Zobacz podgałęzie

Protokół z XI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 28 grudnia 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.      Otwarcie XI Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 79/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2012-2015.

6.      Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzążnia na 2012 rok  Nr 80/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 81/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 82/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

9.      Podjęcie Uchwały Nr 83/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2016.

10. Podjęcie Uchwały Nr 84/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok jako część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia.

11. Podjęcie Uchwały Nr 85/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

 

Ad pkt 1

    Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 a zakończyły o godzinie 15.30.

  Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XI Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego,  Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską, Pana Dyrektora ZS

w Dzierzążni Franciszka Goszczyńskiego, Panią Dyrektor SP w Nowych Kucicach Bożenę Nowakowską, przedstawicielkę Płońszczaka sołtysów oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecni byli wszyscy według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nie zgłosili żadnych uwag odnośnie przedstawionego porządku obrad.

 

       Ad pkt 2

                      Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem z X Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji   i zapytała , czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła    z wnioskiem

     o przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  15 radnych obecnych na sali.  Protokół z IX  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

        Ad pkt 3

                       W tym punkcie nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

           Ad pkt 4

                      W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację w sprawie realizacji zadań Gminy w okresie międzysesyjnym tj. od 02 grudnia 2011 roku do dnia 28 grudnia 2011 roku.

   W okresie sprawozdawczym na bieżąco realizowane były zadania administracyjne. 

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył  program ,,Aktywność – to lepsza przyszłość”, który był realizowany w ramach Kapitału Ludzkiego.

Podpisaliśmy umowę na konserwację oświetlenia w naszej gminie. Trwają prace związane z wydzielaniem działek pod budowę dróg i sporządzanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Prowadziliśmy negocjacje w z firmami ubezpieczeniowymi w sprawie podpisania umowy na ubezpieczenie majątku gminy. Z trzech ofert wyłoniliśmy najkorzystniejszą przedstawioną przez firmę Uniqua.

Otrzymaliśmy postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie o wykreśleniu z rejestru SG ZOZ w Dzierzążni. W dalszym ciągu czekamy na rozpatrzenie odwołania, jakie złożyliśmy w sprawie nałożonej przez NFZ kary za brak 4 deklaracji pacjentów SG ZOZ w Dzierzążni.

 

Ad pkt 5, 6

            W tym punkcie Pan Wójt poinformował zebranych, że zostanie omówiona  uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2012-2015 oraz uchwała budżetowa Gminy Dzierzążnia na 2012 rok.

  Pan Wójt powiedział, że na komisjach szczegółowo omawiano zarówno uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2012-2015 jak też uchwałę budżetową na 2012 rok. Wpłynął wniosek Wójta Gminy Dzierzążnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2015.

Najpierw Pan Wójt przedstawił zmiany, jakie naniesiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012- 2015.

Pan Wójt poinformował, że organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego miały obowiązek uchwalenia po raz pierwszy Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uchwałą budżetową na 2012 rok. Wymogi dotyczące opracowania WPF jednostki samorządu terytorialnego zostały określone w art. 226- 232 ustawy o finansach publicznych. Opracowany projekt WPF uwzględnia elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych, zmierza do uzyskania pełnego obrazu gospodarki poprzez oparcie analiz nie tylko na dochodach i wydatkach ale także poprzez uwzględnienie wszystkich faktycznych przepływów środków pieniężnych JST w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody. Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Dzierzążnia została opracowana na lata 2012- 2015 tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Dochody zaplanowano w kwocie 11 375 410,00 zł- z czego dochody bieżące

9 114 095,00 zł oraz dochody majątkowe 2 261 315,00 zł ( w tym: ze sprzedaży majątku 400 000,00 zł oraz środki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2- kwota 1 411 849,00 zł).

Wzrost dochodów bieżących planowano zgodnie z informacjami otrzymanymi

z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS.

