Zobacz podgałęzie
 

Protokół z III Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 29 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani

Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni


Porządek obrad:

 1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.

 3. Interpelacje i zapytania

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

 5. Podjęcie Uchwały Nr 15/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014

 6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2011 Nr 16/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni

 7. Podjęcie Uchwały Nr 17/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na wynajem lokali użytkowych

 8. Podjęcie Uchwały Nr 18/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zarządzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy

 9.   Podjęcie Uchwały Nr 19/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 10.   Podjęcie Uchwały Nr 20/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata

  2011-2015

 11. Podjęcie Uchwały Nr 21/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok jako część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia

 12. Podjęcie Uchwały Nr 22/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia

 13. Podjęcie Uchwały Nr 23/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy na w Rodzinie na lata 2011-2015

 14. Podjęcie Uchwały Nr 24/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

 15. Wolne wnioski i zapytania.

 16. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.30 a zakończyły o godzinie 15.00.

Pani Przewodnicząca otworzyła obrady II Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady i osoby zainteresowane problematyką sesji oraz przedstawicielkę prasy.

Na stan 15 radnych obecnych byli wszyscy według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad III sesji Rady Gminy.


Ad pkt 2

Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z II Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i zapytała radnych, czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem

o przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Protokół z II Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.


Ad pkt 3

Nie zgłoszono żadnych interpelacji i zapytań.


Ad pkt 4

W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej. Poinformował, że wpłynęły pieniądze za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, jak również dofinansowanie za drogę w Gumowie Józefinie. Potwierdzono umowę na dofinansowanie budowy placu przykościelnego w Skołatowie w związku z czym możemy wystąpić z wnioskiem o płatność. Gmina nie posiada zadłużeń a jedynie kredyty. Przygotowujemy dokumenty projektowo- kosztorysowe na budowę dróg. Wydzielamy działki potrzebne do poszerzenia pod drogi w Guminie Nowym, Wierzbicy Szlacheckiej

i Rakowie. Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów za 3 miesiące.

W roku bieżącym odsetki od kredytów wyniosły 62 tys. zł, natomiast ponad 50 tys. zł mamy odsetek od lokat. W związku z tym kredyt kosztuje nas około 10 tys. zł rocznie.


Ad pkt 5

W tym punkcie Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska poinformowała zebranych, że na komisjach szczegółowo omawiano uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014. Wpłynął wniosek Wójta Gminy Dzierzążnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

2011- 2014.

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany, jakie naniesiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011- 2014.

Uwzględniając wnioski zawarte w protokołach z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy w Dzierzążni dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Dzierzążnia na lata 2011 – 2014:

W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2014

Wykaz przedsięwzięć do WPF

  1. ,,Rozbudowa, remont i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Podmarszczynie wraz z wyposażeniem, w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi, objętego PROW 2007- 2013

   W wierszu- limit wydatków, zmienia się na limit zobowiązań:

   jest 180 000 zł, winno być 402 680 zł.

  2) E-ADMINISTRACJA- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – limit zobowiązań jest 11 767 zł. winno być

  25 410 zł.

  3) OCZYSZCZALNIE- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia- III etap - limit zobowiązań jest 3 000 000 zł, winno być 1 424 451 zł.

Oraz w kolumnie

Łączne nakłady finansowe

Wiersze:

Łączne nakłady finansowe

jest: 2 010 959 zł winno być 3 435 410 zł

wydatki majątkowe

jest: 2 010 959 zł winno być 3 435 410 zł

programy i projekty zadania (razem)

jest: 2 010 959 zł winno być 3 435 410 zł

wydatki majątkowe

jest: 2 010 959 zł winno być 3 435 410 zł

programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

jest: 2 010 959 zł winno być 3 435 410 zł

W kolumnie limit wydatków – zmienia się na limit zobowiązań

jest: 3 193 643 zł winno być 1 852 541 zł

wydatki majątkowe

jest: 3 193 643 zł winno być 1 852 541 zł

programy i projekty zadania (razem)

jest: 3 193 643 zł winno być 1 852 541 zł

wydatki majątkowe

jest: 3 193 643 zł winno być 1 852 541 zł

programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

jest: 3 193 643 zł winno być 1 852 541 zł

Pozostałe kolumny i wiersze pozostają bez zmian.

