. wynosi 339902,30 zł zaległości utrzymują

się w wysokości roku ubiegłego i stanowią 30066,74 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek 143222 zł , umorzenia i odroczki 38674zł.

Ogółem należności pozostałe do zapłaty 456286 zł nadpłaty 3765 zł w tym

z lat ubiegłych należności 322733 zł .

Do wszystkich zadłużonych wysłano upomnienia i sprawy będą kierowane do

Urzędu Skarbowego

 

Zestawienie procentowe wydatków w poszczególnych działach :

Dział

Treść

Plan

Wykonanie

%

010

020

600

700

750

751

 

754

757

758

801

851

852

853

854

900

921

926

Rolnictwo i łowiectwo

Leśnictwo

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli

ochrony prawa oraz sądownictwa

Bezpieczeństwo publiczne oraz

ochrona przeciwpożarowa

Obsługa długu publicznego

Rożne rozliczenia

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

Kultura fizyczna i sport

28.750

1.000

1.513.719

104.820

1.042.154

7.102

111.250

4.000

30.000 2.800.414

48.300

626.471

3.468

74.050

45.336

23.900

10.000

28.739

566

1.416.341

91.577

989.524

7.074

102.946

3.364

-

2.591.068

23.638

584.532

2.874

67.254

43.647

23.900

7.821

99,96

56.60

93,56

87,36

94,94

99.60

92,53

84,10

-

92,52

48,93

93,30

82,87

90,82

92.27

100,00

78,21

   

6.474.734

5.984.865

92,43

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu to suma 28739 zł jest to 99,96% planu rocznego .

Kwota 9995 zł jest to składka 2% od zebranego podatku rolnego odprowadzona do

Izb Rolniczych . Koszty szkolenia rolników łącznie z zakupami materiałowymi kwota 18744 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków został wykonany w 56,60% co stanowi kwotę 566 zł za co zakupiono paszę dla dzikiej zwierzyny .

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki utrzymania i budowy dróg to kwota 1.416.341 zł jest to 93,56 % planu rocznego w tym :

- dofinansowanie do budowy drogi powiatowej Nr 786 Kozarzewo -Gumino

- Kucice 157.534 zł

- Wilamowice - Przemkowo 9.646 zł

- chodnik przez wieś Dzierzążnia 105.622 zł

 • mapy geodezyjne i dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi Wierzbica – Błomino 13.644 zł

- budowa grogi Wierzbica - Błomino 530.278 zł

 • mapy geodezyjne i dokumentacja kosztorysowa drogi w Gumowie 5.200 zł

- budowa drogi w Gumowie 146.396 zł

 • mapy geodezyjne i dokumentacja projekt-kosztorysowa 7.600 zł

- budowa drogi Starczewo Pobodze 211.246 zł

 • mapy geodezyjne i dokumentacja projekt-kosztorys . drogi Wierzbica - Sadkowo 35.601 zł

- budowa drogi Kucice – Chrościn 117.884 zł

- mapy geodezyjne na drogę Siekluki – Wilamowice 2.300 zł

- mapy geodezyjne na drogę Gumowo - Rakowo 3.800 zł

 • mapy geodezyjne na drogę Pluskocin –Nowa Dzierzążnia 1.400 zł

- kosze na przystanki autobusowe 1.027 zł

- kręgi , żużel do remontu dróg gminnych 9.748 zł

- transport żużlu i dożwirowanie 41.448 zł

- praca równiarki wiosną i jesienią 15.967 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Są to koszty związane z utrzymaniem budynków gminnych.

Wycena nieruchomości oraz ogłoszenie przetargu koszty 1746 zł , budowa

szamba ekologicznego przy budynku gminnym w Dzierzążni 10671 zł,

remont kotłowni w Kucicach 10370 zł ,za gaz ziemny do ogrzewania budynku

w Dzierzążni 14631 zł za energie do ogrzewania budynku w Kucicach 29970 zł,

oraz olej opałowy 3453 zł zakup okien 17994 zł oraz materiały do drobnych

remontów 1926 zł i za oczyszczanie szamba 816 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki administracji publicznej to suma 989524 zł jest to 94,94%

planu rocznego .

Wydatki Rady Gminy kwota 43080 zł jest to 87,91% planu rocznego w tym :

- Ryczałt Przewodniczącego Rady 7.200

- Ryczałt Zastępcy Przewodniczącego Rady 2.400

- Diety Radnych 24.250

- Diety sołtysów 5.320

- Zakup materiałów biurowych oraz słodyczy

i napojów na posiedzenia 3.910

Utrzymanie Ref. meldunków i Urzędu Stanu Cywilnego to koszty 84714 zł jest to 93,60% planu rocznego.