Wydatki zaplanowano na kwotę 11 375 410,00 zł, z czego wydatki bieżące 8 267 604,00 zł  (w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 595 579,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST- 229 500,00 zł), wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, wydatki majątkowe- 3 031 806,00 zł ( w tym na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa

 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych- 1 885 774,00 zł). Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości i działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na: dostawę mediów( energia, woda, gaz, wywóz nieczystości, zakup oleju opałowego), usługi telekomunikacyjne ( telefony stacjonarne, komórkowe, internet, abonament RTV), usługi serwisowe sprzętu biurowego, dostawę materiałów biurowych, ubezpieczenie majątku, utrzymanie czystości w tym odśnieżanie oraz dowożenie dzieci do szkół.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF:

1.      Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu- realizacja projektu w latach 2011- 2012. W roku 2011 przekazana dotacja została zwrócona na rachunek budżetu gminy. Całkowita wartość wynosi 13 770,00 zł. Na rok budżetowy 2012 zaplanowano kwotę 13 770,00 zł.

2.      Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- na podstawie zawartej umowy z samorządem Województwa Mazowieckiego. W roku 2011 przekazana dotacja została zwrócona na rachunek budżetu gminy. Całkowita wartość umowy wynosi 10 155,00 zł z czego na rok 2012 przypada 10 155,00 zł.

3.      Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia –

III etap. W roku budżetowym 2012 planowany jest dalszy etap inwestycji ,, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z rozsączaniem na terenie gminy Dzierzążnia”. Z dochodów własnych gminy zaplanowano na rok budżetowy kwotę 450 000,00 zł natomiast na kwotę 1 411 849,00 zł gmina złożyła wniosek na dofinansowanie ze środków z PROW 2007- 2013, na rok 2012 kwotę 1 861 849,00 zł, na rok 2012 kwotę 452 636, 00 zł.

4.      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo- Nowe Kucice- wartość inwestycji zaplanowano na 2012 rok na kwotę 450 000,00 zł.

5.      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gumino- inwestycja została zaplanowana na lata 2013- 2014 wartość 746 943,00 zł.

6.      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sarnowo-Góry- wartość inwestycji zaplanowano na 2012 rok na kwotę 342 066,00 zł.

7.      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowice – wartość inwestycji zaplanowano na 2012 rok na kwotę 323 933,00 zł.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody- w 2012 roku planuje wolne środki w wysokości 355 000,00 zł  z przeznaczeniem na rozchody, spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 355 000,00zł.

Rozchody- spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów- ostatni rok spłaty nastąpi w 2014 roku.

Gmina Dzierzążnia posiada zadłużenie z tytułu dwóch zaciągniętych kredytów: budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Dzierzążnia w wysokości 1 275 000,00 zł zaciągnięty w 2009 roku w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze mazowieckim oraz na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gumowo- Sarnowo w wysokości 400 000,00 zł zaciągnięty w 2010 roku w banku Spółdzielczym w Płońsku Oddział w Dzierzążni. Na koniec 2011 roku pozostało do spłaty 1 065 000,00 zł.

W poszczególnych latach zadłużenie wg stanu na dzień 31 grudnia przedstawia się następująco: rok 2012- 710 000,00 zł + odsetki, rok 2013- 355 000,00 zł + odsetki, rok 2014- 0,00 zł i rok 2015- 0,00 zł.

W latach 2012- 2015 planowane są wolne środki, które zostaną przeznaczone na rozchody, tj. spłatę zaciągniętych kredytów.

W przedstawionych latach zachowany jest art. 169 sufp- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

na koniec 2011 roku- 4,47 %, 2012 rok- 3,79%, 2013 rok- 3,83 %, 2014 rok- 3,53%, 2015 rok- 0,00%.

W art. 170 sufp zadłużenie do dochodów ogółem – max. 60% wynosi: na koniec 2011 roku- 11,04%, 2012 rok- 6,24%, 2013 rok- 3,52%, 2014 rok- 0,00%, 2015 rok-0,00%.

            Następnie Pan Wójt omówił  Uchwałę Budżetową Gminy Dzierzążnia na rok 2012

 Nr 80/XI/2011 Rady Gminy  w Dzierzążni. Zaznaczył, że budżet Gminy Dzierzążnia na 2012  rok był szczegółowo omawiany na komisjach statutowych Rady Gminy.