Następnie Pani Harazińska odczytała Uchwałę nr 345/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały

o wieloletniej prognozie finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję na temat WPF 2011- 2014.

Pani radna Alina Braulińska- Korycka zapytała, skąd wzięły się tak duże zmiany w kwotach przeznaczonych na przedsięwzięcia.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwoty powstały po zsumowaniu całości przedsięwzięć- od początku do zakończenia inwestycji, mimo że inwestycja będzie przeprowadzana przez więcej niż 1 rok. Jeśli np. w inwestycji Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzążnia- III etap - limit zobowiązań jest 3 000 000 zł, winno być 1 424 451 zł – zsumowano dotychczas poniesione nakłady oraz środki, jakie mamy do dyspozycji w tych latach.. W innych pozycjach jest analogicznie.

Następnie Pani Harazińska odczytała Wniosek Wójta Gminy Dzierzążnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014 i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem wniosku było 15 radnych, głosów przeciwnych- 0, głosów wstrzymujących się- 0. Wniosek Wójta Gminy Dzierzążnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata2011- 2014 przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 15/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych- 0, głosów wstrzymujących się- 0.

Uchwałę Nr 15/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014 przyjęto jednogłośnie 15 głosami

i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 6

W tym punkcie głos zabrał Pan Wójt Gminy i omówił Uchwałę Budżetową Gminy Dzierzążnia na rok 2011 Nr 16/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni. Zaznaczył, że budżet Gminy Dzierzążnia na 2011 rok był szczegółowo omawiany na komisjach statutowych Rady Gminy.

Pan Wójt wyjaśnił , że budżet Gminy jest rocznym planem obejmującym dochody

i wydatki gminy a uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Jest najwyższym aktem prawa lokalnego, najistotniejszym narzędziem zarządzania gminą.

Ujęte w projekcie budżetu gminy na rok 2011 udziały z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, planowane kwoty subwencji i dotacji na podstawie pism:

 1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Warszawie FIN I/301/3011/67/2010 z dnia 22.10.2010

 2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie DCI-3101-9/10 z dnia 20.10.2010

 3. Ministerstwa Finansów ST 3-4820/26/2010 z dnia 12.10.2010.

Dla ustalenia dochodów i wydatków gminy na rok 2011 dokonano analizy wykonania budżetu za okres 10 miesięcy 2010 roku i w oparciu o przybliżone wielkości poszczególnych wpływów po uwzględnieniu obowiązujących zadań oraz metod planowania budżetu na rok 2011 planuje się:

 • dochody w kwocie 9 894 970zł

z tego dochody bieżące 8 314 970 zł tj. 84% dochodów gminy

z tego dochody majątkowe 1 580 000 zł tj. 16% dochodów gminy

 • wydatki w kwocie 9 539 970 zł

z tego wydatki bieżące 7 752 887zł tj.81,26% wydatków gminy

z tego wydatki majątkowe 1 787 083 zł tj.18,74% wydatków gminy

Na koniec roku 2010 gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu o wysokości 1 420 000 zł z czego na 2011 rok przypada do spłaty 355 000zł, w związku z czym występuje różnica między dochodami a wydatkami w kwocie

355 000 zł.

Plan dochodów na 2011 rok stanowi 84% planu dochodów z roku 2010, z czego

105 % wzrostu stanowią dochody bieżące w tym:

 • subwencja oświatowa 2 843 228 zł tj. 28,73% dochodów

 • subwencja wyrównawcza 2 067 478 zł tj. 20,89% dochodów

W stosunku do roku 2010 subwencja ogółem, wzrosty o 149 233 zł w tym:

 • subwencja oświatowa o 96 886 zł

 • subwencja wyrównawcza 52 347 zł

Łącznie subwencje stanowią kwoty 4 910 706 zł tj. 49,62% dochodów budżetu.

