Zobacz podgałęzie

Protokół XXVIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 31 sierpnia  2017 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 13 .00 a zakończyły o godzinie 15.40.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady XXVIII sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana  Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką, dyrektorów szkół gminnych,  sołtysów    oraz przybyłych na sesję.

            Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał. 

            Pan Przewodniczący poprosił o możliwość wprowadzenia zmian w porządku obrad. Chodzi o wykreślenie z porządku  obrad  uchwał w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia- pkt 8. Pan wójt zamierza się spotkać z dyrektorami szkół i radnymi i sporządzić bardziej szczegółowy regulamin.

 Pan Przewodniczący odczytał nowy   porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie

15 głosami.

 

1.       Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy.

2.       Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.

3.       Interpelacje i zapytania.

4.       Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.       Podjęcie Uchwały Nr 185/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

6.       Podjęcie Uchwały Nr 186/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

7.       Podjęcie Uchwały Nr 187/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  wygaszenia mandatu Sołtysa wsi Błomino Jeże i zarządzenia wyborów nowego Sołtysa.

8.       Podjęcie Uchwały Nr 188/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia  Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

9.       Podjęcie Uchwały Nr 189/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których  organem prowadzącym jest gmina Dzierzążnia.

10.   Podjęcie Uchwały Nr 190/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Dzierzążnia.

11.   Podjęcie Uchwały Nr 191/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia

 w związku z uregulowaniem spraw własnościowych.

12.   Wolne wnioski i zapytania.

13.   Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

     Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XXVII sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXVII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  15 głosami.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.   

 

 

Ad pkt 4

            Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

- Gminny Zakład Komunalny z Płońska rozpoczął 1 sierpnia budowę sieci wodociągowej w Sieklukach. Koszt tej inwestycji wyniesie 50 467,85 zł

- W dniach 31 lipca i 11 sierpnia silne wiatry uszkodziły 4 budynki mieszkalne i 12 budynków gospodarczych w naszej gminie. Uszkodzeniu uległ dach na Szkole Podstawowej w Dzierzążni, naprawa zostanie pokryta ze środków TUW.

- Od 1 sierpnia GOPS przyjmuje wnioski w programie 500 +

- W sali gimnastycznej SP w Dzierzążni wymieniono okna ( koszt 26 580,30 zł), pomalowano ściany sali ( koszt 6 000 zł), oraz ścianę zewnętrzną ( 9 000 zł).

- W remizie OSP Wierzbica Pańska wykonano łazienki. Prace przeprowadzili pracownicy UG oraz strażacy.

- Gmina wypłaca odszkodowania za przejęte grunty pod drogę gminna w Wilamowicach.

- Zakończono prace przy przebudowie drogi w Nowym Sarnowie.

- W dniu 29 sierpnia przeprowadzono przetarg na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Podmarszczyn. Inwestycję wykona firma Wapnopol Adam Nowakowski, która złożyła najlepszą ofertę na kwotę 255 914 zł.

- Przygotowano dokumentację na rozbudowę dróg gminnych w miejscowościach Pomianowo, Gumino- Przemkowo i Nowe Kucice.

 

Ad pkt 5, 6

            W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały:  Uchwałę

Nr 185/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz  Uchwałę Nr 186/XXVIII/2017 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

            W uchwale budżetowej dokonano następujących zmian.

W dochodach:

- Dochody zwiększono o kwotę 72 500 zł  - bieżące zwiększono o kwotę 2 500 zł

 z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat   za odpady komunalne  a ono dochody majątkowe o kwotę 70 000 zł ( dotacja na przebudowę drogi gminnej

 w miejscowości Nowe Sarnowo uzyskana z Urzędu Marszałkowskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich) .

Dochody po zmianie wynoszą 15 895 112,42 zł

W wydatkach dokonano następujących zmian:

- Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10 000 zł.

Z uwagi na pełne zabezpieczenie inwestycji Nowe Sarnowo środki otrzymane

 z dotacji z T- FOGR przeznaczono na 2 odcinki dróg:

-drogi gminne: droga Podmarszczyn – zwiększono o kwotę 60 000 zł (WPF),

-droga Korytowo - Kucice – zwiększono o kwotę 20 000 zł (WPF).

Z uwagi na zakończenie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo”  niewykorzystane środki w kwocie 10 000 zł przeznaczono na drogę

 w miejscowości Korytowo – Kucice.

W wydatkach bieżących dokonano następujących zmian:

-  Administracja publiczna – wydatki bieżące zwiększono  o kwotę12 500 zł.

a)      Rozdział 75023 dokonano przesunięć między paragrafami na wynagrodzeniach - zwiększono wynagrodzenia bezosobowe i środki na remontach;

b)     rozdział 75095 zwiększono wynagrodzenia osobowe dla pracowników interwencyjnych, zmniejszono  dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 20 000 zł oraz wprowadzono nowy paragraf na wypłatę odsetek za zwrot podatku.