Wynagrodzenie za 2004 rok 56.833

Nagrody na dzień Samorządowca 920 dla 2 osób

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.855

Narzuty do płac 12.097

Za konserwację komputerów i szkoleń 5.689

Wyjazdy służbowe 589

F-sz socjalny 1.400

Ubezpieczenie komputerów 333

Za upominki i słodycze z okazji 50 Lecia pożycia

Małżeńskiego oraz zakup druków 1.998

Dofinansowanie do zatrudnienia osób kierowanych

przez Biuro Pracy to kwota 49.966 w tym :

Wynagrodzenie z narzutami 46.226

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 940

F-sz socjalny 2.800

Koszty administracji samorządowej to kwota 811.764 w tym :

Wynagrodzenia 421.870

Nagrody dla 8 pracowników na dzień samorządowca 4.136

Jubileuszówki 25.944

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.329

Narzuty do płac 86.546

F-sz socjalny 8.400

Prowizja sołtysów 13.166

Ubezpieczenie samochodu służbowego 1.116

Energia 7.329

Utrzymanie samochodu służbowego i delegacje 6.824

Zakupy komputerów i oprogramowania 14.668

Olej opałowy dla Urzędu Gminy 19.077

Za materiały biurowe, dzienniki Ustaw i Monitory prenumerata gazet, znaczki pocztowe za zniszczarkę środki czystości, herbatę , pieczątki , stoliki do sali konferencyjnej 69.898

Obsługa prawna 23.424

Rozmowy telefoniczne , internet 34.000

Naprawa kserokopiarek i konserwacja za usługi Introligatorskie 700

Szkolenie pracowników, wywóz nieczystości ,prowizja bankowa, projekt o warunkach zabudowy i drobne remonty 37.033

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .

Plan tych wydatków został wykonany w 99,60% planu rocznego .

Koszty związane z wyborami do parlamentu 6441 zł oraz aktualizacja numerów

PESEL 633 zł .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa . Szkolenie , zakupy materiałów oraz wyjazdy służbowe związane  z Obroną Cywilną to kwota 450 zł .

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych to kwota 102496 zł co stanowi 92,53%

planu rocznego .

Remont samochodu bojowego OSP Dzierzążnia 55.324

Ubezpieczenie mienia strażackiego 5.761

Za energię 2.716

Wynagrodzenie konserwatorów 9.120

Składka ZUS od wynagrodzenia 1.344

Za udział przy pożarach 2.807

Za badania techniczne samochodów, szkolenie, badanie kierowców 3.439

Zakup mundurów, aparatu oddechowego, obuwia specjalnego, węże 9.290

Zakup kalendarzy, prenumerata Strażaka , paliwo nagrody na zawody , drobne części zamienne, oraz materiały do remontu strażnic 12.695

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od pożyczki z WFO kwota 3364 za 8 m-cy 2004roku .

Dział 801 Oświata i wychowanie  Wydatki na oświatę zostały zrealizowane w 92,52% i stanowią kwotę 2.591.068 .

W załączeniu sprawozdanie szczegółowe załącznik Nr 1 .

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki poniesione z rozwiązywaniem problemów alkoholowych  to kwota 23.638 zł wykonano 48,93 % planu rocznego .

W załączeniu sprawozdanie szczegółowe Nr 2

Dział 852 Pomoc społeczna

Kwota 584.532 zł to 93,30% planu rocznego wydatków na pomoc społeczną .

W załączeniu sprawozdanie szczegółowe załącznik Nr 3.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w kwocie 2874 przekazane na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do Warszawy . Składkę na ten cel należy

odprowadzać jeśli zatrudnienie w dziale przekroczy 25 osób

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Koszty utrzymania stołówki to kwota 67254co stanowi 90,82%

planu rocznego . Koszty te są bardzo niskie dlatego za pomoc w obsłudze

pełnią panie skierowane przez Urząd Pracy i finansowane z innych środków .

W załączeniu sprawozdanie szczegółowe załącznik Nr 1 .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w kwocie 43647 zł to oświetlenie i konserwacja oświetlenia przy drogach krajowych i wojewódzkich .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kwota 23900 to koszty utrzymania Biblioteki Gminnej w Dzierzążni , są to płace z narzutami i zakup książek , materiałów biurowych  i środków czystości .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Koszty tego działu wiążą się z klubami sportowymi „ Błyskawica” i sportowcami ze szkół na terenie gminy, którzy osiągnęli zadawalające wyniki na zawodach . Są to zakupy nagród, butów, piłek , opłaty sędziowskie i wyjazdy na zawody .

W roku 2004 dofinansowane zostały drogi powiatowe .

Rozpoczęliśmy wieloletnią inwestycję - budowa sali gimnastycznej w Kucicach oraz mamy w planie dalsze inwestycje wieloletnie – asfaltowanie dróg gminnych.

Rok budżetowy 2004 zamknęliśmy nadwyżką w kwocie 668.519 zł. oraz wynik na pozostałych operacjach 80.601 zł

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-05-09 12:23:46
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-05-10 08:32:49
 • Liczba odsłon: 867
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174582]

przewiń do góry