Dotacje w różnej formie jak celowe na zadania własne w kwocie 225 600 zł

-celowe na realizację zadań zleconych ustawami 1 058 081 zł

- dotacje z różnych programów na realizację zadań inwestycyjnych 1 330 000zł - łącznie stanowią kwotę 2 613 681 zł tj. 26,42% dochodów budżetu.

- dochody własne i udziały stanowią kwotę 2 370 583 zł co stanowi 23,96% dochodów ogółem.

Reasumując plan dochodów na 2011 rok należy zauważyć że w stosunku do roku 2010 na etapie planowania dochody własne i subwencje ogółem mogą wzrosnąć

o kwotę 262 817 zł, natomiast dotacje ulegną zmniejszeniu o kwotę 2 135 545 zł.

Wynika to z faktu, że na chwilę obecną nie można przewidzieć jakie programy zostaną uruchomione w 2011 roku przez MJWPU Urząd Marszałkowski w Warszawie, Urząd Wojewódzki w Warszawie czy inne instytucje realizujące zadania publiczne.

Wydatki na rok 2011 wyniosą 9 539 970zł, w tym inwestycyjne stanowią 19 % planu wydatków gminy.

Podstawowe działy, na które muszą być zabezpieczone środki finansowe to:

 • Dz. 801 i 854 - Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 3 707 556zł tj. 38,86% wydatków przy subwencji oświatowej 2 843 228 zł z dochodów własnych na realizację zadań własnych musimy dołożyć 864 328 zł.

 • Dz. 852 - Pomoc Społeczna łącznie 1 510 430 zł tj. 15,83% budżetu

Przy dotacji wynoszącej 1 243 850 zł musimy dołożyć z własnych dochodów 266 580 zł

 • Dz. 750 – Administracja – łącznie z administracją samorządową i państwową, radą gminy i pozostałą działalnością związaną z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych 1 824 434 zł co stanowi 19,12 % budżetu.

Ponadto z własnych dochodów zabezpieczamy:

 • Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 85 800 zł

 • Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 259 000 zł w tym:

100 000 zł na konserwację i oświetlenie dróg w gminie, 180 000 zł

na ewentualny remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu

w Podmarszczynie w ramach PROW działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

 • Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa 100 905 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej do budynków SG ZOZ

  w Dzierzążni i Kucicach, UG i innych obiektów komunalnych oraz w tym 35 000 zł na remont i ocieplenie części budynku Urzędu Gminy.

 • Dz.921 na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej 57 000 zł.

 • Dz.926 na kulturę fizyczną 9 000 zł.

 • Dz.851na wdrażanie i realizacje programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii 45 150 zł.

Osobną pozycję w budżecie gminy po stronie wydatków stanowią działy 010 i 600 związane z inwestycjami gminnymi.

 • W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo na wydatki zaplanowano 60 000 zł

  w tym inwestycyjne 50 000 zł.

Dotyczy to planowanej budowy kolejnego etapu przydomowych oczyszczalni ścieków z rozsączeniem na terenie gminy.

Z dochodów własnych przeznaczamy 50 000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Realizacja tego zadania uzależniona będzie od wielu czynników, a głównie od tego czy w ogóle będzie nabór wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w ramach PROW działanie „Podstawowe usługi dla ludności” i czy będą w ramach tego zadania zapewnione środki finansowe na okres realizacji tj. do roku 2014.

 • W dziale 600 – transport i łączność – wydatki zaplanowane w kwocie 1 579 704 zł w tym bieżące 79 704 zł oraz majątkowe 1 500 000 zł związane z inwestycjami gminnymi.

Z tej kwoty środki własne stanowią kwotę 350 000 zł, a środki z zewnątrz w formie dotacji 1 150 000 zł.

