Zobacz podgałęzie

Protokół z XXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 28 grudnia 2005 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 13.00. Na stan 15 radnych, obecnych było 15 według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady XXV Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską, Sekretarza Gminy - Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec, Kierownika GOPS-Panią Reginę Sobczeńską, Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni – Panią Ewę Sieklucką, Panią Bożenę Nowakowską- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, Panią Jolantę Kriks – Zastępcę Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni, Panią Marzannę Mackiewicz-Dadan –lekarza stomatologii prowadzącego Indywidualną Praktykę Stomatologiczną w Dzierzążni oraz Sołtysów biorących udział w obradach.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z poprzedniej XXIV Sesji Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2005 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Następnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcia go bez odczytywania.

Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali obrad. Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Drugim wnioskiem jaki zgłosiła Przewodnicząca Rady było rozszerzenie porządku obrad, który radni otrzymali w zawiadomieniach o terminie XXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni wraz z materiałami o punkt ”Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok”.

Wniosek ten uzasadniła tym, ze zachodzi konieczność wprowadzenia do budżetu gminy dotacji w wysokości 1026zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.

Nadmieniła, że decyzja dająca możliwość dokonania powyższych zmian w budżecie gminy wpłynęła do Urzędu Gminy dopiero w dniu 27 grudnia 2005 roku z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z Wydziału Finansów i Budżetu.

Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2006 rok.
 5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dzierzążni.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
 9. Przedłożenie informacji w zakresie usług stomatologicznych na terenie Gminy Dzierzążnia przez lekarza stomatologii w ramach umowy z NFZ na 2006 rok.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy.

Ad pkt 3 W tym punkcie Przewodnicząca oddał głos Wójtowi Gminy, który poinformował, ze planowane inwestycje gminne zostały zrealizowane i przyjęte od wykonawców. Nadmienił, że droga gminna Rakowo-Gumowo została przyjęta protokólarnie z małymi niedociągnięciami. Zostaną one wykonane w okresie wiosenno-letnim.

Inwestycja wieloletnia – budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach została rozliczona na koniec 2005 roku.

Ostatnia transza w wysokości 150 000zł na 2006 rok-po uzyskaniu decyzji potwierdzającej z Ministerstwa Sportu na podstawie aneksu do umowy - zostanie przekazana w grudniu 2005 roku do wykorzystania.

Ad pkt 4 Przed podjęciem uchwały w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2006 rok jako pierwszy zabrał głos Wójt Gminy. Przedstawił informację obejmującą dochody i wydatki budżetu gminy na 2006 rok, które stanowią roczny plan finansowy gminy. Ustalenie planu dochodów i wydatków gminy na 2006 rok dokonano na podstawie szczegółowej analizy wykonania budżetu gminy za 9 miesięcy 2005 roku i w oparciu o przybliżone oszacowanie wielkości poszczególnych wpływów do budżetu przy uwzględnieniu stawek podatkowych przyjętych uchwałami Rady Gminy na 2006 rok oraz obowiązujących do wykonania zadań, przy zastosowaniu metod planowania budżetu gminy.

Wójt przedstawiając projekt budżetu stwierdził, że jest on zrównoważony tak po stronie dochodów, które wynoszą 6 418 050zł jak i po stronie wydatków – 6 418 050zł. Oznacza to, że Gmina na koniec 2005 roku nie posiadała żadnych zobowiązań w formie pożyczek czy kredytów wobec wierzycieli.

Dokładny obraz przedstawionego przez Wójta projektu budżetu zawarty jest w informacji stanowiącej załącznik do protokołu.

Po przedstawieniu przez Wójta projektu budżetu gminy na 2006 rok, Przewodnicząca poinformowała Radę, że w takiej formie został on przedłożony do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 343/C/2005 z dnia 5 grudnia 2005 roku wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały budżetowej na 2006 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

Jednocześnie nadmieniła, że do Rady Gminy wpłynął wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok przedłożony przez Wójta Gminy.

Powyższy wniosek dotyczył wprowadzenia zmian tak po stronie dochodów jak i wydatków, a w szczególności zmniejszenie dochodów budżetu gminy w dziale 801 rozdział 80101 § 6290 o kwotę 150 000zł (oświata i wychowanie)- załącznik Nr 1 do projektu budżetu.