Pan Wójt wyjaśnił , że budżet Gminy jest rocznym planem obejmującym dochody i wydatki gminy a uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Jest najwyższym aktem prawa lokalnego, najistotniejszym narzędziem zarządzania gminą. Ujęte w projekcie budżetu gminy na rok 2012 udziały z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, planowane kwoty subwencji i dotacji na podstawie pism:

14. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu

           w Warszawie FIN I/3111.65.2011 z dnia 24.10.2011 roku

15. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie DCI-3010-9/11    

            z dnia 20.10.2011 roku

16. Ministerstwa Finansów ST 4820/17/2011 z dnia 12.10.2011 roku.

  Dla ustalenia dochodów i wydatków gminy na rok 2012 dokonano analizy wykonania budżetu za okres 10 miesięcy 2011 roku i w oparciu  o przybliżone wielkości poszczególnych wpływów po uwzględnieniu obowiązujących zadań oraz metod planowania budżetu na rok 2012  planuje się:

- dochody w kwocie 11 375 410zł: z tego dochody bieżące 9 114 095 zł tj. 80,12% 

   dochodów gminy oraz dochody majątkowe 2 261 315 zł tj. 19,88% dochodów gminy,

- wydatki w kwocie 11 375 410  zł: z tego wydatki bieżące 8 343 6047zł tj.73,35%

     wydatków gminy oraz  wydatki majątkowe 3 031 806 zł tj.26,65% wydatków gminy.

          Na koniec roku 2011 gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu

 o wysokości 1 065 000zł, z czego na 2012 rok przypada do spłaty 355 000 zł. Zadłużenie zostanie pokryte z wolnych środków.

    Plan dochodów na 2012 rok stanowi 80,12% planu dochodów z roku 2011, z czego 109,61 % wzrostu stanowią dochody bieżące w tym:

        - subwencja oświatowa 2 937 784 zł tj. 25,83% dochodów,

        - subwencja wyrównawcza 2 344 222zł tj. 20,61% dochodów,

        - część równoważąca subwencji ogólnej 76 219 zł.

W stosunku do roku 2011 subwencje ogółem, wzrosty o 447 519 zł w tym:

        - subwencja oświatowa o 94 556 zł,

        - subwencja wyrównawcza 276 744 zł,

        - część równoważąca subwencji ogólnej  wzrosła o 76 219 zł.

Łącznie subwencje stanowią kwoty 5 385 225 zł tj. 47,10% dochodów budżetu.

 Dotacje w różnej formie:

   - celowe na realizację zadań zleconych ustawami 1 354 953 zł,

   - dotacje z różnych programów na realizację zadań inwestycyjnych  i innych - łącznie stanowią kwotę 3 216 268 zł tj. 28,28% dochodów budżetu, w tym  na montaż 120 oczyszczalnio ścieków 1 411 849 zł.

     - dochody własne i udziały stanowią kwotę 2 800 917 zł co stanowi 24,62% dochodów

        ogółem.

     W stosunku do roku 2011 wzrost o 430 334 zł, w tym największą pozycję stanowią podatek rolny – 600 000 zł oraz udział gminy   w podatkach  stanowiących dochód budżetu państwa 785 342 zł.

Pan Wójt powiedział, że  plan dochodów na 2012 rok   w stosunku do roku 2011 na etapie planowania dochody własne  i subwencje ogółem mogą wzrosnąć o kwotę 877 853 zł, natomiast dotacje o kwotę 602 587 zł.

     Wydatki na rok 2012 wyniosą 11 375 410zł, w tym wydatki bieżące 8 343 604 zł natomiast  wydatki majątkowe 3 031 806 zł.

 Pan Wójt dodał, że podstawowe działy, na które muszą być zabezpieczone środki finansowe to:

  - Dz. 801 i 854 - Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 3 945 000 zł tj.34,68%

    wydatków przy subwencji oświatowej 2 937 784zł z dochodów własnych na realizację

     zadań własnych musimy dołożyć 1 007 216 zł.