Realizacja tego zadania podobnie jak w dziale 010 uzależniona będzie od możliwości pozyskania dotacji z zewnątrz w ramach różnych programów pomocowych realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego czy Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Nie bez znaczenia będzie też decyzja Rady Gminy w Dzierzążni co do przeznaczenia spodziewanych oszczędności finansowych w budżecie gminy za rok 2010, a ujętych w pozycji wolne środki na rok 2011.

W budżecie gminy na rok 2011 ujętych jest 7 odcinków dróg gminnych o łącznej długości około 9700 mb.

Przy poziomie kosztów budowy dróg występujących w latach 2009-2010 oraz możliwości finansowych gminy, realizacja tego zadania nie jest możliwa do wykonania w roku 2011.

Jednak z uwagi na fakt, że większość tych dróg zgodnie z ewidencją geodezyjną jest za wąska i wymaga pozyskania dodatkowej powierzchni w celu ich poszerzenia w drodze dobrowolnego nieodpłatnego przekazania wydzielonych działek aktem notarialnym, należy uznać za stosowne umieszczenie tych dróg

w budżecie na rok 2011.

Bez uregulowania stanu prawnego nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę czy zaakceptowanie przez Starostwo Powiatowe w Płońsku zgłoszonego przez Gminę zgłoszenia budowy. Z zestawienia dochodów i wydatków na rok 2011 wynika, że główne działy jak 750, 801, 852 są w pełni zabezpieczone, pozostałe są zabezpieczone w wysokości niezbędnej do podstawowego funkcjonowania gminy.

Działy inwestycyjne 010 i 600 nie mają pełnego zabezpieczenia finansowego.

Dlatego pozyskane środki należy niezwłocznie wprowadzić kolejnymi uchwałami do budżetu gminy.

Również wolne środki za rok 2010 należy przeznaczyć wyłącznie na w/w inwestycje.

Utworzona w budżecie gminy rezerwa ogólna w wysokości 100 000 zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 16 000zł oraz

 • upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w kwocie 800 000 zł

 • ustalony limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł

- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000 zł będą wykorzystane tylko w ostateczności.

Pan Wójt poinformował, że zadłużenie przy maksymalnym dopuszczeniu do 60% dochodów w 2011 roku wyniesie 10,76%, natomiast planowana łączna kwota spłat zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 4,36% przy dopuszczalnej wysokości 15%.

Pan Wójt dodał, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z wszelkimi załącznikami do uchwały budżetowej jak i do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014.

W związku z powyższym poprosił o uchwalenie przedstawionego budżetu.

Następnie Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 346/C/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Dalej Pani Przewodnicząca RG poinformowała, że wpłynął wniosek Wójta Gminy Dzierzążnia w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 i odczytała go:

,,Uwzględniając wnioski zawarte w protokołach z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy w Dzierzążni proponuję dokonać zmian w budżecie gminy Dzierzążnia na rok 2011:

Skreśla się w § 5 pkt. 2 projektu uchwały budżetowej gminy Dzierzążnia, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,

  2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000 zł.

oraz skreśla się w § 10 ust. 1, pkt 2, który po zmianie otrzymuje brzmienie

1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 5,

 1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia

  ze stosunku pracy w ramach działu .

  3) dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 3 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach..

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie”,

a następnie otworzyła dyskusję na ten temat.

Pani radna Braulinska- Korycka powiedziała, że 18 % na inwestycje to dobry wynik, ale cały czas mówimy o wirtualnych pieniądzach, wiedząc, że będą uruchomione programy które dofinansują zaplanowane inwestycje. Dodała, że Pan Wójt zaplanował budowę trzech dróg:

 1. Przebudowa drogi gminnej – wykonanie dywanika asfaltowego ok. 2 km w miejscowości Korytowo – Nowe Kucice , na kwotę 100 000,00 jako wkład własny oraz kwota 700 000 pochodząca ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011,

 2. 2) Przebudowa drogi gminnej – wykonanie dywanika asfaltowego w miejscowości Wierzbica Szlachecka na kwotę 50 000,00 jako wkład własny oraz kwota 150000,00 pochodząca ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  2008 - 2011.