Wówczas budżet po zmianach po stronie dochodów wynosiłby 6 268 050zł. Jednocześnie nastąpi również zmiana po stronie wydatków -załącznik Nr 4 do projektu uchwały dotyczący zmniejszenia w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 o kwotę 180 000zł wydatków na inwestycje w jednostkach budżetowych. Łącznie w dziale 801 wydatki wyniosłyby 2 696 380zł.

Wniosek zawiera również zmianę wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 (transport i łączność) dotyczącą zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 30 000zł. Łącznie w dziale 600 wydatki wyniosą 871 500zł.

Budżet po zmianach po stronie wydatków wyniósłby 6 268 050zł.

Ogółem zgodnie z załącznikiem Nr 7 obejmującym gminne inwestycje planowane do realizacji w roku 2006, a nie objęte programem wieloletnim wyniosłyby 766 000zł. W związku z zakończeniem inwestycji wieloletniej w 2005 roku nastąpiło przeniesienie środków inwestycyjnych z 2006 roku na 2005 rok w wysokości 150 000zł i tym samym załącznik Nr 8 do projektu budżetu dotyczący zadań wieloletnich zostanie wyłączony z realizacji i z budżetu gminy na 2005 rok.

Przedstawione we wniosku zmiany Przewodnicząca poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Wniosek Wójta Gminy został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodnicząca zwróciła się do radnych o zgłaszanie innych wniosków i uwag do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2006 rok.

Radni żadnych uwag i wniosków nie zgłosili. Przewodnicząca zatem poprosiła o wypowiedź poszczególnych przewodniczących komisji rady.

Jako pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury – Pani Zofia Krysiewicz, która podkreśliła, że bardzo szczegółowo był omawiany projekt budżetu na 2006 rok na posiedzeniu komisji w dniu 17 grudnia 2005 roku. Dokładnie zostały przedstawione dochody i wydatki w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach. Członkowie komisji do przedstawionego projektu nie mieli żadnych uwag i jednogłośnie go zaakceptowali.

Tą samą opinię o przedstawionym projekcie budżetu gminy wyrazili pozostali przewodniczący komisji.

Po wypowiedziach przewodniczących komisji poprosiła o zabranie głosu Pani Jolanta Kriks – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni, która zgłosiła wniosek, by w podziale środków finansowych z nadwyżki budżetowej uwzględnić jej wniosek o przyznanie środków finansowych na ogrodzenie budynku szkoły w Dzierzążni, którego wykonanie zapewni bezpieczeństwo dzieciom uczęszczającym do szkoły.

Na powyższy wniosek wyjaśnienia udzielił Wójt Gminy.

Poinformował, że zaplanowane środki finansowe w budżecie szkoły na 2006 rok przez Dyrektora Szkoły na wykonanie ogrodzenia w wysokości 70 000zł wydawały się zbytnio wygórowane, a drugim powodem pomijającym uwzględnienie ich w projekcie budżetu gminy na 2006 rok była informacja o planowanej przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 10 biegnącej przy szkole. Wybudowanie nowego ogrodzenia poniosłoby za sobą dodatkowe koszty.

Wniosek ten z tych dwóch właśnie przyczyn został przesunięty do dalszej realizacji i nie uwzględniono go w projekcie budżetu gminy na 2006 rok.

Po wyjaśnieniach Wójta, radni nie wnieśli do projektu uchwały żadnych zmian.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 145/XXV/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2006 rok przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 5 i 6 Przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia i regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy.

Wójt wyjaśnił, że Regulamin wynagradzania nauczycieli i regulamin określający wysokość stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nie uległy żadnym zmianom. Poszczególne składniki wynagrodzenia nadal gwarantują średnie wynagrodzenie, o którym mowa w art. 30 ust 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U.Nr 118, poz. 1112 z 2003 roku z póź.zm.).

Termin obowiązywania tych Regulaminów kończy się w dniu 31 grudnia 2005 roku i dlatego organ prowadzący szkoły jest zobligowany do corocznego przyjmowania Uchwałą Rady Gminy powyższych regulaminów.

Po wyjaśnieniach Wójta, radni nie wnieśli do projektu uchwały żadnych zmian.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 146/XXV/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia oraz Uchwała Nr 147/XXV/2005 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego przyjęto jednogłośnie.

