Zobacz podgałęzie

Protokół z IX sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 12 października 2015 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

Porządek obrad:

1.                 Otwarcie IX Sesji Rady Gminy.

2.                 Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.

3.                 Interpelacje i zapytania.

4.                 Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.                 Przedstawienie i omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2015 roku.

6.                  Podjęcie Uchwały Nr 59/IX/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019.

7.                 Podjęcie Uchwały Nr 60/IX/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Baboszewo z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej.

8.                 Podjęcie Uchwały Nr 61/IX/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie porozumienia (umowy partnerskiej) z Gminą Płońsk na przebudowę sieci dróg gminnych.

9.                 Podjęcie Uchwały Nr 62/IX/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn.  „Poprawa spójności komunikacyjnej gminy Dzierzążnia z siecią dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Nowe Kucice” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

10.             Podjęcie Uchwały Nr 63/IX/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały nr 159/XXIII/2013  z dnia   17 września 2013 roku dotyczącej przyjęcia „Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach w gminie Dzierzążnia na lata  2013 – 2018.

11.             Podjęcie Uchwały Nr 64/IX/2015   Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Płońskim.

12.             Podjęcie Uchwały Nr 65/IX/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Baboszewo

13.             Podjęcie Uchwały Nr 66/IX/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dzierzążnia.

14.             Podjęcie Uchwały Nr 67/IX/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

15.              Podjęcie Uchwały Nr 68/IX/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

16.             Wolne wnioski i zapytania.

17.             Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 12.00.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady IX sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – Panią Grażynę Zawłocką,  Kierownika GOPS – Panią Reginę Sobczeńską, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni – Pana Franciszka Goszczyńskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach – Panią Bożenę Nowakowską,  Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej – Panią Jolantę Gzylewską,   Państwa Sołtysów, przedstawicieli mediów  oraz wszystkich przybyłych na  sesję.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy w Dzierzążni i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał.

            Pan Przewodniczący odczytał porządek obrad który radni przyjęli jednogłośnie.

Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z VIII sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono

i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 14  radnych obecnych na sali. Protokół z VIII sesji Rady Gminy został przyjęty bez czytania jednogłośnie 14 głosami.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

 

Ad pkt 4

            Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej od 28 sierpnia do

 12 października 2015 roku. W tym czasie Urząd Gminy realizował zadania ustawowe sprawnie. Ponadto:

1.                 Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej ( mapy do celów podziałowych, mapy do celów projektowych oraz projekty) dla przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Podmarszczyn i Pomianowo.

2.                 Zostały wykonane i dostarczone do Urzędu Gminy w Dzierzążni mapy do celów projektowych na drogi w miejscowościach Nowe Sarnowo, Kucice –łącznik. . Dokumentacja projektowa wraz z mapami podziałowymi dla inwestycji przebudowa drogi we wsi Wilamowice została przekazana do Starostwa Powiatowego w Płońsku

 w celu otrzymania decyzji w trybie zezwalania na realizację inwestycji drogowej.

3.                 Została zakończona procedura odzyskania podatku VAT od inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia” – realizowana w latach   2011 – 2013. W wyniku złożonych korekt deklaracji VAT za lata 2011 – 2013 do Urzędu Skarbowego oraz zapłaty vatu od wpłat mieszkańców, otrzymaliśmy zwrot z Urzędu Skarbowego w wysokości  333 564 zł. Środki wpłynęły na konto w dniu 30 września 2015 roku.  Kwota ta będzie dzisiaj wprowadzona do dochodów

i wydatków uchwały budżetowej.

    Gmina posiada w banku 2 lokaty na ogólną kwotę 1 100 000 zł. Lokaty te założone są do  końca roku. .

4.                 Do Urzędu Gminy w Dzierzążni wpłynęło 367 wniosków o szacowanie strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą. Do dnia 10 września 2015 roku wydawane były protokoły szacowania skód w gospodarstwach rolnych celem złożenia ich do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Trwają prace nad przekazaniem kolejnej części dokumentów do Urzędu Wojewódzkiego celem potwierdzenia strat w gospodarstwach celem uzyskania kredytu klęskowego.

5.                  Od 1 września 2015 roku rozpoczął się nowy rok szkolny 2015/2016. Gmina musiała przejąć na siebie dowóz trzech uczniów niepełnosprawnych do placówki oświatowej w Płońsku w związku z tym że rodzice tych uczniów nie mają możliwości dowozić tych dzieci do szkoły. Trwają rozmowy w celu wymiany autobusu na model o większej liczbie pasażerów.

6.                 Trwają przygotowania do przeprowadzenia wyborów do sejmu i senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 roku oraz do wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dzierzążni zarządzonych na dzień
29 listopada 2015 rok.

7.                 We wrześniu została zakończona modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie 123 lamp rtęciowych na sodowe. W dniu 8 października dokonano oględzin z przedstawicielem Energii oświetlenia miejsc wskazanych przez sołtysów w celu dokonania wyceny montażu lamp oświetlenia ulicznego.