 3. Przebudowa drogi gminnej – wykonanie dywanika asfaltowego w miejscowości Błomino Gumowskie na kwotę 50 000,00 jako wkład własny oraz kwota 150.000,00 pochodząca ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

  Program, z którego Pan Wójt chce skorzystać już nie istnieje. Nabór ostatnich wniosków zakończono we wrześniu 2010 roku a gmina Dzierzążnia wniosku nie złożyła.

  Następna zaplanowana do przebudowy droga w miejscowości Rakowo- zaplanowano pozyskanie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego. W tym przypadku też nie można liczyć na dofinansowanie, gdyż w wyniku opłacania tzw. ,, janosikowego” dochody Województwa Mazowieckiego zmniejszyły się o 30 % co spowodowało zastój inwestycji.

  Pani radna dodała, że udział własny w wysokości 350 tys. zł wystarczy

  na zbudowanie 1 km drogi. Realnie więc nie można liczyć na żadne dofinansowanie z zewnątrz.                                                                                                                                                 Następnie gło zabrał Pan Wójt. Przypomniał Pani radnej, że miesiąc wcześniej w kampanii wyborczej obiecywała wyborcom pozyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, a dziś twierdzi, że UM nie posiada żadnych środków na dofinansowania. Nie wiemy jakie programy zostaną uruchomione, z czego będziemy mogli skorzystać. Ogólnie stan finansów publicznych jest zły. Jednak w budżecie musimy umieścić drogi do przebudowy, aby w wypadku powstania szansy na doinwestowanie, można z niej skorzystać. Mamy ponad 1 mln środków własnych, które wpłynęły do budżetu ostatnio. Musimy regulować szerokość dróg gminnych, ich stan prawny. Gdybyśmy nie wzięli kredytu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, to te by nie powstały. Nie mielibyśmy też zbudowanych trzech odcinków dróg, które zbudowano za zwrot za tę inwestycję.

Pan Wójt powiedział, że nie składał wniosków w Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011, gdyż nie mieliśmy szans na otrzymanie tego dofinansowania. Zapis, o jaki program chodzi nie ma znaczenia, najważniejsze aby droga do przebudowy znalazła się w budżecie. Starostwo w Płońsku w naszej gminie nie buduje dróg, remontuje drogi w innych gminach, które są dużo lepszej jakości.

Pan Wójt poinformował, że jeśli nie zdobędziemy dofinansowania z zewnątrz, to ze środków własnych zbudujemy około 4 km dróg.

Następnie Pani radna Braulińska- Korycka zwróciła uwagę, że przedstawiony budżet jest nierzeczywisty, oparty na programach, które nie istnieją. Jeśli zostanie uruchomiony nowy program, to budżet trzeba będzie zmienić. Dodała, że nie tylko Starostwo nie dostało dofinansowania. Były duże wymagania, które spełniło jedynie miasto Płońsk. Pan Wójt nie starał się zdobyć funduszy. W swojej kampanii wyborczej Pani radna obiecywała pomoc Marszałka Województwa, ale Pan Wójt obiecywał inne rzeczy. Na koniec Pani radna dodała, że ocena budżetu, jaką przedstawiła jest jej osobistą oceną.

Pan Wójt zabrał głos i wyjaśnił, że jako jedna z nielicznych gmin otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę drogi Gumowo Józefina w ramach tzw. ,,schetynówki”. Poprosił radnych o podejście do kwestii budżetu racjonalnie i po gospodarsku. Dodał, że Pani radna Braulińska- Korycka chce, aby nie przyjąć tego budżetu i tworzyć go od nowa. RIO wydało pozytywną opinię w tej kwestii.