  - Dz. 852 - Pomoc Społeczna łącznie 1 613 550 zł tj. 14,18% budżetu.

Przy dotacji wynoszącej 1 314 600zł musimy dołożyć z własnych dochodów 298 950 zł.

  - Dz. 750 – Administracja – łącznie z administracją samorządową  i państwową, radą gminy i pozostałą działalnością związaną z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych  2 030 450 zł co stanowi 17,98 % budżetu.

Ponadto z własnych dochodów zabezpieczamy:

  - Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie  91 200 zł.

  - Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 122 000 zł w tym: 105 000 zł

      na konserwację i oświetlenie dróg w gminie.

  - Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 100 905 zł z przeznaczeniem na zakup głównie

    oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej do budynków SG ZOZ w Dzierzążni

    i Kucicach, UG i innych obiektów komunalnych.

  - Dz.921 na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej 63 000 zł.

  - Dz.926 na kulturę fizyczną 10 000 zł.

  - Dz.851 na wdrażanie i realizacje programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów

      alkoholowych i narkomanii 42 525 zł.

    Osobną pozycję w budżecie gminy po stronie wydatków stanowią działy 010 i 600 związane z inwestycjami gminnymi. I tak:

  - W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo na wydatki zaplanowano   1 878 949 zł, w tym

      inwestycyjne 1 861 849 zł na montaż 120 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Z dochodów własnych przeznaczamy 450 000 zł na  realizacje zadania, pozostałą kwotę zamierzamy pozyskać w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, a na okres realizacji zaciągnąć kredyt  w banku wybranym w drodze przetargu.   Realizacja tego zadania uzależniona będzie od wielu czynników, a głównie od tego czy Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  zaakceptuje złożony wniosek na dofinansowanie   i podpisze umowę z Gminą.

W dziale 600 – transport i łączność – wydatki zaplanowane w kwocie 1 220 736 zł w tym bieżące 79 704 zł oraz majątkowe 1 141 032 zł związane z inwestycjami gminnymi. Z tej kwoty środki własne stanowią kwotę 691 566 zł, a środki z zewnątrz w formie dotacji 529 170 zł. Realizacja tego zadania podobnie jak w dziale 010 uzależniona będzie od możliwości pozyskania dotacji z zewnątrz w ramach różnych programów pomocowych realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego czy Urząd Wojewódzki w Warszawie. Pan Wójt dodał, że nie bez znaczenia będzie też decyzja Rady Gminy w Dzierzążni  co do przeznaczenia spodziewanych oszczędności finansowych w budżecie gminy za rok 2011, a ujętych w pozycji wolne środki na rok 2012.

       W budżecie gminy na rok 2012 ujęte są 3 odcinki dróg  gminnych  o łącznej długości około 2800 mb. Przy poziomie kosztów budowy dróg występujących w latach 2010-2011 oraz możliwości finansowych gminy, realizacja tego zadania jest możliwa do wykonania  w roku 2012.                                                                                                                                                                                              

Z zestawienia dochodów i wydatków na rok 2012 wynika,  że główne działy jak 750, 801, 852 są w pełni zabezpieczone, pozostałe są zabezpieczone w wysokości niezbędnej do podstawowego funkcjonowania gminy. Działy inwestycyjne 010 i 600 nie mają pełnego zabezpieczenia finansowego dlatego pozyskane środki należy niezwłocznie wprowadzić kolejnymi uchwałami do budżetu gminy. Również wolne środki za rok 2011 należy przeznaczyć wyłącznie  na w/w inwestycje. Pan Wójt zapewnił, że utworzona w budżecie gminy rezerwa ogólna w wysokości 100 000 zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego  w wysokości 20 000zł oraz upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy   w kwocie 1 500 000 zł jak również ustalony limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,  wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000 zł będą wykorzystane tylko w ostateczności.

       Pan Wójt poinformował, że zadłużenie przy maksymalnym dopuszczeniu do 60% dochodów w 2012 roku wyniesie 6,24%, natomiast planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 3,12% przy dopuszczalnej wysokości 15%.