-Bezpieczeństwo publiczne,  Komendy Wojewódzkie Policji – zwiększono środki na Fundusz Wsparcia Policji o kwotę 2 000 zł.

-  Oświata i wychowanie – zwiększono o   kwotę 5 000 zł.

 - Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 11 300 zł ( Domy pomocy społecznej – zwiększono środki o kwotę 8 168,49 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt w DPS; Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejszono o kwotę  2000 zł celem przesunięcia do rozdziału 85202; Zasiłki okresowe i celowe – zwiększono o kwotę 10 000 zł celem wypłaty zasiłków dla osób poszkodowanych podczas huraganu; Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono o kwotę 4 868,49 zł celem przesunięcia do rozdziału 85202).

- Dział    Rodzina – zwiększono o kwotę 28 700 zł ( świadczenia wychowawcze – dokonano zmian między paragrafami na zadaniach zleconych; Wspieranie rodziny zmniejszono o kwotę 1 300 zł celem przesunięcia do rozdziału 85510;

          Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zwiększono o kwotę               30 000 zł celem dokonania opłaty za pobyt dzieci w Domach Dziecka).

Plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej został zwiększony o kwotę

 40 000 zł   ze środków Gminy.

-  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Rozdział 90002 - zwiększono środki z przeznaczeniem na usługi oraz opłatę kosztów sądowych wezwań ściągniętych przez komornika;  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –  dokonano  przeniesień miedzy paragrafami, z przeznaczeniem na zakup kwiatów;

-  Kultura fizyczna, rozdział 92605 – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń działających na terenie gminy.

Wydatki  po zmianie wynoszą 16 231 404,42 zł.

Pytań do omówionych uchwał nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał  Uchwałę Nr 185/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

 i stanowi ona załącznik do protokołu.

      Następnie Pan Wróblewski odczytał   Uchwałę Nr 186/XXVIII/2017 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

   Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami

i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

          W tym punkcie Pan Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę

 Nr 187/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wygaszenia mandatu Sołtysa wsi Błomino Jeże i zarządzenia wyborów nowego Sołtysa.

          W związku z śmiercią Sołtysa wsi Błomino Jeże, Pana Jerzego Sepetowskiego, Rada Gminy w Dzierzążni  jest organem władczym do podjęcia uchwały w sprawie zarządzenia wyborów nowego Sołtysa tej wsi.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 187/XXVIII/2017. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

          W tym punkcie Pan Sekretarz omawiał Uchwałę  Nr 188/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli

w placówkach oświatowych, dla których  organem prowadzącym jest gmina Dzierzążnia.

 

 

   Z dniem 1 września 2017r. Zespół Szkół w Dzierzążni w którego skład wchodziła szkoła podstawowa i gimnazjum staje się z mocy ustawy ośmioletnią szkołą podstawową.
W związku z tym istnieje konieczność dostosowania regulaminu wynagradzania nauczycieli do aktualnych przepisów prawa.

            Pan dyrektor Zespołu Szkół Franciszek Goszczyński powiedział, że nie poinformowano dyrektorów szkół, że na sesji będzie podejmowana taka uchwała. Uchwała dotyczy szkół i powinna być tworzona w obecności dyrektorów szkół.

            Więcej uwag nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 188/XXVIII/2017. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

            W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 190/XXVIII/2017 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Dzierzążnia.

            Stosowanie do wymagań przepisu art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) w celu oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego organ wykonawczy gminy dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz ocenia postępy

 w opracowaniu planów miejscowych z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych

 w rejestrach oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wójt przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa wyżej, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej komisji urbanistyczno – architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady.

W związku z powyższym oraz brakiem na obszarze gminy obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wójt Gminy Dzierzążnia dokonał oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzążnia.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzążnia nie jest aktualne pod względem merytorycznym, nie spełnia także wszystkich aktualnych wymagań ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 nr 118 poz. 1233).   Dezaktualizacja tego dokumentu wynika głównie z okresu,
w którym był opracowany jak i aktu prawnego w oparciu, o który został opracowany. Studium wymaga aktualizacji w zakresie obecnie obowiązujących przepisów prawa, aktualizacji i uzupełnienia wszystkich danych przewidzianych jako obowiązkowych do uwzględnienia na podstawie ustawy z dnia z 27 marca 2003 r. o planowaniu

 i zagospodarowaniu przestrzennym. Podstawą do określenia kierunków w aktualnie obowiązującym dokumencie studium były uwarunkowania rozwoju z 1998 roku, zaś same kierunki zagospodarowania przestrzennego w przeważającej części odpowiadają stanowi wiedzy i uwarunkowaniom z lat prac nad projektem studium tj. 1998-1999. Powyższe wskazuje na konieczność dogłębnej weryfikacji określonych kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (należy pamiętać, że przy sporządzaniu ww. dokumentu niezbędne będzie uwzględnienie zmian w związku ze zmianami w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzonymi przez tzw. ustawę krajobrazową oraz ustawę
o rewitalizacji, w tym sporządzenie stosowanych analiz i bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę).