Pani Przewodnicząca RG zamknęła dyskusję nad budżetem na 2011 rok. Poinformowała, że przed podjęciem uchwały budżetowej trzeba przegłosować przyjęcie wniosku Wójta Gminy Dzierzążnia w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem wniosku zagłosowało 14 radnych, głosów przeciwnych- 0, głosów wstrzymujących się – 1.

Wniosek przyjęto zwykłą większością głosów.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Budżetową Gminy Dzierzążnia na rok 2011 Nr 16/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 14 radnych, głosów przeciwnych- 0, głosów wstrzymujących się- 1 . Uchwałę Budżetową Gminy Dzierzążnia na rok 2011 Nr 16/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni przyjęto zwykłą większością głosów i stanowi ona załącznik do protokołu.

Po głosowaniu Pani Przewodnicząca pogratulowała Panu Wójtowi przyjęcia budżetu na 2011 rok.

Pan Wójt podziękował radnym przyjęcia budżetu na 2011 rok. Zapewnił, że będzie się starał pozyskać środki na zaplanowane inwestycje. Stwierdził, że budżet nie jest zagrożony.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.


Ad pkt 7

W tym punkcie głos zabrał Pan Wójt i omówił Uchwały Nr 17/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na wynajem lokali użytkowych. Poinformował, że w dotychczasowych umowach najmu na cztery lokale użytkowe, wymienione w powyższej uchwale, dobiega końca 3 letni okres ich obowiązywania czyli wynajmu. Lokale te są wynajmowane na cele i zadania ściśle określone działalnością statutową i służą realizacji potrzeb głównie mieszkańców gminy Dzierzążnia. Dwa lokale zajmuje TP są, jeden Poczta, a jeden przeznaczono na gabinet stomatologiczny. Z dniem 31 grudnia Pani Mackiewicz- Dadan kończy się umowa najmu. Nie wyraziła ona chęci dalszej działalności, w związku z tym od stycznia po przeprowadzeniu inwentaryzacji lokal przejmie Pani Anna Majewska, która będzie świadczyła usługi stomatologiczne dla mieszkańców naszej gminy.

Wójt Gminy może zawierać umowy najmu na kolejne 3 lata, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a cytowanej wyżej ustawy, jednak wyłącznie za zgodą rady gminy i dlatego niezbędne jest podjęcie tej uchwały.

Pytań do omówionej uchwały nie zgłoszono. Pani Harazińska odczytała Uchwałę

Nr 17/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na wynajem lokali użytkowych.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr17/III/2010 została przyjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 8

Pan Wójt poinformował, że do końca lutego muszą odbyć się wybory sołtysów w naszej gminie, dlatego radni muszą podjąć uchwałę w tej sprawie.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 18/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zarządzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr18/III/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 9

W tym punkcie głos zabrała Pani Kierownik GOPS Regina Sobczeńska i omówiła Uchwałę Nr 19/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Poinformowała, że omawiane przez nią uchwały szczegółowo omawiała na posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury. Z dniem 1 sierpnia 2010 r weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2005r  Nr 180, poz.1493 z późn.zm.) nakładając na Gminy obowiązek opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych. Na podstawie art. 9 a pkt. 15 ustawy Gmina jest zobowiązana określić w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Zespół realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Pytań do przedstawionej uchwały nie zgłoszono.

Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 19/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr19/III/2010 została przyjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 10

Pani Kierownik GOPS w Dzierzążni przedstawiła Uchwałę Nr 20/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2015. Zgodnie z art. 17 ust. 1, pkt. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. , nr 175 ,poz. 1392 z późn. zm) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy tworzenie gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Poinformoała, że opieka nad dzieckiem i rodziną stała się integralną częścią szerokiego systemu pomocy społecznej, w którym gminie powierzono zadania zabezpieczenia podstawowych potrzeb rodzin i dzieci mieszkających na jej terenie. Zasady realizacji długofalowej polityki profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną określają cele strategiczne i zadania związane z ich realizacją. Działania i decyzje zarówno w najbliższym okresie jak i w dalszym powinny być podejmowane na podstawie niniejszego programu.