Na koniec wystąpienia Pan Wójt przypomniał, że szczegółową informację dotyczącą budżetu  gminy otrzymali radni   w materiałach poprzedzających obrady dzisiejszej Sesji.      dlatego teraz ograniczył się tylko do wskazania ważniejszych zagadnień, z którymi musimy sobie poradzić w 2012 roku. Pan Wójt wyraził nadzieję, że w sprawach tak ważnych dla gminy znajdziemy wspólną płaszczyznę działania, a realizacja przedstawionych zadań będzie  przebiegała bez większych zakłóceń.

 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej na 2012  rok wraz z wszelkimi załącznikami do uchwały budżetowej jak i do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2012-2015 dlatego Pan Wójt poprosił o uchwalenie przedstawionego budżetu na rok 2012.

Następnie Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję na temat WPF 2012- 2015 oraz Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzążnia na 2012 rok.

            Jako pierwsza głos zabrała Pani radna Alina Braulińska- Korycka, która powiedziała, że nie będzie dofinansowań inwestycyjnych z zewnątrz i jeśli ktoś nie zna realiów, to przedstawiony budżet przez Wójta jest budżetem nadziei. W dziale 600 umieszczono dotację z MUW, na którą nie ma szans więc drogi z jej wykorzystaniem nie będą robione. Panią radną zdziwił fakt, że w budżecie gminy od dwóch lat była umieszczona droga  w Sarnowie Górach. W budżecie na rok 2012 znalazło się tylko 800 mb tej drogi natomiast w budżecie zabezpieczono środki na drogę w Nowym Guminie, która wcześniej nie była w budżecie ujęta.

            Pan Wójt przypomniał, że sprawa ta była wyjaśniana na posiedzeniu komisji. Dodał, że w trakcie roku nanosimy zmiany w budżecie. Na drogę Sarnowo-Góry zarezerwowano ponad 200 tys. zł. Od dwóch lat Wójt namawia rolników z tej miejscowości, aby przekazali swoje grunty pod drogę Gumowo-Józefina, ale nie chcą się zgodzić. Poza tym Pani radna Braulińska- Korycka nie mieszka w Sarnowie Górach więc nie może posądzać Wójta, że jest stronniczy i ze względu na nią nie chce zrobić tej drogi. Jeśli Pani radna wskaże źródło finansowania na budowę drogi, to ją zrobimy w całości. Do końca września można było składać wnioski do budżetu, a wniosek od radnej nie wpłynął. Jeśli radni podejmą decyzję o zaciągnięciu kredytu na drogę w Sarnowie Górach to zrobimy ją całą, ale Pan Wójt do tego nie namawia. Poprosił, aby Pani radna wpłynęła na mieszkańców, żeby oddali grunty pod budowę drogi.

            Pani radna Braulińska- Korycka zawnioskowała, aby wykreślić z budżetu zapis o budowie jednej części drogi w miejscowości Sarnowo-Góry. Powiedziała, że nikt nie wnioskował o podziale drogi na dwie części. Jeśli nie ujmiemy całej drogi w budżecie spowoduje to konflikt.

            Pan Wójt stwierdził, że droga w Nowym Guminie jest zapisana do budowy na lata 2013- 2014. Pani radna domaga się, aby budowę całej drogi w miejscowości Sarnowo-Góry wpisano do realizacji na 2012 rok. Nie uczynimy tego, bo musielibyśmy zmieniać cały budżet. W trakcie roku możemy nanosić poprawki do budżetu. W naszej gminie drogi dotąd budowano w jednej miejscowości etapami- np. w Pomianowie w trzech etapach i nikt z mieszkańców nie oponował. Pan Wójt wyraził nadzieję, że jeśli zbudujemy drogę w dwóch etapach, to mieszkańcy też podejdą do tej sytuacji ze zrozumieniem.

            Następnie głos zabrał Pan Wiesław Gajewski- sołtys wsi Sarnowo Góry i powiedział, że jeśli na razie będzie zrobiony jeden odcinek drogi biegnącej przez wieś to i tak mieszkańcy będą zadowoleni. Zapytał, czy wszyscy mieszkańcy przez których grunty ma przebiegać droga w Gumowie Józefinie nie chcą oddać niezbędnej do jej budowy części gruntu.