            Prace nad sporządzeniem nowego studium planuje się podjąć po uchwaleniu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego w związku

z obecnie prowadzoną procedurą zmiany ww. dokumentu zapoczątkowaną uchwałą

 nr 196/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Rozwiązanie takie pozwoli przede wszystkim uwzględnić ustalony w Planie przebieg drogi ekspresowej S10. Dodatkowo z uwagi na prowadzone obecnie prace nad nowymi przepisami dotyczącymi planowania i zagospodarowania przestrzennego - Kodeks Urbanistyczno–Budowlany (zakończenie prac rządowych nad projektem planuje się na grudzień 2017 r. tak, aby z początkiem roku 2018 Kodeks mógł zostać skierowany pod obrady Sejmu), który w znaczny sposób mogą zmienić obecne normy prawne planuje się sporządzenie nowego studium również po wprowadzeniu ww. kodeksu.

W przypadku braku wejścia w życie nowych regulacji prawnych (KUB - Kodeksu Urbanistyczno–Budowlanego), po uchwaleniu zmiany  planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, planuje się rozpocząć prace nad zmianą studium, niezależnie od prac nad KUB.

Analiza w dniu uzyskała pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w związku z czym została przedłożona Radzie Gminy Dzierzążnia celem podjęcia uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzążnia oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Dzierzążnia.

Stwierdza się nieaktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzążnia, przyjętego uchwałą nr 73/XI/99 Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 10 grudnia 1999r., zmienionego zarządzeniem zastępczym wojewody mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzążnia, zgodnie z wynikami opracowania, o  którym mowa

 w § 2.  Na obszarze Gminy Dzierzążnia brak jest aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  Dopuszcza się sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z aktualnymi potrzebami Gminy.  Granice obszarów procedur planistycznych o których mowa w ust. 2 zostaną określone
w analizach zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego stadium.

            Pytań do uchwały nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 189/XXVIII/2017. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

            Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 190/XXVIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni

 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia w związku z uregulowaniem spraw własnościowych.

      W  celu  swobodnego korzystania z szamb gminnych posadowionych na działce będącej własnością  Pana Grzegorza Purzyckiego zam. Dzierzążnia dokonuje  zamiany nieruchomości  oznaczonych  w rejestrze ewidencji gruntów nr 173/1 o pow. 0.0014 ha położonych  w miejscowości Dzierzążnia  stanowiących własność Gminy Dzierzążnia. Zamieniane   nieruchomości posiadają różne  wartości działka  nr 172/1 o pow. 0.0131 ha będącej własnością  Pana Grzegorza Purzyckiego została oszacowana na kwotę  1 805,00 zł natomiast  działka nr 173/1 o pow. 0.0014 ha położona  w miejscowości Dzierzążnia  stanowiąca własność Gminy Dzierzążnia została oszacowana na kwotę  193,00 zł .  Zamiana nastąpi z dopłatą na rzecz Pana Grzegorza Purzyckiego  w kwocie : 1 612.00 zł .

     Pytań nie zgłoszono.

Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 190/XXVIII/2017. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 11

     W wolnych wnioskach Pan sołtys z miejscowości Kucice zapytał o termin podpisania aktu notarialnego z rolnikiem z tej wsi, który chce przekazać grunt pod drogę w zamian za inny należący do gminy.

     Pan Wójt wyjaśnił, że nie ma zgody mieszkańców na przekazanie gruntu gminnego i nie można tego zrobić. Trzeba znaleźć inne rozwiązanie tej sprawy.

     Radny Radosław Pawlak zapytał, czy droga w Kucicach która została wytyczona na innym gruncie na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego tam działalność jest już odebrana.

Pan Wójt wyjaśnił, że miał być spisany akt notarialny ale termin uległ zmianie.

     Pan radny Zimny powiedział, że najpierw powinna być wytyczona droga dla mieszkańców i oddana do użytku a potem dopiero stara droga powinna być zlikwidowana.

Ad pkt 12

       Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XXVIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

 Jolanta Gzylewska                                                                       

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-17 09:34:32
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-17 09:34:32
  • Liczba odsłon: 1169
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276893]

przewiń do góry