Uwag do przedstawionej uchwały nie zgłoszono.

Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 20/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2011-2015 Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 20/III/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 11

W tym punkcie Pani Sobczeńska omówiła Uchwałę Nr 21/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok jako część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i

 przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. Nr 113 poz. 732 z 1997 roku z późn. zm.) - prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Dlatego radni muszą podjąć taką uchwałę.

Pytań do przedstawionej uchwały nie zgłoszono.

Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 21/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok jako część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr21/III/2010 została przyjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 12

Pani Kierownik GOPS omówiła Uchwałę Nr 22/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia. Pani Sobczeńska wyjaśniła, że w myśl art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku p przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z 2005 roku z późn. zm.. ) - zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalonym w ustawie. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Dlatego zasadnym jest podjęcie tej uchwały.

Pytań do przedstawionej uchwały nie zgłoszono.

Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 22/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr22/III/2010 została przyjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 13

W tym punkcie Pani Regina Sobczeńska przedstawiła Uchwałę Nr 23/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015. Pani Kierownik wyjaśniła, że z dniem 1 sierpnia 2010 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakładając na gminy obowiązek opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych. Program ten skierowany jest przede wszystkim do osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy, świadków przemocy, władz lokalnych, nauczycieli, pedagogów, pracowników socjalnych, służby zdrowia, księży. Działania w rozwiązywaniu problemów dotyczących przemocy w rodzinie prowadzone będą przez grupę profesjonalistów pracujących w zespole interdyscyplinarnym. Członkowie tego zespołu łącząc swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie w skoordynowany sposób skutecznie będą realizować zadanie wynikające z przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2010 roku. Nadrzędnym celem programu jest zmniejszenie rozmiarów przemocy i pomaganie osobom doświadczającym przemocy.

Pytań nie zgłoszono więc Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 23/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr23/III/2010 została przyjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 14

W tym punkcie głos zabrała Pani Skarbnik Gminy i przedstawiła Uchwałę Nr 24/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

DOCHODY

 • Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne. Zmniejszono dochody z tytułu wpływów za wyżywienie w stołówkach szkolnych o kwotę

  5 000 zł.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 10 804 210 zł.

WYDATKI

 • W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Dokonano przesunięć między paragrafami. Zwiększeń dokonano na pozycji zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg.

 • W dziale 750 Administracja publiczna dokonano przesunięć między paragrafami

- rozdział 75023 Urzędy gminzmniejszono wynagrodzenia o kwotę 20 000 zł, zwiększono natomiast paragrafy rzeczowe z przeznaczeniem na opłatę za media,

 • Dział 801 Oświata i wychowaniedokonano przesunięć między rozdziałami

  • rozdział 80101 Szkoły Podstawowe zmniejszono o kwotę 13 900 zł. (wynagrodzenia i składki ZUS), celem przesunięcia na wynagrodzenia

   do Gimnazjum

  • rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wynagrodzenia zwiększono o kwotę 1 500 zł.

  • rozdział 80110 Gimnazja wynagrodzenia i składki ZUS zwiększono

   o kwotę 12 500 zł.

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 12 721 084 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 1 916 874 zł. stanowi deficyt pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 560 008 zł. wolnymi środkami w kwocie 956 866 zł. oraz zaciągniętym kredytem w wysokości 400 000 zł.

Uwag do uchwały nie zgłoszono. Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 24/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr24/III/2010 została przyjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 15

W wolnych wnioskach i zapytaniach Pani Przewodnicząca RG poinformował, że przewodniczący wszystkich Komisji są zobowiązani do przygotowania planu pracy komisji na rok 2011. na następnej sesji Rada Gminy w ramach uchwały ma obowiązek przyjąć te plany. Pani Harazińska podziękowała radnym za złożenie oświadczeń majątkowych.


Ad pkt 16

Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za przybycie i zamknęła obrady III Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.


Protokołowała


Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-28 12:45:22
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-28 12:45:22
 • Liczba odsłon: 830
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181087]

przewiń do góry