 

Ad pkt 5

            W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła informację o przebiegu wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację

 o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2015 roku.

Radni otrzymali wcześniej tę informację, była ona omawiana na posiedzeniu komisji i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            W  tym punkcie omówiono Uchwałę Nr 59/IX/2015 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019.

             Pan Przewodniczący RG poinformował, że wybór ławnika odbywa się w tajnym głosowaniu. Powołano trzyosobową komisję skrutacyjną w składzie: Pani Wiesława Jankowska- Przewodnicząca, Pani Teresa Turkowska- członek Komisji,

Pan Ryszard Piórkowski- członek Komisji.

Pani Kawecka Iwona- przewodnicząca zespołu do wyboru ławników odczytała protokół z posiedzenia  dotyczący zaopiniowania kandydatów na ławników.

Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i poprosiła wszystkich radnych o przystąpienie do głosowania. Radni kolejno odbierali karty do głosowania i po zaznaczeniu kandydata wrzucali do przygotowanej urny. Po zliczeniu głosów Pani Wiesława Jankowska odczytała protokół z głosowania. W głosowaniu tajnym na ławnika wybrano Pana Mirosława Opolskiego, który otrzymał 8 głosów, Pani  Koper Maria otrzymała 6 głosów.

          Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 59/IX/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyboru ławnika bez głosowania.

            Pan Opolski podziękował radnym za wybór go na ławnika. Zapewnił,

że doświadczenie zawodowe jakie nabył w pracy zawodowej pozwoli mu wykazać się w pełnieniu powierzonej mu funkcji. Dodał, że kandyduje na radnego swojej wsi i jeśli zostanie wybrany, zrezygnuje z funkcji ławnika.

 

Ad pkt 7

            Pan Wójt omówił   Uchwałę Nr 60/IX/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Baboszewo z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej.

 Wójt Gminy Baboszewo wystąpił  o pomoc finansową w roku 2016 na realizację zadania pn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i spójności komunikacyjnej w Gminie Baboszewo poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych Mystkowo – Cywiny Wojskie – Bożewo”.  Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach  „Programu rozwoju gminnej

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.  Planowany do realizacji ciąg dróg gminnych poprawi spójność komunikacyjna z siecią dróg Gminy Dzierzążnia.

Radni nie zgłosili pytań.

            Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 60/IX/2015 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Baboszewo

z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej.

            Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Trzynastu radnych głosowało za przyjęciem uchwały, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwałę przyjęto większością głosów i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

 

Ad pkt 8

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił Uchwałę Nr 61/IX/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie porozumienia (umowy partnerskiej) z Gminą Płońsk na przebudowę sieci dróg gminnych.

Wójt Gminy Płońsk wystąpił o zawarcie porozumienia (umowy partnerskiej) na przebudowę sieci dróg gminnych dla zadania pn: Przebudowie sieci dróg przebiegających przez Gminę Płońsk, Gminę Dzierzążnia i Gminę Naruszewo w celu poprawy spójności regionalnej z siecią dróg krajowych nr 10 i 50”.  Powyższa inwestycja planowana jest do realizacji w ramach  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.  Planowany do realizacji ciąg dróg gminnych poprawi spójność komunikacyjna z siecią dróg Gminy Dzierzążnia i Gminy Płońsk.

Radni nie zgłosili pytań.

            Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 61/IX/2015 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie porozumienia (umowy partnerskiej) z Gminą Płońsk

na przebudowę sieci dróg gminnych.

            Głosowało 14 radnych obecnych na sali.  Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

            Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 62/IX/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn.  „Poprawa spójności komunikacyjnej gminy Dzierzążnia z siecią dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Nowe Kucice” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

            Zadanie pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej gminy Dzierzążnia z siecią dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Nowe Kucice”  jest przeznaczone  do realizacji w ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Według kosztorysu wartość inwestycji wynosi 713 603 zł. Gmina ubiegać się będzie o 50% wartości inwestycji tj. 356 801zł w ramach w/w programu, pozostałą kwotę    tj. 356 802 zł należy zabezpieczyć z budżetu gminy na rok 2016.

Powyższą inwestycję Gmina Dzierzążnia będzie realizować z udziałem Partnerów: Gminy Baboszewo i Powiatu Płońskiego. Łączna kwota deklarowana przez partnerów wynosi  175 000 zł.

            Radni nie mieli pytań do przedstawionej uchwały. Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 62/IX/2015. Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Dwunastu radnych głosowało za przyjęciem uchwały, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwałę przyjęto większością głosów i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

            Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 63/IX/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały nr 159/XXIII/2013  z dnia 17 września 2013 roku dotyczącej przyjęcia „Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach w gminie Dzierzążnia na lata  2013 – 2018”.