Stanowią one załącznik do protokołu.

Ad pkt 7 Projekt Uchwały Nr 148/XXV/2005 Rady Gminy został opracowany w związku z zaistniałymi zmianami dotyczącymi nowych uregulowań przepisów obowiązujących przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Poprzedni Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni nie zawierał prawidłowych zapisów, dlatego należało go dostosować do wymogów ustawy. Zmiany dotyczyły w szczególności organizacji, mienia i gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej.

Po wyjaśnieniach Wójta, radni nie wnieśli do projektu uchwały żadnych zmian.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

14 radnych obecnych na sali.

Uchwałę Nr 148/XXV/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dzierzążni przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 Przed przystąpieniem do podjęcia Uchwały Nr 149/XXV/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok, Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu panią Krystynę Jarosławską- Skarbnika Gminy w Dzierzążni i wyjaśnienie konieczności podjęcia uchwały.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, ze zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2005 rok, gdyż wpłynęła dotacja w wysokości 1026zł na zadanie zlecone w dziale 852 – Opieka społeczna na zwiększenie składki zdrowotnej dla osób pobierających świadczenia z opieki społecznej. Należy zatem zwiększyć dochody i wydatki w powyższym dziale opieki społecznej. Dokładnie obrazują to załącznik Nr 1 zwiększający dochody budżetu i załącznik Nr 2 zwiększający wydatki budżetu o kwotę 1026zł.

Po wyjaśnieniach Pani Skarbnik radni nie wnieśli do projektu uchwały żadnych zmian.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało

14 radnych obecnych na sali.

Uchwałę Nr 149/XXV/2005 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok przyjęto jednogłośnie.

Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 9 W tym punkcie lekarz stomatologii – Pani Marzanna Mackiewicz-Dadan przedstawiła informację dotyczącą zabezpieczenia opieki stomatologicznej w Gminie Dzierzążnia na 2006 rok.

Poinformowała, że w dniu 2 grudnia 2005 roku w oddziale ciechanowskiego NFZ został tylko podpisany protokół negocjacji zawierający jedynie cenę i ilość usług przewidzianych do zakontraktowania na rok 2006. Wynegocjowane usługi przedstawia załączona do protokołu informacja.

Ad pkt 10 W punkcie „Wolne wnioski i zapytania” poprosił o głos radny Gąsiorowski Krzysztof, który podziękował Wójtowi Gminy i Skarbnikowi Gminy za wykonanie tak ważnego dla jego miejscowości i społeczności zadania inwestycyjnego jakim jest modernizacja drogi gminnej Gumowo-Rakowo. Położenie dywanika asfaltowego na powyższej drodze w dużej mierze ułatwi warunki życia mieszkańcom wsi Rakowo.

Sołtys wsi Dzierzążnia – Pan Edward Fotek wystąpił z propozycją do Wójta o zakup odśnieżarki dla Urzędu Gminy, by ułatwić odśnieżanie chodnika.

Zwrócił też uwagę na palące się w dzień światła uliczne.

Zgłosił też wniosek o poprawę nawierzchni na drodze gminnej w Nowym Sarnowie, a mianowicie o załatanie dziury w nawierzchni, które powodują, że trudno przejechać. Wystarczy przyczepa żwiru, by dziurę powyższą zlikwidować.

Na wyżej zadane pytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy.

Wyjaśnił, że w chwili obecnej nie jest możliwe zrealizowanie zakupu odśnieżarki. Kiedy był budowany chodnik przez wieś Dzierzążnia, mieszkańcy zapewniali, że będą sumiennie wykonywać prace związane z jego odśnieżaniem. Każdego właściciela posesji obowiązuje wywiązanie się z prac związanych z odśnieżaniem.

Jest prawdą, że lampy uliczne w dzień nie powinny się palić, spowodowane jest to awariami urządzeń. Sygnały o palących się lampach w dzień są na bieżąco zgłaszane do elektrowni i usterki są usuwane.

Droga gminna w Nowym Sarnowie zostanie naprawiona poprzez wywiezienie żwirem i dziury zostaną zniwelowane równiarką w okresie wiosennym.

Innych pytań i wniosków nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-28 13:08:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-14 10:00:39
 • Liczba odsłon: 1051
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181279]

przewiń do góry