            Pan Wójt odpowiedział, że część rolników wyraziło chęć oddania działek, ale są też tacy, którzy tego nie zrobili.

            Więcej uwag nie wniesiono więc  Pani Harazińska odczytała Uchwałę nr Ci.348.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.   

            Następnie Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 79/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2012-2015.

            Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za  przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych- 0, głosów wstrzymujących się- 1.

 Uchwałę Nr 79/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2012-2015 przyjęto zwykłą  większością głosów

 i stanowi załącznik do protokołu.

            W następnej kolejności Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr Ci.349.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. Potem odczytała Uchwałę Budżetową Gminy Dzierzążnia na 2012 rok Nr 80/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za  przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych- 0, głosów wstrzymujących się- 1.

 Uchwałę Nr 80 /XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni przyjęto zwykłą  większością głosów

 i stanowi załącznik do protokołu.

Po głosowaniu Pani Przewodnicząca RG pogratulowała Panu Wójtowi przyjęcia budżetu

 i życzyła realizacji go w całości.

            Pan Wójt podziękował radnym za przyjęcie budżetu na 2012 rok.

Ogłoszono krótką przerwę.

 

Ad pkt 7, 8

            W tym punkcie Pan Wójt omówił 2 uchwały: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011- 2014 oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2011 roku zmniejszono dochody o kwotę

167 777,00 zł z czego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 12 223,00 zł.

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 180 000,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 79 991,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 176 200,00 zł

zwiększono natomiast  wydatki bieżące  o kwotę 8 423,00 zł (z czego wynagrodzenia

i składki – zmniejszono o kwotę 5 701,55 zł) 

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 526 510,05 zł.

 W Wieloletniej Prognozie Finansowej lata 2012 – 2014 dostosowano do Projektu Uchwały budżetowej na 2012 rok, zatwierdzonego Uchwałą nr Ci348.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2011 roku.          

            Następnie Pan Wójt omówił zmiany w uchwale budżetowej.           

 

W dochodach zmniejsza się plan na poz. sprzedaż nieruchomości o kwotę 79 991 zł

 W tym samym rozdziale wprowadza się plan na poz.  wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego kwotę 79 991zł

Zmniejsza się również dochody z tytułu  środków na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych, w dziale 900 (świetlica Podmarszczyn) o kwotę 180 000zł (inwestycja ta

znajduje się w wykazie przedsięwzięć w WPF).

W dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85212 świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia społecznego -

zwiększa się dochody o kwotę 12 302 zł na podstawie otrzymanej dotacji z Mazowieckiego

Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych,

Plan dochodów po zmianach wynosić będzie 9 811 473,16

W wydatkach:

1)      w załączniku inwestycyjnym w wykazie przedsięwzięć w WPF zmniejsza się wydatki o kwotę 180 000 zł (świetlica Podmarszczyn- rozdział 90095),

2)     w załączniku inwestycyjnym jednorocznym zwiększa się wydatki inwestycyjne

 o kwotę 3 800 zł na poz. –zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Dzierzążni – rozdział 80110

3)     w  wydatkach bieżących dokonuje się następujących zmian:

   - w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 Izby rolnicze - zwiększa się

 o kwotę 700 zł  z przeznaczeniem na 2 % odpis  podatku rolnego przekazywanego do MIR.;

- dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się o kwotę 1 300 zł;

- dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 2 900 zł ( konserwacja systemów komputerowych, opłata PFRON, opłaty za media);

- dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 3 500 zł ( w gimnazjach zmniejsza się wynagrodzenia  o 3 800 zł. dowożenie uczniów zwiększa się o kwotę 3 500 zł.)

- dział 851 przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonano zmian pomiędzy paragrafami. Zmniejszono tam, gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku zwiększono natomiast na usługach;

- dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne zwiększa się

   o 12 302 zł  na podstawie otrzymanej dotacji oraz dokonano zmian między   

   paragrafami;

- dział 900 Gospodarka komunalna zwiększono na pozycji zakup usług pozostałych

   z przeznaczeniem na  rekultywację wysypiska;

- dział 926 kultura fizyczna zmniejszono wydatki celem przesunięcia na inne

   brakujące paragrafy.