            Gminny program poprawy bezpieczeństwa na drogach w Gminie Dzierzążnia na lata 2013 – 2018 ma na celu przedstawienie głównych problemów związanych z bezpieczeństwem użytkowników na drogach gminnych. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników związana jest przede wszystkim z naprawą lub przebudową dróg gminnych tworzących sieć komunikacyjną z drogami powiatowymi i drogą krajową  nr 10. W celu osiągnięcia właściwych standardów bezpieczeństwa konieczne jest pozyskanie środków w ramach  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020” na inwestycję pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej gminy Dzierzążnia z siecią dróg powiatowych poprzez przebudowę drogi w miejscowości Nowe Kucice” Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne, ze względu na możliwość otrzymania dofinansowania.

            Pytań do uchwały nie zgłoszono. Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 63/IX/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały nr 159/XXIII/2013 z dnia 17 września 2013 roku dotyczącej przyjęcia „Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach w gminie Dzierzążnia na lata  2013 – 2018”.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Trzynastu radnych głosowało za przyjęciem uchwały, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwałę przyjęto większością głosów i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

            Pan Wójt przedstawił Uchwałę Nr 64/IX/2015   Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Płońskim.

            Wójt Gminy Płońsk wystąpił o zawarcie porozumienia (umowy partnerskiej) na przebudowę sieci dróg gminnych dla zadania pn: Przebudowa sieci dróg przebiegających przez Gminę Płońsk, Gminę Dzierzążnia i Gminę Naruszewo w celu poprawy spójności regionalnej z siecią dróg krajowych nr 10 i 50”.  Powyższa inwestycja planowana jest do realizacji w ramach  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.  Planowany do realizacji ciąg dróg gminnych poprawi spójność komunikacyjna z siecią dróg Gminy Dzierzążnia i Gminy Płońsk.

            Pytań do uchwały nie zgłoszono. Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 64/IX/2015   Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Płońskim.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali.  Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12

            Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 65/IX/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Baboszewo. Jest to uchwała analogiczna do uchwały podjętej odnośnie Powiatu Płońskiego.

Pytań do uchwały nie zgłoszono.

            Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 65/IX/2015. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Trzynastu radnych głosowało za przyjęciem uchwały, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwałę przyjęto większością głosów i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 13

            Pan Sekretarz omówił Uchwałę Nr 66/IX/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dzierzążnia.

            Pan Sekretarz wyjaśnił, że taka uchwała była już podejmowana, jednak zmieniły się wskaźniki i musimy uchwałę dostosować do obowiązujących przepisów.

            Pytań nie zgłoszono. Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 66/IX/2015 .

Głosowało 14 radnych obecnych na sali.  Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 14, 15

            Pani Skarbnik omówiła 2 uchwały: Uchwałę Nr 67/IX/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz Uchwałę Nr 68/IX/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

            Uchwałę  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia dostosowano do zmiany uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej dokonano zmian:

W dochodach wprowadzono następujące środki:

- kwotę 4364zł jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do samorządu zarządzonych na dzień 29 listopada 2015 roku,

- kwotę 333 564 zł uzyskaną z Urzędu Skarbowego w wyniku rozliczenia VATU

 z inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” w latach 2011-2013 – kwotę tą przeznaczono na wydatki inwestycyjne w dziale transport

i łączność oraz pozostałą  część na brakujące  wydatki bieżące (przegląd budynków gminnych),

- kwota 2600zł stanowi dotację celową z Kuratorium Oświaty z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych. W naszym przypadku będzie to podzielone między 2 szkoły po 1300 zł dla każdej szkoły.

- kwotę 209 664 zł otrzymano w formie dotacji dla ośrodka pomocy społecznej

z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne – 188 742 zł , składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 173 zł oraz zasiłki stałe – kwota 17 749 zł.

Ponadto w wydatkach zaplanowano kwotę 1035 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji do Urzędu wojewódzkiego na realizację programu BW- rozwój przedsiębiorczości.

W dziale gospodarka mieszkaniowa i gospodarka komunalna zabezpieczono środki na przegląd budynków gminnych.

W związku z pismem Komendanta Policji, w sprawie dofinansowania zakupu radiowozu , zaplanowano w budżecie  kwotę 3000 zł.

W pozostałych przypadkach dokonano niezbędnych zmian między paragrafami nie mających wpływu na wynik budżetu.

Budżet po wprowadzeniu zmian wynosi:

Dochody – 11 602 448,56 , wydatki 11 911 740,56. Deficyt w wysokości 309 292 zł został pokryty z wolnych środków.

Pan Przewodniczący odczytał  Uchwałę Nr 67/IX/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

            Głosowało 14 radnych obecnych na sali.  Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

Następnie Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 68/IX/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali.  Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 16

            Pan Wójt poinformował, że w najbliższym czasie będzie wykonywany remont dachu na budynku gminnym w Starczewie.

            Pan Wójt zaapelował o nie wywożenie śmieci na wysypisko w Pomianowie, bo jest ono już nieczynne.

            Pan Wójt poinformował, że plotka, która pojawiła się w terenie o jego rezygnacji ze stanowiska jest nieprawdziwa.

 

Ad pkt 17

          Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady IX sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

         Protokołowała   

 

Jolanta Gzyle

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-02 07:54:18
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 07:54:18
  • Liczba odsłon: 878
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276824]

przewiń do góry