Wydatki po zmianach 10 337 983,21 zł.

     Uwag  do omówionych uchwał nie zgłoszono więc Pani Przewodnicząca RG odczytała

      Uchwałę Nr 81/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej

      Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014.

    Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 81/XI/2011 przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani harazińska odczytała Uchwałę Nr 82/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 82/XI/2011 przyjęto jednogłośnie

14 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

            W tym punkcie Pani Przewodnicząca RG poinformowała, że na posiedzeniach komisji szczegółowo omawiano  program współpracy z organizacjami pozarządowymi

i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2016. Nie zgłoszono pytań odnośnie programu więc Pani Harazińska odczytała

Uchwałę Nr 83/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2016.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 83/XI/2011 przyjęto jednogłośnie

14 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

            Pani Przewodnicząca przypomniała, że na posiedzeniach komisji Pani Kierownik GOPS omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok jako część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia. Radni uwag nie zgłosili, Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 84/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok jako część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 84/XI/2011 przyjęto jednogłośnie

14 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

            Projekt uchwały w sprawie  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia był omawiany przez Panią Kierownik Sobczeńską na posiedzeniach komisji. Radni nie zgłosili uwag, Pani Przewodnicząca Harazińska odczytała  Uchwałę Nr 85/XI/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 85/XI/2011 przyjęto jednogłośnie

14 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12

            W tym punkcie Pan radny Radosław Pawlak zapytał, czy w najbliższym czasie zostaną w naszej gminie poczynione działania w sprawie segregacji śmieci.

            Pan Sekretarz powiedział, że radni i sołtysi otrzymali do wypełnienia ankietę

 w sprawie gospodarowania odpadami ( wzór ankiety jest dostępny na stronie UG). Ankieta została przesłana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wypełnione ankiety należy oddać do dnia 20 stycznia. Pan Sekretarz podkreślił, że procedura wdrażania ustawy śmieciowej jest skomplikowana i długa. W lipcu 2013 roku ustawa ma być gotowa. Zmienią się sposoby odpłatności za wywóz śmieci. Za usługę będzie płaciła gmina bezpośrednio zakładowi się tym zajmującego, natomiast mieszkańcy będą uiszczać opłaty gminie- podobnie jak to ma miejsce z podatkiem rolnym. Mieszkańcy będą składać deklaracje w sprawie ilości osób faktycznie zamieszkujących w danym domostwie. Firma zajmująca się odbiorem odpadów będzie wyłoniona w ramach przetargu. Wstępnie przewiduje się, że odpłatność miesięczna za wywóz odpadów wyniesie 20 zł od jednej osoby.

  Pani Przewodnicząca RG poinformowała o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy:

-      od Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie ustawy śmieciowej,

-       z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departamentu Środowiska w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płońsk i wyznaczenia nowej aglomeracji Płońsk z prośbą o zaopiniowanie. W 2004 roku uchwalono plan, że do oczyszczalni ścieków w Płońsku zostaną przyłączone gminy ościenne. Zmieniła się technologia i koszty dlatego występujemy z tego programu. Nie podjęcie uchwały poskutkuje wyłączeniem naszej gminy z aglomeracji płońskiej,

-             od Wojewody Mazowieckiego w sprawie raportu dotyczącego złożonych oświadczeń majątkowych,        pismo z  NFZ w sprawie nałożonej na SG ZOZ w Dzierzążni kary za brak 4 kart pacjentów,

  -      pismo od mieszkańca miejscowości Pluskocin w sprawie wyznaczenia drogi

 i wskazania geodety na koszt gminy.

Pisma do wglądu w sekretariacie.

 

 

Ad pkt 13

            Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy     podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady X Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

 

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-21 12:34:19
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-21 12:34:19
  • Liczba odsłon: 852
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174401]

przewiń do góry